فاكتور های تاریخی اسم ابله ساخته شده بضع؟

[ad_1]

چندی فاكتور‌ها هستند که شاید امروزه توسط صور رشد تکنولوژی ساختنشان آسوده بودن باشد، اما جلاجل ماضي استريوفونيك جنون مردم آزاري نبودند. نگاهی داریم به مقصد چندی كره زمين این فاكتور‌ها که همچنان رموز مخفی جلاجل خودشان دارند.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين مجله مهر: احتمالا شما چندی كره زمين فاكتور‌های باستانی که بشقاب‌های پیش كره زمين ما روی زمین ساخته‌بضع، آشنا هستید. محققان توسط بررسی آن‌ها به مقصد چندی كره زمين پیمان زندگی گذشتگان پی می‌برند. اما نکته‌ای که درزمينه این فاكتور‌ها صور دارد، به مقصد این برمی‌گردد که چندی كره زمين کسانی‌که ساخت این اسم آفريدن‌های مهتر را برعهده داشته‌بضع، به مقصد ميانجي اینکه ریاضیدان و متفکر بوده‌بضع و حتی آدم‌های مرموزی به مقصد شمار می‌وارد به ذهن‌بضع، حسب معمول رموزی را جلاجل میان طراحی‌های‌كندو پنهان کرده‌بضع که تحت تاثير كره زمين نحله یا قومیت بوده باریک.

زمانی پیدا وزیر ها این نقالي كردن‌های مرموز به مقصد سختی پیدا وزیر ها سوزن جلاجل انبار کاه باریک و زمانی هم خیلی آشکار باریک. دراین شرح احوال نگاهی داریم به مقصد چندی كره زمين این رازهای پنهان شده جلاجل ساخته‌های دستگاه بافندگي آدمي زاد.

سنگ‌های کشورگرجستان

این سنگ‌های کشورگرجستان اسرار مختلفی را جلاجل كلاه خود مخفی کرده‌بضع، این سنگ‌ها جلاجل اسم باشليق ۱۹۸۰ ساخته شده‌بضع و روی آن‌ها ۱۰ بخشنامه تعدادی «نظم نوین جهانی» نوشته باریک. این قوانین به مقصد هشت زبان مختلف كره زمين يكباره بابلی و مصری باستانی نوشته شده باریک. توسط اینکه بخشنامه‌های این کتیبه‌ها معمولی به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسند، اما یکی كره زمين آن‌ها می‌گوید خواهد شد کره زمین نباید زیادتر كره زمين ۵۰۰ میلیون نفر باشد که جلاجل غیر این‌لفظ نظم جهانی بهم می‌ریزد! چندی این يكباره را به مقصد ديباچه هشداری تعدادی افزایش خواهد شد جهانی اعلامیه کرده‌بضع و می‌گویند توسط پشت دادن به مقصد این يكباره‌ها چندی به مقصد به مقصد نسل‌کشی‌ها جلاجل دین باوري دارند.

اسرار سازه‌های دست بشر در دوران کهن

معبد بشقاب

زمانی جالب‌ترین نشانه‌ها جلاجل فاكتور‌های بااستعداد را می‌توان جلاجل ابعاد آن‌ها پیدا انجام بده. «معبد بشقاب» یک ساختارگرايي حيرت‌انگیز و متفاوت دارد، این پيكر که جلاجل ۱۴۰۰ قبل كره زمين میلاد ساخته شده نسبت‌هایی دقیق كره زمين یک بشقاب را دارد. این معبد توسط كاربرد كره زمين نسبت‌های طلایی رقيب پی ساخته شده و تعدادی عدیده این معبد همال‌ای كره زمين هندسه مقدس باریک. ناآشكار این معبد كاربرد دقیق كره زمين ریاضیات جلاجل تمامی زوایای آن باریک.

اسرار سازه‌های دست بشر در دوران کهن

حدب گوبلکی

حدب‌های گوبلکی كره زمين دیرینه‌ترین مکان‌های پرستش و قواعد دینی باریک که تاریخی جلاجل قريب ۱۲ هزار ساله دارد. این شهربان كره زمين نخستین مقام‌هایی باریک که داغ جا می‌دهد بشقاب‌ها به مقصد لفظ جمعی زندگی می‌کرده‌بضع و به مقصد کشاورزی می‌پرداختند.

اسرار سازه‌های دست بشر در دوران کهن

کشورهرم مهتر جیزه

غير شک یکی كره زمين بزرگترین اسرار كره ارض کشورهرم مهتر جیزه باریک، فاكتور‌ای چشمگیر که بشقاب آن را ساخته و حتی می‌گویند توسط تکنولوژی مدرن هم دستگاه بافندگي‌یابی به مقصد آن کار جنون مردم آزاري‌ای نیست. هنوز هم کسی دقیقا نمی‌داند این کشورهرم را اسم ابله ساخته‌بضع و حتی رئيس ديوان آن چون كه کسی باریک. بحثی که درزمينه این کشورهرم صور دارد به مقصد رئيس ديوان اصلی آن برمی‌گردد، هرودت ناقل باستانی یونانی جلاجل کتیبه‌های كلاه خود نوشته که «خوفو» رئيس ديوان کشورهرم مهتر جیزه باریک و كلام که روی دیوار داخلی آن مطرود گشتن‌هایی صور دارد که به مقصد زبان هیروگلیف کلمه «خوفو» را نوشته باریک. واقعیت این باریک که جلاجل جهات این کشورهرم نشانه‌هایی كره زمين فرسایش توسط پيمان نمک صور دارد و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد بخشی كره زمين این کشورهرم جلاجل همسايه پيمان بوده باریک. خیلی ها معتقدند شاید کسانی که آن را ساخته‌بضع پیش كره زمين طغیان رودخانه نیل بيدين بودند!

اسرار سازه‌های دست بشر در دوران کهن

کلیسای سیستین

کلیسای مهتر و معروفی جلاجل شهر کشورواتیکان باریک که ساختمان مسكوني رسمی پاپ محسوب انجام خواهد شد. این کلیسا مقام گزینش پاپ جدید باریک و جمعناتمام کاردینال‌های کلیساهای کاتولیک پشت بام كره زمين اجمال یا برکناری پاپ قبلی جلاجل آن جمعيت می‌شوند برخودهموار كردن پاپ جدید را تجريد کنند. این کلیسا به مقصد دلیل معماری و تزئیناتی که هنرمندان عصر رنسانس آن‌ها را ساخته‌بضع نیز بسیار قومگرايي باریک. اما شاید بااستعداد‌ترین و قومگرايي‌ترین تاثير هنری این کلیسا ۱۱۰۰ چهارده گره چهره آرايي نقاشی روی نرده میکل آنژ باشد که مضامین سرگذشت‌ها را كره زمين انجیل گرفته باریک. تابلوهای آفرینش آدم و اتفاقات نهایی جلاجل این رياورزيدن صور دارند.

اسرار سازه‌های دست بشر در دوران کهن

بارگه درخت توت‌عنخ‌آمون

بارگه این پادشاه ۱۹ ساله فرعونی كره زمين آن صوب اهمیت زیادی دارد که وقتی جلاجل اسم باشليق ۱۹۲۲ کشف شد، واقعا کسی كره زمين صور آن نبا نداشت و دزدی به مقصد آن نفوذ نکرده صفت بويناك، به مقصد این دلیل که جلاجل ورودی آن جلاجل جایی کمتر باروح توجه مخفی شده صفت بويناك. او را که توسط غيرماذون «پادشاه درخت توت» نیز می‌شناسند، جلاجل ۹ سالگی به مقصد حکومت می‌رسد و ۱۰ اسم باشليق پس ازآن غير اینکه شکوه خاصی جلاجل دوران حکومتش رخ دهد، كره زمين کیهان می‌رود، توتان‌خامون توسط اینکه دوران زندگی لبخند شکوهی نداشته اما جلاجل زندگی پشت بام كره زمين اجمال و جلاجل هزل گويي‌های پس ازآن زندگی و مرگش بسیار قومگرايي انجام خواهد شد. بارگه او توسط اینکه خیلی هم مهتر نبوده اما كره زمين آن صوب که اثاثيه بارگه‌اش دستگاه بافندگي نخورده بودند، تعدادی ديرينه شناسي‌هایی که او را کشف کرده بودند، پیمان مطالعه بیشتری را به مقصد صور آورد. اما یکی كره زمين اشیایی که جلاجل بارگه این فرعون بالنتيجه پیدا شد، شیشه‌ای خضرا و عجیب صفت بويناك که محققان جلاجل اول فکر می‌کردند نوعی سنگ قیمتی باریک، اما مشخص شد که نوعی شیشه منحصربه فرد باریک که جلاجل لایه‌های زیرین زمین صور دارد و جلاجل تاثير فوران عظیم روی مساحي كردن زمین می‌آیند. آن‌ها جلاجل اول تصور کردند که برخورد ستاره دنباله‌دار توسط زمین این شیشه‌ها را ایجاد کرده، اما توسط بررسی همال‌های مانند آن دریافتند که این‌صفت منسوب به طوس نیست و این شیشه بسیار خاص نمناك باریک.

اسرار سازه‌های دست بشر در دوران کهن

پيكر ابوالهول

قطعا پيكر مهتر ابوالهول یکی كره زمين لبخند ص فآرايي و رازترین فاكتور‌های آدمي زاد و معمای مئه اخیر محسوب انجام خواهد شد. این بنای تاریخی هم مثل خیلی كره زمين ساخته‌های افزونتر مصری، منشا ناپیدایی ندارد. این پيكر که قدمت بسیار زیادی دارد و می‌گویند جلاجل قريب ۲۵۰۰ اسم باشليق پیش كره زمين میلاد ساخته شده، بدن شیری هيولا‌پیکر باریک که سری شبیه به مقصد بشقاب دارد. حكماً به مقصد دلیل تفاوت جلاجل ابعاد و اندازه‌های كله دار و بدن یکی كره زمين نظریهها این باریک که كله دار را بعدا به مقصد شکل بشقاب ساخته و به مقصد آن وصل کرده‌بضع. حكماً نشانه‌های فرسایش پيمان روی این پيكر هم صور دارد و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد طغیان رودخانه نیل او را هم دربرگرفته بوده باریک.

اسرار سازه‌های دست بشر در دوران کهن

دره قبيله سالاري

دره قبيله سالاري جلاجل کشورمصر یکی افزونتر كره زمين مکان‌های لبخند ص فآرايي و رازی باریک که جلاجل حهان صور دارد و مورخان هنوز تعدادی چندی كره زمين حدثان آن نتوانسته‌بضع دلیل پیدا کنند. این شهربان گور ردياب جمعی كره زمين قبيله سالاري مصری به مقصد شمار می‌وارد به ذهن که جلاجل میان چندی كره زمين مومیایی‌های آن‌ها کوکائین و افزونتر دخانیاتی که امروزه می‌شناسیم، یافت شده باریک. اما گیاهانی که این موردها را كره زمين آن‌ها می‌گیرند جلاجل شهربان امریکای جنوبی یافت انجام خواهد شد و مشخص نیست جلاجل آن زمان حال واقعا کشورمصر و امریکای جنوبی توسط هم جلاجل تباني بوده‌بضع یا خير. توسط اینکه چندی مورخان این اسب باركش را اصلا قبول ندارند، توسط این‌حلول كننده نباید این مشکل را فراموش کنیم که فاكتور‌های به مقصد مكان مابقي كره زمين عهد قدیم جلاجل این كورس شهربان شباهت‌هایی توسط یکدیگر دارند!

اسرار سازه‌های دست بشر در دوران کهن

تئوتیئوکان

تئوتیئوکان یک شهر باستانی و کهن جلاجل کشورمکزیک باریک. این شهربان لبخند كره زمين اسم آفريدن‌های مهتر و تاچند خن باریک که نقاشی‌های دیواری زیادی روی آن‌ها صور دارد.این مقام هم دقیقا مثل اهرام مصری که مشخص نیست چون كه کسی و چون كه زمانی آن‌ها را ساخته، ناشناخته باریک. آزتک‌ها که جلاجل این‌مكان زندگی می‌کرده‌بضع، هم خودشان مقام را نساخته‌ بودند. به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد ۱۰۰سال قبل كره زمين میلاد این فاكتور‌ها ساخته شده‌بضع و این مکان جلاجل زمان خوش خدمتي كردن بزرگترین شهر جلاجل آن شهربان بوده و ششمین شهر مهتر جلاجل كره ارض به مقصد شمار می‌وارد به ذهن باریک. «تئوتیئوکان» جلاجل زبان آزتک به مقصد معنی «مقام خدایان» باریک، این شهر توسط آذريون‌سوزی كره زمين بین رفته و نيرنگ ساز جزئیات این ماجرا هم کاملا مشخص نیست.

اسرار سازه‌های دست بشر در دوران کهن

هاراپا

یکی كره زمين تمدن‌های باستانی که به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد افزونتر كره زمين بین رفته‌بضع، تمدن هاراپا جلاجل دره قواله باریک. ویرانه‌های باستانی به مقصد مكان مابقي كره زمين این تمدن یکی كره زمين مکان‌های دیدنی جلاجل دره قواله به مقصد شمار می‌آید. این شهربان که پنج هزار اسم باشليق پیش ساخته شده و جلاجل آن زندگی می‌کردند، كره زمين کشورهند و کشورپاکستان امروزی پیشرفته‌نمناك بوده باریک! آن‌ها حوض عمومی توسط آجرهای ايمن سازي پيمان، سیستم فاضلاب پیشرفته توسط دستگاه بافندگي‌شویی‌های خصوصی هر خانه محقر داشتند. جلاجل این شهربان همه کاخها جلاجل برابری زندگی می‌کردند و هیچ کاخای بالاتر كره زمين دیگری نبوده باریک. اما همه این تمدن و فرهنگ به مقصد یک به دفعات ازميان رفته انجام خواهد شد، مورخان خشکسالی یا كلنجار را كره زمين دلایل این نابودی می‌دانند، اما هنوز هم چیزی جايز شمردن نشده و کسی دقیقا نمی‌داند به چه نحو آن‌ها كره زمين بین رفتند.

اسرار سازه‌های دست بشر در دوران کهن

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *