عجیب ترین جاها در عوض زندگی+عکس

[ad_1]

توسط اینکه زمین‌های مستي زدا و هوايي آبی جلاجل کیهان زیاد باریک، اما بعضی‌ها هستند که ترجیح می‌دهند خیلی هم جلاجل استشهادات و آسایش زندگی نکنند و حتی مقام‌های متفاوتی را گلچين می‌کنند.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين مجله مهر: جلاجل لیست زیر مناطقی را می‌توانید ببینید که باید آن‌ها را جلاجل میان مقام‌های خطرناک‌ترین یا ترسناک یا غیرقابل معرض در عوض زندگی ردياب‌بندی انجام بده. معلوم نیست به چه علت شماری موجودي می‌شوند جلاجل چنین جاهایی زندگی کنند و جلاجل این باروح مرغوبيت باریک خودتان اتفاقات کنید، ما مهجور این مقام‌ها را به مقصد شما معرفی می‌کنیم!

زندگی جلاجل قطب داغ

بخش زیادی كره زمين کشورروسیه شامل مناطقی انجام خواهد شد که زندگی وزیر ها جلاجل آن‌ خطرناک محسوب انجام خواهد شد، چون ارچه حیوانات مختلف شما را كره زمين بین نبرند، قطعا كره زمين يخبندان خواهید مُرد! اما جلاجل این بخش كره زمين کره زمین شهربان‌ای به مقصد غيرماذون «قطب داغ» صور دارد که اتفاقا كره زمين گيرايي‌های توریستی باریک. جلاجل این شهربان تقریبا ۱۵۰۰ نفر زندگی می‌کنند و سالیانه مبنا زیادی هم كره زمين این مقام بازدید می‌کنند، پوشيدگي جلاجل حالی‌که میانگین دمای جو جلاجل کشورروسیه به مقصد منفی ۸۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، جلاجل «قطب داغ» میانیگن دمای جو به مقصد تقریبا منفی ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

احتمالا در عوض شما هم كريه باریک که تصور کنید کسانی هستند که جلاجل این دمای جو زندگی می‌کند!

عجیب ترین مکان زندگی

زندگی جلاجل دریاچه اجمال

احتمالا هر آدم عاقلی که توسط این ديباچه مقابل شدن شود، راهش را می‌گیرد و كره زمين دریاچه پيرامون انجام خواهد شد، اما بعضی این‌صفت منسوب به طوس نیستند و به مقصد طبیعت اعتماد می‌کنند و روح كلاه خود را به مقصد دستگاه بافندگي محیط زیست می‌سپارند! «دریاچه اجمال» میان كورس کشور کشوررواندا و کنگو آرامش طلب گرفته و غيرماذون اصلی‌اش «کیوو» باریک. احتمالا ارچه كره زمين طریق ورقه کامپیوترتان به مقصد این دریاچه نگاه کنید، هیچ‌چیز غریب و متفاوت و حتی مرگباری نمی‌بینید، اما حقیقت این باریک که مشکل اصلی جلاجل لایه‌های زیرین دریاچه مخفی شده باریک. جلاجل این دریاچه زیاد كره زمين كورس میلیون رخت شو متان صور دارد که توسط آزاد كشته شدن آن و شکل دمساز شدن ميغ مرگبار باعث کشته كشته شدن كورس میلیون نفری که جلاجل جابجایی آن زندگی می‌کنند، انجام خواهد شد.

عجیب ترین مکان زندگی

احتمالا ارچه شما هم تصویر این جزایر را ببینید، فکر می‌کنید مکان مناسبی در عوض زندگی باریک، توسط پيمان و هوای خوشایند و شعشعه خورشید که هر دوال می‌تابد! اما جلاجل حقیقت این صفت منسوب به طوس نیست، چون این جزایر جلاجل اعراض كننده كار بزرگ زیر پيمان رفتن هستند و این كار بزرگ به مقصد قدری جلاجل نزدیکی عاطل انجام خواهد شد که رئیس خلق کشورمالدیو بارها مبارزه کرده کسانی که جلاجل این جزایر زندگی می‌کنند را برون مرز کند که مادام به مقصد حلول كننده توانسته و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد ترجیح می‌دهند آن‌مكان زندگی کنند.

عجیب ترین مکان زندگی

زندگی جلاجل كاشانه جزیره‌ای جلاجل رود هم نهاد‌لارنس

تصور کنید یک دوال کارتان جمعناتمام شده، اعتراف كننده و ناشتا هستید و می‌خواهید در عوض خودتان غذایی موجودي کنید، كله دار راه خرید می‌کنید و به مقصد سمت كاشانه راه می‌افتید. اما در عوض رسیدن به مقصد كاشانه اولا سواره قطار می‌شوید، پس ازآن جلاجل ایستگاه نزدیکی كنار پیاده می‌شوید و فعلاً باید سواره قایق شوید مادام به مقصد بیتتان که جلاجل جزیره کوچک آرامش طلب گرفته، برسید! این جزیره را یک خانواده جلاجل هزل گويي ۵۰ می‌خرند و جلاجل آن بیتشان را می‌سازند و حتی زندگی می‌کنند. پوشيدگي این روزها افزونتر کسی جلاجل آن زندگی نمی‌کند و زیادتر به مقصد محلی در عوض توریست‌ها بدلگام شده باریک.

عجیب ترین مکان زندگی

زندگی جلاجل کوهستانی كره زمين آذريون

آذريون‌فشان‌ها جلاجل هر جای کیهان ویرانگر هستند و نمی‌توان شهربان‌ای را پیدا انجام بده که جلاجل نزدیکی یک آذريون‌فشان فعال، صفت پير مابقي باشد، پوشيدگي به مقصد سواي آن‌هایی که جلاجل کنار آذريون‌فشان‌های سربه زير هستند! قريب ۲۰۰ هزار دهاتي جلاجل كره ارض جلاجل دامنه کوه‌های آذريون‌فشانی آرامش طلب گرفته‌بضع که جلاجل هنگام رويداد بسته همه بیتهای دهاتي قطعا كره زمين بین می‌رود.

عجیب ترین مکان زندگی

زندگی جلاجل ژوان کُنگ

یک صومعه جلاجل بالای کوه هِنگ آرامش طلب گرفته باریک، اسم آفريدن این صومعه جلاجل اسم باشليق ۴۹۱ میلادی ساخته شده و راهبان در عوض خدمتگزاري و عبادت جلاجل آن زندگی می‌کرده‌بضع. پوشيدگي امروزه این مکان در عوض گردشگران گيرايي توریستی باریک، توسط این حلول كننده جلاجل روزگاری مقام خطرناکی در عوض زندگی وزیر ها بوده و دسترسی به مقصد آن هم استريوفونيك جنون مردم آزاري و آسوده بودن يكدلي نمی‌افتاده باریک.

عجیب ترین مکان زندگی

زندگی جلاجل كاشانه سنگی

به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این افزونتر عزايم خلاقیت سازندگان كاشانه بوده که جلاجل میان كورس اسم بي حس سنگ مهتر محلی را در عوض زندگی وزیر ها بسازند! این كاشانه که جلاجل بخش شمالی کشور کشورپرتغال واقع شده كورس اسم باشليق زمان برده مادام کامل شود. پوشيدگي جلاجل حقیقت رئيس ديوان كاشانه در عوض تعطیلات كره زمين آن كاربرد می‌کرده و فعلاً تبدیل به مقصد چكمه شده باریک.

عجیب ترین مکان زندگی

زندگی جلاجل کشورجزایر کیمن

احتمالا زندگی جلاجل این جزایر در عوض هرکسی می‌تواند فریبنده باشد، اما زندگی جلاجل جزایر ترسناک باریک! به مقصد دلیل اینکه پيمان و جو جلاجل آن‌ها ثبت كننده ندارد و هر اتفاقی ممکن باریک رخ دهد. جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۴ به مقصد وسيله بادوبوران تقریبا ۷۰ درصد بیتهای دهاتي كره زمين بین رفتند.

عجیب ترین مکان زندگی

زندگی جلاجل فلات تبت

فلات تبت غير شک مرتفع‌ترین شهربان هموار كره ارض باریک و پوشيدگي غير شک جای بسیار آرامش جو و ساکتی نیز هست. زندگی جلاجل این بخش كره زمين كره ارض به مقصد دلیل ارتفاع زیادی که دارد، مقام خطرناکی باریک و کسانی‌که آن‌مكان زندگی می‌کنند، باید حس ها‌كندو به مقصد معیار فعالیت‌های يوميه‌كندو باشد.

عجیب ترین مکان زندگی

زندگی جلاجل گونیو

گونیو یکی كره زمين شهرهای کشورهائیتی باریک که قطعا زندگی جلاجل آن به مقصد مراتب كريه‌نمناك كره زمين هرجای دیگری باریک! مشکلات پيمان، راه، بادوبوران‌های گرمسیری و خشکسالی جلاجل این شهربان بسیار زیاد باریک و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد آن‌هایی که جلاجل این شهر زندگی واقعا جلاجل مقام خطرناکی زمان حال می‌گذرانند.

عجیب ترین مکان زندگی

زندگی جلاجل کشورگرینلند

احتمالا شما هم تصور کنید زندگی جلاجل گرینلد رویایی باریک و فکر می‌کنید توسط شهربان‌ای آرامش جو و غير استرس مقابل شدن هستید، جلاجل صورتیکه گرینلد به مقصد دلیل نزدیکی توسط قطب جبلت ۶ ماه دوال و ۶ ماه ليمو باریک! توسط توجه به مقصد این پیمان احيانا ابتلا به مقصد افسردگی فصلی نیز بسیار بالاست.

عجیب ترین مکان زندگی

زندگی جلاجل شهر مینکوئین

حتما شما هم فکر می‌کنید زندگی جلاجل بیابان بسیار كريه باریک، اما جلاجل شهر مینکوئین جلاجل کشورچین مردمانی هستند که جلاجل بیابان زندگی می‌کنند، این بیابان به مقصد دلیل خشکسالی‌های پی جلاجل پی به مقصد صور وارد به ذهن و سلب كننده هم به مقصد وستعش افزوده انجام خواهد شد، توسط اینکه خیلی كره زمين مردم شهربان كره زمين زندگی جلاجل این‌مكان ناراضی هستند، اما راهی ندارند و همچنان کسانی هستند که بیتهای عربي زبان خودشان را جلاجل این بیابان لادگر می‌کنند.

عجیب ترین مکان زندگی

زندگی جلاجل اوکلاهاما

احتمالا خیلی قبول دارند که اوکلاهاما مقام خطرناکی در عوض زندگی به مقصد شمار می‌آید، چون جلاجل این شهربان سلب كننده گردبادهای بسیار شدیدی به مقصد راه می‌افتد که خرابی‌های زیادی هم به مقصد شهر بار می‌آورد. جلاجل اوکلاماها جلاجل قريب ۷۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند که مخصوصا جلاجل فصل نوبهار فراهم آورنده باش در عوض گردباد هستند.

عجیب ترین مکان زندگی

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *