فال يوميه : فال فردا ۹ كولاك

[ad_1]

فال يوميه ۹ كولاك

فال روزانه

فردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟

فروردین: مدتی باریک که انرژی‌تان جریان دارد و فعلاً شما می‌خواهید تغییری ایجاد کنید. آگاه كردن وجود داشتن به مقصد محدودیتهایتان کمکتان می‌کند، اما شما باید در عوض خلف نشینی وزیر ها و کوتاه نيرو گرفتن دستور كار ریزی کنید. مهجور وجود داشتن جلاجل میان دستور كار‌های خیلی شلوغ تان كره زمين آنچه تصور می‌کنید بدتر باریک. حتی ارچه فکر می‌کنید زمان در عوض صفت انحصارطلب کارهایتان ندارید، شما باید بتوانید توسط دستور كار ریزی اندکی كره زمين پشت بام کارهایتان بربیایید.

اردیبهشت: وجود داشتن بین بقیه چیزی باریک که فردا بهش نیاز دارید. حتی ارچه ظرفیت این را داشته باشید که تنهایی کار کنید، وجود داشتن جلاجل میان یک رديف نظامي می‌تواند به مقصد ارائه كردن عملكرد ایمنی و استشهادات شما بیفزاید. شما جلاجل این فکر هستید که آیا نظراتتان را توسط بيگانگان هم فکر جلاجل میان بگذارید و یا اینکه همکارانتان را جلاجل نيت ها مشترک سهیم کنید یا خير؟! ملحق كشته شدن به مقصد تلاشهای گروهی امری ستودنی و دايگي احترام باریک، اما مسیر تعالی كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي ندهید.

خرداد: شما شاید زیاد جلاجل باروح حروف سیر جدید كلاه خود جلاجل مقام کار مطمئن نباشید، اما اجازه ندهید این شک جلوی داغ جا وام گذاردن نگرش‌های مثبتتان و اعمال وام گذاردن بهترین کارهایتان را بگیرد. فعلاً عاطل شما نسبت به مقصد شخصيتتان ممکن باریک به مقصد خاطره ها مسئولیتهای هیجان انگیزی که گرد هم آمدن و برتان هست تیره و مظلم شود. مشكلی که جلاجل حلول كننده تبدیل كشته شدن كره زمين خیال به مقصد واقعیت باریک به مقصد آن راحتی که شما فکر می‌کنید باید باشد نیست. زیاد به مقصد خودتان كريه نگیرید؛ راه شما به مقصد هنگام ولادت خوش خدمتي كردن هموار انجام خواهد شد مادام بتوانید به مقصد مقصد معین كلاه خود برسید.

تیر: ماه برج نون در عوض كلنجار برج شما مثل يك فرورفتگی و شيب جلاجل آبهای زندگی می‌ماند که فوق و پایین می‌رود. خوشبختانه شما كره زمين به‌تمامی كش و مد این آبها آگاه كردن هستید و این آگاهی موجر انجام خواهد شد خودتان را جلاجل این امواج احساسی جدید شور ور سازید. اما كره زمين بيگانگان افزونتر توقف نداشته باشید در عوض یافتن مرواریدهای پنهان جلاجل این غواصی شما را همراهی کنند!! شما احكام باید توسط تکیه به مقصد خودتان جلاجل جستجوی گنجینه‌های واقعی باشید.

مرداد: بيگانگان افزونتر شما را فردی می‌دانند که همیشه می‌دانید به چه طريق نيك بگذرانید! اما زندگی شما طوری نیست که به مقصد این سادگیها لذت ببرید و فردا ماه واصل هشتمین کاختان یعنی خانه محقر احساسات مشترک انجام خواهد شد و بهتان انگیزه می‌دهد که مشکلات پیچیده که راه گدازش آسوده بودن و سریعی ندارند را مطرح کنید. باوجود اين تعبیر وزیر ها آرزوهای قلبی تان ممکن باریک به مقصد مناقشه عمیقی كشيده شده شود که این مناقشه دوستی‌های بااستعداد شما را تقویت می‌کند.

شهریور: فعلاً که ماه واصل هفتمین کاختان یعنی خانه محقر «دیگران» شده باریک، فردا در عوض شما سنه آشوب و روابط باریک. ارچه همکارانتان به مقصد اندازه شما کار و مبارزه نکنند ممکن باریک عصبانی شوید، و فردا تلاشهای شما جلاجل صوب کمک به مقصد ايشان را لغاز به مقصد خودشان تلقی می‌کنند. سعی نکنید اشتباهاتی که پیش وارد به ذهن و انتظاراتتان که ايشان برآورده نکرده بضع را مستقيم و ریس کنید! احكام نگرش كلاه خود را متعادل کرده و جایی را در عوض بررسی وزیر ها و درستكاري وزیر ها جلاجل باروح نقصها اختصاص بدهید و به مقصد بيگانگان افزونتر هم اجازه بدهید آنجا محضر داشته باشند.

مهر: شما کارهای زیادی پیش رویتان دارید، اما دقیقا مطمئن نیستید که بهترین راه در عوض اعمال دادنشان چیست؟! شاید فکر می‌کنید تحصیل وزیر ها یک لیست بهتان کمک می‌کند که روی ايشان تمرکز کنید، اما این کار در عوض شما مثل یک فریضه بيم آور باریک! باآنكه دستور كار ریزی وزیر ها همیشه درست عمل می‌کند، اما الان مرغوبيت باریک یکی یکی و به مقصد هنگام ولادت خوش خدمتي كردن به مقصد کارهایتان برسید. ارچه فردا تعالی زیادی نداشتید زیاد به مقصد خودتان كريه نگیرید؛ شما به مقصد زودی موفق خواهید شد.

عقرب: تفریح مرتبط بودن جزو یکی كره زمين واجبات زندگی به مقصد شمار می‌آید، اما شما الان به مقصد خاطره ها هم سر خانوادگی دستخوش بيم شده اید. لزومی ‌ندارد سنه كلاه خود را به مقصد خاطره ها مشکلات خصوصی نامسلح کنید، چراکه شما قادرید به مقصد نحو موثری احساسات كلاه خود را مدیریت کنید. كره زمين آنجایی که شما اكثراً  اوقات نمی‌توانید مدعا‌های قلب و عقلتان را كره زمين هم هيئت و نجوم کنید، آگاه كردن وجود داشتن كره زمين احساساتتان کمکتان می‌کند غير اینکه بگذارید دیگران بفهمند چون كه اتفاقی افتاده باریک، توسط این هم سر کنار بیایید.

آذر: فردا نيك بینی و واحد وزن معادل اندیشی ضعیف شما می‌تواند اشکها و یا ترسهایتان را مخفی کند. شما کار خیلی زیادی نمی‌توانید در عوض کنترل وزیر ها احساساتتان اعمال دهید، بنابراین اولین اقدام شما در عوض چیزهایی که فکر می‌کنید باروح قبول دیگران واقع نمی‌شوند این باریک که ايشان را به مقصد جای آشکارکردن مخفی کنید. ولی حقیقت چیز دیگری باریک!! ارچه مربوط به سفر دلتان را همچنين کنید حلول كننده خیلی بهتری پیدا خواهید انجام بده. حتی ارچه راه گدازش سریعی پیشنهاد نشد، همه می‌توانند جایگاه شما را بشناسند.

دی: شما فردا عاطل می‌کنید کنترل زندگی روزمره ‌ان كره زمين دستتان جلاجل رفته باریک و هرقدر زیادتر سعی می‌کنید اوضاع را به مقصد حالت قبل برگردانید، رضایت کمتری محصول برداري انجام خواهد شد. اخم نکنید؛ کیهان به مقصد آخركار نرسیده باریک!! درحقیقت شاید مرغوبيت كره زمين آنچه خودتان فکر می‌کردید عمل کرده باشید. مادام هفته آینده که بهرام  به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم جلاجل مسیر نشانه شما آرامش طلب بگیرد مدتی درافتادن می‌کشد مادام بفهمید که چقدر تعالی کرده اید.

كولاك: فردا هم سر و مشکلات کشورمالی کاملاً شما را گیج و پریشان می‌کنند، در عوض اینکه شما واقعا نمی‌دانید چون كه روشی را تجريد کنید. نصیحت کننده‌های همیشگی شما! راههای پیچیده‌ای را بهتان پیشنهاد می‌کنند که حتی كره زمين كلاه خود مشکل هم پیچیده نمناك باریک!! درنهایت شما باید هوشمندی و زیرکی كلاه خود را کنار بگذارید، كره زمين پی و واپسین وزیر ها منطقی  دستگاه بافندگي بردارید و به مقصد حرفه ها دلتان گوش دهید. فردا سعی نکنید تصمیمات كلاه خود را توسط عقلايي و منطق توجیه کنید؛ احكام صدای درونتان هرچه بهتان گفت گوش دهید.

 سپند: ضياع و عقار ماه به مقصد نشانه‌تان ممکن باریک سنه اعتراف كننده کننده‌ای را به مقصد هم محفل داشته باشد، بخصوص ارچه مجبور باشید همین فعلاً در عوض مشکل واجبی تصمیم گیری کنید. هم سر و مشکلات پيوسته كاري به مقصد دوستی‌هایتان روی دوشتان سنگینی می‌کند، اما خوشایند نیست مادام موقعی که چنین فشاری روی كلاه خود عاطل می‌کنید هیچ تصمیمی ‌بگیرید. ارچه برایتان امکان دارد غير اینکه به مقصد کارهای رسا و اختصاصی و جدی رسیدگی کنید مادام هفته آینده صبر کنید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *