عمل تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

[ad_1]

سنگهای قیمتی semiprecious-gemstones

جلاجل باروح روشهای حاصل کردن درآمد جلاجل کشورایران مقالات زیادی را منتشر کرده ایم ولی ممکن باریک اکثر ايشان توسط روحیه و سلیقه شما ملايم طبع نباشند و شما به مقصد كنار زدن یک کار توسط آینده عالی باشید؛ جلاجل این مقاله قصد داریم مختصری جانورصفت عمل تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی درستكاري کنیم.

یکی كره زمين صنایع دستی تزیینی- کاربردی کشورایران “تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی” غيرماذون دارد. سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی به مقصد سنگهایی كره زمين قبیل زمرد، آماتیس، عقیق، فیروزه، یشم و… اطلاق می گردد. این سنگها که جلاجل کشورایران به مقصد آبسالي یافت می شود پشت بام كره زمين تراش و مقيم كردن آن جلاجل رکابی كره زمين طلبه ها یا لجين دارای قيمت افزوده زیادی خواهند صفت بويناك. تراش آن ها توسط یک نظام ارباب رعيتي تراش برقی اعمال می گیرد.

پشت بام كره زمين وام گذاردن لفظپرداز باروح نگاه خشم آلود به مقصد سنگ آن را پولیش (متجلي ) نموده و جلاجل زینت آلاتی كره زمين قبیل انگشتر، گردنبند، دستبند ، گوشواره و… جای می دهند. تحقیقاتی جلاجل باروح نزديكان درمانی سنگها نیز لفظ گرفته که كلاه خود باعث فروغ این كار نيك می گردد. سنگها به مقصد لفظ خمود ( به مقصد تركيب هنرمندان این لفافه هست) كره زمين كان تمهید شده و پشت بام كره زمين درنظرگرفتن الگو یا مطرود گشتن پیش بینی شده تراش می خورد. تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و نتیجه آن یکی كره زمين ارقام بالای نتیجه غیرنفتی را شامل می شود.

تراش وام گذاردن سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی توسط وسايل و وسایل مخصوص تعدادی كاربرد جلاجل زیور الات ،ظروف زینتی و اشیاء تزئینی متفاوت افزونتر یکی كره زمين لفافه های صنایع دستی باریک.

کانی‌های قیمتی:

سنگ‌ها و کانی‌هایی که دارای خصوصیاتی كره زمين يكباره زیبایی رنگ، شفافیت، کمیاب وجود داشتن و ديرش و سختی فوق بوده و شامل الماس، زمرد، یاقوت لاله گون، یاقوت کبود، توپاز و بریل هستند. به مقصد این رديف نظامي اصطلاحاً احجار کریمه می‌گویند.

کانی‌های نیمه‌قیمتی:

آن نوفه كره زمين کانی‌ها و سنگ‌هایی که فاقد جمعناتمام و یا قسمتی كره زمين خصوصیات سنگ‌های قیمتی بوده لیکن وافراً به مقصد دلیل زیبایی رنگ باروح توجه هستند..

تاریخچه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی:

سيني نگاه خشم آلود باستان شناسان و مورخين ، برگيري كانسارها جلاجل ايران ، كره زمين هزاره ي پنجم ق.م رواج داشته و ناطق اول شب آفريدگان يكمين شهر بار جلاجل ايران باروح كاربرد آرامش طلب گرفته باریک.

جلاجل اول سنگهاي نفيس به مقصد علت نايابي و نيك منظري ، نگاه خشم آلود مردم را جلب نمود و جادوگران و رمالان كره زمين اين توجه مردم كاربرد كردند.آنان اشارتاً گفته نزديكان جادويي آفريدگان هر يك كره زمين سنگها و جدا شدن كاربرد كره زمين بيابان نورد اطلاعي مردم، توسط فروش ايشان به مقصد حاصل کردن بهره ها نا مشروع كلاه خود اقدام نمودند.

به مقصد‌کارگیری گوهر به مقصد‌صفت منسوب به طوس سنتی جلاجل کشور ما که تاریخی تا چه وقت هزارساله دارد كره زمين بدون شك يكم تاریخ، عادت گرفته بوده باریک. آبادانی کشور، دارا وجود داشتن و علاقمندی مردم این سرزمین به مقصد زندگانی پرتجمل و باشکوه، توأم توسط زیبایی‌پسندی، همين گوهرها و زیورها را باروح توجه مردم کشورایران آرامش طلب داده باریک.

سنگ تراشی gemstone-colors

موردها اولیه تراش سنگ

كره زمين ماضي مادام به مقصد پسفردا سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی متنوعی به مقصد ديباچه سنگهای زینتی باروح كاربرد آرامش طلب می گیرد. تراش هر کدام كره زمين این سنگها توسط توجه به مقصد سختی و وزن مخصوص آن متفاوت باریک. جلاجل تراش سنگ كره زمين انواع همال های قیمتی و نیمه قمیتی چون الماس ، لعل، یاقوت، مروارید، زمرد، فیروزه، عقیق و یشم كاربرد می شود.

ویژگی‌هایی که باعث انجام خواهد شد یک هيئت معدنی یا غیر معدنی، جلاجل طبقه کانی‌ها و سنگ‌های گرانبها جای گیرد عبارتند كره زمين:

 1. سرشت زیبایی ، رونق و جلای دلپسند
 2. استحکام
 3. کمیاب وجود داشتن
 4. رنگ و شفافیت و نمود
 5. ساخت و بافندگي كردن
 6. قابلیت تراش و پردازش
 7. قابلیت برج دريايي و شيريني

وسايل و تجهیزات باروح نیاز تراش سنگ قیمتی

 1. نظام ارباب رعيتي برش سنگ
 2. نظام ارباب رعيتي تراش الماسه
 3. نظام ارباب رعيتي بازدادن
 4. نظام ارباب رعيتي سنباده
 5. نظام ارباب رعيتي متجلي کننده
 6. نظام ارباب رعيتي مستعد
 7. مته الماسه صوب ایجاد مطرود گشتن روی سنگ
 8. تجهیزات حفاظتی نظیر: گوشی و عینک
 9. انواع مختلف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

طوق كوشش بي اثر:

تراش ورقه ای
تراش جنون مردم آزاري
تراش مرکب

 1. تراش ورقه ای جلاجل باروح سنگها و بلورهای گرانبها و وهاج حالت می شود که تراش هرچه زیادتر صفحات موجر جلای مرغوبيت و رنگ آمیزی جالب نمناك جلاجل نگین می شود.
 2. تراش جنون مردم آزاري بفرم یک ورقه مستي زدا و یا انحناءدار باریک که بخت بالای آن گنبدی شکل باریک. این تراش تعدادی سنگهای عقیق و سنگهای مات باریک.
 3. جلاجل تراش مرکب بخت بالای نگین دارای یک ورقه مهتر و هم سطح و بخت پایین دارای صفحات متعددی باریک. یا برعکس بخت پایین كره زمين یک ورقه و بخت فوق كره زمين صفحات مختلف تشکیل یافته باریک.

مقام ها اشکال سنگ قیمتی و نیمه قیمتی

سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را به مقصد طوق های متفاوتی می توان تراش داد. امروزه تعدادی تراش این سنگها جلاجل كره ارض دستگاههای مدرن وپیشرفته بیشمار ساخته شده باریک. ولی هنوز هم جلاجل بعضی كره زمين پرسپكتيو کشورایران كره زمين يكباره مدیر قزوین این کار به مقصد طوق نیمه سنتی اعمال می گیرد.

تعدادی تراش سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی وآماده وزیر ها ايشان تعدادی کاربردهای تزئینی باید اول سنگ باروح نگاه خشم آلود تمهید شود.
پس ازآن كره زمين تمهید سنگ ، توسط كاربرد كره زمين نظام ارباب رعيتي برش ،سنگ را به مقصد لفظ مکعب چهره آرايي ویا مستطیل برش می دهند. پوشيدگي ضخامت و اندازه این مکعب مقفل به مقصد قسم تراش باروح نگاه خشم آلود باریک.

پشت بام كره زمين اینکه سنگ به مقصد شکل باروح نگاه خشم آلود تبدیل شد ، آن را توسط كاربرد كره زمين نوعی صمغ طبیعی ثمار كله دار یک چوب كوچك حصیر مثل و کوتاه می چسبانند.پيوند زدن سنگ نیز باید بگونه ای باشد که ارچه سنگ فرمان ویا طرحی داشته باشد درست جلاجل مرکز سنگ و مرکز چوب كوچك آرامش طلب گیرد.(جلاجل واقع این تکه چوب كوچك تعدادی نگه درآمد داشتن سنگ به مقصد هنگام کار توسط نظام ارباب رعيتي تراش باروح كاربرد آرامش طلب می گیرد.)

پشت بام كره زمين این محب تآميز توسط كاربرد كره زمين نظام ارباب رعيتي تراش و پوشيدگي توسط توانایی و تمركزفكر شيرين كام تراش باروح نگاه خشم آلود به مقصد سنگ داده می شود.
تعدادی بازدادن نهایی کار كره زمين سمباده های مختلف وهمچنین بعضی موردها صيقل دهنده كاربرد می شود (.به مقصد صفت منسوب به طوس مثال جلاجل ماضي آجر رساتر كردن را پودر می کردند و داخل پيمان می ریختند و سنگ را داخل این مایع می زدندو پس ازآن توسط كاربرد كره زمين نوعی پلاستیک ضخیم و کشیدن آن ثمار روی سنگ ، آن را صيقل می دادند.)

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *