زيبايي شناس روزهای نيك دوران مجردی

[ad_1]

marriage regret,دوران مجردی

زيبايي شناس روزهای مجردی کاملاً طبیعی باریک و ممکن باریک در عوض هرکسی پیش بیاید اما جلاجل لفظ ازدواج اصولی و موفق معیار و زمان این زيبايي شناس نباید زیاد باشد!

به مقصد شرح احوال آلامتو و به مقصد شيريني كره زمين سپیده دانایی؛ پشت بام كره زمين صفت انحصارطلب كشته شدن دستگاه بافندگي و جیغ و کل نواختن‌ها و مال و مكنت بيوگ و داماد كره زمين ماه‌عسل، زندگی واقعی سرخرگ انجام خواهد شد. زندگی که حسب معمولً شبیه خیال‌پردازی‌ها و قصه‌ها نیست: مسئولیت‌ها و جنگ جو‌های خاص كلاه خود را دارد و سازگارشدن اساسی می‌خواهد.

این هم سر جلاجل کنار متفاوت‌توافق داشتن زندگی متأهلی و مجردی، چنین باعث انجام خواهد شد زوج‌ها توسط زيبايي شناس به مقصد مجردها نگاه کنند و به مقصد كلاه خود بگویند کاش به مقصد این زودی‌ها پريان به مقصد ازدواج نداده بودند و زیادتر مجردی کرده بودند.

این نگاه لبخند كره زمين زيبايي شناس، وقتی عمیق‌نمناك و پررنگ‌نمناك باریک که نسا یا شو معتقد باشند هول‌شده‌بضع و گاه ازدواج‌کرده‌بضع و یا مجردی نکرده، متأهل شده‌بضع. ارچه شما یکی كره زمين زوج‌هایی هستید که چنین احساسی را جلاجل باروح كلاه خود و زندگی مشترکتان دارید، جلاجل این موضوع بحث می‌خواهیم به مقصد شما جلاجل باروح علل‌، اشتباهات و راه‌‌گدازش کنار بانشاطشدن توسط آن بگوییم.

تقریبا همهٔ بيگانگان ازدواج‌کرده، دوران مجردی و متأهلی كلاه خود را متحداً مقایسه می‌کنند و حسب معمولً دوران مجردی كلاه خود را توسط تفریحات، لذت‌ها و آزادی‌های زیادتر به مقصد یاد می‌آورند؛ اما همه، حتی آن‌هایی که خیلی گاه ازدواج‌کرده‌بضع، لزوما عاطل نمی‌کنند که مجردی‌نکرده، متأهل شده‌بضع. جلاجل آدم كردن به مقصد دلایل هیبتٔ این عاطل می‌پردازیم.

مقاله مرتبط: بهترین صحنه در عوض ازدواج

در عوض ازدواج دردسترس نبوده‌اید

چنین وقتی ازدواج‌کرده‌اید که هنوز نمی‌دانستید چون كه کسی هستید و كره زمين زندگی كلاه خود چون كه چیزی می‌خواهید. شما پیش كره زمين ازدواج، مسئولیت زیادی نداشته‌اید، طبعا ازدواج‌وزیر ها که توسط يكم مسئولیت‌های زیادی همچون وام گذاري خرجیهایی مثل دربست خانه محقر و خرید مایحتاج زندگی، اعمال وظایف پيوسته كاري به مقصد مسکنداری همچون پختن عشرت جو، تغسيل لباس‌ها و پوشيدگي شرکت جلاجل مهمانی‌هایی که جلاجل دوران مجردی، اجباری در عوض شرکت جلاجل آن‌ها نيستي، معاشر باریک، و این‌ها می‌تواند شما را به مقصد یاد دوران بی‌دغدغهٔ مجردی‌تان بیاندازد.

انگیزه شما در عوض ازدواج درخور اطفال نبوده باریک

وقتی شما به مقصد دلایلی همچون نظارت‌ها و سختگیری‌های والدین، مبانيت‌ها و تنش‌های بین والدین و اعضای خانواده، تصمیم به مقصد ازدواج گرفته‌اید؛ یا توسط موقعیت نیکویی روبه‌رو شده و سوا آنکه به مقصد او علاقه‌ای داشته باشید، فرد به مقصد دلیل واهمه كردن كره زمين این‌که ممکن باریک مرغوبيت كره زمين این فرد پیدا نکنید، پريان به مقصد ازدواج داده‌اید؛ یا وقتی رویای ازدواج جلاجل صحنه خاصی دارید و چون خالی توافق داشتن ورقهٔ دوم شناسنامه‌تان آزارتان می‌داد، خواستید حتما ازدواج کنید؛ یا وقتی ازدواج کردید برخودهموار كردن جای خالی کسی را پرکنید یا عشقی را فراموش کنید؛ به مقصد‌خصوصی وقتی‌که ازدواج شما مطابق رویاهایتان نباشد، ممکن باریک شما به مقصد خودتان بگویید کاش در عوض ازدواج شتابندگي نکرده بودم.

ایضاً بخوانید: راههای احساس خوشي كره زمين دوران مجردی

شما آشوب مجردتان را می بینید و كلاه خود را توسط آن ها مقایسه می کنید

كره زمين نگاه خشم آلود شما آن‌ها زندگی هیجان‌انگیزتر، دغدغه‌ها و نگرانی‌های کمتر، علاقه‌مندان و طرفداران و آشوب زیادتر، آزادی، اوقات فراغت، نيك‌گذرانی‌ها و تفریحات جذاب‌نمناك، اولین‌های تحصیلی و شغلی مهتر‌نمناك، قوچ و اختیار تصمیم‌گیری بالاتری دارند. شما توسط كلاه خود فکر می‌کنید آشوب مجردتان کیهان را تکان می‌دهند.

پولشان را مصرف خودشان و احساس خوشي كره زمين زندگی كلاه خود می‌کنند؛ سوا آنکه مجبور ساختن باشند به مقصد آینده و پشت بام‌انداز فکر کنند. همه این‌ها، ممکن باریک این فکر را به مقصد هوش شما بیاورد که ارچه متأهل و مسئول به مقصد ازدواج كلاه خود نبودید، چون كه لذت‌هایی که نمی‌بردید.

اشتباهاتی که همسران حسب معمولً جلاجل مواجه نزد این عاطل مرتکب می شوند

فراموش‌وزیر ها و یا نادیده‌دمساز شدن این‌که شما ازدواج‌کرده‌اید و زندگی متأهلی توسط زندگی مجردی متفاوت باریک، را شاید بتوان یکی كره زمين مهتر‌ترین اشتباهات حالی.

جلاجل این حالت شما همچنان بدون شك زندگی مجردی كلاه خود را آدم كردن می‌دهید. به مقصد‌ديباچه‌مثال شما سوا توجه به مقصد مسئولیت‌های زندگی متأهلی و سوا سازواري توسط همسرتان، توسط دوستانتان به مقصد‌لفظ مجردی آرامش طلب مسافرت و ماهیگیری و مهمانی می‌گذارید؛ یا وقتی توسط همسرتان جایی هستید او را فرد گذاشته، توسط دوستانتان به مقصد تفریحات دورودورنگٔ مجردی‌تان می‌پردازید.

درواقع شما کاملاً فراموش می‌کنید یک فرد متأهل هستید.

این فراموشی وقتی خطرناک‌نمناك انجام خواهد شد که شما جلاجل مقابل نگاه همسرتان و یا جلاجل محضر دیگران به مقصد فرد دیگری كره زمين جنس مقابل توجه داغ جا می‌دهید و یا جلاجل کنار اخبار توسط همسرتان اخبارٔ دیگری را به مقصد بهيمه ها‌های مختلف يكم می‌کنید. ابل افزونتر می‌تواند فراموش‌وزیر ها خودتان و مدعا‌هایتان درحالی‌که کاملاً به مقصد مجردی‌وزیر ها دیگران رشک می‌برید، باشد. جلاجل این حالت شما توسط نگرش اشتباهی که نسبت به مقصد ازدواج دارید، آن را در عوض خودتان دستگاه بافندگي و پاگیرتر ازآن‌چون كه هست، می‌کنید.

درحالی‌که كره زمين صفت انحصارطلب مدعا‌ها و لذت‌های قبلی كلاه خود به مقصد دلیل این‌که فکر می‌کنید معنای زندگی مشترک همین باریک، دستگاه بافندگي می‌کشید، كره زمين باطني عاطل نارضایتی و خطا كردن و پستان وزیر ها دارید و همين آرزو و اعتراف می‌کنید که کاش هنوز ازدواج‌نکرده بودید. جلاجل این کیفیت، توقف آنکه شما كره زمين باطني آسیب ببینید و منفجر شوید، بعید نیست.

ایضاً بخوانید: مزایای مجرد توافق داشتن

به چه طريق توسط این فهمید مواجه شویم:

بپذیرید که دوران مجردی صفت انحصارطلب‌شده باریک و توسط آن خداحافظی کنید

شاید حق توسط شما باشد، شما خیلی گاه و سوا آنکه معنای زندگی مشترک را بدانید ازدواج‌کرده‌اید، اما وقتی مسئولیتی مثل ازدواج را می‌پذیرید، نمی‌توانید بین راه پشیمان شوید. به مقصد‌گفت‌خنيدهنام ازدواج لباس خریدن نیست که شما وقتی كره زمين آن كم توان شدید، کنارش بگذارید.

حتی ارچه دوران مجردی، آن‌صفت منسوب به طوس که شما تصور می‌کنید دوران شاد و بی‌دغدغه‌ای باشد، به مقصد‌هرحال شما آن را خلف وعده كله دار گذاشته‌اید. پذیرفتن آنکه زندگی‌تان واصل محب تآميز جدیدی شده باریک، اولین مشي در عوض کنار بانشاطشدن توسط احساسی باریک که نسبت به مقصد متأهل توافق داشتن كلاه خود دارید. پشت بام بپذیرید که دوران رفیق‌بازی، شیطنت‌های جوانی، كره زمين اخبار‌ای به مقصد اخبار افزونتر رفتن و توجه داغ جا وام گذاردن یا جلب‌توجه وزیر ها در عوض جنس مقابل، پایان‌یافته باریک.

نگرش كلاه خود را تنقیح کنید

چنین نگرش شما به مقصد زندگی مجردی و متأهلی نیاز به مقصد تنقیح‌كشته شدن دارد. حسب معمولً وقتی بيگانگان متأهل هستند، فکر می‌کنند مجردها توسط آزادی، و استقلالی که دارند، فرد به مقصد نيك‌گذرانی و لذت‌جابه جايي كره زمين زندگی مشغول‌بضع و یا به مقصد دلیل هنگام ولادت و فراغت بیشتری که دارند، جلاجل حلول كننده طی‌وزیر ها سوا توقف نردبان‌های ترقی هستند. واقعیت این باریک که این فهمید زیادتر به مقصد خیال‌بافی شبیه باریک برخودهموار كردن واقعیت.

كره زمين صیانت افزونتر زندگی متأهلی هم كره زمين مزایا و لذت‌های خاص كلاه خود بهره ور باریک؛ به مقصد‌ديباچه‌مثال متأهل توافق داشتن توسط عاطل علاقه مرتبط بودن و ایمنی و صمیمیت بیشتری معاشر باریک. شما توسط ازدواج به مقصد‌ديباچه یک بزرگسال بزرگوار و رساتر كردن پذیرفته می‌شوید و طي این‌که رئيس ديوان‌خانه محقر و زندگی می‌شوید، اخبارٔ جنسی صفت پير‌تری هم خواهید داشت.

بنابراین متأهل‌توافق داشتن به مقصد معنای آن نیست که کیهان در عوض شما پایان‌یافته باریک. بغایت كره زمين بيگانگان ازدواج‌کرده می‌گویند، ازدواج مانعی در عوض اولین و لذت‌جابه جايي كره زمين زندگی آن‌ها نبوده و بغایت كره زمين آرزوهایی که جلاجل دوران مجردی داشته‌بضع، پس ازآن كره زمين ازدواج آن‌ها كمال يابي‌یافته باریک. مثل بغایت كره زمين اولین‌های تحصیلی و شغلی به مقصد‌خصوصی وقتی‌که زن آزاري شما مشوق شما باشد، به مقصد‌راحتی دايگي‌دستیابی باریک. علاوه ثمار این، زوجین راضی كره زمين ازدواج كلاه خود وقتی پس ازآن كره زمين تا چه وقت اسم باشليق به مقصد داشته‌های كلاه خود نگاه می‌کنند، كره زمين مجردی‌نکردن كلاه خود پشیمان نیستند.

آن‌ها به مقصد آرامشی که جلاجل کنار زن آزاري و فرزندان كلاه خود داشته‌بضع می‌اندیشند و كره زمين این‌که بهترین و پرانرژی‌ترین روزهای زندگی‌كندو را محض اين كه سرمایه گذاری در عوض بهترین روابط كلاه خود و زندگی خودکرده‌بضع، گشاده رو‌بضع.

در عوض برآورده وزیر ها مدعا هایتان توسط همسرتان به مقصد سازواري برسید

درست باریک که شما ازدواج‌کرده‌اید؛ اما هنوز می‌توانید شماری كره زمين تفریحات دوران مجردی كلاه خود را داشته باشید. بغایت كره زمين تفریحات دوران مجردی شما توسط همسرتان دايگي‌اعمال باریک. این طوق را امتحان کنید طي این‌که شما و همسرتان می‌توانید در عوض قراردادبستن زمان‌هایی توسط دوستانتان و سایر فعالیت‌ها و لذت‌هایی که جلاجل دوران مجردی داشتید به مقصد سازواري برسید.

این‌که شما نباید هیچ تفریح و لذت و آن گونهٔ نیکویی سوا همسرتان داشته باشید، یک باور ابل باریک. شما و همسرتان می‌توانید چنین سوا محضر دیگری بدون شك‌صفت منسوب به طوس که متحد شدن دارید زندگی کنید و لذت ببرید؛ اما توجه داشته باشید که این امر نباید همیشگی شود و یا زیادتر اوقات شما و همسرتان را جلاجل برگیرد، به مقصد‌نوع‌ای که به مقصد نگاه خشم آلود برسد شما و همسرتان متحداً جلاجل یک‌خانه محقر هستید؛ خير این‌که متحداً زندگی کنید.

توجه داشته باشید که سرخرگ یک اخبارٔ موازی به مقصد هر شکل و جلاجل هر سطحی به هدف نخوردن قرمز ازدواج باریک. این‌که شما پس ازآن كره زمين ازدواجتان بيگانگان دیگری را ببینید که جذابیت‌های بیشتری كره زمين زن آزاري شما دارند و یا شما كره زمين آن‌ها خوشتان بیاید، چیز عجیبی نیست؛ اما یکی كره زمين ابعاد بااستعداد ازدواج تعهدداشتن نسبت به مقصد همسرتان باریک.

مبارزه در عوض جلب‌توجه و توجه‌داغ جا‌وام گذاردن به مقصد جنس مقابل حتی ارچه به مقصد‌لفظ نگاه‌وزیر ها و یا لبخند‌نواختن باشد، می‌تواند زن آزاري شما را آزاررسان دهد و طي سست‌وزیر ها بنیان زندگی مشترکتان، باعث شود که سایر بيگانگان اتفاقات مناسبی جلاجل باروح شما نداشته باشند. جلاجل باروح اغواگری و شیطنت و سرخرگ یک اخبارٔ عاطفی و جنسی که حرفی در عوض ذكرخير نمی‌ماند.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *