صحنه چیست و چون كه معنایی دارد؟

[ad_1]

Age Is Meaningless if You're Seeking Meaning in Life

صحنه چیز باكمال‌ای باریک. وقتی جوانیم، مشتاقیم که كره زمين رقيب بعدی فوق برویم. پنج‌ساله‌ها می‌خواهند شش‌ساله باشند. پانزده‌ساله‌ها فورسرين و نكراء به مقصد سمت شانزده‌سالگی می‌روند.

به مقصد شرح احوال آلامتو و به مقصد حمل كره زمين سپیده دانایی؛ما جلاجل فرهنگ‌مان كره زمين بدون شك روزهای اولا زندگی کودک روی صحنه به مقصد ديباچه یک رقيب تأکید داریم. بيهوشي، وقتی توسط بحرها کوچکی مقابل شدن می‌شویم، دن می‌شویم و اولا این كورس سؤال را می‌پرسیم: «اسمت چیه؟» و پس ازآن كره زمين آن فورسرين «تاچند سالته؟».

جلاجل عمل، ما داریم این پیام را به مقصد بالنتيجه‌ترین اعضای جامعه‌مان نقل مكان می‌کنیم که صحنه‌كندو به مقصد بدون شك اندازه نام‌كندو كره زمين نشانه‌های هویت‌كندو باریک. این هم جالب باریک که صحنه ما دائم جلاجل حلول كننده تغییر باریک اما اسامی به مقصد نايابي بديل می‌شوند.

تاچند هفته پیش، منبرها صبورانه جلاجل صف صندوق یک سوپرماركت کوچک و شلوغ ایستاده بودم. كورس نامويه خلف وعده درآمد بودند، اما به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسید احكام یکی‌كندو مشغول شمار وزیر ها خریدها و حرکت‌وام گذاردن صف باریک. اولا کار کمی حساب شده بودم، كره زمين اینکه نامويه صحنه‌و‌اسم باشليق‌دار‌نمناك توسط مشتری‌ها سرگرم مکالمه می‌شد؛ جلاجل حالی که شریک بالنتيجه‌حامض مشغول کار فروش صفت بويناك.

وقتی به مقصد جلوی صف رسیدم، آخركار يكباره‌ای که «فروشنده تماشاچی» داشت می‌گفت را گرفتم. «جلاجل کشور منبرها، اندازه‌گیری زمان توسط آمریکا فرق دارد. صحنه هم صفت منسوب به طوس دیگری دیده انجام خواهد شد. مثل اینجا به مقصد یک رقيب محض اين كه بعضی نمی‌شود.»

چون منبرها داشتم تاچند محصول «ايمن سازي پیری» می‌خریدم که گفت اخذ كردن زمان می‌دادند، لبخند زدم و كره زمين او پرسیدم صحنه را جلاجل کشورش به چه نحو اندازه می‌گرفتند. او هزیمت داد که بیحد كره زمين مردم کشورش حتی زیاد به مقصد صحنه‌كندو فکر نمی‌کردند یا نگران یک اسم باشليق جلوتر رفتن یا نوزاد سگ نبودند.

جلاجل کشور او، یک زندگی به مقصد واحدهای منفرد و مجزای زمان تقسیم نمی‌شد. جلاجل بديل، زندگی حركت دوراني داشتن‌ای مداوم كره زمين حرکت جلاجل زمان صفت بويناك. «در یک بحرها‌ای. در یک دانشجویی. در یک نامويه جوانی. در عربي زبان دامادی. در عربي زبان ابوي شده‌ای. فرزندانت مهتر شده‌بضع. در پدربزرگی. در کمتر کار می‌کنی.» این شیوه‌ای صفت بويناك که به مقصد عقیده او همه باید زندگی را اندازه می‌گرفتند.

«اصلا این عددها چون كه معنایی دارند؟ منبرها پنجاه‌ساله شدم و فعلاً ناگهان کس دیگری هستم؟ خير! منبرها بحرها داشتم، منبرها مهتر كشته شدن‌كندو را تماشا کردم. این آن هیبت‌ای باریک که منبرها را آدم متفاوتی كره زمين آنچه قبل كره زمين ابوي كشته شدن بودم می‌کند.»

فكاهه غریبی باریک که درزمينه زیادتر چیزها هر چون كه زیادتر را مرغوبيت می‌دانیم؛ مثل زروسيم، اموال یا هر چیز شخصی دیگری که برایمان باارزش باریک. «منبرها زیادتر دارم، پشت بام منبرها كره زمين همسایه‌مام بهترم.» اما وقتی پای صحنه ميان بند می‌آید، گريبانگير دوگانگی عجیبی می‌شویم. نمی‌شود سوا پیش رفتن جلاجل اسم باشليق‌های حيات تازه يافتن هیبت‌های باارزش به مقصد دستگاه بافندگي آورد؛ اما پیش رفتن جلاجل اسم باشليق‌ها، در عوض مبناِ زیاد‌ازحدی كره زمين ما، اتفاقی نفرت انگيز باریک. هم پروردن را می‌خواهیم، هم ميوه نخل را.

چون كه انجام خواهد شد ارچه لمحه‌ای تأمل کنید و نگاهی بیاندازید برخودهموار كردن ببینید کجای زندگی‌تان هستید. چون كه به مقصد دستگاه بافندگي آورده‌اید؟ چون كه چیزهایی جلاجل فهرست رویاها و منوي‌هایتان باقی‌مابقي؟ آیا شما دانشجویید؟ کارگرید؟ همسرید؟ پدرید؟ مادرید؟ پدربزرگ یا مادربزرگید؟ بازنشسته‌اید؟ همسایه‌ای دلسوزید؟ دوستی مهرپرور‌اید؟ این وعاء‌ها جلاجل زندگی چقدر باارزشند، جلاجل مقایسه توسط مبنا اسم باشليق‌هایی که كره زمين عمرتان ماضي یا واهمه كردن كره زمين مبنا رو به مقصد کاهش اسم باشليق‌ها باقیمانده؟ وقتی مبتلا بازی اعداد می‌شویم، منظره زمان و مکانِ حلول كننده که استعدادها و جرقه‌های زندگی جلاجل آن شعله‌ور می‌شوند را كره زمين دستگاه بافندگي می‌دهیم.

نگه‌مرتبط بودن آمار اسم باشليق‌های حيات تازه يافتن بدون شك قدر سرگرمی مفیدی باریک که مبارزه در عوض پشت سر نگه‌مرتبط بودن كش و مد اقیانوس. چون كه فایده‌ای دارد اعمال کاری که خلاف منطق باریک و هیچ نتیجه واقعی هم ندارد؟ به مقصد جای مبارزه در عوض گریز كره زمين جلوآمدن یا پشت سر‌رفتن موج‌ها، یا نگه‌مرتبط بودن صحنه، به چه دليل به مقصد دریا نزنیم، موج‌سواری یاد نگیریم و روی یک موج پرخروش نرویم.

موج‌ها به مقصد سمت كنار خواهند آمد. فرقی ندارد چقدر کسی مبارزه کند جلویش را بگیرد؛ پشت بام مينيمم انجام خواهد شد روی موج پرید و برخودهموار كردن انجام خواهد شد پیش رفت!

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *