فال يوميه : فال پسفردا ۱۹ كولاك

[ad_1]

فال يوميه ۱۹ كولاك

فال روزانه

پسفردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟

فروردین: شما پسفردا هر چیزی را که تجريد کنید همچنين چیز دیگری می‌خواهید!! ارچه تصمیم بگیرید که یک دوال کامل را جلاجل خانه محقر و توسط خانواده تان بگذرانید، پس ازآن می‌گویید: “ای کاش بیرون كره زمين خانه محقر می‌رفتم و توسط فعالیتهای اجتماعی مشغول می‌شدم”! اما ارچه توسط رضایت دعوتی را بپذیرید، پس ازآن می‌گویید که ای کاش جلاجل آن گونه آخركار قبول نکرده بودم! ارچه شما بتوانید یک شهرستان بار تضادهای احساسی درونی كلاه خود را قبول کنید، آن هنگام ولادت بااستعداد نیست که چون كه کار می‌کنید یا به مقصد کجا می‌روید. خوشبختانه الان شما می‌توانید جلاجل هر مکانی رضایت کامل را بیابید.

اردیبهشت: شما پسفردا عاطل می‌کنید کسی که بهتان خیلی نزدیک باریک جلوی شما را گرفته و بنابراین برایتان كريه باریک حقیقت واقعی كلام‌های او را متوجه بشوید. فعلاً شما وسوسه شده‌اید به مقصد متحد شدن یا فردی كره زمين اعضای خانواده تان که زیاد كره زمين اندازه مواظبتان باریک هجوم بردن کرده و توسط او دعوا کنید!! اما این کار یکی كره زمين راههای چيرگي يافتن وزیر ها ثمار ناامیدی تان باریک! سعی کنید طوق مثبتی پیدا کرده و خودمختاري كلاه خود را اثر داغ بدهید. اجازه ندهید به مقصد خاطره ها اینکه می‌خواهید به مقصد سادگی جلاجل روبه رو موضع كلاه خود ایستادگی کنید، کسی شما را گناهکار و مقصر بداند.

خرداد: شما می‌خواهید ترسها و نگرانی‌های كلاه خود را جلاجل روبه رو هم سر کشورمالی آشکار سازید و می‌خواهید بدانید که ايشان واقعی بضع و یا احكام زاده فکر و خیالتان هستند. شما متحد شدن ندارید دیگران جلاجل موردتان اتفاقات کنند، بنابراین سعی می‌کنید عصبانیت كلاه خود را مخفی نگه دارید. پوشيدگي آشوب و خانواده تان ارائه كردن عملكرد می‌کنند که شما مشکلی دارید، اما آن را به مقصد زبان نمی‌آورند؛ در عوض اینکه می‌دانند این پیمان شما موقتی باریک. شما مجبور نیستید صفت انحصارطلب جزئیات را در عوض ايشان گزارش ها دهید، اما ارچه كره زمين نگرانی‌هایتان بهشان بگویید، این کارتان باعث انجام خواهد شد کمکهایی را دریافت کنید که انتظارش را نداشتید.

تیر: پسفردا دیگران شما را صحيح المزاج نمناك كره زمين آن چیزی می‌بینند که واقعا هستید، اما حتی ارچه بيگانگان افزونتر هم نتوانند، شما می‌توانید توسط احساسات كلاه خود آسوده بودن کنار بیایید. به مقصد جای اینکه اجازه بدهید نگرانی‌هایتان مشکلات و هم سر بی اهمیتی را ایجاد کنند، به مقصد دوستاننتان بگویید که حالتان عالی باریک و ازشان بخواهید بهتان اجازه دهند فضایی را که در عوض آدم كردن وام گذاردن تجربیات و کارهایتان بدان نیازمندید را ایجاد کنید. وقتی که دردسترس شدید آن وقت گذراني می‌توانید قصه كلاه خود را در عوض هر کسی که بهش اطمینان دارید تعریف کنید!

مرداد: كره زمين انتظارات و توقعات زیاد كره زمين اندازه‌ای که دیگران ازتان دارند اجتناب کنید، بیانات و عکس العمل ايشان نباید برایتان بااستعداد باشد. هم اکنون امکان دارد افرادی که بهتان نزدیک می‌شوند نتوانند بهتان اعتماد کنند، اما شما چون می‌خواهید به مقصد خودتان توجه کنید به مقصد روال ايشان افزونتر اعتراض نکنید. پسفردا ارچه می‌خواهید به مقصد درستی کارهایتان را اعمال دهید، احكام و احكام به مقصد خودتان تکیه کنید  و روی پای كلاه خود بایستید.

شهریور: شما پسفردا قادر هستید كره زمين نگاه خشم آلود احساسی و حمایتهای عاطفی روی دوستانتان شمار کنید، اما كره زمين ايشان بيوس زیاد كره زمين اندازه نداشته باشید، خاصه و خرجي كردن مایوس خواهید شد! خوشبختانه شما مجبور نیستید هر مدعا تان را دوبار تکرار کنید؛ احكام در عوض مطرح وزیر ها نگرانی‌هایتان نیازمند توجه و حمایت کافی هستید مادام بتوانید كره زمين پیمان سختی که جلاجل آن آرامش طلب دارید بیرون بیایید. جلاجل حالیکه جلاجل جستجوی راه حلی در عوض مشکلتان می‌آشکارایی به مقصد كنار زدن کمال نباشید. شما همیشه می‌توانید به مقصد خلف برگردید و بعدا به مقصد جزئیات کارتان رسیدگی کنید.

مهر: پسفردا حتی ارچه مجبور باشید که به مقصد هم سر پيوسته كاري به مقصد خانه محقر رسیدگی کنید، به مقصد راحتی جلاجل روبه رو فرصتهایی که پیش رویتان دارید هیجان ضربت ديده می‌شوید! پشت بام وقتتان را هدر ندهید، ارچه شتابندگي دارید کارهاتان را خیلی گاه و اولا دوال اعمال دهید، آن هنگام ولادت به مقصد اندازه کافی زمان دارید که کارهای جالب و لذت بخشی را اعمال دهید. کار و تفریح هر كورس باید متعادل باشد، اما جلاجل آخركار هفته برگك برنده در عوض بازی و تفریح باریک!! پشت بام آن را كره زمين دستگاه بافندگي ندهید.

عقرب: پسفردا شما حتما باید جلاجل مقام کارتان جلاجل دستور كار‌ها و مدعا‌های كلاه خود تغییراتی بدهید، این به‌تمامی می‌تواند جلاجل زمینه شرایطی باشد که مرثيت بین موفقیت و شکست شما را تعیین می‌کنند. گویا یک نفر عمدا و توسط تيرخور و دستور كار جلاجل دستور كار ریزی‌های شما دست اندازي می‌کند، اما این دست اندازي وزیر ها همه جانبه و جلاجل همه کارها نیست. احكام نباید فراموش کنید، که مشکلات کوچکی که هم اکنون توسط ايشان مقابل شدن شده اید واتاب مشکلات بزرگتری هستند که بعداً پیش رو خواهید داشت.

آذر: شاید فکر وزیر ها منطقی بهتان جوابی را بدهد، اما صدای درونتان چیز دیگری را می‌گوید! به مقصد جای اینکه در عوض فهمیدن اتفاقات روی داده جلاجل پيرامون و برتان تفاوتهای این كورس نگرش را گدازش کنید، سعی کنید احكام كره زمين هر دوی ايشان آگاهی داشته باشید. حتی ارچه در عوض تصمیم گیری كره زمين چشم یک نفر افزونتر فروسو تراكم آرامش طلب گرفتید، فرد چیزی که واجب شده باریک بهش بگویید این باریک که هنوز در عوض تصمیم گیری آمادگی ندارید. جلاجل دوال دوشنبه پس ازآن كره زمين کسوف ماه کامل شما به مقصد جوابتان خواهید رسید.

دی: شما حسب معمول وظایف و مسئولیتهای را توسط جدیت اعمال می‌دهید، اما پسفردا طوری کار می‌کنید که به مقصد نگاه خشم آلود اطرافیانتان فرد بی‌مسئولیتی جلوه می‌کنید! حتی ارچه ترجیح می‌دهید که کاری کاملا متفاوت كره زمين کارهایی که وعده انجامش را داده بودید اعمال دهید، اما نمی‌توانید كره زمين این شرایطی که خودتان به مقصد صور آورده اید بیرون بیایید. ارچه آرزوهایتان را تعبیر کنید ممکن باریک ناامید شوید، اما این دوران نیز می‌گذرد! شكيبا بودن باشید؛ در عوض اعمال وام گذاردن کارهایی که متحد شدن دارید فرصتی نصیبتان خواهد شد، اما الان نمی‌توانید آن کارها را بکنید!

كولاك: کار وزیر ها داخل خانه محقر شاید به مقصد نگاه خشم آلود شما جالب نباشد و برایتان دوال عالی را به مقصد هم نشين نداشته باشد، اما ارچه یک شهرستان بار پروژه ای را داخل خانه محقر صفت انحصارطلب کردید بسیار لذت خواهید سرما و به مقصد خودتان فخرآميز می‌کنید! پشت بام هنگام ولادت را ادا كردن نکنید، چراکه ارچه کاری را به مقصد فردا موکول کنید اعمال وام گذاردن آن کار كريه نمناك خواهد شد. ارچه جلاجل باروح وظایفی که قبول کرده‌اید جدی عمل کنید، جلاجل حالیکه فردا در عوض تفریح خانه محقر تان را شهرستان ترک می‌کنید و می‌بینید که جلاجل دورودورنگ زمانی کوتاه اختصاصی چون كه مقدار کار کرده‌اید خودتان هم حيرت ضربت ديده خواهید شد!

سپند: شما پسفردا خیلی فکر و خیال می‌کنید و هیچ کس دیگری به مقصد اندازه شما جلاجل خیال و رویا به مقصد كله دار نمی‌سرما! شما نمی‌دانید چون كه کار کنید!؟ وقتتان را توسط خانواده تان بگذرانید، توسط دوستانتان نيك باشید و یا احكام به مقصد کارهای خودتان برسید. صفت انحصارطلب این افکار جلاجل هوش شما هستند! اما لزومی‌ ندارد در عوض رویاپردازی‌هایتان محدودیتی قائل شوید و حتی واجب شده نیست توسط کسی جلاجل موردش عرض بزنید. شما قادر هستید جلاجل هوش خودتان به مقصد هر مكان که خواستید سفيران کنید و هرگاه که هستید نيك بگذرانید!

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *