قوه ذاكره جلاجل مغز زنان و مردان

[ad_1]

no-difference-between-male-and-female-brainsتفاوت های مغز زن و مرد

به مقصد شرح احوال آلامتو و به مقصد حمل كره زمين آی بانو؛ تئوری‌های فراوانی درزمينه‌ی تفاوت مغز زنان و مردان جلاجل درک مواردی كره زمين قبیل پردازش‌ها مادام هوش و تعاملات اجتماعی ارائه شده باریک. اما حقیقت چیست ؟

آیا مادام به مقصد حلول كننده عاطل نموده‌اید که آشوب مادينه شما به مقصد راحتی درمی‌یابند که شهر اهل کجا هستید، حلول كننده آنکه آشوب مذکرتان متوجه نمی‌شوند. این تصورات قالبی مئه‌هاست که حوالی روال زنان و مردان صور دارد و تئوری‌های فراوانی درزمينه تفاوت مغز زنان و مردان جلاجل درک مواردی كره زمين قبیل پردازش‌ها مادام هوش و تعاملات اجتماعی ارائه شده باریک.

گرچه تحقيقات جزئی حاکی كره زمين تفاوت‌های مغزیِ مرتبط توسط جنسیت باریک، اما تحقيقات وسیع جلاجل این زمینه این تباني را زیر سوال می‌سرما. جلاجل یکی كره زمين تحقيقات اخیر که نتایج آن هفته‌ی ماضي منتشر شد، نقاط خاصی كره زمين مغز باروح مطالعه آرامش طلب گرفت که دانشمندان اختصاصی‌های مدید ثمار این باور بودند که بین زنان و مردان متفاوت باریک و نتایج حاکی كره زمين آن صفت بويناك که اختلافات جزئی‌نمناك كره زمين آن باریک که تصور انجام خواهد شد.

چون كه تفاوت‌هایی بین مغز مردان و زنان صور دارد؟

باآنكه بیشمار كره زمين تحقيقات اخیر حاکی كره زمين آن باریک که تفاوت‌های مغزی بین زنان و مردان جزئی باریک، اما شماری كره زمين ايشان دايگي توجه به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسند. مغز مردان جلاجل کل بزرگتر كره زمين مغز زنان به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد، اما این حجم اضافی جلاجل جمعناتمام ساختارگرايي مغز كره زمين يكباره گودال یا فضاهای مغز که جلاجل همه صور دارد، پراکنده شده باریک.

در عرض هيئت‌ی سفیدِ مغز مردان جلاجل مقایسه توسط وزن کلی مغز نسبتاً زیادتر به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد. هيئت‌ی سفید، بافتی كره زمين مغز باریک که کار‌ی تباني نقاط مختلف مغز و فرستادن دانسته ها بین ايشان را ثمار كفالت دارد. این معبر همچون بزرگراهی نقاط مختلف مغز را به مقصد یکدیگر متصل می‌کند.

جلاجل نهایت، فرایند رشد مغز مردان جلاجل سالهای نوجوانی زیادتر كره زمين زنان درافتادن می‌کشد. اما اهمیت هر یک كره زمين این تفاوت‌ها همچنان ناشناخته مابقي باریک.

در عرض بخوانید: تفاوت های مغز نسا و نامويه

آیا هیچ یک كره زمين این تفاوت‌ها، تمایزی ایجاد می‌کند؟

گرچه اشاعت به مقصد هر یک كره زمين تفاوت‌ها وسوسه‌کننده به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد و كلام انجام خواهد شد که تعبیر این تفاوت‌ها، تفاوت بین زنان و مردان را نمایان می‌کند، اما تحقيقات اندکی ثمار این امر هشياري می‌گذارند. هنگامی که پای سایز مغز جلاجل میان باریک، مغز مردان احكام مهتر‌نمناك باریک و به مقصد هیچ ديباچه پیچیده‌نمناك نیست، علت این امر نیز احتمالا كره زمين تفاوت جلاجل جثه‌ی مردان و زنان نشآت می‌گیرد.

حجم زیادتر هيئت‌ی سفید ما را ترغیب می‌کند مادام تصور کنیم که تبرئه دانسته ها جلاجل نقاط مختلف مغز مردان سریعتر لفظ می‌پذیرد، یا به مقصد ايشان اجازه می‌دهد مادام دانسته ها را سریعتر پردازش کنند.

اما مطالعاتی که ثمار نحوه‌ی پردازش زبان و عاطل، نقاط مختلف مغز مردان و زنان که كشيده شده به مقصد تفکرات متفاوت انجام خواهد شد، تاديه شده داغ جا می‌دهد که تفاوت‌ها جنسیتی تمایزی ایجاد نمی‌کند. زمان و دوباره، تفاوت‌های اندکی که بین مغز زنان و مردان صور دارد نمی‌توانند توجیهی در عوض کلیشه‌ایی که كره زمين روال زنان و مردان ساخته‌ایم، باشد.

متخصصان کدام نقالي كردن كره زمين مغز را مطالعه نمودند و چريدن؟

تحقيقات شهر پیشین داغ جا داد که آن بخش كره زمين مغز که هیپوکامپوس خوانده انجام خواهد شد جلاجل قوه ذاكره دخیل و بین زنان و مردان متفاوت باریک. این تحقيقات ثمار ازاصل مشاهدات محدودی لفظ پذیرفت.

در‌آغاز اینکه این تحقيقات ثمار روی موش‌های آزمایشگاهی و موش‌های صحرایی اعمال شد و نتایج حاکی كره زمين آن صفت بويناك که موش‌های مذکر احتمالا توسط کمک قوه ذاكره‌ی فضایی جلاجل مسیریابی مرغوبيت عمل می‌نمودند.

اینچنین تصور می‌شد که علت این امر احتمالاً كره زمين جواب صفت انگبين‌های عصبی این نقالي كردن كره زمين مغز به مقصد تستسترون، یک هورمون نوعا مردانه باریک. اما به هدف نخوردن فکری متضادی نیز پدید آمد که درست به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسید. مادامی که محققان تاثیر استروژن، یک هورمون زنانه، را جلاجل این بخش كره زمين مغز بررسی می‌نمودند، دریافتند که این هورمون نیز جلاجل افزایش قوه ذاكره‌ی فضایی و رشد عصب كاستن باریک.

محققان دیگری ثمار این باور بودند که مغز مردان و زنان جلاجل هیپوکامپوس متفاوت باریک، کمک بیماری‌هایی که این نقالي كردن كره زمين مغز زنان و مردان را تيرخور می‌گیرد، متفاوت باریک.

افسردگی، اختلالات بيم، شیزوفرنیا و آلزایمر جلاجل زمره بیماری‌هایی آرامش طلب دارند که ثمار هیپوکامپوس تاثیر می‌گذارند و زنان را زیاد كره زمين مردان درگیر می‌کنند.

شماری اینچنین فرض می‌کنند که هیپوکامپوس مغز زنان کوچک‌نمناك یا خاصیت ارتجاعی آن ناچیز‌نمناك باریک و جلاجل لفظ هجوم بردن‌ی بیماری به مقصد راحتی تسلیم انجام خواهد شد. شماری نیز كره زمين تغییر هیپوکامپوس و وعاء آن جلاجل درافتادن حیات حيرت‌مضروب‌بضع. این محققان می‌خواهند دریابند که دقیقا چون كه فرایندی رخ می‌دهد.

در عرض بخوانید: مغز نسا و نامويه كره زمين نگاه خشم آلود عملکرد

این محققان سایز هیپوکامپوس را اسم ابله شمارش نمودند؟

محققان در عوض تعیین معیار تفاوت مغز مردان و زنان كره زمين آنچه ورا- زمینه‌واپسین خوانده می‌شد، ثنايا جستند. این فرایند شامل بررسی، زمینه‌واپسین موشکفانه‌ و ادغام تحقیقات شهر پیشین که سایز هیپوکامپوس را جلاجل مغز مردان و زنان جلاجل سنین مختلف مطالعه نموده صفت بويناك، می‌شد.

جلاجل مجموع، تیم تحقیقاتی ۷۶ باروح تحقیق را بررسی نمودند که شامل زنان و مردان مختلف جلاجل سنین مختلف صفت بويناك.

نتایج تحقیقات چون كه صفت بويناك؟

تیم تحقیقاتی دریافتند که قطعا تفاوت‌هایی بین مغز مردان و زنان صور دارد، به مقصد عبارت افزونتر و همچنان که پیش كره زمين این نیز ذکر شد، سایز مغز مردان و زنان متفاوت باریک. اما هنگامی که محققان سایز هیپوکامپوس را توسط سایز مغز مقایسه نمودند، دریافتند که تفاوت محسوسی بین سایز مغز مردان و زنان صور ندارد.

به مقصد نسخ، هیپوکامپوس مغز مردان و زنان تقریبا یکسان باریک. سایز هیپوکامپوس نیز توسط افزایش صحنه زنان و مردان تغییر چندانی نمی‌کند. هر نوع تغییری جلاجل سایز مغز جلاجل درافتادن زندگی فرد فارغ كره زمين جنسیت اوی رخ می‌دهد که جلاجل راستای یافته‌های تحقیقات شهر پیشین صفت بويناك.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *