فال يوميه : فال پسفردا ۱۶ كولاك

[ad_1]

فال يوميه ۱۶ كولاك

فال روزانه

پسفردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟

فروردین: باآنكه خویشتن داری جزو خصوصیات همیشگی و ذاتی شما نیست! ولی تازگیها توسط ورود سیاره اقبالمند شما یعنی بهرام به مقصد برج محافظه کار جدی، شما توسط استشهادات و به مقصد عنایت کار كلاه خود را اعمال می‌دهید. اما فعلاً بهرام دمدمی طبيعتاً واصل برج دلو كلاه خود مختار انجام خواهد شد و همه چیز بديل انجام خواهد شد، پشت بام شما هم به مقصد جای اینکه جلاجل فکر عمل وزیر ها به مقصد وظایفتان باشید كره زمين غرایزتان پیروی می‌کنید. ممکن باریک جلاجل این روزها رفتارهای بی ثباتی داشته باشید، ولی بهتان پیشنهاد می‌کنیم انرژی تان را در عوض روزهایی که بیشترین نیاز را بهش دارید ذخیره کنید.

اردیبهشت: فعلاً که بهرام مدعی جلاجل دهمین كاشانه تان یعنی كاشانه شغلی آرامش طلب دارد، کارهای خیلی بااستعداد و زیادی پیش رویتان دارید که باید اعمال دهید. درحقیقت شما به مقصد قدری به مقصد سمت موفقیت کشیده می‌شوید که بخشهای افزونتر زندگی تان را فراموش می‌کنید. به مقصد هم تراز و هم سان کشورمالی بی توجهی داغ جا ندهید، جلاجل این لفظ در عوض كلاه خود دردسر درست خواهید انجام بده. ارچه مشکلی را قبل اینکه كره زمين کنترلتان بيرون شود گدازش کنید کار خیلی هوشيارانه‌ای کرده‌اید، چون كره زمين بی نظمی‌خودداری می‌کنید.

خرداد: شما حسب معمول پس ازآن كره زمين هر شکستی سریع كره زمين جایتان ثمار می‌خیزید، و الان حتی انقدر عاطل عنایت پیدا کرده اید که گویی همه چیز روبراه باریک! عجیب اینکه به مقصد خاطره ها صور ماه جلاجل نشانه شما تحریک می‌شوید که مربوط به سفر قلب كلاه خود را نيرنگ ساز کنید و دیگران نیز به مقصد جای اینکه واحد وزن معادل اندیشی رو به مقصد رشد شما را متوجه بشوند، زیادتر درك و حلول كننده شما را می‌شناسند. نگران این نباشید که دیگران چون كه فکری می‌کنند؛ احكام ثمار روی منوي ها رسا مدتان تمرکز کنید. ارچه به مقصد خودتان استرس واصل نکنید، احيانا رسیدن به مقصد موفقیت صور دارد.

تیر: شما مدتی باریک جلاجل فضاهای احساسی زیبا سیر می‌کنید! و فعلاً توسط ورود بهرام به مقصد هشتمین كاشانه تان یعنی كاشانه “احساسات” می‌تواند لزوم ایجاد حد و حدودی که در عوض رشدتان باید ایجاد کنید را به مقصد یادتان بیاورد. خوشبختانه شما به مقصد سادگی كره زمين دیدگاه‌های كلاه خود دستگاه بافندگي نمی‌کشید؛ چراکه قوچ زمینه و واپسین گرایانه شما خیلی قدرتمند باریک. تفکرات منطقی خیلی خیر هستند، اما به مقصد نحوی كره زمين آن كاربرد نکنید که که كره زمين احساسات صدق آميز تان دوری گزینید.

مرداد: باوجود اینکه شا خیلی فروسو تاثیر دیگران آرامش طلب نمی‌گیرید، اما ظاهرا پسفردا کسی هست که زیادتر كره زمين قبل روی شما تسلط دارد. حقیقت این باریک که اطرافیان شما پسفردا ادعاهای زیادی دارند و كره زمين همین راه نیز به مقصد نغن و نوایی می‌رسند! به مقصد جای اینکه خودتان را واصل کشمکش‌ها و جنجال‌ها کنید، نیت و مقصود كلاه خود را در عوض رسیدن به مقصد هدفتان تعیین کنید و در عوض رسیدن به مقصد آن اقدام کنید. اصلا بااستعداد نیست که دیگران چون كه می‌گویند!!

شهریور: درحالیکه شما سعی می‌کنید توجهتان را روی چیزهایی که برایتان كره زمين همه چیز بااستعداد ترند متمرکز کنید، توسط ايمن سازي و نقیض‌هایی مقابل شدن می‌شوید. اتفاقات زیادی رخ می‌دهند که شما را كره زمين مسیر اصلی تان گرد هم آمدن می‌کنند. قسمتی كره زمين مشکل شما پيوسته كاري به مقصد این انجام خواهد شد که شما نسبت به مقصد زمانی که جلاجل اختیار دارید می‌خواهید کارهای بیشتری اعمال بدهید. سعی نکنید که که همه مردم را راضی کنید! کمتر کار کنید، اما کارتان را خیر اعمال دهید.

مهر: شما الان جلاجل نصيب آفتابی خیابان قدم می‌زنید! و ارچه احیانا به مقصد مشکلی هم بربخورید آن مشکل رفع انجام خواهد شد. پسفردا درحالیکه بهرام واصل پنجمین كاشانه تان یعنی كاشانه “خودجوشی” انجام خواهد شد، شما انرژی خیلی زیادی دریافت می‌کنید. به مقصد جای اینکه هر تصمیمی را سبک و سنگین کنید، به مقصد اولین فکری که به مقصد ذهنتان می‌رسد عمل کنید. اولین ایده بهترین ایده باریک!!

عقرب: شما این روزها توسط كلكسيون‌ای كره زمين تضادها مواجه می‌شوید. گرچه شما درك می‌کنید این جریانات زیاد بهتان پيوسته كاري نمی‌شود، اما كره زمين نگاه خشم آلود احساسی خیلی جلاجل آن غرقابه شده اید و جلاجل باروح حدثان گرد هم آمدن و برتان دیدگاه‌های كريه گیرانه‌ای دارید. شما ابدا به مقصد کسی اجازه نمی‌دهید جلاجل باروح احساسات درونی تان چیزی بفهمد، چريدن که خودتان نیز جلاجل جستجوی فهمیدن نقالي كردن نظرات دیگران نیستید. توسط همه این احوال درستكاري وزیر ها توسط یک متحد شدن نزدیک هنوز هم جواب يابي می‌دهد، حتی ارچه گفتگوی رفاقتی و خیلی جنون مردم آزاري‌ای باشد.

آذر: کلاهتان را مضبوط بچسبید!! در عوض اینکه اصلا بااستعداد نیست که زندگی تان چقدر پرتعب بوده باریک، شما هر دوال سرتان شلوغ نمناك انجام خواهد شد. شاید فکر وزیر ها به مقصد اینکه آرامش طلب ملاقات‌هایتان را کنسل کنید فکر بیهوده‌ای باشد، در عوض اینکه هر کاری را پسفردا اعمال ندهید به مقصد دستور كار فردا اضافه انجام خواهد شد. حتی ارچه نمی‌توانید كره زمين اعمال وام گذاردن وظایفتان جلاجل كله دار کار سرباز بزنید، شما می‌توانید توسط تمدداعصاب وزیر ها جلاجل ارج داشتن كره زمين هنگام ولادت‌تان كاربرد بهینه ببرید، پشت بام توسط کار زیاد خودتان را انقدر گاه كره زمين پايين آمدن نیندازید.

دی: حتی ارچه به مقصد ذهنتان رسیده که یک پروژه جدید را سرخرگ کنید، ولی هوشيارانه نمناك این باریک که روی چیزهایی که قبلا بوده سرمایه گذاری کنید. ورود بهرام به مقصد پنجمین كاشانه تان یعنی كاشانه “مادیات و هم تراز و هم سان کشورمالی” شما را تشویق می‌کند که به مقصد جای اینکه بیرون رفته و چیزهایی که نیاز ندارید بخرید زروسيم‌هایتان را پشت بام انداز کنید. باوجود این پسفردا باید توسط مدعا‌های درونی تان بجنگید، پشت بام درزمينه وسوسه خریدن چیزهایی که بی اختیار و كره زمين روی هوس باریک هوشیار باشید و آن را به مقصد فردا موکول کنید.

كولاك: پسفردا بهرام آلرژي زا واصل ششمین کلبهتان شده و اختصاصی شش هفته ماندگار انجام خواهد شد و قتی این سیاره نگران واصل اولین كاشانه تان یعنی كاشانه ” كلاه خود” انجام خواهد شد خونتان به مقصد خودخوري می‌آید!! توسط همه این احوال پیدا وزیر ها راهی در عوض تخلیه وزیر ها انرژی تان خیلی اهمیت دارد، حكماً قبل كره زمين اینکه به مقصد ستيزه گري و عصبانیت كشيده شده شود! ارچه كره زمين جنبه واحد وزن معادل نگاه کنید، شما اکنون بنیه و نیروی بیشتری دارید. پشت بام پروژه‌ای که نیاز به مقصد کار كريه دارد را سرخرگ کنید، بخصوص ارچه مدتی كره زمين این کارها نکرده‌اید! وقتی که تمرین بدنی‌ای را سرخرگ کنید عاطل بهتری خواهید داشت.

حرمل: پیمان پیچیده و متناقضی که اکنون جلاجل آن هستید ایجاب می‌کند که آسوده بودن باشید و عرض دلتان را بزنید، حتی ارچه كره زمين این کار کناره گیری می‌کردید. فرد وجود داشتن و برگزیدن انزوا شاید برایتان جذاب باشد، ولی مشکلات اخیر بهتان اجازه نمی‌دهد خودتان را كره زمين فعالیت‌های اجتماعی گرد هم آمدن نگه دارید. فراموش نکنید که مادامی که جلاجل دنیای بیرون محضر پیدا می‌کنید امکان این را هم دارید که هر هنگام ولادت دلتان خواهان شدن جلاجل رویاها و خیالات خودتان شور ور شوید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *