روانشناسی رنگ نام شما

[ad_1]

Happy_people

نام شما چون كه رنگی باریک؟ چی؟ مگر اسمها هم رنگ دارند؟ پشت بام چی که دارند! عربي زبان ارچه شما بدانید اسمتان چون كه رنگی باریک شاید خیلی كره زمين مشکلاتتان جلاجل زندگی گدازش شود.چی؟ باور نمیکنید؟ پشت بام این موضوع بحث را مادام منتها بخوانید و متوجه شوید که اسمتان رنگ دارد و شناسایی این رنگ خیلی جلاجل موفقیت شما كاستن باریک.

روانشناسان میگویند؛ همه ما به مقصد نحوی تحتتاثیر رنگها هستیم و به مقصد عبارت افزونتر (كلاه خود) واقعیمان را توسط این رنگها داغ جا میدهیم.تعدادی نام هر فرد رنگ مخصوصی صور دارد.که میتواند ثمار زندگی او تاثیر بگذارد.جالب باریک خير؟! اینکه شما بدانید تعدادی اسمتان رنگ مخصوصی صور دارد و میتوانید ناآشكار شخصیتی كلاه خود را كره زمين لابهلای آن دریابید! باید بسیار جالب و هیجانانگیز باشد.

پشت بام به مقصد مناسبت ها زیر به مقصد ترتیب ذکر شده کاملا توجه کنید:

رنگ صورتی

قوچ جسمی بالایی دارید به مقصد خاطره ها اجامر بالایی که دارید، میتوانید رویاهایتان را به مقصد راحتی به مقصد واقعیت تبدیل کنید.

توسط مسئولیتها به مقصد راحتی کنار میآیید و میتوانید دیگران را جلاجل گدازش مشکلاتشان راهنمایی کنید.

كره زمين نگاه خشم آلود عاطفی، فردی قوی و عمیق هستید.

صمیمیت زیاد كره زمين اندازه توسط دیگران كريه باریک.

رنگ نارنجی

شوخطبعی و بذلهگویی بهخصوصی را که به مقصد ارث بردهاید، باعث شده نگارستان دیگران باشید.

دیگران كره زمين وجود داشتن توسط شما لذت برده و انرژی واحد وزن معادل میگیرند.

سعی میکنید همیشه لیوان را كره زمين نیمه مالامال آن ببینید و توسط بذلهگویی خاص كلاه خود، محیط را تعدادی اعمال کاری واحد وزن معادل مهيا سازید.

فراهم آورنده کمک به مقصد دیگران هستید.

رنگینکمان زندگیتان را متحد شدن دارید مادام زندگی را تعدادی دیگران نیز زیباتر کنید.

رنگ آبی

به مقصد احيانا قوی دیگران شما را شخصی سوا اسم متكلف و غیر تشریفاتی میدانند و شاید هم به مقصد همین دلیل برایشان جالب هستید.

آزادی برایتان قيمت زیادی دارد و هرگز نمیتوانید جلاجل محیطی کار کنید که به مقصد شما تحکم شود یا زیر نگاه خشم آلود آرامش طلب دارید.

باوري زیادی به مقصد حقیقت دارید و تعدادی همین زندگی توسط جمعناتمام مشکلات و سختیهایش تعدادی شما ارزشی فوقالعاده دارد.

رنگ كبودرنگ

عشيق کندوکاو و جستوجو جلاجل عمق هر پدیده هستید و شاید هم به مقصد همین دلیل اخفاك به مقصد علوم ماوراءالطبیعه جلاجل شما به مقصد حد کافی رشد کرده باریک.

این باعث شده به مقصد لفافه هایی چون فلسفه روی آورید هیچاتفاقی را به مقصد راحتی قبول نمیکنید.

مگر آنکه خودتان آنرا شخصا هیبت کرده باشید.

تعدادی گدازش مشکلات نیز راه گدازش را باطني كلاه خود میجویید.

عشيق تنهایی هستید و هماهنگشدن توسط دیگران کمی برایتان مشکل باریک.

رنگ قرمز

بسیار جاهطلب بوده و هنگامی تعدادی رسیدن به مقصد نيت ها كلاه خود ممکن باریک كره زمين دیگران هم مایه بگذارید.

قرمز رنگ حیات و جسارت باریک.

همیشه مبارزه دارید که آشکارا به مقصد فعالیت بپردازید و باروح توجه آرامش طلب بگیرید.

بسیار خونگرم هستید و به مقصد سادگی عصبی میشوید.

ممکن باریک جلاجل عزايم شادی نیز ناگهان و توسط کوچکترین بهانهای اخمهایتان درهم رفته و به مقصد لاک كلاه خود فرو بروید.

باید سعی کنید که كره زمين انرژی فوقالعادهتان جلاجل صوب واحد وزن معادل كاربرد کنید.

رنگ زردفام

بسیار تیزهوش هستید.

شخصیتی بسیار خوشبین و فعال دارید.

هرگز جلاجل اشعاركننده آنچه میخواهید ثمار زبان بیاورید، اندک نمیآورید.

به مقصد دلیل زندهدلی ابتکار و منبغي بودنتان جلاجل برقراری ارتباطی پسندیده توسط دیگران همیشه دوروبرتان مالامال كره زمين آشوب مختلف خواهد صفت بويناك.

توسط وجودی که روحیه بسیار شادی دارید هرگز عاطل رضایت نخواهید انجام بده، مگر اینکه شادیهایتان را توسط دیگران تقسیم کنید.

مهجور ایرادی که ممکن باریک داشته باشید قوچ تخیل و جلوه كردن زیاد كره زمين اندازهتان باریک که هنگامی شما را جلاجل كلاه خود غرقابه میکند!

ارچه نتوانید انرژی و توانتان را جلاجل مسیر درستی هدایت کنید درآخر خواهید دید، زیادتر کارهایی که توسط هدفی مشخص سرخرگ کردهاید غيركامل ماندهاند.

رنگ طلایی

جلاجل هر چیزی احكام حد بالای آن میتواند رضایت خاطره ها شما را برآورده کند.

كره زمين چشم افزونتر روال و کلامتان چنان زیبایی دارد که بهندرت ممکن باریک کسی توسط شما آشنا شود ولی شیفتهتان نشود.

دانايي و آگاهی شما نسبت به مقصد زندگی غیرقابل توصیف باریک.

به مقصد هرچیزی توسط خوشبینی زیاد نگاه میکنید.

میتوانید معلم گیتی باشید و جمعناتمام تجربیاتتان را به مقصد دیگران نیز تبرئه دهید.

پیمان منفی را میتوانید به مقصد بهترین موقعیتها تبدیل کنید.

رنگ نیلی

زندگی شما زیادتر به مقصد زندگی عارفان شباهت دارد.

توسط اخفاك و علاقهای که به مقصد پاکی و زیباییهای کیهان دارید میتوانید توان و شادی فوقالعادهای به مقصد بيگانگان دلمرده ببخشید.

علاوهبر روحیه و شخصیت نوعدوست و انسانپروری که دارید كره زمين یک حسششم بسیار قوی برخوردارید که كره زمين این طریق نیز میتوانید به مقصد راحتی كره زمين مشکلات مردم توسط نبا شوید.

رنگ خضرا

تعدادی شما خیلی بااستعداد باریک که دستور كار يوميه داشته باشید.

نظم و انضباط برایتان اهمیت زیادی دارد.

بهندرت ممکن باریک زندگیتان بستوهي و بیهدف باشد.

دیگران اكثراً تعدادی دمساز شدن راهنماییهای جدی نزد شما میآیند.

تعدادی گدازش مشکلات دیگران بهشدت جوشي شدن میخورید.

تکامل شخصیتی برایتان بسیار دربردارنده اهمیت باریک و تعدادی وسعتبخشیدن به مقصد دانايي كلاه خود، هرگز كره زمين درس خواندن دستگاه بافندگي برنمیدارید.

ترجیح میدهید بهجای كره زمين شاخهای به مقصد فراگرفتن افزونتر پریدن، روی تيرخور ثابتی به مقصد فعالیت بپردازید.

رنگهای هماهنگ توسط ارقام و حروف عبارتند كره زمين:

  •     قرمز: ۱ ش ج س هزار
  •     نارنجی: ۲ ت ث ک ب
  •     زردفام: ۳ ی ل ص ض
  •     خضرا: ۴ و م د ژ
  •     آبی: ۵ چ ن ط ظ
  •     نیلی: ۶ ح خ ف
  •     كبودرنگ: ۷ ع پ غ
  •     صورتی: ۸ ز ق ه
  •     طلایی: ۹ ر ذ گ

تعدادی اینکه توسط چگونگی فهمید آشنا شوید یک مثال میآوریم.

به مقصد این شکل که نام و فامیل كلاه خود را روی تكه كاغذ کاغذی مینویسید و به موجب حروف و اعداد ذکر شده تعدادی هرکدام، به مقصد رنگ مربوطه دستگاه بافندگي پیدا میکنید.

مثال: كره زمين نام خودم مثال میآورم.

به طورمثال منبرها سیاوش ابدی هستم.

فعلاً ببینیم سیاوش ابدی، چون كه رنگی باریک.

س۱ ی۳ الف۱ و۴ ش۱ الف۱ ب۲ د۴ ی۳

پس ازآن اعداد را توسط هم جمهور میکنیم:

۲۰=۱+۳+۱+۴+۱+۱+۲+۴+۳

نيرنگ ساز هم ۲ رقيب را توسط هم جمهور میکنیم:

۲=۰+۲ رقيب ۲ پيوسته كاري به مقصد رنگ نارنجی باریک.

شما هم توسط این طوق رنگ نام خودتان را پیدا کنید و فعلاً توسط قرائت مشخصه ها آن رنگ خودتان را مرغوبيت بشناسید.

راستی، شما میتوانید این کار را توسط نام کسانی که برایتان بااستعداد هستند هم اعمال دهید و به مقصد نتایج هیجانانگیزی(!) دستگاه بافندگي پیدا کنید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *