لیست بهترین نوول های خارجی + به هر حال سرگذشت

[ad_1]

رمان های خارجی

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين «هفه نامه همشهری بالنتيجه/ شماره ۲۵۹/ احسان رضایی» ارچه قصد قرائت نوول های خارجی را دارید مرغوبيت باریک کارتان را توسط شاهکارهای شناساننده شده کیهان سرخرگ کنید.

جلاجل این مقاله ۱۰ نوول خارجی نگارستان کیهان را معرفی کرده ایم.

  1. مرشد و مارگریتا/ سرايت نوين

کتاب توسط ورقه مکالمه كورس شعرگو روس جلاجل پارکی جلاجل مسکو سرخرگ انجام خواهد شد که دارند به مقصد خو شبو ساختن کمونیست‌های آن زمان به مقصد باور‌های پروردن پرستانه ایراد می‌گیرند.
شیطان که دستگاه بافندگي ثمار داوري جلاجل آن سنه جلاجل مسکوست به مقصد میان حرفه ها‌های آن‌ها می‌رود و می‌گوید بالاتر كره زمين همه دلیل‌های تاييد كردن صور پروردن که آن كورس ردشان می‌کنند، یک دلیل جنون مردم آزاري نمناك صور دارد و آن این که «پروردن هست». دوشاعر روس به مقصد شیطان می‌خندند و ماجراها سرخرگ انجام خواهد شد.
شاعران روس کشته می‌شوند، پلیس و کاگ ب بي خانمان انجام خواهد شد. مارگریتا موجودي به مقصد فداکاری انجام خواهد شد، تعطيل كرد مسکو بسته آفرین انجام خواهد شد، مجموعه زیادی دیوانه می‌شوند…
نيكويي كردن اصلی این کتاب جلاجل واقع همین باریک که «به مقصد شیطان نباید خندید.»
سرگذشت توسط سه حروف داستانی پیش می‌رود و جلاجل منتها هر سه حروف به مقصد طرز حیرت انگیزی به مقصد هم می‌رسند.
سرگذشت جلاجل قلب ماجرای خوش خدمتي كردن، خیلی آرامش جو و زیر پوستی فضای پلیسی حکومت استالین خارق عادت كره زمين سرگذشت تصلیب مسیح پیامبر (ع) – که پوشيدگي توسط روایت کتاب مقدس تفاوت دارد و به مقصد روایت اسلامی ‌ماجرا شبیه باریک – را هم می‌توانید بخوانید. پونتوس پیلاطس این کتاب، همين انتظاركش باریک برخودهموار كردن مسیح او را ببخشد.

  1. بدرودگويي توسط تسليحات/ انتشارات نیلوفر

باید این کتاب را بخوانید برخودهموار كردن بفهمید چريدن همینگوی سرگذشت نویس بزرگی باریک. كمال او جلاجل این کتاب، جلاجل این نکته باریک که همینگوی چیزی رمانتیک را به مقصد شکلی غیر رمانتیک روایت می‌کند.
ماجرای این کتاب که جلاجل مايه ماجرایی باریک که ثمار كلاه خود نویسنده رفته، سرگذشت یک راننده آمبولانس بالنتيجه به مقصد نام هنری باریک که كلنجار جهانی اولا را جلاجل جبلت کشورایتالیا تماشا می‌کند. جلاجل يكم کتاب او به مقصد اخفاك اعتقادی ندارد و كلنجار برایش چیزی سرگرم کننده و بی كار بزرگ به مقصد شمار می‌آید که معلوم نیست فصل نامه‌ها چريدن آن قدر بزرگش می‌کنند اما درست جلاجل پایان یک اسم باشليق (اسم باشليق ۱۹۱۷، زمان رويداد سرگذشت) هنری کاملا بديل شده باریک. پرستاری که وقت گذراني بستری كشته شدن او جلاجل بیمارستان دلش را برده صفت بويناك، کشته شده باریک و فعلاً هنری به مقصد كره ارض صفت منسوب به طوس دیگری نگاه می‌کند. اما این اتفاقات پی جلاجل پی چنان لين و سيركننده و عادی روایت شده بضع که این کار احكام كره زمين همینگوی ثمار می‌آید، توصیف‌های جنون مردم آزاري، جملات کوتاه، غير هیچ زمینه و واپسین خاصی.
دقیقا بدون شك صفت «لين» تعدادی قسم روایت کتاب درخور اطفال باریک که جلاجل ترجمه دریابندری هم به مقصد طرز حیرت انگیزی خارق عادت كره زمين پيمان جلاجل وارد به ذهن (این اولین ترجمه دریابندری بوده). باید خودتان کتاب را بخوانید برخودهموار كردن بفهمید چون كه می‌گویم.

  1. خداحافظی طولانی/ انتشارات صوم کار

چندلر این خاصیت را دارد که هیچ هنگام ولادت شما را نا امید نمی‌کند، یعنی جمعناتمام انتظاراتی را که انجام خواهد شد كره زمين یک نوول پلیسی شایسته داشت، او یکجا به مقصد شما می‌دهد، مساله، جنایت، سرنخ‌هایی تعدادی احتمال دادن، کاراگاه، نکات ریزی که بعدا وقت گذراني بازگشایی مساله یادت بیاید که آن‌ها را مكان انداخته ای و عاقبت الامر كنكور بین نویسنده و خان ها. چندلر و کارآگاهش فیلیپ مارلو همه این‌ها را دارند. این کارآگاه بارانی پوش، موجودي جواب يابي، شوخ و پوشيدگي فرد، انگ کارآگاهی باریک. درواقع تصور وزیر ها سرگذشت توسط هر کارآگاه دیگری ( سه گوش مایک‌هامر توسط آن اخلاق کینه ای و كين جويي گیرش یا هرکول پو آروی مبادی آداب) بسیار سخت باریک. احكام مارلوست که موجودي انجام خواهد شد به مقصد کسانی که قبلا به مقصد او ضربه مضروب بضع هم کمک بکند. هر تاچند این تلخی جلاجل آخركار کتاب به مقصد مكان می‌ماند که امید و مبارزه مارلو تعدادی این که کیهان جای بهتری شود، جلاجل مواجه نزد عمق تباهی بشقاب‌ها محصول برداري چندانی نداشته و مارلو دوباره بدون شك ناموس پرور تنهایی باریک که باید خیابان‌های نیویورک را به مقصد تنهایی و توسط تاسف طی بکند.

  1. گتسبی مهتر/ انتشارات نیلوفر

این نوول ثمار خلاف باقی کتاب‌های این فهرست که كره زمين بدون شك اولا کار میخکوبتان می‌کند، یک مشکل کوچک دارد، آن هم این که «گتسبی مهتر» را شما ارچه به مقصد ديباچه یک سرگذشت معمولی مثل هزاران سرگذشت افزونتر بخوانید اذیتتان نمی‌کند ولی وقتی آن را به مقصد اشاره با گوشه چشم یک شاهکار دستگاه بافندگي می‌گیرید و همواره بيوس یک چیز خارق عادت را دارید، مع الاسف نوول همین صفت منسوب به طوس هی ناامیدتان می‌کند و ناامیدتان می‌کند برخودهموار كردن وقتی که به مقصد فصل آخركار برسید و آن جاست که یک به دفعات مات و مبهوت شکوه این سرگذشت خواهید شد. تعدادی این که نمک آن غافلگیری كره زمين بین نرود، انتهای سرگذشت را تعریف نمی‌کنیم و همین قدر می‌گوییم که جی گتسبی توسط نام واقعی جیمز گست، پس نشيني بالنتيجه نشيم‌بستگاه، بی دانايي، رمانتیک و ماجراجویی باریک که پس ازآن كره زمين شرکت جلاجل كلنجار جهانی اولا توانسته توسط درجه افسری تعدادی خوش خدمتي كردن میان مكاشفه نیویورک جایی دستگاه بافندگي و پايين آمدن بکند اما هنوز هم كره زمين باطني غمگین باریک و نمادی به مقصد شمار می‌آید كره زمين نسل بالنتيجه‌هایی که كره زمين چشم بقیه درک نمی‌شوند و به مقصد گفت نویسنده کتاب متعلق به مقصد «نسل كره زمين دستگاه بافندگي رفته» ( یک چیزی معادل بدون شك «نسل خاكسترشده خودمان») باریک. کافی باریک قلب به مقصد قلب کتاب بدهید و توسط آن روبروي هم قرار گرفتن بروید و خودتان را توی شخصیت گتسبی ببینید و الی آخركار.

  1. ناتور دشت اول گدايان و معركه گيران/ انتشارات نیلا

«ناتور» یعنی مامومي، یعنی مواظب. نام سرگذشت هم كره زمين این مكان وارد به ذهن که هولدن کالفید- قهرمان سرگذشت- آرزو دارد یک روزی بتواند خواهر خير ساله اش فیبی و باقی بحرها‌ها را ببرد جلاجل یک دشت اول گدايان و معركه گيران وسیع و بگذارد آن‌ها هر چقدر می‌خواهند بازی کنند و خوش خدمتي كردن هم پاسبانی باشد جلاجل کناره دشت اول گدايان و معركه گيران که نگذارد بحرها‌ها توی دره بیفتند. احتمالا كره زمين همین آرزو می‌توانید بفهمید هولدن ۱۷ ساله – پس نشيني بحرها ای که كره زمين مدرسه اش جلاجل رفته و كره زمين همه چیز‌های گند جامعه آمریکا بدش می‌آید- دقیقا چون كه جور موجودی باریک و داستانی که تک گویی رسا همچین آدمی ‌باشد، چون كه جور داستانی باریک. آره، ناتور دشت اول گدايان و معركه گيران کتاب تلخی باریک، اما این تلخی كره زمين آن نوعی باریک که تعدادی همه ما آشناست، تلخی دست خوش اندوه شدن و معصومیت كره زمين دستگاه بافندگي رفته کودکی. هولدن تعدادی این آن قدر پژمان شدن باریک که دارد كره زمين دنیای کودکی مسافر می‌گیرد و آن دره ای که هولدن نمی‌خواهد بحرها‌ها تویش صفه کنند دره خطرناک و کثیف دنیای آدم مهتر‌هاست. شک نکنید که ناتور دشت اول گدايان و معركه گيران یک شاهکار باریک، شاهکاری که سالینجر مدعا توسط آن نبوغش را به مقصد رخ بقیه بکشاند.

  1. صاحب رينگ چرخ‌ها/ سرايت نی

سه عضوي استاد تالکین را باید ابوي كاكا همه سرگذشت‌های فانتزی و آثاری مثل هری پاتر و نیروی اهریمنی‌اش و دیوید گمل و دران كندو و کریستوفر پائولینی و دلتورا و بقیه به مقصد شمار آورد. سرگذشت کلی کتاب را احتمالا همه كره زمين طریق نمایش فیلم‌های اقتباسی پیتر جکسون كره زمين روی کتاب می‌دانید: «یک مبارزه خیر و شر افزونتر». اما نکته بااستعداد جلاجل جزئیات کتاب باریک که این مبارزه ازلی و ابدی را توسط چنان جزئیات حیرت آوری تعریف کرده باریک که شما نمی‌توانید همال و مانند آن دیگری تعدادی آن پیدا کنید. احكام قرائت فصل اولا سرگذشت (فصل اولا كره زمين جماع اولا: یاران رينگ چرخ) تعدادی پی جابه جايي به مقصد این نکته کافی باریک. این فصل که حسب معمول خیلی‌ها به مقصد خاطره ها شتابندگي كندو تعدادی زودتر سرخرگ وزیر ها سرگذشت، آن را نمی‌خوانند مدافع خیالی سرگذشت را جلاجل کتابخانه‌های مختلف معرفی می‌کند. لا به مقصد لای همین‌ها می‌توانید نظرات تالکین درزمينه کتاب و کتابخانه و سرگذشت را هم بخوانید و مطمئن شوید که لقب «استاد» زیادتر كره زمين هر کس دیگری ورجاوند اوست.

  1. رگتایم/ انتشارات خوارزمی

سرگذشت «رگتایم» سرگذشت آمریکای قبل كره زمين كلنجار جهانی باریک، سرگذشت این که به چه نحو یک وقتی امید و آرمانی صور داشت و پس ازآن همه چیز زوال پذير و جمعناتمام شد. این کتاب كره زمين بدون شك ردياب آثاری باریک که به مقصد آن‌ها می‌گویند «سهل و اسم معاون». یعنی وقتی می‌خوانیش فکر می‌کنی خودت هم می‌توانی عینش را بنویسی و وقتی به مقصد تاليفات می‌رسی، می‌بینی نمی‌شود. سرگذشت جلاجل نیویورک می‌گذرد. كره زمين اسم باشليق ۱۹۰۰ سرخرگ انجام خواهد شد و توسط ورود ایالات متحده به مقصد كلنجار جهانی اولا- یعنی اسم باشليق ۱۹۱۷- جمعناتمام انجام خواهد شد. کل سرگذشت كره زمين ماجراهای تاریخی واقعی و داخل جلاجل تویی می‌گذرد که سه خانواده كره زمين سه نسمت مختلف (سفید پوسه پوسه، سیاه پوسه پوسه و زردفام پوسه پوسه یعنی چینی مهاجر) هستند و یک جوری کل جامعه آمریکا را نمایندگی می‌کنند. سرگذشت‌های این سه خانواده كره زمين هم جداست و جلاجل واقع کتاب تاچند شهر بار سرخرگ و جمعناتمام انجام خواهد شد. اما جلاجل عین حلول كننده سرگذشت‌ها به مقصد هم شهر ربط پیدا می‌کنند و جلاجل فصل آخركار هم همه به مقصد هم می‌رسند، جایی که سرگذشت جمعناتمام انجام خواهد شد و این سوال تعدادی خان ها پیش می‌آید که تاریخ ما را می‌سازد یا ما تاریخ را؟

  1. خستو سنه/ سرايت کارنامه

سرگذشت كره زمين بدون شك ديباچه کتاب سرخرگ انجام خواهد شد؛ «خستو سنه». طلوع و تاچند مدتی که كره زمين سنه مابقي، هم زيبايي شناس سنه رفته را توسط خوش خدمتي كردن دارد و هم امید به مقصد كاربرد كره زمين اختصاصی باقیمانده را. این دقیقا حلول كننده و سنه آقای استیونز- پیشخدمت توسط وفای لرد دارلینگتن- باریک که عمری به مقصد خاطره ها کارش كره زمين همه چیز حتی عشقش ماضي و فعلاً که اربابش ميت و دارد توسط آقای فارادی – یک آمریکایی شوخ قريحه- کار می‌کند فرصتی پیدا کرده برخودهموار كردن سفری شش روزه به مقصد مغرب انگلیس برود برخودهموار كردن طي دیدار كره زمين منظره ها بي تكلفانه بتواند اخفاك قدیمش را هم پس ازآن كره زمين ۳۰ اسم باشليق ببیند و كره زمين او خبری بگیرد. سرگذشت جلاجل واقع یادداشت‌های استیونز جلاجل درافتادن همین سفيران باریک. او جلاجل درافتادن سفيران به مقصد یاد ماضي‌هایی می‌افتد که آن‌ها را ازميان رفته کرده؛ چیزهایی که كره زمين دستگاه بافندگي داده و به مقصد اسم مورد آدم‌هایی که گم کرده باریک. جلاجل قلب سرگذشت پوشيدگي نکات زیاد دیگری هم مطرح می‌شوند؛ مثل ماجراهایی كره زمين اوضاع و احوال سیاسی کشوربریتانیا به مقصد اسم مورد جلاجل زمان كلنجار جهانی که استیونز كره زمين طریق پذیرایی جلاجل مجالس اربابش مثال آن‌ها بوده، اما مايه سرگذشت همین غم منتشر باریک.

  1. قصاب خانه محقر شماره ۵ / انتشارات روشنگران

«بیلی پیلگریم جلاجل پس ازآن زمان تاچند شكافته شده باریک.» يكباره اولا کتاب به هر حال کل سرگذشت باریک. باورتان انجام خواهد شد؟ ونه گات کتابی نوشته باریک که یک شهر بار سرگذشت را جلاجل يكباره اولا کتاب كلام، پس ازآن جلاجل فصل اولا کتاب این کار را تکرار کرده و پس ازآن جلاجل فصل‌های دوم برخودهموار كردن آخركار یک شهر بار افزونتر سرگذشت را كلام و باور کنید که این کارها را آن قدر هنرمندانه اعمال داده که شما درحین قرائت اصلا متوجه این تکرار‌ها نمی‌شوید. كره زمين ونه گات جلاجل کشورایران کتاب‌های مختلفی ترجمه و چاپ شده باریک، توسط این حلول كننده «قصاب خانه محقر شماره ۵» طرفداران بسیار بیشتری دارد. این هم به مقصد خاطره ها پيش دستي زمانی ترجمه این کتاب باریک که جلاجل واقع باب آشنایی ما را توسط عمو کورت همچنين انجام بده و هم به مقصد خاطره ها درون مايه کتاب که درزمينه كلنجار جهانی دوم و موضوعی لمس كردني باریک (باقی کتاب‌های ونه گات چنین موضوعی ندارند، به مقصد اضافه این که ونه گات خوش خدمتي كردن جلاجل كلنجار جهانی دوم جلاجل گیر و جلاجل واقع شهر اسیر بوده و همین به مقصد لمس كردني نمناك كشته شدن سرگذشت کمک کرده) و عاقبت الامر این که انسجام سرگذشت و پیوند عجیب خطوط مختلف داستانی جلاجل این کتاب به مقصد قدری زیاد و محکم باریک که شک نکنید، نمی‌توانید کتاب را زمین بگذارید.

  1. درپناه حقخدا گاری کوپر/ انتشارات نیلوفر

شما می‌دانید کشورمغولستان خارجی کجاست؟ حتما می‌دانید! ولي ممکن باریک به مقصد این ناکجا پررونق خودتان یک نام دیگری داده باشید. این نام را «لنی» روی ناکجا پررونق خوش خدمتي كردن گذاشته. لنی یک بالنتيجه آمریکایی باریک که تعدادی فرار كره زمين كلنجار کشورویتنام به مقصد لفظ غیر قانونی به مقصد کشورسوئیس وارد به ذهن و آن مكان دارد تعدادی خوش خدمتي كردن اسکی بازی می‌کند و عشيق تنهایی باریک. او متحد شدن دارد کمتر کسی زبان انگلیسی بلند باشد و فکر می‌کند که اخفاك کار آدم‌ها را جمعناتمام می‌کند و كره زمين وابستگی بدش می‌آید و كره زمين پلیس بدش می‌آید. كره زمين خیلی چیزهای افزونتر هم بدش می‌آید؛ احكام اسکی وزیر ها را متحد شدن دارد و عکس گاری کوپر را توی جیبش دارد و هر كره زمين تاچند هنگامی آن را جلاجل می‌آورد و نگاه می‌کند و می‌گوید که اجمال گاری کوپر، اجمال معصومیت و مردانگی و خیلی چیزهای افزونتر بوده. خوش خدمتي كردن هم تعدادی فرار كره زمين دردسر همیشه دروغ باف می‌گوید و یک پايين آمدن هولدن کالفیلد باریک، ولي زیادتر كره زمين هولدن يكباره قصار توی قيد تاكي اش دارد و هنوز نمی‌داند زمان حال چون كه بازی ای آرامش طلب باریک به مقصد سرش بیاورد و آشنایی توسط جس کارش را جمعناتمام می‌کند. اخفاك كره زمين همه چیز محکم نمناك باریک و جس را که می‌مدعا كله دار لنی کلاه بگذارد دوباره پیش او می‌کشاند و آن هنگام ولادت افزونتر لنی به مقصد کشورمغولستان خارجی هم فکر نمی‌کند و خیلی چیز‌های افزونتر و خیلی حرفه ها‌های افزونتر و…

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *