دیدن کوالا جلاجل پرسپكتيو دیدنی کشوراسترالیا

[ad_1]

Koalaدیدن کوالا

دیدن یک کوالا كره زمين نزدیک کاری باریک که جلاجل نقاط کمی كره زمين کره زمین قادر به مقصد هیبت آن هستید.

به مقصد شرح احوال آلامتو و به مقصد شيريني كره زمين کجارو؛ جلاجل این موضوع بحث پنج شهربان برتري جو كره زمين کشوراسترالیا را معرفی خواهیم انجام بده که قطب‌های اصلی دیدن کوالاها به مقصد‌نمره می‌آیند. پشت بام ارچه قصد سفيران به مقصد کشوراسترالیا دارید یا اینکه مشتاقید کوالاها را كره زمين نزدیک ببینید، جلاجل آدم كردن موضوع بحث توسط ما هم نشين باشید.

هیچ شکی جلاجل این نیست که کوالاها واقعا متحد شدن داشتنی هستند و دیدن ايشان كره زمين نزدیک آرزوی بغایت كره زمين گردشگران باریک. درست باریک که جلاجل بغایت كره زمين گلستان وحش‌ها می‌توان کوالاها را كره زمين نزدیک دید اما قطعا مشاهده ايشان جلاجل قلب حیات وحش لذت دیگری دارد. ارچه قصد دارید مادام این حیوانات را كره زمين نزدیک جلاجل طبیعت مشاهده کنید، در‌آغاز باید بدانید که این حیوانات متحد شدن داشتنی مهجور جلاجل حیات وحش کشوراسترالیا یافت می‌شوند. کوالاها رژیم غذایی مخصوص كلاه خود را دارند به مقصد طوری که مهجور كره زمين برگك اکالیپتوس تغذیه می‌کنند و این بدان معناست که كاشانه اصلی کوالاها، رستني‌زار و درختان استرالیاست. جالب باریک بدانید که مقام كاشانه و رژیم غذایی، اهمیت بسیار زیادی در عوض کوالاها دارد.
ارچه قصد سفيران به مقصد کشوراسترالیا دارید، حتما یکی كره زمين نقاط مخصوص مشاهده کوالاها را جلاجل دستور كار سفيران كلاه خود بگنجانید چراکه مشاهده کوالاها كره زمين نزدیک یکی كره زمين ملزومات گردشگری حیات وحش به مقصد مقصد استرالیاست. كره زمين «ویکتوریا» گرفته مادام «جنوب کشوراسترالیا» این شما و این هم پنج نقالي كردن شاخص در عوض مشاهده کوالاها كره زمين نزدیک:

یو ینگز، ویکتوریا

ازچه: یو ینگز (YOU YANGS) یکی كره زمين انحصار يافتن بفرد‌ترین نقاط کشوراسترالیا در عوض مشاهده کوالاها كره زمين نزدیک باریک. جمعناتمام کوالاهای این شهربان به مقصد اختصاصی ۱۰ اسم باشليق باروح تحقیق آرامش طلب گرفته‌بضع و جملگی ايشان صفت پير هستند. جلاجل یو ینگز شما می‌توانید خانواده‌های کوالاها را كره زمين نزدیک مشاهده کنید که هر کدام كره زمين جوارح، نام و مشخصه ها کامل دارند. یکی كره زمين مشهورترین کوالاهای كره ارض که «کوالا کلنسی» (Koala Clancy) غيرماذون دارد، جلاجل همین شهربان توسط خانواده‌اش جلاجل حلول كننده زندگی باریک. پشت بام به مقصد خاطره ها داشته باشید که ارچه در عوض مشاهده کوالاها به مقصد یو ینگز رفتید، شانس ملاقات توسط کوالا کلنسی را به مقصد هیچ وجه كره زمين دستگاه بافندگي ندهید.

به چه طريق: هر کسی می‌تواند به مقصد یو ینگز برود و ورود در عوض همگان مجانی و آزاد باریک. بهترین راه در عوض مشاهده کوالاها جلاجل یو ینگز این باریک که كره زمين طریق تورهای گردشگری یو ینگز اقدام کنید و این حیوانات متحد شدن داشتنی را كره زمين نزدیک ببینید.

کجا: رسیدن به مقصد شهربان یو ینگز، توسط ۴۵ دقیقه رانندگی كره زمين سمت مغرب ملبورن میسر خواهدشد. در عرض رسیدن به مقصد این شهربان توسط ۲۰ دقیقه رانندگی كره زمين سمت جبلت «جیلانگ، ویکتوریا» امکان‌پذیر باریک.

پورت استیفنز (Port Stephens)

دیدن کوالا در مناطق دیدنی استرالیا

ازچه: جهات بندرگاه زیبا و خارق عادت پورت استیفنز توسط پارک‌های ملی تبخاله شده باریک که همین پارک‌ها به مقصد بیتای زیبا در عوض بغایت كره زمين کوالاها تبدیل شده باریک. این شهربان به مقصد نكراء فعال و پویا باریک و کوالاها را به مقصد راحتی جلاجل سرتاسر آن پیدا خواهید انجام بده. جلاجل شهربان پورت استیفنز جلاجل ماه نوامبر، هر ساله پروژه‌ای علمی فروسو ديباچه Nice Koala Rely برگزار خواهند شد. این پروژه به مقصد منظور بررسی و شمارشگر مبنا کوالاهای این شهربان و در عرض کمک به مقصد افزایش نسل ايشان برگزار خواهد شد. ساکنین محلی جهات این شهربان همين دیگران را در عوض شرکت جلاجل این پروژه تشویق می‌کنند مادام نسل کوالاها جلاجل پورت استیفنز همیشه رو به مقصد افزایش باشد.

به چه طريق: دیدن کوالاها جلاجل این شهربان بسیار آسايش خواه خواهد صفت بويناك. بخشنامه مشاهده کوالاها بسیار جنون مردم آزاري باریک: به مقصد سمت رستني‌زارها بروید!

کجا: رفتن به مقصد پورت استیفنز كره زمين طریق كورس وقت نما و نیم رانندگی كره زمين سمت جبلت سیدنی امکان‌پذیر خواهد صفت بويناك.

جزیره کانگورو، استرالیای جنوبی

ازچه: مشاهده کوالاها كره زمين نزدیک، یکی كره زمين برجسته‌ترین ویژگی‌های «جزیره کانگورو» (Kangaroo Island) باریک. کوالاها جلاجل اکثر پرسپكتيو این جزیره یافت می‌شوند و مبنا کوالاها جلاجل این جزیره به مقصد حدی زیاد باریک که باید بعضی كره زمين ايشان را به مقصد نقاط دیگری كره زمين استرالیای جنوبی صفت انتقام جو انجام بده.

به چه طريق: بهترین طوق در عوض مشاهده کوالاها جزیره کانگورو به مقصد بهترین نحو ممکن این باریک که كره زمين طریق یکی كره زمين تورهای مخصوص بازدید كره زمين این جزیره اقدام کنید.

کجا: جزیره کانگورو چادرپوش وقت نما كره زمين سمت جنوب «آدلاید» (Adelaide) جلاجل استرالیای جنوبی مسافر دارد.

جزیره ریموند، ویکتوریا

کجا کوالا ببینیم

ازچه: جزیره ریموند که جلاجل یک پارک ملی واقع شده باریک، جلاجل ویکتوریای شرقی آرامش طلب داشته و كاشانه مبنا بسیار زیادی كره زمين کوالاهاست که مردم محلی عشيق ايشان هستند! جلاجل این جزیره، کوالاها جلاجل حیات جلویی كاشانه بيگانگان محلی زندگی می‌کنند. این قضیه جایی جالب انجام خواهد شد که مردم محلی توسط شما جلاجل باروح کوالاهای حیاطشان درستكاري می‌کنند و حتی ماشین كلاه خود را نگه می‌دارند مادام به مقصد شما قاتل نزدیک‌ترین کوالا را بدهند!‌ این جزیره كاشانه کانگوروها هم محسوب انجام خواهد شد و كره زمين سویی افزونتر جلاجل جهات جزیره دلفین هم صور دارد.

به چه طريق: شما به مقصد یک ولی نقلیه نیاز خواهید داشت مادام اوباشيگري به مقصد «پینزویل» (Paynesville) بروید. آن وقت كره زمين آنجا توسط کشتی به مقصد جزیره ریموند خواهید رفت. هنگامی که به مقصد جزیره رسیدید، شما می‌توانید گشت و جادادن كلاه خود در عوض مشاهده کوالاها كره زمين نزدیک را يكم کنید. در عرض جلاجل لفظ تمایل، مردم محلی هم جلاجل باروح کوالاها به مقصد شما آموزش‌هایی می‌دهند که به مقصد کار خواهد آمد.

کجا: جزیره ریموند جلاجل مسافر چادرپوش وقت نما رانندگی كره زمين ملبورن واقع شده باریک.

پارک ملی نوسا، کووینزلند

ازچه: کوالاهای متحد شدن داشتنی پارک ملی نوسا (Noosa)، مدرن‌ترین مدني کوالاهای کشوراسترالیا را تشکیل می‌دهند. ايشان یک رديف نظامي پيوسته كاري به مقصد كلاه خود جلاجل فیسبوک دارند که جلاجل این رديف نظامي تصاویری که كره زمين این کوالاها توسط مردم و گردشگران گرفته شده باریک آرامش طلب می‌گیرد. جلاجل ابتدای پارک، تابلویی آرامش طلب دارد که موقعیت کوالاها جلاجل پارک را مشخص کرده باریک. اکثر کوالاهای این شهربان دارای غيرماذون و مشخصه ها هستند و توسط محققان «کوئینزلند» (Queensland) مرود بررسی آرامش طلب گرفته‌بضع.

به چه طريق: شما می‌توانید كره زمين باطني شهر نوسا واصل این پارک ملی شوید. تابلویی که جلاجل ابتدای پارک مونس شده باریک را مشاهده کنید یا كره زمين طریق راهنمای سایت، مقام کوالاها را جویا شوید و آن وقت به مقصد كنار زدن ايشان بروید.

کجا: نوسا جلاجل مسافر كورس وقت نما رانندگی كره زمين سمت جبلت «بریزبن» (Brisben) جلاجل کوئینزلند و جلاجل نزدیکی كنار Sunshine واقع شده باریک.

پنج نقالي كردن شاخص در عوض مشاهده کوالاها جلاجل کشوراسترالیا باروح بررسی آرامش طلب گرفتند. آیا شما دستور كار‌ای در عوض سفيران به مقصد کشوراسترالیا و مشاهده کوالاها دارید؟ نظرات كلاه خود را توسط ما جلاجل میان بگذارید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *