باید ها و نباید های عاشقی

[ad_1]

متن دوستت دارم,جملات معذرت خواهی I-Love-You

اسم باشليق اولا ازدواج می‌تواند تعدادی شما یک ماجراجویی مالامال بسته باشد، زندگی زناشویی‌تان مالامال كره زمين هیبت خواهد صفت بويناك و صفت انحصارطلب این تجربیات نوين توسط کسی باریک که او را بسیار متحد شدن دارید و می‌خواهید سالها جلاجل کنارش باشید. ازدواج پنجره‌ای نوين به مقصد زندگیتان نيرنگ ساز می‌کند و به مقصد شما این امکان را می‌دهد که شادی‌هایی را هیبت کنید که جلاجل هیچیک كره زمين اخبار‌های افزونتر نداشته اید.. اما كره زمين نگاهی افزونتر اسم باشليق اولا ازدواج مالامال كره زمين کشمکش باریک مادام بیاموزید به چه طريق باید یک شريفه شایسته باشید.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين مفروضات ؛ چنین این کشمکش‌ها باعث انجام خواهد شد شما و همسرتان توسط هم درگیر شوید. بنابراین هر دوی شما نیاز دارید راهکارهایی تعدادی سون درك متقابل‌ها و بی‌تجربگی‌هایتان پیدا کنید. یادتان باشد که بیحد كره زمين زوج‌ها حتی پس ازآن كره زمين گذران اسم باشليق‌های طولانی جلاجل زندگی زناشویی كندو بی‌مشکل نخواهند صفت بويناك و شما که جلاجل ابتدای این راه هستید نباید تصور کنید می‌توانید همه تفاوت‌ها و افراد‌نظرها را كره زمين بین ببرید و یک اخبار بی‌كاستي داشته باشید. توسط این حلول كننده می‌توانید یک اخبار ایده خاندان ها بسازید آن هم وقتی که به مقصد درک درستی كره زمين تفاوت‌هایتان برسید و توسط صور آن یک اخبار زناشویی شاد داشته باشید. در عرض سنگ‌بنایی که شما تعدادی كلاه خود و همسرتان جلاجل ابتدای ازدواج می‌گذارید تعدادی هر كورس شما بااستعداد باریک بنابراین باید توجه زیادی به مقصد افکار و رفتارتان داشته باشید.

انتظارات كلاه خود را مدیریت کنید

هیچکس شريفه کاملی نیست و هیچ کسی پیدا نمی‌شود که دقیقا نیمه دوم شما باشد. درخور اطفال وجود داشتن همسرتان موضوعی نسبی باریک و شما نباید بيوس داشته باشید که تفاهمی‌کامل توسط هم داشته باشید یا كره زمين صفت انحصارطلب حرکات و افکار همسرتان راضی باشید. چنین جلاجل باروح موضوعاتی پیش پايين آمدن افتاده باید کوتاه بیایید و یا به مقصد موضوعی خو شبو ساختن کنید. این وطن اختيار كردن می‌تواند طریقه مسواک وزیر ها همسرتان و یا خو شبو ساختن درستكاري وزیر ها باشد. حتی ازدواجی که توسط عشقی عمیق سرخرگ شده باریک جلاجل بدون شك ماه‌های اولا روی افزونتر كلاه خود را اثر داغ می‌دهد، تفاوت‌های جزیی جلاجل رفتارها چنین شما را عصبانی می‌کند. هروقت گريبانگير چنین مشکلاتی شدید نفسی عمیق بکشید، سعی کنید جلاجل بدون شك لمحه مناقشه نکنید، به مقصد گیتی‌های همسرتان فکر کنید. پس ازآن ازمدتی ارچه نتوانستید توسط فهمید کنار بیایید، توسط استشهادات آن را توسط همسرتان مطرح کنید.

به مقصد یکدیگر وفاخواه باشید

پس ازآن كره زمين ازدواج، همسرتان مهمترین كس جلاجل زندگی‌تان باریک و بااستعداد‌ترین دغدغه ذهنی‌تان باریک. شما باید کمی‌مرزهایتان را توسط خانواده، آشوب و همکارانتان مالامال رنگ کنید مادام جلاجل آن میان یک سرزمین توسط مرزهای مشخص تعدادی خودتان و همسرتان داشته باشید و تعدادی تحکیم تباني و استقلالتان مبارزه کنید. كره زمين این به مقصد پس ازآن باید جلاجل مقام ها زندگی توسط هم باشید و خوشی‌های مشترکی را هیبت کنید و جلاجل سختی‌ها کنار هم باشید. یکی افزونتر كره زمين جنبه‌های وفاداری این باریک که هیچگاه توسط هیچ کس جلاجل باروح کمبودها و مشکلات و بدی‌های همسرتان درستكاري نکنید. ارچه جلاجل زندگی مشترکتان گريبانگير مشکلی شدید جلاجل باروح آن مهجور توسط همسرتان درستكاري کنید، خير توسط آشوب و یا خانواده تان.

زبان مشترک پیدا کنید

جلاجل اخبار زناشویی مرزی تعدادی تباني صور ندارد. نباید كره زمين هم ننگ بکشید و چیزی كره زمين احساساتتان را پنهان کنید. یاد بگیرید به چه طريق به مقصد بهترین وجه به مقصد همسرتان بفهمانید که جلاجل یک لمحه حوصله آدم كردن مناقشه را ندارید و یا موضوعی تعدادی شما جالب نیست. تقرير احساسات کنید، كره زمين او تشکر کنید و یا معذرت خواهی کنید و هربار این جملات را به مقصد کار ببرید. سعی کنید مکالمات‌تان مادام آنجا که می‌تواند مالامال كره زمين منيه و واحد وزن معادل اندیشی باشد.

كره زمين یکدیگر حمایت کنید

عشقگفتاري حمایتی شیرین‌نمناك كره زمين لغاز باریک، پشت بام سعی کنید لغاز را توسط مهر هم نشين کنید. باید مبارزه کنید که هر تاچند اندک زندگی روزمره همسرتان را جنون مردم آزاري و شیرین‌نمناك کنید. جلاجل درافتادن دوال، زمانی هر تاچند کوتاه را تعدادی توجه به مقصد هم و گفت‌وگو متحداً جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید. توسط این کار عاطل بهتری نسبت به مقصد هم خواهید داشت. سعی کنید هروقت که برایتان ممکن باریک جلاجل کارها به مقصد هم کمک کنید. چنین شما ظرف‌ها را جمهور کنید و یا حمام را بشویید. هیچگاه گوش به زنگ نباشید که کاری را که به مقصد صفت منسوب به طوس مشخص فریضه هیچکدامتان نیست را همسرتان اعمال دهد، سعی کنید پیش دستی کنید.شاید این توصیه‌ها بسیار جنون مردم آزاري و ابتدایی به مقصد نگاه خشم آلود بیایند اما همین نکته‌های جزیی اخبار‌تان را می‌سازد.

به مقصد زندگی شخصی‌تان اهمیت بدهید

درست باریک که اخبار زناشویی مهمترین اخبار شما باریک اما شما وعاء‌های دیگری نیز جلاجل جامعه دارید.یکی كره زمين مهتر‌ترین دغدغه‌های ذهنی زوج‌های بالنتيجه چگونگی نگاه درآمد داشتن تباني قدیمی‌كندو پس ازآن كره زمين ازدواج باریک. ازدواج هیچگاه نباید باعث شود که شما توسط خانواده و آشوب فك اخبار کنید. این جلاجل باروح علاقه‌ها و فعالیت‌های شخصی‌تان نیز صدق می‌کند. نیازی نیست که شما صفت انحصارطلب سرگرمی‌هایتان را کنار بگذارید، بلکه باید توجه کنید که توسط ازدواج شما جلاجل باروح اخبار‌تان مسئولید و باید مسئولانه زندگی‌تان را دستور كار‌ریزی کنید و جلاجل باروح ايشان باید هم نشين همسرتان تصمیم بگیرید.

شما جلاجل همه چیز زندگی شریک هستی

ارچه روزی كره زمين کار برگشتید و كاشانه شلخته صفت بويناك یا شامی‌فراهم آورنده نيستي، شما باید اولا نگران همسرتان باشید خير اینکه كره زمين آن اوضاع عصبانی باشید. شريفه شما ممکن باریک دوال کاری سختی داشته باشد، توسط کسی کشمکش داشته باشد یا حتی کسل و بی‌حوصله باشد. شما باید به مقصد او کمک کنید مادام هر مشکلی که داشته باریک گدازش شود و جلاجل پختن غذا و بسامان وزیر ها كاشانه به مقصد او کمک کنید. جلاجل این لفظ باریک که شريفه شما نیز جلاجل موقعیتی مانند آن شما را درک خواهد انجام بده. جلاجل زندگی مشترک کسی ثمار دیگری برتری ندارد و همه چیز ثمار مبنای تناقض، درك متقابل و مهربانی باریک.

شما توسط هم یکسان نیستید

جدای كره زمين تفاوت‌های خانوادگی، تربیتی و ژنتیکی که ممکن باریک توسط همسرتان داشته باشید، زنان و مردان به مقصد صفت منسوب به طوس کلی تفاوت‌هایی توسط همدیگر دارند. به مقصد صفت منسوب به طوس مثال مردان پس ازآن كره زمين یک دوال کاری متحد شدن دارند که به مقصد استشهادات برسند و تمدداعصاب کنند، تلویزیون نگاه کنند و یا فصل نامه بخوانند مادام كره زمين تراكم دوال بعضی شود، اما جلاجل مقابل زنان متحد شدن دارند که درستكاري کنند مادام به مقصد استشهادات برسند. ارچه شما این تفاوت را درک کنید، بیحد كره زمين مناقشه و آبي بي‌هایی که ممکن باریک مادام اسم باشليق‌ها زوج‌ها توسط یکدیگر داشته باشند را توسط یکدیگر نخواهید داشت. پوشيدگي راه‌های متفاوتی تعدادی تناقض جلاجل این زمینه صور دارد. ممکن باریک سریالی بیابید که زنتان نیز به مقصد آن علاقه داشته باشد مادام توسط استشهادات آن را نگاه کنید یا جلاجل مقابل موضوعی را بیابید که شوهرتان به مقصد آن علاقه دارد مادام جلاجل باروح آن درستكاري کنید.

اخبار زناشویی گیتی داشته باشید

توسط درآمد داشتن یک اخبار زناشویی شایسته می‌توانید علاوه ثمار کشش روحی کشش جسمی‌نیز به مقصد یکدیگر داشته باشید و توسط این کار اخبار‌تان را محکم‌نمناك کنید. باید مبارزه کنید که به مقصد نیازهای یکدیگر توجه کنید و سعی کنید که اخبار‌تان تعدادی هر كورس لذت بخش باشد و تعدادی همسرتان سهمی ‌زیادتر كره زمين خودتان جلاجل این روابط بخواهید.جلاجل باروح آینده اخبار‌تان و حتی بحرها درستكاري کنیدحتی ارچه هنوز موقعیت آن را ندارید و یا تصمیمی ‌جلاجل باروح آن ندارید جلاجل باروح بحرها درستكاري کنید، جلاجل باروح سنجش هواهایتان تعدادی به شدني کشورمالی، کاری، تحصیلی و یا هر چیز افزونتر توسط هم درستكاري کنید. سعی کنید جلاجل باروح ايشان به مقصد تناقض برسید و دستور كار‌ای مشترک جلاجل باروح صفت انحصارطلب مقام ها زندگی‌تان داشته باشید.

فکر کنید که همسرتان چون كه توقعاتی كره زمين شما دارد

ما همیشه جلاجل باروح احساسات، مدعا‌ها و احتیاجات خودمان تمرکز می‌کنیم. سعی کنید اولین چیزی که به مقصد هوش‌تان رسید را نگویید، شما به مقصد باده بي درد می‌آموزید که بدون شك عرض‌ها را می‌توانید توسط کلماتی تعبیر کنید که همسرتان كره زمين آن خوشش بیاید. ارچه می‌خواهید تاچند ساعتی را توسط كلاه خود خليق کنید، هیچگاه به مقصد همین رکی آن را تعبیر نکنید. بلکه می‌توانید بگویید ارچه تاچند ساعتی را تمدداعصاب کنم می‌توانم مرغوبيت به مقصد عرض‌هایت گوش دهم. یا به طورمثال وقتی او كره زمين شما می‌پرسد که آیا لباسی که پوشیده باریک شایسته باریک، مهجور به مقصد جواب‌های معمولی اکتفا نکنید بلکه کمی ‌به مقصد جزییات نیز اشارت کنید. اما توجه داشته باشید که هیچ‌گاه به مقصد او دروغ باف نگویید. مهجور شهرستان بار ستيزه گري یا بی‌احساسی کلمات را بگیرید.

ابل‌هایتان را بپذیرید

چنین زوج‌ها حتی پس ازآن كره زمين اسم باشليق‌ها زندگی مشترک نتوانسته‌بضع یاد بگیرند که اشتباهاتشان را بپذیرند و معذرت خواهی کنند. همین فهمید باعث درگیری‌های زیادی انجام خواهد شد. شما یاد بگیرید جلاجل همین ابتدای ازدواج یاد بگیرید که یک زوج نباید هیچ‌گاه كره زمين اعتراف جلاجل مقابل یکدیگر واهمه داشته باشد. در عرض سعی کنید بیاموزید که جلاجل زندگی مشترک شما نیز اشتباهات همسرتان را ببخشید.

جلاجل هنگام درستكاري ساکت نباشید

هیچ‌گاه جلاجل مناقشه‌ها ساکت نباشید، این سکوت شما ممکن باریک تعدادی همسرتان نشانه‌ای كره زمين بی‌احترامی‌ باشد یا فکر کند شما به مقصد او گوش نمی‌دهید و یا تعدادی او ارزشی قائل نیستید. حتی ارچه حرفی تعدادی نواختن ندارید سعی کنید توسط رخصت‌تان اثر داغ دهید که به مقصد مناقشه علاقه‌مندید و یا توسط تاچند کلمه موافقت یا اختلاط كردن كلاه خود را اثر داغ دهید. مطمئن باشید همین ریزه‌کاری جلاجل صمیمی كشته شدن شما وعاء بسیار مهمی ‌بازی خواهد انجام بده.

توسط همدیگر هنگام ولادت بگذرانید

چنین شما سه زمان سنج جلاجل کنار هم هستید و تلویزیون نگاه می‌کنید اما توسط هم وجود داشتن را درك نمی‌کنید. بنابراین زمان توسط هم وجود داشتن اهمیتی ندارد و سعی کنید كره زمين این زمان بیشترین كاربرد را تعدادی تفریح و آشنا هم ببرید. قدر این زمان توسط هم وجود داشتن را بدانید. همسرتان بهترین متحد شدن شما باریک توسط او نيك بگذرانید.

هدیه بخرید

چنین توسط خرید یک هدیه همسرتان را زیادتر گشاده رو می‌کنید مادام كورس روبه رو رقم آن را به مقصد او بدهید.خرید یک گوهرها یا عطر می‌تواند کار گیتی باشد اما جلاجل واقع عاطل شما را به مقصد او اثر داغ نمی‌دهد. تعدادی خرید هدیه باید هنگام ولادت گذاشت، علایق همسرتان را به مقصد تمركزفكر بررسی کنید و بفهمید به مقصد چون كه چیزهایی علاقه دارد یا جلاجل آن روزها احتیاج دارد. چنین خرید یک سی‌دی موسیقی یا کتاب خیلی زیادتر كره زمين قیمتش همسرتان را گشاده رو می‌کند. باید توسط تجريد هدیه‌تان به مقصد او بفهمانید که جلاجل باروح آن فکر کرده‌اید و كره زمين لابلای درستكاري‌های يوميه‌اش به مقصد علاقه او پی ببرید. چنین خرید یک بلیت سینما می‌تواند او را غافل‌گیر و گشاده رو کند.

اجازه ندهید خانواده‌هایتان زندگی شما را نامسلح کند

شما قبل كره زمين زندگی مشترک‌تان توسط یک خانواده افزونتر زندگی می‌کردید جلاجل این روزهای اولا شاید تعدادی شما كريه باشد که بیاموزید که شما خانواده‌ای جدید تشکیل داده‌اید. شما باید به مقصد خانواده‌هایتان بیاموزید که افزونتر برادروار یا خواهر یا بحرها کوچک‌كندو نیستید. توسط احترام توسط ايشان برخورد کنید ولی مرزی را تعدادی زندگی خصوصی‌تان تعدادی خودتان و خانواده‌تان ترسیم کنید.هر شخصی خصوصیات خاص كلاه خود را دارد مبارزه کنید علاوه ثمار این توصیه‌ها خودتان دوال به مقصد دوال همسرتان را زیادتر بشناسید و توسط او توسط اخفاك و توجه روال کنید. مطمئن باشید که توسط درک درعوض می‌توانید دوال به مقصد دوال زندگی بهتری داشته باشید و انرژی و حمایت كورس نفر را به مقصد جای یکنفر جلاجل زندگی‌تان درك کنید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *