تفاوت مغز آقایان و سيده ها جلاجل چیست؟

[ad_1]

تفاوت مغز آقایان و خانم ها در چیست؟

قبلاً جلاجل مقاله ای جلاجل باروح قوه ذاكره جلاجل مغز زنان و مردان درستكاري کرده بودیم اما اینکه ساختارهای کلی این تفاوت اسم ابله باریک نیز میتواند تعدادی خیلی ها جالب باشد پشت بام جلاجل آدم كردن توسط ما هم مقام هم پياله شوید.

به مقصد شرح احوال آلامتو و به مقصد شيريني كره زمين سپیده دانایی؛ واقعاً چون كه تفاوتی بین مغز زنان و مردان صور دارد؟ اصلاً آیا تفاوت دايگي‌توجهی بین آن‌ها صور دارد یا تفاوت‌هایی که بین كورس جنس صور دارد، احكام به مقصد این دلیل باریک که جلاجل خانواده و مدني، متفاوت كره زمين هم شهر بار وارد به ذهن‌بضع؟

مناقشه تفاوت مغز نسا‌ها و مردها، بحثی باریک که ریشه‌اش به مقصد اسم باشليق‌های اسم باشليق پیش كره زمين این، یعنی به مقصد زمان فلاسفهٔ یونانی مثل ارسطو می‌رسید؛ اما وقتی که مناقشه بررسی علمی ساختارگرايي مغز به مقصد میان آمد، برخودهموار كردن اسم باشليق‌ها، متخصصان مغز زنان را بررسی نمی‌کردند.

دلیل اصلی‌ این کار، مشکل‌نمناك توافق داشتن بررسی مغز زنان صفت بويناك و این‌که به‌تمامی هورمونی جلاجل زنان، ممکن صفت بويناك بررسی مغز آنان را كريه‌نمناك کند. پژوهشگران‌ توسط خودشان این فرض را گذاشته بودند که بررسی مغز مردان کافی باریک و انجام خواهد شد كره زمين بدون شك اطلاعاتی که به مقصد دستگاه بافندگي می‌آورند، جلاجل توصیف مغز زنان و کاربرد بالینی كاربرد کنند.

آن‌ها پذیرفته بودند که ممکن باریک بین ساختارگرايي مغز زنان و مردان تفاوت‌هایی صور داشته باشد، اما نمی‌دانستند که این تفاوت‌ها برخودهموار كردن چون كه اندازه می‌تواند جلاجل فعالیت‌های يوميهٔ مغز آن‌ها تأثیر گذاشته باشد. توسط تعالی علم و به مقصد‌دستگاه بافندگي استدلال كردن طوق‌های جدید تعدادی تصویربرداری كره زمين مغز، دانسته ها بسیار زیادی درزمينهٔ مغز و ساختارهای آن و تفاوت‌های موجود بین زنان و مردان به مقصد دستگاه بافندگي آمد.

بگذارید قبل كره زمين این‌که پیشتر برویم و شماری كره زمين تفاوت‌های موجود بین مغز زنان و مردان را بررسی کنیم، یک نکتهٔ خیلی بااستعداد را درزمينهٔ داده‌های علمی برایتان بگوییم. وقتی که درستكاري كره زمين یک مطالعه علمی پیش می‌آید، همیشه این نکته را به مقصد یاد داشته باشید که نتیجهٔ این مطالعه‌ها، كره زمين یک بررسی کلی درزمينهٔ اکثر آدم‌ها درستكاري می‌کنند؛ تعدادی مثال وقتی درستكاري كره زمين این به مقصد میان می‌آید که نسا‌ها جلاجل برقراری تباني توسط دیگران، به مقصد‌صفت منسوب به طوس‌کلی مرغوبيت كره زمين مردان عمل می‌کنند، منظور این باریک که خير همهٔ زنان، بلکه زیادتر آن‌ها، چنین ویژگی را دارند و مسلماً ممکن باریک مردی پیدا بشود که بتواند زیادتر و مرغوبيت كره زمين سيده‌ها توسط دیگران تباني برپا کند و آن‌ها را درک کند.

مردان راننده، زنان سنگ شكيبا بودن

فعلاً برگردیم به مقصد نشاني مناقشه خودمان درزمينهٔ تفاوت بین مغز زنانه و مغز مردانه. این روزها توسط درآمد داشتن دانسته ها جدیدتر و به مقصد‌روزشده درزمينهٔ مغز و تفاوت‌های آن جلاجل كورس جنس، ما می‌دانیم که بین ساختارگرايي و عملکرد مغز زنان و مردان تفاوت‌های مهمی صور دارد و ما نمی‌توانیم آن‌ها را شبیه به مقصد یکدیگر فرض کنیم؛ تعدادی مثال مطالعه‌هایی که اعمال‌شده داغ جا می‌دهند که جلاجل مغز مردان، تباني بین درک محرک‌های محیطی و رفتارها و حرکت‌های آنان زیادتر باریک.

معنایش این باریک که مردان، جلاجل مقایسه توسط زنان، آسوده بودن‌نمناك می‌توانند دانسته ها محیطی را توسط رفتارهای خودشان تطبیق دهند و جلاجل نتیجه جلاجل بعضی كره زمين مربوط به حوزه‌ها مثل رانندگی، مرغوبيت كره زمين زنان عمل می‌کنند. این جلاجل‌حالی باریک که مغز زنان طوری طراحی شده باریک که بین پردازش‌های تحلیلی و شهودی مرغوبيت تباني برپا می‌کند و جلاجل نتیجه آن‌ها جلاجل مربوط به حوزه‌های دیگری، مثل درک روال دیگران، كره زمين مردان قوی‌نمناك عمل می‌کنند.

مردان متمرکز، زنان چندکاره

مطالعه‌ها داغ جا داده‌بضع که صفت انگبين‌های عصبی مغز (نورون‌ها) جلاجل مردان، جلاجل هر نیم‌کره، پيوندها بیشتری برپا می‌کنند، درحالی‌که جلاجل مغز زنان، تباني بیشتری بین كورس نیم‌کرهٔ مغز برپا باریک و همین مشکل باعث انجام خواهد شد که مغز زنان و مردان، به مقصد شیوه‌های مختلفی کار کند.

این مشکل داغ جا می‌دهد که به چه علت مردان وقتی روی کاری تمرکز می‌کنند، مرغوبيت آن را اعمال می‌دهند و جلاجل مقابل، زنان می‌توانند چندین کار را جلاجل آنِ يك جهت پیش ببرند. تفاوت جلاجل محرزشدن ارتباطی نورون‌های مغز زنان و مردان، داغ جا می‌دهد که به چه علت زنان و مردان رفتارهای متفاوتی پیش می‌گیرند.

بخش پشتی مغز ما زیادتر مشغول ادراک اطلاعاتی باریک که كره زمين محیط اطرافمان دریافت می‌کنیم و بخش پیشانی مغزمان به مقصد ما این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های هماهنگ اعمال دهیم. وقتی جلاجل یک نیم‌کره تباني بیشتری بین نورون‌ها برپا باشد، بدون شك‌طوری که جلاجل مغز مردان هست، فعالیت‌های حرکتی آسوده بودن‌نمناك و ظریف‌نمناك انجام خواهد شد.

كره زمين طرفی موردها شیمیایی که جلاجل مغز ما نشت می‌شوند نیز ثمار درک ما كره زمين محیط تأثیر می‌گذارند؛ تعدادی مثال یک مطالعه داغ جا داد که مردان مرغوبيت كره زمين زنان می‌توانند محرک‌های دیداری ظریف و اشیای جلاجل حلول كننده حرکت را شناسایی کنند.

مردان منطقی، زنان شهودی

كره زمين طرفی، نیم‌کرهٔ يسار مغز ‌که زیادتر توسط تفکر منطقی سروکار دارد، و نیم‌کرهٔ صاف مغز که مقام افکار شهودی و آفرينشگري باریک، جلاجل زنان زیادتر كره زمين مردان توسط هم تباني دارند.

این تباني زیادتر بین كورس نیم‌کره جلاجل زنان باعث انجام خواهد شد که آن‌ها جلاجل تفکر شهودی، که شامل تصمیم گیری واپسین و کشف و كشف باریک، قوی‌نمناك كره زمين مردان عمل کنند. این قابلیت باعث انجام خواهد شد که زنان جلاجل مدیریت روابط، همدلی‌وزیر ها توسط دیگران، توصیف آفرينشگرئ احساسات درونی خودشان و لذت‌جابه جايي كره زمين زیبایی، مرغوبيت كره زمين مردان عمل کنند.

حجم هيئتٔ خاکستری مغز زنان جلاجل بخشی كره زمين مغز ‌که به مقصد آن لوب آهیانه می‌گویند، زیادتر كره زمين مردان باریک. همین مشکل باعث انجام خواهد شد که مرغوبيت كره زمين مردان بتوانند نشانه‌های کلامی را اعلامیه کنند، معنای خلف وعده واژه‌ها و چیزهای كلام‌نشده را بسنجند، عذار‌ها را به مقصد خاطره ها بسپارند و روال غیرکلامی دیگران را درک کنند.

عاقبت الامر فرق داریم یا خير؟

می‌توان چندین و تاچند مقاله درزمينهٔ تفاوت‌های بین زنان و مردان نوشت و این‌که این تفاوت‌ها كره زمين کجا سرخرگ انجام خواهد شد. بذال باریک که بخش زیادی كره زمين این تفاوت‌ها، كره زمين مغز ما سرخرگ انجام خواهد شد و بخش دیگرش را خانواده و جامعه‌مان شکل می‌دهند؛ اما تاچند نکته صور دارد که بد نیست تعدادی جمعيت‌بندی به مقصد آن اشارت شود:

  • هیچ‌کدام برتري جو نیستیم: جلاجل واقع این‌که مغز ما توانایی‌های متفاوتی دارد، یک نکتهٔ بااستعداد را جايز شمردن می‌کند. نمی‌شود كورس توانایی متفاوت را توسط هم مقایسه انجام بده و گفت که کدام نسبت به مقصد دیگری برتري جو باریک. هر کدام كره زمين ما جلاجل یک‌سری كره زمين مربوط به حوزه‌ها مرغوبيت عمل می‌کنیم و كره زمين طرفی جلاجل بعضی مربوط به حوزه‌ها آسیب‌پذیرتریم و همین مشکل باعث انجام خواهد شد که مثل هم نباشیم و درعین‌حلول كننده هیچ‌کدام، كره زمين دیگری مرغوبيت هم نباشیم.
  • ما زیادتر كره زمين این که متفاوت باشیم، شبیه هم هستیم: راستش را بخواهید، ارچه این‌قدر شبیه هم نبودیم، اصلاً به مقصد فکر این نمی‌افتادیم که باید تفاوت‌های‌ بین كورس جنس را هم بررسی کنیم. این که بدانیم چون كه قدر شبیه هم هستیم، کمک‌مان می‌کند برخودهموار كردن بتوانیم زیادتر توسط همدیگر همدلی داشته باشیم و درک کنیم که بدون شك چیزی که ما را آزاررسان می‌دهد، دیگران را هم آزاررسان خواهد داد.
  • تفاوت‌های ظریف بین ما باعث انجام خواهد شد که تعدادی هم جذاب‌نمناك باشیم: تصور کنید که ارچه همه شبیه هم بودیم، چون كه‌قدر زندگی‌مان کسل‌کننده می‌شد. آن‌هنگام ولادت همیشه رفتارهای دیگران تعدادی ما دايگي پیش‌بینی صفت بويناك و جلاجل ارتباطمان توسط یکدیگر، مشکل هیجان‌انگیزی پیش نمی‌آمد. شاید زمانی اوقات این تفاوت‌هایی که بین ما و دیگران صور دارد، باعث شود که عاطل ناراحتی کنیم، اما جلاجل واقع انجام خواهد شد به مقصد آن مثل یک هبه كردن نگاه انجام بده.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *