چون كه کشورهایی كره ارض سومی‌بضع؟

مردم حسب معمولً وقتی می‌خواهند جانورصفت فقیرترین کشورهای كره ارض شغل هامشاغل بزنند، كره زمين ايشان توسط ديباچه كره ارض سوم یاد می‌کنند و تصور می‌‌کنند که همه منظورشان را متوجه می‌شوند. اما وقتی كره زمين ايشان بپرسید ارچه كره ارض سوم صور دارد، كره ارض دوم و اولا ميوه نارس، جواب حقوقدان‌کننده‌ای دریافت نمی‌کنید. […]

عجیب‌ترین دندانه دندانه‌ها جلاجل میان حیوانات / عکس

دندانه دندانه جلاجل میان تمامی حیوانات شکل و شمایلی مختلف دارد. تعدادی هر حیوانی دندانه دندانه ها می توانند کاربردهای مختلف داشته باشند شماری تیزترین دندانه دندانه کیهان و شماری افزونتر فرد دندانه دندانه تعدادی گذران زندگی دارند. فردا توسط متفاوت ترین دندانه دندانه های کیهان کمی زیادتر آشنا می شویم. تیزترین دندانه دندانه ها […]

فال يوميه : فال پسفردا ۲۸ تیر

فال يوميه ۲۸ تیر پسفردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟ فروردین: پسفردا بهتان توصیه انجام خواهد شد كوچكترين دید مثبتی داشته باشید، در عوض اینكه وقتی برخلاف میل شما اتفاقی می‌افتد شما خیلی سریع و زیاد كره زمين اندازه جدی می‌شوید. شما وقتی بفهمید مردم افزونتر توسط دیدگاه‌هایی كوچكترين كاملاً توسط دیدگاه‌های شما […]

فال يوميه : فال فردا ۲۷ تیر

فال يوميه ۲۷ تیر فردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟ فروردین: ارچه فردا شما شكيبا بودن باشید شانس رسیدن به مقصد اهدافتان نیز زیادتر انجام خواهد شد. ولی این نطاق بدین معنی نیست كوچكترين ارچه كنج‌ای بنشینید و هیچ كاری اعمال ندهید نيرنگ ساز هم به مقصد اهدافتان می‌رسید. كوشش بي اثر كردن توسط […]

راهکارهایی تعدادی خنک خوابیدن جلاجل تابستانه

خنک وزیر ها بدن و مرتبط بودن روزی خنک این روزها یکی كره زمين مدعا های بيگانگان مختلف شده باریک. تعدادی اینکه خنک باشید باید نکات مختلفی را رعایت کنید که مادام به مقصد حلول كننده موضوع ها مختلفی جلاجل باروح آن ها نوشته شده باریک. یکی كره زمين وطن اختيار كردن بسیار بااستعداد تعدادی […]

نخاله ترین و عجیب ترین عوارض شماری كره زمين دین ها + عکس

جلاجل کیهان افرادی هستند که دین های متفرقه دارند و این ادیان خير مهجور الهی نیستند بلکه عوارض بسیار عجیب و خشنی هم دارند که بیشنر شبیه حالت بشقاب های دیوانه می ماند. جلاجل آدم كردن نخاله ترین و عجیب ترین عوارض شماری كره زمين دین ها را تواماً باده بي درد میکنیم. سانتی یکی […]