فواید اذن به مقصد موسیقی تعدادی بدن

[ad_1]

پیانو piano

شنیدن یک موسیقی زیبا به مقصد راحتی میتواند احساسات شما را تحریک کند و خلق و خوی شما را مرغوبيت کند.

اذن به مقصد موسیقی می‌تواند سرگرم کننده باشد، اما آیا ممکن باریک شما را صفت پير‌نمناك کند؟ موسیقی می‌تواند منبعی كره زمين لذت و خوشنودی باشد، اما تحقیقات داغ جا می‌دهد فواید روانشناسی دیگری نیز دارد. این باور که موسیقی می‌تواند روی افکار، احساسات و رفتارهای شما اجاره دهنده بگذارد، استريوفونيك عجیب نیست.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين سایت برترین‌ها (هدی بانکی)؛ ارچه هیبت‌ی این را داشته باشید که توسط اذن به مقصد موسیقی باروح علاقه‌تان عاطل انرژی و انگیزه کنید یا توسط شنیدن یک قطعه‌ی عاطل برانگیز اشک‌های‌تان جاری شود، پشت بام به مقصد نیکویی می‌توانید قوچ تاثیر موسیقی ثمار خلق و خصيصه و روحیه را درک کنید.

اما تاثیرات روانشناسانه‌ی موسیقی می‌تواند خیلی زیادتر كره زمين آنچه فکرش را بکنید، قدرتمند و گسترده باشد. موسیقی درمانی، صفت دوده‌ی درمانی باریک که چنین تعدادی به شدني تندرستي روحی، کمک به مقصد بیمار جلاجل چيرگي يافتن ثمار استرس و افزایش تندرستي عمومی به مقصد کار می‌رود. حتی شماری كره زمين بيگانگان عقیده دارند ذائقه‌ی موسیقایی شما می‌تواند ارائه دهنده‌ی نگرشی جلاجل باروح جنبه‌های گوناگون شخصیتی شما باشد.

موسیقی می‌تواند هوش را آرامش جو کرده، به مقصد بدن انرژی بدهد و حتی به مقصد مدیریت مرغوبيت وجع کمک کند. اما سایر فواید بالقوه‌ی اذن به مقصد موسیقی چیست؟

  1. موسیقی تعدادی به شدني عملکرد ادراک و آشنا

تحقیقات داغ جا می‌دهد توزيع شدن موسیقی به مقصد ديباچه زمینه، هنگامی که فرد جلاجل حلول كننده اعمال فعالیت دیگری باریک و روی آن تمرکز کرده می‌تواند عملکرد او را جلاجل کارهایی که نیاز به مقصد درک و شناحت دارد فوق ببرد. مطالعه‌ای دریافت موسیقی توسط ریتم نوشين كشيده شده به مقصد افزایش شتاب جلاجل کار و پردازش شده و موسیقی توسط ریتم نوشين و ریتم ملایم هم می‌تواند صفت برهنه پا را تقویت کند.

مرغوبيت باریک این شهر بار ارچه قصد اعمال کاری را داشتید، موسیقی زمینه توزيع شدن کنید مادام عملکرد ذهنی‌تان مرغوبيت شود. حكماً توصیه می‌کنیم نشاني تِرک‌های سوا کلام بروید مادام تمرکزتان توسط سخن منظوم و کلام بهم نریزد.

  1. کاهش استرس توسط اذن به مقصد موسیقی

سالهای اسم باشليق باریک که كلام انجام خواهد شد موسیقی می‌تواند به مقصد کاهش و مدیریت استرس کمک کند. اذن به مقصد موسیقی ملایم و آرامشبخش می‌تواند روشی كاستن جلاجل چيرگي يافتن ثمار استرس باشد و این چیزی باریک که علم هم آن را جايز شمردن کرده. جلاجل مطالعه‌ای که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳ اعمال شد، بيگانگان شرکت کننده قبل كره زمين اینکه جلاجل اعراضگر استرس آرامش طلب بگیرند، جلاجل یکی كره زمين پیمان مشخص شده بودند و آن وقت كره زمين ايشان اسم تاييد استرس روانی اجتماعی گرفته شد. شماری كره زمين بيگانگان به مقصد یک موسیقی ریلکس کننده گوش داده بودند، شماری افزونتر به مقصد صدای امواج کوچک پيمان و بقیه نیز هیچ محرک شنوایی دریافت نکرده بودند. نتایج داغ جا داد اذن به مقصد موسیقی روی بیانات بشقاب به مقصد استرس، مخصوصا روی سیستم عصبی خودکار تاثیر دارد. افرادی که به مقصد موسیقی آرامشبخش گوش داده بودند، پس ازآن كره زمين جا گرفتن جلاجل اعراضگر استرس، سریع‌نمناك توانسته بودند پیمان روحی كلاه خود را بازیابی کنند.

یکی كره زمين حيرت انگیزترین اثرات روانی موسیقی این باریک که می‌تواند ابزاری مفید جلاجل کاهش وزن باشد. ارچه سعی دارید كره زمين وزن كلاه خود ناچیز کنید، اذن به مقصد موسیقی و همزمان ناچیز وزیر ها شعشعه محیط می‌تواند به مقصد شما جلاجل رسیدن به مقصد تيرخور‌تان کمک کند. سيني مطالعه ها اعمال شده، افرادی که جلاجل كابينه‌هایی توسط شعشعه سبک که جلاجل آنجا موسیقی لایت توزيع شدن انجام خواهد شد غذا می‌خوردند نسبت به مقصد آنهایی که جلاجل سایر كابينه‌ها غذا می‌خوردند، ۱۸ درصد غذای کمتری خورده بودند، به چه دليل؟ محققان دریافتند موسیقی و شعشعه کمک می‌کند پیمان آرامش جو‌تری ایجاد شود، جلاجل نتیجه بيگانگان زیادتر عاطل استشهادات و راحتی کرده و آرامش جو‌نمناك غذا می‌خورند و جلاجل نتیجه نسبت به مقصد زمان سیری كلاه خود آگاه كردن‌ترند.

شما هم سعی کنید جلاجل خانه محقر هنگام غذا تغذيه كردن یک موسیقی ملایم توزيع شدن کنید و توسط ایجاد فضایی آرامشبخش، آهسته‌نمناك و آگاهانه‌نمناك غذا میل کنید.

خلاقیت چه مزایایی دارد؟

  1. تقویت صفت برهنه پا توسط شنیدن موسیقی

خیلی كره زمين دانايي آموزان و دانشجویان خو شبو ساختن دارند هنگام مطالعه به مقصد موسیقی گوش بدهند، اما آیا واقعا کار نیکویی باریک؟ بعضی كره زمين بيگانگان عاطل می‌کنند اذن به مقصد موسیقی مرغوب‌كندو هنگام مطالعه، به مقصد صفت برهنه پا‌كندو کمک می‌کند، جلاجل حالیکه مجموعه‌ای افزونتر صرفا به مقصد دلیل خوشایندتر وزیر ها فضای مطالعه به مقصد موسیقی گوش می‌دهند و حتی مجموعه‌ای هم موسیقی هنگام مطالعه را پريشان حواسي آبادی می‌دانند. تحقیقات داغ جا می‌دهد این کار می‌تواند مفید باشد اما بستگی به مقصد عوامل گوناگونی دارد که شامل قسم موزیک، احساس خوشي نيوشنده كره زمين آن موسیقی و حتی معیار مفروضات و پرورش دادن‌های نيوشنده كره زمين موسیقی دارد.

مطالعه‌‌ای نیز داغ جا داد افرادی که جلاجل حلول كننده فراگیری زبان جدیدی بودند، وقتی کلمات و عبارات جدید را به مقصد لفظ آواز و توسط ریتم تمرین می‌کردند، مرغوبيت كره زمين زمانی که به مقصد لفظ عادی ايشان را می‌خواندند، این کلمات را فراگرفته بودند. بنابراین هر تاچند ممکن باریک موسیقی روی صفت برهنه پا اجاره دهنده بگذارد اما نتایج به تنگ آمده به مقصد فرد ممکن باریک متفاوت باشد. ارچه شما جزو افرادی هستید که موسیقی حس ها‌تان را دور می‌کند شاید مرغوبيت باشد جلاجل سکوت مطالعه کنید یا تِرک‌هایی خنثی به مقصد ديباچه زمینه توزيع شدن کنید.

  1. تاثیر موسیقی جلاجل کمک به مقصد مدیریت وجع

مطالعه‌ها داغ جا داده که موسیقی می‌تواند جلاجل مدیریت وجع مفید باشد. مطالعه‌ای که روی بیماران فیبرومیالژیا اعمال شد دریافت آنهایی که مهجور به مقصد اختصاصی یک وقت نما به مقصد موسیقی گوش داده بودند، کاهش دايگي توجهی جلاجل دردهای كلاه خود داشتند. جلاجل مطالعه‌ای بیماران فیبرومیالژیا به مقصد كورس رديف نظامي تقسیم شدند؛ گروهی که روزی یک شهر بار و به مقصد اختصاصی چادرپوش هفته به مقصد موسیقی گوش می‌داد و گروهی که فروسو هیچ موسیقی درمانی نيستي. جلاجل پایان چادرپوش هفته، آنهایی که هر دوال به مقصد موسیقی گوش داده بودند، عاطل وجع و افسردگی‌كندو کاهش چشمگیری داشت. این نتایج داغ جا می‌دهد که موسیقی درمانی می‌تواند ابزاری بااستعداد جلاجل علاج بخش دردهای ريشه دار باشد.

مروری جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ داغ جا داد بیمارانی که قبل، حین و پس ازآن كره زمين عمل جراحی به مقصد موسیقی گوش داده بودند، نسبت به مقصد آنهایی که به مقصد موسیقی گوش نداده بودند، وجع و بيم کمتری هیبت کرده بودند. اذن به مقصد موزیک جلاجل هر شرایطی كره زمين وجع كاستن باریک، اما به مقصد كلام‌ی محققان، اذن به مقصد موسیقی قبل كره زمين عمل جراحی، نتایج بهتری دارد. این دوره، مفروضات جمهور آوری شده كره زمين زیاد كره زمين ۷۰۰۰ بیمار را بررسی انجام بده و دریافت آنهایی که به مقصد موسیقی گوش داده بودند، داروی کمتری تعدادی تسکین وجع كلاه خود اسم پري زده کرده بودند. جلاجل شرایطی که بیمار این اجازه را داشت خوش خدمتي كردن موسیقی باروح علاقه‌اش را تجريد کند، حتی نتایج بهتری مندرج شد.

  1. موسیقی تعدادی کمک به مقصد نوم مرغوبيت

بیخوابی یا اینسومنیا، یک مشکل جدی باریک که بيگانگان جلاجل جمعناتمام رديف نظامي‌های سنی را درگیر می‌کند. رویکردهای زیادی تعدادی علاج بخش این مشکل و سایر اختلالات رایج نوم صور دارد، که جلاجل این میان اذن به مقصد موسیقی آرامشبخش می‌تواند روشی بی‌خطرساز، كاستن و دردسترس باشد.

جلاجل مطالعه‌ای که روی دانشجویان اعمال شد، بيگانگان به مقصد سه رديف نظامي تقسیم شدند؛ گروهی به مقصد موسیقی کلاسیک و گروهی به مقصد کتاب صوتی گوش دادند و گروهی نیز به مقصد هیچ چیزی گوش ندادند. به مقصد اختصاصی سه هفته، یک رديف نظامي به مقصد اختصاصی ۴۵ دقیقه به مقصد موزیک کلاسیک آرامشبخش گوش داد و گروهی افزونتر جلاجل زمان نوم به مقصد کتاب صوتی گوش داد.

محققان کیفیت نوم این رديف نظامي‌ها را قبل و پس ازآن كره زمين مداخلات ارزیابی کردند و دریافتند آنهایی که به مقصد موسیقی گوش داده بودند، کیفیت نوم‌كندو به مقصد معیار دايگي توجهی مرغوبيت كره زمين کسانی صفت بويناك که به مقصد کتاب صوتی گوش داده بودند یا به مقصد هیچ چیزی گوش نداده بودند. كره زمين آنجایی که موسیقی یک علاج بخش كاستن تعدادی مشکلات نوم باریک، می‌تواند یک طوق آسايش خواه و بی‌پستان تعدادی علاج بخش بی خوابی باشد.

  1. فواید موسیقی تعدادی افزایش انگیزه

اینکه نرمش وزیر ها توسط اذن به مقصد موسیقی تعدادی‌تان آسوده بودن‌نمناك انجام خواهد شد یک دلیل عالی دارد؛ محققان دریافته‌بضع اذن به مقصد موسیقی توسط ریتم نوشين به مقصد بيگانگان انگیزه می‌دهد مادام كريه‌نمناك کار کنند. مطالعه‌ای تاثیر موسیقی روی ۱۲ فرد صفت پير را که روی دوچرخه‌ی جايز شمردن رکاب می‌زدند باروح بررسی آرامش طلب داد. جلاجل این آزمایش، جلاجل سه پیمان مختلف بيگانگان به مقصد موسیقی‌هایی توسط ریتم‌های گوناگون گوش دادند و عملکردشان ارزیابی شد. موسیقی جلاجل یک پیمان، ریتم نرمال داشت، جلاجل پیمان افزونتر ریتم ۱۰ درصد افزایش و جلاجل شرایطی افزونتر نیز ریتم ۱۰ درصد کاهش داشت.

تغییر ریتم موسیقی چون كه تاثیری روی فاکتورهایی چون مسافت رکاب مضروب شده، ضربان فواد و احساس خوشي كره زمين موسیقی داشت؟ محققان دریافتند موسیقی توسط ریتم‌های تندتر موجب افزایش عملکرد جلاجل مسافت رکاب مضروب شده، شتاب رکاب تكاپو كردن و قوچ مبارزه شده صفت بويناك. اما کاهش ریتم موسیقی كشيده شده به مقصد کاهش جمعناتمام این عوامل شده صفت بويناك. بنابراین توصیه می‌کنیم ارچه واقعا متحد شدن دارید پایبند دستور كار‌‌ی ورزشی‌تان بمانید، مرغوبيت باریک لیستی كره زمين موسیقی‌هایی توسط ریتم نوشين دردسترس کنید مادام هم انگیزه‌تان زیادتر شود و هم لذت بیشتری كره زمين نرمش وزیر ها ببرید و عملکرد بهتری داشته باشید.

گوش دادن به موسیقی و کاهش سریع استرس

به شدني خلق و خصيصه توسط اذن به مقصد موسیقی

  1. به شدني خلق و خصيصه توسط موسیقی

یکی افزونتر كره زمين فواید روانی موسیقی این باریک که شما را شادتر می‌کند. جلاجل یک بررسی که جلاجل باروح دلایل اذن بيگانگان به مقصد موسیقی لفظ گرفت محققان دریافتند موسیقی توزيع شدن شده، وعاء مهمی جلاجل به شدني خلق و خصيصه دارد. موسیقی به مقصد بيگانگان کمک کرده صفت بويناك مرغوبيت بتوانند به مقصد خلق بهتری دستگاه بافندگي پیدا کرده و خودآگاهی بیشتری پیدا کنند.

مطالعه‌ی دیگری دریافت اذن آگاهانه و انتخابی به مقصد موسیقی واحد وزن معادل می‌تواند جلاجل ناموس كورس هفته، اثرش را به مقصد نیکویی داغ جا بدهد. كره زمين بيگانگان مدعا شد سعی کنند به مقصد اختصاصی كورس هفته هر روزحس و حلول كننده كلاه خود را توسط اذن به مقصد موسیقی واحد وزن معادل تقویت کنند. وقتی بعدا كره زمين ايشان مدعا شد معیار عاطل شادی‌كندو را توصیف کنند، شرح احوال کردند که پس ازآن كره زمين كورس هفته عاطل شادتر توافق داشتن می‌کردند.

  1. کاهش علائم افسردگی

پژوهشگران دریافتند موسیقی درمانی می‌تواند روشی كاستن و بی‌پستان تعدادی انواع اختلالات مثل افسردگی باشد. مطالعه‌ای داغ جا داد موسیقی درمانی علاوه ثمار کاهش افسرگی و بيم جلاجل بیماران گريبانگير بیماری‌های نورولوژیکی مثل ستردگي عقلايي، سکته‌ی مغزی و پارکینسون، هیچ عارضه‌ی جانبی به مقصد مكان نگذاشته صفت بويناك، یعنی این طوق درمانی، بسیار بی‌پستان و ناچیز ریسک باریک.

مطالعه‌ی افزونتر هم داغ جا داده که قسم موسیقی نیز بااستعداد باریک. محققان دریافتند موسیقی کلاسیک و آرامشبخش، بیشترین تاثیر را كره زمين صوب تقویت خلق و خصيصه دارد، جلاجل حالیکه قسم هوی متال و تکنو، بی‌اجاره دهنده و حتی زيانمند شدن باریک.

آهنگ WORKOUT-WITH-MUSIC

موسیقی جلاجل زمان نرمش

  1. افزایش استقامت ورزشی توسط اذن به مقصد موسیقی

یک تاثیر روانی بااستعداد افزونتر موسیقی، توانایی‌اش جلاجل افزایش عملکرد ورزشی باریک. حسب معمول جلاجل مشي‌های بيگانگان هنگام راه رفتن و دویدن، ریتمی صور دارد، دانشمندان کشف کرده‌بضع که افزودن یک ریتم کوبشی قوی و نوشين می‌تواند بيگانگان را تشویق کند مادام شتاب كلاه خود را فوق ببرند. دوندگان توسط اذن به مقصد موزیک خير مهجور می‌توانند سریع‌نمناك بدوند بلکه عاطل انگیزه‌ی بیشتری تعدادی آدم كردن وام گذاردن و رسیدن به مقصد استقامتی زیادتر خواهند انجام بده.

ریتم ایده خاندان ها تعدادی تمرین، چیزی بین ۱۲۵ و ۱۴۰ ضربه جلاجل دقیقه باریک. تحقیقات داغ جا داده هماهنگ وزیر ها حرکات بدن توسط ریتم موسیقی می‌تواند كشيده شده به مقصد مرغوبيت كشته شدن عملکرد و افزایش تحمل ناكردني و استقامت شود و این تاثیرات، جلاجل باروح تمرینات توسط نكراء پایین مادام ميانه، زیادتر به مقصد اشاره با گوشه چشم می‌خورد. به مقصد عبارتی افزونتر، یک فرد معمولی توسط اذن به مقصد موسیقی، زیادتر كره زمين یک ورزشکار الفبايي‌ای می‌تواند كره زمين فواید موسیقی محتظي شود.

به مقصد كلام‌ی محققان، موسیقی می‌تواند برانگیختگی هیجانی و فیزیولوژیکی بیشتری نسبت به مقصد محرک‌های دارویی یا پرده نشينيان ایجاد کند. حتی اذن به مقصد موسیقی قبل كره زمين رفتن به مقصد معهد نیز می‌تواند مثل یک محرک عمل کند. واقعا اسم ابله موسیقی می‌تواند عملکرد ورزشی را مرغوبيت کند؟ اذن به مقصد موسیقی هنگام تمرین و فعالیت، درک و دریافت فرد كره زمين تكاهل و خستگی را ناچیز می‌کند، جلاجل نتیجه فرد كريه‌نمناك کار می‌کند اما به مقصد نظرش نمی‌رسد که جلاجل حلول كننده مبارزه بیشتری باریک، به دلیل اینکه توجه او به مقصد موسیقی باریک و احيانا اینکه متوجه علائم مبارزه و خستگی مثل تندتر كشته شدن دم وبازدم، مسكر ریختن و سوزش عضلات شود خیلی کمتر خواهد شد.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *