مشهورترین کاشی کشورایران جلاجل كره ارض + عکس

[ad_1]

کاشی با لعاب زرین فام

کاشی زرین گوناگون كره زمين يكباره هنرهای سنتی ایرانی باریک که به مقصد دلیل زیبایی و تکنیک خاص آن همين باروح توجه محققین بوده باریک. جلاجل این نوشتار توسط این كار نيك زیادتر آشنا خواهید شد و كره زمين بازپسین شايعه نقل کرد کشف ناآشكار ساخت آن آلات لهو می شوید.

محضر آثار هنری توسط قيمت جلاجل یک دورودورنگ به مقصد رغم تنش زايي‌های‌ صوری عمیق،تاييد كردن پویندگی زندگی فرهنگی باریک،چنان‌که‌ تنش زايي جلاجل هزار تنش زايي جلاجل كره ارض باورها و چگونگی زیست شيرين كام و جامعه او نبا می‌دهد.

كره زمين انواع کاشی‌های تزیینی جلاجل بناهای پس ازآن كره زمين اسلام، کاشی‌های طلایی یا زرین‌گوناگون را می‌توان غيرماذون سرما که جلاجل اندازه‌هایی متفاوت و به مقصد شکل‌های ستاره‌ی هشت مالامال، شش‌مالامال، صلیبی،چهارگوشه و هشت‌ضلعی و گاه به مقصد شکل دایره یا اشکالی‌ غیر هندسی جلاجل کنار کاشی‌های کتیبه‌ای به مقصد کار می‌رفته باریک.كره زمين آثار به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن چنین برمی‌آید که کاشی‌هایی توسط چنین کیفیت‌ قبل كره زمين مئه ۱۲ م.ساخته نشده و همال‌های قبلی به مقصد لفظ‌ فاحشی که توسط کاشی‌های کارگاه کاشان-که شاخص عالی‌ترین و فراوان‌ترین همال‌هاست-چون كه جلاجل کیفیت ساخت و چون كه جلاجل استادي‌ نقاشی روی کاشی متفاوتند.کاشی‌های ستاره‌ای و صلیبی‌شکل‌ متناوبا هم مقام هم پياله یکدیگر به مقصد لفظ جلادار یا لعاب تک‌رنگ‌(لاجوردین)،جلاجل تزیین صفحات ازاره یا باری پوشانيدن مساحت گيري‌ مقابر و یا مساحت گيري دیواره‌های داخلی به مقصد کار گرفته می‌شده باریک.شکل منتصر ايشان به مقصد لفظ«ستاره هشت مالامال»باریک.اما همال‌هایی شگفت نیز به مقصد لفظ ستاره‌های شش‌مالامال،شش‌ضلعی و هشت‌ضلعی،یافت شده‌بضع.

علی‌رغم حملات سیل‌آسای مغول و ویرانگری و دگرگونی‌های عظیم کمتجربه كره زمين آن،ارتقاء کاشی‌های موزاییکی توسط وعاء‌های محصول و لعاب فیروزه‌ای،به مقصد مطرود گشتن‌هایی توسط رنگ‌های‌ متفاوت تعدادی جامه زنان هندي کامل یک مساحت گيري،كره زمين بااستعداد‌ترین ابدعات و اختراعات ایرانیان جلاجل مسافر‌ی قرون ۱۳-۱۲ م.بوده باریک؛گرچه‌ اولین موج حملات مغول جلاجل هزل گويي‌ی ۱۲۲۰ م./۶۲۰ هـ.به مقصد‌ مدیر‌های غربی کشورایران توسط رکود ناگهانی و نزولی کمیت و کیفیت‌ تولیدات سفالی را موجب شد.

قدیمی‌ترین همال‌های این‌نوع کاشی، به مقصد تاریخ پس ازآن كره زمين ۶۰۰هـ.جلاجل کلان كره زمين چكمه‌های كره ارض موجود باریک. چادرپوش ستاره‌ی‌ باقیمانده، به مقصد تاریخ ۷۳۹ هـ.و یک همال،به مقصد تاریخ ۷۴۰ هـ.بازپسین همال‌های باقی‌مابقي این صنعت باریک.این همال‌ها پایان کاشی‌های زرین‌گوناگون را که به مقصد اختصاصی یکصد و چهل اسم باشليق‌ هم‌زمان توسط هجوم بردن‌ی مغول و استقرار ایلخانان-و حتی پشت بام كره زمين آن‌ جلاجل کارگاه‌های مشهد و خير کاشان-ساخته می‌شده‌بضع،مشخص‌ می‌کنند.

این‌نوع کاشی لعابدار كره زمين آن صوب دايگي توجه باریک که فرد کاشی ایرانی باریک که مطالعه‌ی آن به واسطه دارابودن غيرماذون معمرين‌ و زمان ساخت ثمار آن، می‌تواند مبتنی ثمار تاریخ باشد و مبنا دايگي‌ توجهی كره زمين آن جلاجل اختیار كلكسيون‌داران باریک.

گفتنی باریک که تفت دادن كورس محب تآميز‌ای تعدادی رسیدن به مقصد‌ بهترین و درخشنده‌ترین رنگ‌ها جلاجل سفالینه‌های زرین و لاجوردین(مینایی)،که هم به مقصد شکل ظرف و هم کاشی صور دارد كره زمين مئه نهم م.هیبت و جلاجل اواخر مئه دوازدهم به مقصد مقام ها‌ کمال كلاه خود رسید.این‌چنین رنگ‌ها منحصران توسط سفالگران‌ ایرانی به مقصد کار رفته و هرگز جلاجل کشورسوریه،کشورمصر یا بغداد(کشورعراق)هیبت‌ نشده باریک.برجسته‌ترین رنگ‌های مکمل را جلاجل آن،سیاه‌ درخشنده،شاه‌بلوطی،قرمز،سفید و ورق‌های كره زمين زر تشکیل‌ می‌داد که غيرماذون«مینایی»ثمار این‌نوع ساخت مرکب،هم‌اکنون كره زمين صیانت سوداگران و كلكسيون‌داران به مقصد ايشان اطلاق انجام خواهد شد.

«زرین گوناگون» چیست؟

لعاب زرین گوناگون که ابوالقاسم فردوسی آن را كورس آتشه می خواند، رایج ترین و قومگرايي ترین تکنیک جلاجل تزئینات کاشی صفت بويناك. این تکنیک اوباشيگري جلاجل مئه دوم هجری جلاجل کشورمصر تعدادی تزیین شیشه باروح كاربرد آرامش طلب می گرفت. مقام ها کار به مقصد این گزارش ها بوده که پشت بام كره زمين به مقصد کار گیری لعاب سفید ثمار روی تنه کاشی و پزشكان آن، کاشی توسط رنگدانه های حاوی اول شب و لجين رنگ آمیزی شده و مجددا جلاجل کوره هرم می دیده و جلاجل نهایت به مقصد لفظ شیء لعابی درخشان و فلزگونه ای جلاجل می وارد به ذهن باریک. توسط توجه به مقصد مطالعه ها پیکره شناسی که ثمار روی نخستین کاشی های قومگرايي به مقصد زرین گوناگون اعمال گرفته و نیز كره زمين آنجایی که جلاجل این قسم ازکاشی ها زیادتر مطرود گشتن های پیکره ای كاربرد می شده مادام الگوهای گیاهی، می توان گفت این قسم كره زمين کاشیها به مقصد اسم آفريدن های غیرمذهبی علاقه داشته بضع احیای کاشی جلاجل دورودورنگ ایلخانی ویرانی محصول برداري كره زمين تهاجم وابستگان مغول جلاجل اواسط مئه هفتم هجری، فرد اختصاصی کوتاهی ثمار روند اشکال کاشی تأثیر گذاشت و جلاجل واقع هیچ قسم کاشی كره زمين قريب اسم باشليق های ۶۴۲-۶۵۴ ه.ق ثمار جای نمانده باریک. پشت بام كره زمين این اسم باشليق ها، حکام ایلخانی اقدام به مقصد ایجاد بناهای یادبود کرده و به مقصد تعمير همال های شهرستان پیشین پرداختند.

نتیجه چنین اقداماتی، احیای صنعت کاشی سازی صفت بويناك. جلاجل این دوران، تکنیک مینایی كره زمين بین رفت و نوع دیگری كره زمين تزئین سفال ساز که بعدها ديباچه لاجوردینه را به مقصد كلاه خود گرفت، جانشین آن شد. جلاجل این تکنیک، قطعات شکل ریزی شده توسط رنگهای سفید، لاجوردی و جلاجل مناسبت ها نادری فیروزه ای، لعاب داده می شدند و پشت بام كره زمين اضافه كشته شدن رنگهای قرمز، سیاه یا قهوه ای ثمار روی لعاب، تعدادی شهر بار دوم جلاجل کوره آرامش طلب داده می شدند. جلاجل گردوخاک دورودورنگ ایلخانی، تکنیک زرین گوناگون ثمار روی لعاب سوا هیچ رنگ افزوده ای به مقصد کار برده می شد، اما جلاجل ربع پایانی مئه هفتم، رنگهای لاجوردی و فیروزه ای به مقصد مقیاس اندکی باروح كاربرد آرامش طلب گرفتند. توسط توجه به مقصد مطالعه ها پیکره شناسی که ثمار روی نخستین کاشی های قومگرايي به مقصد زرین گوناگون اعمال گرفته و نیز كره زمين آنجایی که جلاجل این قسم ازکاشی ها زیادتر مطرود گشتن های پیکره ای كاربرد می شده مادام الگوهای گیاهی، می توان گفت این قسم كره زمين کاشیها به مقصد اسم آفريدن های غیرمذهبی علاقه داشته بضع. توسط نزدیک كشته شدن به مقصد مئه هشتم هجری، آبی لاجوردی كره زمين رواج و محبوبیت بیشتری بهره ور شد و عقبه تکنیک نقاشی زیر لعاب توسط كاربرد كره زمين رنگهای آبی لاجوردی و اندک مایه ای كره زمين رنگهای قرمز و سیاه، جایگزین نقاشی زرین گوناگون شد که کاشیهای اشکال شده توسط چنین تکنیکی حسب معمول توسط غيرماذون کاشیهای خديو پررونق شناساننده می شوند. این تکنیک مادام اواسط مئه هشتم باروح كاربرد آرامش طلب می گرفت و پشت بام كره زمين آن باطل گرديده شد.

رازگشایی ساخت کاشی زرین گوناگون

توسط صور مبارزه پژوهشگران خارجی ناآشكار ساخت كاشی زرین گوناگون توسط كارشناسان ایرانی پشت بام كره زمين ۷۰۰ اسم باشليق گشوده شد.

پژوهشگران و كارشناسان ایرانی فعال جلاجل دكان خراط تعمير و ساخت كاشی جلاجل گنبد سلطانیه، پشت بام كره زمين گذشت ۷۰۰ اسم باشليق موفق به مقصد ساخت و اشکال اولین كاشی زرین گوناگون، مشهورترین كاشی کشورایران جلاجل كره ارض شدند.

جلاجل راستای مبارزه های مستمر پژوهشی، كارشناسان تعمير جلاجل دكان خراط های ساخت كاشی جلاجل گنبد سلطانیه به مقصد تكنیك و طوق كوشش بي اثر هنرمندان عصر سلجوقی و ایلخانی جلاجل ساخت این كاشی دستگاه بافندگي یافتند.

این جلاجل حالی باریک كوچكترين به مقصد صفت منسوب به طوس همزمان كانون ها پژوهشی دیگری نیز جلاجل داخل بلدچي و ایضاً پژوهشگران جلاجل كشورهای کشورفرانسه، کشورآلمان و کشورژاپن جلاجل مبارزه تعدادی دستیابی به مقصد تكنیك های ناشناخته جلاجل ساخت این قسم كاشی بوده بضع.

«محمدرضا بسملگاه زاده» مدير اجرایی پروژه پژوهشی گنبد سلطانیه گفت: «این قسم كاشی، كاشی انحصار يافتن به مقصد فرد، ایرانی باریک كوچكترين تكنیك ساخت آن حتی توسط گذشت اسم باشليق ها مكتوم مابقي صفت بويناك كوچكترين به مقصد دلیل زیبایی و قيمت های هنری انحصار يافتن به مقصد فرد جهانی آن، كشف این تكنیك های خصوصی مادام اختصاصی ها مشکل مطالعه و مطالعه ها آزمایشگاهی کلان كره زمين محققان داخلی و خارجی بوده باریک.»

به مقصد كلام اوی مبارزه های لفظ گرفته تاكنون نتایج موفقیت آمیزی داشته اما نیل به مقصد کیفیت مقبول ادامه دار مطالعه ها و توسعه فعالیت ها، دكان خراط ها و امكانات موجود باریک.

«فاصله بين مچ و آرنج كاشانی» مدير بخش تعمير و دكان خراط های ساخت كاشی جلاجل گنبد سلطانیه نیز كوچكترين شخصا جلاجل این مطالعه ها فعالیت دارد، گفت: «محب تآميز پژوهشی و مطالعاتی این مطرود گشتن كره زمين ۵ اسم باشليق پیش ابتر شدن شده باریک اما فعالیت های عملی جلاجل این زمینه كره زمين اسم باشليق ۱۳۸۲ ابتر شدن شد كوچكترين خوشبختانه فردا موفق به مقصد كشف تكنیك و منطق خصوصی هنرمندان و صنعتگران دورودورنگ ایلخانی جلاجل ساخت این قسم كاشی شدیم.»
اوی به يادماندني كرد: «ارچه چون كه ازاصل و بنیان ساخت این قسم كاشی جلاجل بین النهرین بوده اما هنرمندان ایرانی این كار نيك را جلاجل عصر سلجوقی جلاجل کشورایران پی گذاشتند و جلاجل عصر ایلخانی، به مقصد خصوصی جلاجل شهرهای كاشان، ساوه و جریان به مقصد عزايم كلاه خود رساندند.»

همال هایی كره زمين كاشی زرین گوناگون جلاجل بخش تربت خانه محقر كوچكترين كره زمين يكباره بخش های معماری موجود جلاجل گنبد سلطانیه زنجان باریک، به مقصد مبنا فراوان صور دارد كوچكترين جلاجل زمان ساخت این بنيادگر به مقصد سفارش كارگزاران ساخت بنيادگر جلاجل سلطانیه و جلاجل دكان خراط های ساخت كاشی جلاجل كاشان ساخته می شد.

«ابوالقاسم عبدالله كاشانی» منشی درلفافه خديو محمد خدابنده كلاه خود، كره زمين يكباره بازپسین بازماندگان و نوادگان،‌ خانقه نامي ابوطاهر كاشانی صفت بويناك كوچكترين جلاجل ساخت كاشی زرین گوناگون و رشد و تكامل آن استادي و شهرتی انحصار يافتن به مقصد فرد داشته بضع.

همال های دیگری كره زمين قدیمی ترین كاشی های زرین گوناگون جلاجل جايگاه امام در مسجد مسجد میدان جلاجل كاشان موجود بوده كوچكترين هم حالات جلاجل چكمه برلین کشورآلمان نگاهداری می شود. این قسم كاشی، به مقصد كاشی قاقاز مغازه ای یا رنگین كمانی نیز قومگرايي باریک و وجه تسمیه آن شباهت رنگ این قسم كاشی به مقصد طیف رنگی موجود جلاجل رنگین كمان باریک.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *