ضررها کمبود نوم

[ad_1]

کمبود خواب

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين مردمان؛ حتماً می دانید که کمبود نوم باعث بدخلقی تان می شود اما احتمالاً نمی دانید که چون كه بلایی ثمار كله دار زندگی جنسی، قوه ذاكره، لفظ و حتی توانایی تان در عوض اندک وزیر ها وزن می تواند بیاورد. جلاجل زیر به مقصد ۱۰ تاثیر جدی و عجله كردن آور کمبود نوم اشاعت می کنیم:

۱. نوم کشور كشيده شده به مقصد جلي سانحه ها می شود.

کمبود نوم یکی كره زمين عوامل دخیل جلاجل بیشمار كره زمين فجایع مهتر بوده باریک: سانحه هسته ای اسم باشليق ۱۹۷۹ جلاجل جزیره Three Mile, بسته چرنوبیل و بیشمار پيشامدها افزونتر. اما کمبود نوم یکی كره زمين بزرگترین تهدید در عوض ایمنی عمومی جامعه نیز به مقصد نمره می رود. نوم کشور جلاجل رانندگی دقیقاً به مقصد اندازه مستی، بیانات شما را کند می کند. محققان اینطور تقويم کرده بضع که علت ۱۰۰،۰۰۰ اتفاقاً اتومبیل و ۱۵۵۰ اجمال و میر کمتجربه كره زمين تصادفات جلاجل امریکا، خستگی بوده باریک. این مشکل جلاجل بيگانگان زیر ۲۵ اسم باشليق شایع نمناك باریک.

تحقیقات اثر داغ می دهد که کمبود نوم و نوم بی کیفیت در عرض كشيده شده به مقصد جلي سانحه ها جلاجل مقام کار می شود. جلاجل یک تحقیق، کارگرانی که كره زمين نوم کشور جلاجل درافتادن دوال شکایت داشته بضع، زیادتر گريبانگير پيشامدها کار، بخصوص جلاجل کارهایی که ادامه دار حرکات تکرار شونده باریک، می گردند. در عرض مبنا روزهایی که بخاطر این پيشامدها، مجبور به مقصد خوگرفتن مرخصی های استعلاجی بوده بضع هم زیادتر باریک.

۲. کمبود نوم تمرکزتان را پایین می آورد.

نوم وعاء مهمی جلاجل فکر وزیر ها و یادگیری دارد. کمبود نوم به مقصد جاده ها مختلف به مقصد این فرایندهای شناختی آسیب می زند. اولا اینکه، توجه و تمرکز، هوشیاری، منطق و توانایی گدازش مشکل شما را مختل می کند. همه اینها یادگیری را دشوارتر می کند.

دوم اینکه، حركت دوراني داشتن های مختلف نوم جلاجل درافتادن ليمو جلاجل تحکیم خاطرات جلاجل هوش وعاء دارند. ارچه به مقصد اندازه کافی نخوابید، نمی توانید چیزهایی که جلاجل درافتادن دوال یاد گرفته اید یا هیبت کرده اید را به مقصد خاطره ها آورید.

۳. کمبود نوم كشيده شده به مقصد مشکلات جسمانی مختلف و جدی می شود.

اختلالات نوم و کمبود نوم مزه ريختن می تواند شما را جلاجل اعراضگر مشکلات جدی زیر آرامش طلب دهد:

بیماری قلبی، هجوم بردن قلبی، نارسایی قلبی، گرفتگي زبان فواد، فشارخون فوق، سکته و دیابت

سيني تقويم محققان، ۹۰ درصد كره زمين بيگانگان مبتلا به مقصد بی خوابی، یک مشکل جدی افزونتر سلامتی نیز دارند.

۴. کمبود نوم میل جنسی را مختل می کند.

متخصصین نوم می گویند که کمبود نوم جلاجل مردان و زنان كشيده شده به مقصد کاهش میل جنسی نگهداری. خالی كشته شدن انرژی بدن، نوم کشور و فوق رفتن تراكم روحی ازجمله عوامل دخیل جلاجل آن باریک.

در عوض مردانی که مبتلا به مقصد آپنه نوم هستند، مشکل تنفسی ایجاد شده حین نوم که آن را مختل میکند نیز می تواند عملي ساختن دیگری جلاجل این کاهش میل جنسی باشد. جلاجل تحقیقی که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۲ به مقصد چاپ رسیده، مشخص شده باریک که بیشمار كره زمين مردانی که گريبانگير آپنه نوم هستند، مساحت گيري پایینی كره زمين تستوسترون دارند. جلاجل این تحقیق، تقریباً نیمی كره زمين مردانی که كره زمين آپنه نوم جدی سختي می بردند، مقیاس بسیار پایینی تستوسترون حین نوم اشکال می کردند.

۵. نوم کشور پژمان شدن کننده باریک.

کمبود و اختلالات نوم به مقصد باده بي درد زمان می تواند كشيده شده به مقصد علائم افسردگی شود. جلاجل تحقیقی که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۵ جلاجل امریکا اعمال گرفت، مشخص شد افرادی که تشخیص افسردگی یا بيم در عوض ايشان داده شده صفت بويناك، به مقصد مقیاس بیشتری نسبت به مقصد دیگران کمتر كره زمين شش وقت نما جلاجل شبيه بودن دوال می خوابیدند.

متداولترین نابساماني نوم که بی خوابی باریک، توسط افسردگی تباني مستقیم دارد. جلاجل یک تحقیق که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۷ روی ۱۰ُ۰۰۰ نفر اعمال گرفت، آنهایی که گريبانگير بی خوابی بودند، پنج مواجه نزد سایرین به مقصد افسردگی گريبانگير می شدند. درواقع، بی خوابی حسب معمولً یکی كره زمين اولین علائم افسردگی به مقصد نمره می آید.

بی خوابی و افسردگی همدیگر را تقویت می کنند. به مقصد این ترتیب که کمبود نوم علائم افسردگی را افزایش داده و افسردگی خوابیدن را مشکلتر می کند. علاج بخش مشکلات نوم می تواند به مقصد به شدني افسردگی بيگانگان و علائم آن نیز کمک کند و برعکس.

۶. کمبود نوم پوستتان را پیر می کند.

احتمالاً برایتان پیش وارد به ذهن باریک که پس ازآن كره زمين تا چه وقت دوال بیخوابی، زیر اشاره با گوشه چشم هایتان تیره شده و اشاره با گوشه چشم هایتان کند. اما مشخص شده باریک که کمبود نوم مزه ريختن می تواند كشيده شده به مقصد ایجاد به هدف نخوردن و چروک روی پوسه و تیره كشته شدن و گود رفتن زیر اشاره با گوشه چشم شود.

وقتی به مقصد اندازه کفی نمی خوابید، بدنتان مقدار بیشتری هورمون استرس، یعنی کورتیزول، نشت می کند. کورتیزول ارچه زیاد كره زمين اندازه اشکال شود، کلاژنهای پوسه که پروتئینی باریک که موجب صافی پوسه شده و قابلیت ارتجاعی آن را صفت به خاطرسپردني می کند، را زمینه می کند.

کمبود نوم در عرض باعث می شود بدن مقدار کمی هورمون رشد نشت کند. این هورمون جلاجل جوانی موجب رشد می شود و توسط فوق رفتن صحنه افزایش حجم عضلانی بدن، ضخیم نمناك وزیر ها پوسه و تقویت عظم ها کمک می کند. هورمون رشد طی نوم عمیق جلاجل بدن اشکال می شود.

۷. کمبود نوم فراموش کارتان می کند.

سعی دارید قوه ذاكره تان را قوی نگه دارید؟ پشت بام به مقصد اندازه کافی بخوابید.

دانشمندان و محققان امریکایی و فرانسوی جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹ دریافتند که اتفاقات مغز که «امواج تیز» نامیده می شوند وظيفه مند استحکام مغز باریک. این امواج دانسته ها دریافتی را هم كره زمين هیپوکمپوس به مقصد نئوکورتکس مغز می فرستد که قوه ذاكره درازمدت جلاجل آنجا ذخیره می شود. این امواج حسب معمولً جلاجل عمیق ترین سطرها نوم هم آوازي می افتند.

۸. کمبود نوم كشيده شده به مقصد افزایش وزن می شود.

درستكاري كره زمين وزن که می شود، هر چقدر بخوابید، وزن اندک می کنید. کمبود نوم توسط افزایش اشتها و گرسنگی و جلاجل نتیجه آن چاقی جلاجل تباني باریک. سيني تحقیقی که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۴ اعمال گرفت، کسانی که کمتر كره زمين ۶ وقت نما جلاجل شبيه بودن دوال می خوابیدند، ۳۰ درصد احيانا گوشتالو شدن بیشتری نسبت به مقصد آنهایی که هفت مادام خير وقت نما می خوابیدند داشتند.

تحقیقات جدید ثمار اخبار بین نوم و پپتیدهایی که اشتها را تنظیم میکند جلاجل حلول كننده اعمال باریک. آنزیم گرلین گرسنگی را تحریک کرده و لپتین پیام سیری را به مقصد مغز میفرستد و اشتها را سرکوب می کند. کمبود نوم توسط کاهش لپتین و افزایش گرلین جلاجل بدن هم مقام هم پياله باریک.

۹. کمبود نوم خطرساز اجمال را افزایش میدهد.

جلاجل یک تحقیق انگلیسی، محققان تاثیر الگوهای نوم ثمار اجمال و میر زیاد كره زمين ۱۰،۰۰۰ کارمند دولت انگلیس را جلاجل زیاد كره زمين كورس هزل گويي، بررسی کردند. نتایج این تحقیق که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۷ به مقصد چاپ رسید، اثر داغ داد که آنهایی که نوم كلاه خود را كره زمين هشت وقت نما به مقصد پنج وقت نما و کمتر کاهش داده بضع، خطرساز اجمال كلاه خود را به مقصد کلیه دلایل دومقابل افزایش داده بضع. به مقصد صفت منسوب به طوس خصوصی، کمبود نوم، احيانا اجمال و میرهای کمتجربه كره زمين بیماریهای قلبی و عروقی را دومقابل می کند.

۱۰. کمبود نوم ثمار اتفاقات شما تاثير می گذارد، مخصوصاً جانورصفت خوابیدن!

کمبود نوم می تواند ثمار اعلامیه شما كره زمين اتفاقات مختلف تاثير بگذارد. این توانایی شما در عوض مرتبط بودن اتفاقات های درست را كره زمين بین می سرما و باعث می شود نتوانید موقعیت های مختلف را به مقصد نیکی ارزیابی کرده و جانورصفت ايشان تصمیم بگیرید.

کسانی که کمبود نوم دارند، جلاجل ارزیابی اینکه کمبود نوم واقعاً چون كه بلایی سرشان می آورد، حسب معمولً اتفاقات درستی ندارند. جلاجل دنیای پرسرعت فردا، خیلی ها بخاطر مشغله های فراوان توسط کمبود نوم مواجه هستند. اما متخصصین باوري دارند که ارچه تصور می کنید توسط کمتر خوابیدن هنوز می توانید پسندیده کار کنید، ابل می کنید. و ارچه کارتان چیزی باریک که ارزیابی سطج کاراییتان اهمیت زیادی دارد، این ابل بسیار بزرگی باریک.

تحقیقات اثر داغ می دهد که کسانی که شش وقت نما به مقصد جای هفت یا هشت وقت نما جلاجل شبيه بودن دوال میخوابند، به مقصد باده بي درد زمان عاطل میکنند که به مقصد آن کمبود نوم خو شبو ساختن کرده بضع اما ارچه به مقصد تستهای پيوسته كاري به مقصد هوشباری ذهنی و عملکرد این بيگانگان نگاهی بیندازید، خواهید دید که تدريجاً کاراییشان پایین نمناك می آید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *