قیمت خرید و لیست جزیره های شخصی كم ارزش + عکس

[ad_1]

جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۲ Larry Ellison كره زمين بنیانگذاران و رئیس شرکت اوراکل صفت تبليغاتچي ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا را تعدادی بدست رساندن ۹۷ درصد جزیره هاوایی وام گذاري انجام بده.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين مگلی؛ تعدادی یک كس همچون “Larry Ellison” که ميليونر و غنی باریک و جلاجل حلول كننده موجودي پنجمین كس ميليونر كره ارض باریک جای عجله كردن باریک که تعدادی بدست رساندن یک جزیره چنین صفت تبليغاتچي هنگفتی را متحمل شود.

او مهجور یکی كره زمين میلیونرهای كره ارض باریک که دارای جزیره ی شخصی باریک . حتی سرمایه خیلی كره زمين بيگانگان به مقصد اندازه یک هزارم Larry Ellison نیست.

آیا جزیره شخصی باعث سربلندي بيگانگان ميليونر باریک؟

ممکن باریک اینطور بنظر برسد که درآمد داشتن جزیره شخصی تعدادی بيگانگان ميليونر همچون “Larry Ellison “ باعث سربلندي باریک اما جلاجل واقع اینطور نیست.

مبنا زیادی كره زمين بيگانگان صور دارند که مالک مبنا زیادی جزیره و یا یک جزیره جلاجل زیباترین و عجیب ترین نقاط کیهان هستند.

جلاجل آدم كردن ی موضوع بحث ما ۱۰ مکان را معرفی می کنیم که شما ممکن باریک شما زيبا توسط سرمایه كلاه خود بتوانید رئيس ديوان جزیره شوید.

  1. جزیره Fowl – فلوریدا

 10 جزیره ای که شما می توانید صاحب آن باشید . (حتی اگر Larry Ellison نباشید)

جزیره پرندگان جلاجل قبيله دریاچه های Harris جلاجل فلوریدا واقع شده باریک ، درست جلاجل شروق دریاچه Girl که مسافر ی کمی مادام دهاتي دارد.

وسعت آن جلاجل قريب ۵۰ هکتار بوده و نمای زیبا و خیره کننده ای كره زمين دریاچه Griffin را دارا باریک.

محیط اطرف بکر و دستگاه بافندگي نخورده آن یک مقام عالی تعدادی تمدداعصاب و تماشای آنچه که طبیعت ارائه کرده باریک می باشد.

این شهربان مجال مهلت های عالی تعدادی احساس خوشي كره زمين ورزشهای آبی را مهيا کرده باریک. هرساله مسابقات ماهیگری جلاجل قبيله دریاچه های Harris برگذار می شود.

قیمت این جزیره ۲۵۰۰۰۰ دلار آمریکاست. هزینه ای کمتر كره زمين آنچه “Larry Ellison “ تعدادی قسمتی كره زمين یک جزیره وام گذاري کرده باریک.

  1. جزیره ی Boca Chica – کشورپاناما

 10 جزیره ای که شما می توانید صاحب آن باشید . (حتی اگر Larry Ellison نباشید)

مهجور مبنا محدودی جزیره جلاجل كره ارض صور دارد که شما می توانید همه ی آنرا جلاجل اختیار داشته باشید.

جزیره Boca Chica جلاجل کشورپاناما یکی كره زمين آنهاست. جمعناتمام ۱۱ هکتار آن طبیعی و دستگاه بافندگي نخورده باقی مابقي باریک.

این جزیره ی زیبا جلاجل آمریکای مرکزی مجال مهلت های عالی را تعدادی ماهیگیری مهيا می کند؛ صور جامه زنان هندي های گیاهای متنوع و جانوران و نماهای عالی كره زمين اقیانوس آرامش جو و جزایر جهات آن كره زمين ویژگی های این جزیره باریک.

ایضاً تعدادی توسعه سریع این شهربان اوباشيگري ایالت Chiriqui زیرساخت های مناسبی تعدادی شهربان جلاجل نگاه خشم آلود گرفته باریک که شامل ایجاد فرودگاه بین المللی جلاجل نزدیکی این شهربان باریک.

قيمت این جزیره ۱٫۵ میلیون دلار باریک و به مقصد ديباچه یک جزیره شخصی مقرون به مقصد صرفه بوده که كره زمين طریق VivaTropical.com جلاجل معرض باریک.

  1. Roatan کشورهندوراس

 10 جزیره ای که شما می توانید صاحب آن باشید . (حتی اگر Larry Ellison نباشید)

جزیره خصوصی و نسبتاً مقرون به مقصد صرفه که جلاجل كناره ها کشورهندوراس واقع شده باریک و بزرگترین جزیره کشور باریک.

این جزیره امکان دسترسی به مقصد حدب های مرجانی Mesoamerican را مهيا می آورد.

این طبیعت دیدنی جذابیت های فراوانی را بمنظور جذب گردشگران كره زمين سراسر کیهان ایجاد کرده باریک. تعدادی هم به مقصد منظور كاربرد كره زمين کشتی Cruise جذب این شهربان می شوند.

به مقصد علت صور امکانات فراوان و راحتی های مدرن این جزیره جلاجل چندسال اخیر محبوبیت دايگي توجهی را بدست آورده باریک. توسط این حلول كننده گزینه های متنوع بسیار زیادی را تعدادی کسانی که مایل به مقصد خرید ملک هستند ارائه می دهد، خریداران محب باید قادر به مقصد یافتن گزینه ای زيبا توسط بي پروايي كردن كلاه خود باشند.

 10 جزیره ای که شما می توانید صاحب آن باشید . (حتی اگر Larry Ellison نباشید)

Hastholmen یک جزیره شخصی زیباست که نزدیک شهر Dalom واقع شده باریک. جلاجل شهربان ای بنام Västernorrlands län جلاجل کشورسوئد.

این جزیره خصوصی شامل كورس كاشانه ی روستایی می باشد. یکی بعنوان حمام صفت دستگاه حرارت زا و دیگری شناور روی پيمان باریک.

تعدادی گردش طولانی و تفریحات مختلف كره زمين صبح مادام عصر، جزیره قسمتهای مختلفی همچون بیابان و شهر جنگل و حوض كوچك های ماهیگیری و و علفزارها را ارائه می دهد. قیمت این جزیره جلاجل قريب ۳۰۹ هزار دلار می باشد.

  1. جزیره Piacabucu ، کشوربرزیل

 10 جزیره ای که شما می توانید صاحب آن باشید . (حتی اگر Larry Ellison نباشید)

جزیره Piacabucuجزو شش جزیره ی رودخانه ای جلاجل جبلت شرقی کشوربرزیل باریک این جزیره روی Sao Francisco چهارمین رودخانه طویل کشوربرزیل آرامش طلب دارد. این رودخانه كره زمين اهمیت خیلی كام روا باریک و بعنوان رودخانه ترکیبی شناساننده شده باریک. Sao Francisco بخش های مختلفی كره زمين کشوربرزیل را طی می کند و باعث یکپارچگی این کشور می گردد.

جمعناتمام جزایری که به مقصد این لفظ هستند (جزایر رودخانه ای) نمای باشکوهی كره زمين روخانه و كاشانه هایی که دارای مبنا زیادی درخت میوه هستند را نیز ارائه می کنند.

این رديف نظامي كره زمين جزایر جلاجل ثمار گیرنده ۸۱٫۵۸ هکتار و ارزشی بزرگوار ثمار ۸۱٫۹۷۱ دلار آمریکا می باشند که خیلی كره زمين بيگانگان قابلیت وام گذاري چنین هزینه ای را دارند.

  1. جزیره Lyons – انتاریو

 10 جزیره ای که شما می توانید صاحب آن باشید . (حتی اگر Larry Ellison نباشید)

جزیره Lyons یک جزیره دریاچه ای نيك منظره جلاجل انتاریو می باشد. کشورکانادا تمایل به مقصد ساخت مکانی زیبا دارد که آنرا كاشانه بنامد.

رانندگی كره زمين تورنتو مادام این مقام قريب كورس ساق دست زمان می سرما .این جزیره قريب ۱٫۵ هکتار باریک. این جزیره جلاجل بخش Prince Edward آرامش طلب گرفته باریک ، این دریاچه كره زمين صوب شروق، احكام قريب تا چه وقت دقیقه توسط پارک ملی Sandbanks مسافر دارد.

این جزیره توسط کلبه های سه خوابه تجهیز شده باریک. به هدف نخوردن ساحلی این جزیره دوستدار کودکان باریک و مقدار زیادی فضا صوب ماهیگیری و آذريون شيوا وزیر ها مهيا شده باریک.

قیمت آن ۳۳۹,۳۵۷ دلار کشورکانادا باریک، که توسط توجه توسط اینکه می توانید بعنوان یک شهربان بالقوه صوب دربست فصلی كاربرد کنید پستان نخواهید انجام بده.

  1. جزیره Mavuva – کشورفیجی

 10 جزیره ای که شما می توانید صاحب آن باشید . (حتی اگر Larry Ellison نباشید)

جزیره Mavuva ، دارای مساحت ۴۲ هکتار باریک و بعنوان جزیره شخصی نسبتاً مقرون به مقصد صرفه می باشد.

این جزیره جلاجل ۳ کیلومتری جبلت كنار Vanua Levu جلاجل Fiji واقع شده و تقریبا به مقصد صفت منسوب به طوس کامل جلاجل نورنجه های مرجانی آرامش طلب دارد.احكام ده دقیقه زمان واجب شده باریک تعدادی رسیدن كره زمين Vanua Levu به مقصد این جزیره. جلاجل سرتاسر Fiji پیمان درخور اطفال قایقرانی توسط بهترین پيمان و جو محیا باریک. این جزیره آرامش جو جنوبی بسیار درخور اطفال ساخت كاشانه هایی تعدادی تعطیلات باریک.

ایضاً می توانید یکی كره زمين ايشان را توسط قیمتی کمتر كره زمين ۱۲۵۰۰۰ دلار امریکا خریداری کنید.

زیادتر بخوانید: راهنمای سفيران به مقصد کشورفیجی
  1.  جزیره Hemlow Nova Scotia

 10 جزیره ای که شما می توانید صاحب آن باشید . (حتی اگر Larry Ellison نباشید)

جزیره Hemlow جلاجل شهربان ی Nova Scota جلاجل کشورکانادا آرامش طلب دارد و كره زمين ویژگی های این جزیره كناره ها آب تني و شن ای آن می باشد.

نمای زیبای پيمان و فرصتهای عالی تعدادی قایقرانی و ماهی گیری و غواصی بهترین سرگرمی های این طبیعت باریک.

مساحت جزیره ۵۴ هکتار باریک که ۲ کیلومتر درافتادن و ۱٫۵ کیلومتر ناموس را داراست.

كره زمين فرودگاه بین المللی Halifax Stanfield قريب كورس ساق دست و كره زمين روستای تاریخی Sherbrooke قريب ده دقیقه زمان بوسیله خودرو تعدادی رسیدن به مقصد این جزیره زمان واجب شده باریک.

بندرزیبا و اسکله و ماهی كره زمين ویژگی های خنيدهنام استراحتگاه Liscombe Lodge باریک که بسیار به مقصد این جزیره نزدیک باریک.

تعدادی سرخرگ مهجور ۲۹۵۰۰ دلار کشورکانادا واجب شده دارید.

  1. جزیره Kastawei جلاجل Vanuatu

 10 جزیره ای که شما می توانید صاحب آن باشید . (حتی اگر Larry Ellison نباشید)

اینجا یک جزیره گرمسیری و نيك منظره باریک که جلاجل Vanuatu واقع شده باریک.

یک طبیعت کوچک جلاجل جنوب اقیانوس آرامش جو باریک . یکی كره زمين ارزانترین مقصد های كره ارض که همه امکانات را ارئه می دهد.

مساحت این جزیره کمتر كره زمين یک هکتار و قريب ۰٫۸۳ هکتار می باشد ، جزیره ای جمعناتمام عیار و عالی تعدادی قایق رانی. این جزیره توسط صخره های سفید و قدیمی محاصره شده و مکانی عالی تعدادی ساخت كاشانه ای جلاجل یک جزیره ی رویایی جلاجل اقیانوس آرامش جو باریک. شهربان ای عالی تعدادی ماهیگیری، غواصی و شنا باریک . این جزیره ۱۹۹هزار دلار آمریکا قیمت دارد.

  1. alligator caye belize (جزیره ای که شبیه دست انداختن باریک)

 10 جزیره ای که شما می توانید صاحب آن باشید . (حتی اگر Larry Ellison نباشید)

این جزیره ۱۰٫۷ هکتار خشکی دارد. مقدار كنار این جزیره ۷۰۰ موت جلاجل کنار جبلت شهر Dangriga باریک.

قريب ۴۰ دقیقه توسط قایق كره زمين شهر Belize مسافر دارد ، این جزیره عجیب وغریب بین Bluefield و حيطه نفوذ Cayes واقع شده، موانع مرجانی Belize که نهمین صخره ها را به مقصد دیدگاه وسعت جلاجل كره ارض داراست بطول تا چه وقت یارد پيرامون كره زمين كنار کشیده شده بضع.

این جزیره به مقصد درافتادن کامل توسعه نیافته و مکانی عالی تعدادی ماهی گیری باریک و بدلیل اهمیت زیست محیطی به مقصد ديباچه میراث جهانی تعیین شده باریک.

قیمت این جزیره شخصی ۹۹هزار دلار آمریکا باریک که تقریبا مناسب و مقرون به مقصد صرفه باریک.

فعلاً تعدادی تجريد ویژگی های جزیره شخصی كلاه خود معطل نشوید، بررسی کنید، مبارزه کنید، درآمد حاصل کردن کنید و رویاهای كلاه خود را ثابت شدن کنید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *