فال يوميه : فال پسفردا ۷ كولاك

[ad_1]

فال يوميه ۷ كولاك

فال روزانه

پسفردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟

فروردین: باآنكه شما دردسترس شده‌اید که كره زمين کارهایی که الان پیش رو دارید کناره گیری کرده و کار جدیدی را سرخرگ کنید، اما باید بدانید كوچكترين فعلا مرغوبيت باریک دستگاه بافندگي نگه دارید و عجیب باریک که الان كره زمين درگیر كشته شدن توسط پروسه اجتماعی آلرژي زا زیادتر كره زمين درگیر كشته شدن توسط کارهای خودتان سرخوش كردن نمی‌شوید. تعدادی رسیدن به مقصد منوي ها رسا اختصاصی‌تان عزمتان را جزم کنید؛ چراکه این کار بهتان کمک می‌کند دیدگاه‌های مناسبتان را صفت به خاطرسپردني کنید. تمرکز وزیر ها روی آینده شما را قادر می‌سازد انرژی‌تان را تعدادی هنگام ولادت‌هایی که بیشترین نیاز را بهش دارید ذخیره کنید.

اردیبهشت: پسفردا نظرات غیر متعارفتان جلاجل باروح کار خودتان را هم حيرت ضربت ديده خواهد انجام بده!! ازچه که اصلا توسط شخصیت شما جور جلاجل نمی‌آیند! اما حتی بي خردانه ترین و بكرترین افكارتان هم نسبت به مقصد آن چیزی که جلاجل ظهور به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد محافظه کارانه نمناك هستند. خوشبختانه تعدادی صفت انحصارطلب كردن صفت انحصارطلب کارهایی که سرخرگ کرده‌اید به مقصد اندازه کافی توانایی دارید. توسط همه این احوال كوشش بي اثر هوشيارانه‌ای كوچكترين باید اعمال دهید این باریک که قبل كره زمين اینکه خیلی دیر شود مطمئن شوید زیادتر كره زمين توانایی و زمانتان مسئولیت قبول نکرده‌اید.

خرداد: شما به مقصد صفت منسوب به طوس ذاتی توسط بديل وزیر ها مسیر و روشتان جلاجل ميان بند راه آسوده بودن کنار می‌آیید! فعلاً که آگاهی تان نیز زیادتر شده باریک، دوباره وسوسه شده‌اید روی نگرش جدیدتان جلاجل باروح رسیدن به مقصد تيرخور عربي زبان كلاه خود کار کنید. باآنكه شما پسفردا دردسترس هستید که دستور كار‌هایتان را متعادل کنید، اما بيگانگان افزونتر موجودي نیستند به مقصد این سادگی‌ها نظرشان را بديل کنند. كره زمين ايشان توقف نداشته باشید که سریع توسط شما معاشر شوند. بهشان زمان بدهید، وقتی که خودتان فکر کردید رفتارتان درست بوده، ايشان هم به مقصد زودی بهتان ملحق می‌شوند.

تیر: وقتی که جلاجل مقام کارتان بيگانگان افزونتر خودشان را جلاجل منوي ها شما سهیم ندادند، وضع کشورمالی شما كره زمين آن چیزی که خودتان توقف داشتید پیچیده نمناك انجام خواهد شد. ايشان شاید توسط کارهای اخیر شما ملايم باشند، اما توسط فلسفه کاری تان و در عرض توسط اهدافتان مخالفند و عجیب نمناك كره زمين همه اینکه شما نمی‌توانید بفهمید که کی حمایتشان را فك می‌کنند، ازچه که جلاجل ظهور نسبت به مقصد کارهایی که می‌کنید مشتاق و محب هستند. پشت بام فعلاً باید خیلی بااحتیاط روال کنید و زیادتر كره زمين چیزهایی که خودشان می‌خواهند بهتان بدهند به مقصد ايشان اتکا نکنید.

مرداد: پسفردا جلاجل هفتمین بیتتان یعنی كاشانه “دیگران” کسوف همزباني می‌افتد و ارچه دوستی‌های شما همچنان جلاجل کانون بحرانی آرامش طلب دارد، شما نمی‌توانید جلاجل باروح پيشامدها بیرونی به مقصد راحتی آنچه درذهنتان دارید را ثمار زبان آورید. پسفردا دوستانی که بهتان نزدیک هستند مثل آینه عمل می‌کنند و تشویق‌تان می‌کنند که چیزهایی که شما باور دارید و چیزهایی که واقعا صور دارند را كره زمين هم تمیز دهید. به مقصد جای اینکه به مقصد عقلايي و منطق رجوع کنید به مقصد حرفه ها دلتان گوش دهید.

شهریور: درست وقتی که فکر می‌کنید می‌توانید به مقصد اسلوب مند وجود داشتن دستور كار‌های يوميه تان اطمینان کنید، یک نفر پیدا انجام خواهد شد و همه کاسه کوزه‌هایتان را به مقصد هم می‌ریزد!! و هرقدر که قبلا استقامت و پایداری جلاجل کارتان داشتید ناپخته انجام خواهد شد. به مقصد جای اینکه خیلی سریع بیانات داغ جا داده و مبارزه کنید، قبل كره زمين اینکه دستگاه بافندگي به مقصد هر اقدام مهمی بزند مدتی صبر کنید. این بسته آزمایش سریع بیانات داغ جا وام گذاردن شما جلاجل مواجه نزد پيشامدها نیست، بلکه نيكويي كردن صبر و شکیبایی باریک.

مهر: ارچه شما زیاد كره زمين اندازه فروسو تراكم آرامش طلب بگیرید، مضطرب و بستوهي می‌شوید. اینکه دیگران ازتان چون كه انتظاراتی دارند اهمیتی ندارد، ازچه که شما می‌توانید زیادتر كره زمين انتظارات ايشان کار کنید. اما ارچه به مقصد محدودیت‌های كلاه خود آگاه كردن نباشید، آنوقت مشکلات كله دار برمی‌آورند. به مقصد خاطره ها چیزهایی که نمی‌توانید تغییرشان بدهید اعتراض نکنید و غر نزنید، تعدادی اینکه این کار اوضاع را بدتر می‌کند. درعوض به مقصد دیگران اجازه بدهید که بدانند چون كه کارهایی اعمال می‌دهید و پس ازآن بهترین کاری را که می‌توانید اعمال دهید.

عقرب: پسفردا شما انرژی زیادی محض اين كه می‌کنید مادام بتوانید جلاجل مواجه نزد متصل كشته شدن به مقصد ماضي تان مقاومت کنید، ماضي‌ای که سعی داشتید كره زمين تاثیرات آن جلاجل زندگی تان دوری کنید. پسفردا حتی ارچه هیچ ارتباطی توسط کسی نداشته باشید، ابدا نمی‌توانید كره زمين زیر شهرستان بار مسئولیت‌های خانواده فرار کنید. خوشبختانه وقتی که متوجه شدید اعمال وام گذاردن این کارها چقدر حیاتی باریک، مدیریت کردنشان خیلی برایتان آسوده بودن نمناك انجام خواهد شد.

آذر: شما ارچه برادروار و یا خواهر داشته باشید، این روزها وعاء بااستعداد تری جلاجل زندگی تان خواهید داشت و ارچه اصلا برادروار و یا خواهر نداشته باشید، باید به مقصد آشوب صمیمی كلاه خود نزدیک شده و كره زمين بی تفاوتی بیرون بیایید. آن هنگام ولادت می‌فهمیدکه ايشان نمی‌دانستند به چه طريق به مقصد شما نزدیک شده و یا اینکه به چه طريق دوستی كندو را پلیدی بخشند. ولی الان احكام دنباله رو و پیرو شما می‌شوند.

دی: جلاجل حالیکه به مقصد خاطره ها فعالیت و سازندگی زیاد و و بالاتر كره زمين حد ميانه بالا افتخارآميز و اعتماد به مقصد نفستان زیادتر شده باریک، اما شما به مقصد صفت منسوب به طوس ذاتی نمی‌توانید به مقصد راحتی جلاجل باروح خودتان اتفاقات کنید. اما فعلاً مجبور نیستید که تعدادی اینکه ببینید بيگانگان افزونتر چقدر دوستتان دارند احكام کار بیشتری اعمال دهید. توسط زیر سوال جابه جايي مشاهدات كلاه خود هنگام ولادت و انرژی تان را ادا كردن نکنید. شما چیزهایی عالی و گیتی جلاجل زندگی تان دارید، پشت بام به مقصد سادگی این اشاره با گوشه چشم انداز شایسته و زیبا را قبول کنید.

كولاك: به مقصد خاطره ها تغییراتی که تازگی جلاجل زندگی تان ایجاد شده، طی این تا چه وقت هفته ماضي انتظارات شما كره زمين روابط رفاقت آميز تان زیادتر شده باریک. خیلی شایسته باریک که دوباره تعدادی كلاه خود منوي ها بااستعداد تری را ایجاد کنید، پوشيدگي قبل كره زمين اینکه واقعیت‌ها این کار را برایتان بکنند!! رویاهای کاذب و دورغین به مقصد شکست می‌انجامد، پشت بام مادام موقعی که مجال مهلت دارید، واقعیت‌ها و حقایق پيوسته كاري به مقصد كلاه خود را دوباره بررسی کنید.

حرمل: جلاجل دوازدهمین كاشانه شما یعنی كاشانه “خیال ها و رویاها” کسوف روی داده باریک و ارچه هوش شما را مثل یک نظام ارباب رعيتي تلویزیون جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم، کانال‌های آن انقدر سریع بديل می‌شوند که اصلا نمی‌فهمید چون كه اتفاقی افتاده باریک. یک آن گونه همه چیز عالی و جذاب به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد و جلاجل آن گونه پس ازآن جلاجل حالی که به مقصد پشت سر پشت ميزنشين کار خیلی سختی باریک شما فکر و خیال دیگری می‌کنید. لزومی ندارد توسط این خیالات بجنگید. یکبار که اجتناب ناپذیر وجود داشتن تغییر را قبول کنید، آن هنگام ولادت هرجایی که این جریانات اخیر شما را به مقصد دنبالش کشید می‌روید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *