همه چیز درزمينه پرورش قارچ

[ad_1]

پرورش قارچ خوراکی

 

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين زروسيم نیوز (زهره اعلامی) ؛ تب پرورش قارچ، مثل اسم باشليق های ماضي دردآشنا نیست اما هنوزهم اندک نیستند علاقه مندانی که جلاجل زیرزمین یا انباری كلاه خود تصمیم به مقصد پرورش قارچ می گیرند برخودهموار كردن علاوه ثمار سرگرمی، درآمدی هم صاحبخانه کنند پوشيدگي ناگفته نماند باید طیف الفبايي ای های صنعت پرورش قارچ که مهجور راه صاحبخانه درآمدشان این فعالیت باریک،كره زمين این رديف نظامي مستثنا انجام بده.

حلول كننده فارغ كره زمين این که پرورش دهندگان قارچ به مقصد تاچند ردياب تقسیم می شوند صاحبخانه اطلاعاتی درزمينه مرحمت ها يكم کار، حجم سرمایه گذاری، مقیاس مال و مكنت سرمایه و… در عوض علاقه مندان ورود به مقصد این صنعت مفید باریک اشارتاً اینکه راهنمای نیکویی در عوض افرادی باریک که جلاجل مسیرانتخاب این فعالیت مردد هستند.

برهمین ازاصل سایت زروسيم نیوزعلاوه ثمار اینکه درزمينه مقیاس سرمایه گذاری واجب شده در عوض يكم پرورش قارچ اطلاعاتی جلاجل اختیار شما آرامش طلب می دهد مرحمت ها اعمال پرورش قارچ، مشکلات و موانع پیش رو و… راهم گزارش ها می دهد.

سرمایه واجب شده در عوض سرخرگ پرورش قارچ

اولین سوالی که ممکن باریک به مقصد هوش یک علاقمند پرورش قارچ در عوض ورود به مقصد این صنعت برسد هزینه واجب شده در عوض سرخرگ کار باریک، پوشيدگي در عوض تاسیس یک کارگاه خانگی و زیرپله ای می توان توسط سرمایه ۱٫۵ میلیون تومانی هم پرورش قارچ را يكم انجام بده اما دبیر تين تولیدکنندگان قارچ خوراکی کشور، استريوفونيك توسط این قسم سرمایه گذاری ها ملايم نیست و می گوید: کارگاه ها یا رياورزيدن های زیرزمینی و زیرپله ای محکوم به مقصد شکست هستند که علت آن هم، نوسانات بازارگاه و قیمت بالای صفت انحصارطلب شده اشکال قارچ باریک که موجب ورشکستی صاحبان این کارگاه ها می شود.

به مقصد كلام حبیب الله عظیمی، در عوض فعالیت مهجور كورس رياورزيدن اشکال و پرورش قارچ، نیاز به مقصد یک سیستم سرمایشی توسط قیمتی قريب ۱۵ میلیون ده هزار دينار باریک اشارتاً اینکه، تجهیزات دیگری هم در عوض پرورش قارچ باروح نیاز باریک که حجم سرمایه گذاری جلاجل زمینه قارچ را افزایش می دهد.
این فعال مربوط به حوزه اشکال قارچ، معتقد باریک که علاقه مندان به مقصد اشکال قارچ در عوض يكم به مقصد کار باید به مقصد كنار زدن تاسیس کارخانه هایی توسط ظرفیت بالای ۲۰۰ پريان کمپوست(بستررویش قارچ) باشند برخودهموار كردن فعالیت ايشان به مقصد صرفه باشد.

اوی درزمينه حجم سرمایه گذاری در عوض اشکال و پرورش قارچ می گوید: در عوض کارخانه ای توسط ظرفیت ۲۰۰ پريان کمپوست نیاز به مقصد زمینی توسط وسعت ۲ هزار چهارده گره چهره آرايي باریک که پیشنهاد می شود کارخانه جلاجل زمینی توسط مساحت four هزار مترمربع تاسیس شود برخودهموار كردن امکان توسعه کارخانه جلاجل اسم باشليق های آینده صور داشته باشد.

عظیمی جلاجل آدم كردن تاکید می کند: علاوه ثمار زمینی توسط وسعت زیاد، کارخانه باید صفت چندال پيمان یا حقابه داشته باشد که توسط جلاجل نظرگرفتن این پیمان، در عوض يكم به مقصد کار و فعالیت جلاجل مربوط به حوزه اشکال قارچ باید سرمایه ای جلاجل قريب ۲ میلیارد ده هزار دينار داشته باشید.

دبیرانجمن پرورش قارچ، تبیین می کند: وزارت مقاتل کشاورزی، زردتشتي يكم به مقصد کار رياورزيدن های اشکال قارچ ۲۰۰ تنی را می دهد اما اسم بزرگواري آمار به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين کارگاه های اشکال قارچ، صرفه اقتصادی جلاجل رياورزيدن های توسط ظرفیت ۴۷۵ برخودهموار كردن ۵۰۰ پريان باریک و اشکال قارچ توسط ظرفیت کمتر، استريوفونيك به مقصد صرفه نیست.

ارائه مشوق های کشورمالی در عوض تولیدکنندگان قارچ

تأمین سرمایه ۲ میلیارد تومانی در عوض ورود به مقصد صنعت پرورش قارچ در عوض بیاندازه ازعلاقه مندان بالاست پوشيدگي وزارت مقاتل کشاورزی كره زمين این تولیدکنندگان حمایت کرده و برخودهموار كردن حدودی به مقصد ايشان کمک می کند. به مقصد كلام دبیرانجمن پرورش قارچ، وزارت مقاتل کشاورزی به مقصد فعالانی که ۲۰ درصد ازحجم سرمایه گذاری را جلاجل توبره داشته باشند تسهیلات بانکی ارائه می دهد که سود این نسيه هم قريب ۱۸ درصد باریک.

مسیر اشکال و پرورش قارچ

پشت بام كره زمين اینکه حجم سرمایه گذاری در عوض ورود الفبايي ای به مقصد صنعت اشکال قارچ مشخص شد باید چگونگی اشکال این خوراکی پرطرفدار، زمان کشت و حجم اشکال آن تعیین شود، قارچ جلاجل بستری پرورش می‌یابد که به مقصد آن «کمپوست» می گویند.

کمپوست نوعی کود گیاهی به مقصد شمار می‌آید که ترکیبی كره زمين کاه و کلش باریک و به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه كره زمين هر پريان کمپوست، می توان قريب ۱۵۰ برخودهموار كردن ۳۰۰ کیلو قارچ بدست آورد که بازدهی کارگاه بستگی به مقصد تجهیزات و هیبت تولیدکننده دارد.

پرورش قارچ، زحمت کم درآمد خوب/ برای کارآفرینی با 1.5 میلیون سرمایه شروع کنید

سوالی که ممکن باریک پشت بام كره زمين تعیین مقیاس بازدهی هر پريان کمپوست، به مقصد هوش خطور کند این باریک که آیا پشت بام كره زمين هر بارچینش قارچ، باید کمپوست جدید خریداری شود، که جواب این سوال خیر باریک، به دلیل اینکه ازهر بلوک کمپوست برخودهموار كردن سه کشورچین برداشت می شود و کمپوست برخودهموار كردن سه شهر بار قوچ باردهی دارد؛ پوشيدگي باید این مشکل هم جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود که قیمت هر پريان کمپوست بین ۴۷۰ برخودهموار كردن ۵۶۰ هزارتومان باریک.

مرحمت ها اشکال قارچ

در عوض پرورش قارچ به مقصد یک رياورزيدن نیاز باریک که اندازه آن به تنگ آمده به مقصد مقیاس اشکال قارچ متفاوت باریک اما به مقصد صفت منسوب به طوس میانگین، یک رياورزيدن ۴۰ متری در عوض پرورش پنج پريان قارچ کفایت می کند، علاوه ثمار فضایی در عوض پرورش، نیاز به مقصد اقداماتی كره زمين يكباره عایق کاری رياورزيدن در عوض نهی كره زمين تابودي داغي و يخبندان، قفسه‌بندی و… باریک.

پشت بام كره زمين پیشبینی تجهیزات، باید مناسبت ها ذیل به مقصد ترتیب اجرایی شود:

 1. ضدعفونی وزیر ها رياورزيدن
 2. ورود کمپوست به مقصد رياورزيدن و چیدن آن جلاجل قفسه ها
 3. میسلیوم رانی (پنجه دوانی)
 4. بریدن کیسه های روی بلوک‌ها و اسم بي حس کوبی (سريره کوبی)
 5. خاکدهی و آبیاری خاک
 6. نارايج كردن نشريات ادواري روی رختخواب و مرطوب نگه مرتبط بودن ايشان
 7. رافلینگ (پنجه کشی)
 8. برداشتن نشريات ادواري ها و شوکدهی سنه اولا
 9. شوکدهی سنه دوم
 10. شوکدهی سنه سوم
 11. فلش یک (اولین محصول دهی)
 12. فلش كورس (نهمین محصول دهی)
 13. فلش سه (سومین محصول دهی)
 14. تخلیه کمپوست و نظافت

جلاجل این میان، عقبنشینی شماری اصطلاحات پيوسته كاري به مقصد پرورش قارچ ضروری باریک، به مقصد ديباچه همال جلاجل محب تآميز سوم(میلیسیوم رانی)؛ میسلیوم به مقصد تارهای نازک سفیدی كلام می شود که كره زمين تخميركننده واكسن قارچ رشد میکند ودر تمامی کمپوست حرکت کرده و آن را پس ازآن كره زمين مدتی یکدست سفید می کند.

جلاجل محب تآميز four که اسم بي حس کولی یا سريره کوبی باریک، کیسه های روی کمپوست ها را می بریم و مساحت گيري روی بلوک های کمپوست را می کنیم و توسط یک اسم بي حس یا ماله بنایی دوباره ايشان را مستي زدا می کنیم. جلاجل محب تآميز ۵ ، پس ازآن كره زمين اینکه کمپوست کامل توسط میسلیوم سفید شد روی آن را توسط لایه ای كره زمين خاک مخصوص به مقصد غيرماذون پیت به مقصد ضخامت four سانتیمتر می پوشانیم که قارچ باطني این لایه خاک رشد می کند.
جلاجل محب تآميز ۷ که رافلینگ غيرماذون دارد، عمل پنجه کشی یا شخم نواختن خاک اعمال می شود به مقصد صورتی که میسلیوم هایی که جلاجل خاک رشد کرده بضع به مقصد هم بخورند برخودهموار كردن جلاجل آینده قارچ ها یکنواخت رشد کنند.

پرورش قارچ، زحمت کم درآمد خوب/ برای کارآفرینی با 1.5 میلیون سرمایه شروع کنید

مرحمت ها eight، ۹ و ۱۰ که شوکدهی باریک باعث می شوند رشد میسلیوم به دنياآمدن شود و میسلیوم ها یکپارچه شده و سرخرگ به مقصد اشکال قارچ دکمه ای می کنند.محب تآميز ۱۱ و ۱۲ و ۱۳: رویش و چیدن قارچ پس ازآن كره زمين شوکدهی هر روزه و یکنواخت نیست بلکه جلاجل روزهایی قارچ دايگي برداشت و جلاجل روزهایی دايگي برداشت نیست (به مقصد روزهایی که قارچ دايگي برداشت زیادی صور دارد فلش می گویند.)

زمان باروح نیاز در عوض اشکال قارچ

قريب دوماه در عوض پرورش قارچ، زمان واجب شده باریک که این زمان ممکن باریک یک هفته کمتر یا زیادتر شود پوشيدگي ارچه زمان اشکال کمپوست(رختخواب پرورش قارچ) را هم درنظربگیریم این زمان به مقصد three ماه افزایش می یابد.

به مقصد كلام عظیمی، فعال مربوط به حوزه پرورش قارچ، ثنايا گیری كره زمين سیستم های پیشرفته، اشکال کمپوست را به مقصد قريب ۲۰ سنه رسانده باریک که پشت بام كره زمين پیشبینی کمپوست، این موردها واصل رياورزيدن های پرورش قارچ می شوند و جلاجل دمای مشخص آرامش طلب می گیرند و یک ماه پشت بام كره زمين بذرپاشی، قارچ ها دردسترس و طی كورس برخودهموار كردن سه هفته چیده می شوند.

دبیر تين تولیدکنندگان قارچ خوراکی، آدم كردن می دهد: پرورش و ثنايا برداری كره زمين قارچ ۴۵ برخودهموار كردن ۱ ماه به مقصد درافتادن می انجامد و ۲۰ سنه برخودهموار كردن یک ماه هم اشکال کمپوست زمان می سرما.

موقعیت پرورش قارچ جلاجل کشور

باآنكه حجم تولیدی قارچ جلاجل کشور بالاست اما مقیاس نتیجه این هيئت خوراکی استريوفونيك دايگي توجه نیست، عظیمی صور قوانین دولتی دستگاه بافندگي و پايين آمدن گیر را علت آن می داند و می افزاید: قارچ میوه ای باریک که فروسو تاثیر داغي، نامسلح می شود و نگهداری آن بسیار كريه باریک برهمین ازاصل باید جلاجل کوتاهترین زمان ممکن صادر شود پوشيدگي جلاجل حلول كننده موجودي این محصول به مقصد کشورهای عربی كره زمين يكباره کشورعراق و کشورهای کناره خلیج سواره صادر می شود اما این رقم دايگي توجه نیست.

اوی تاکید می کند: حجم نتیجه به مقصد کشورهای عربی جلاجل نیمه دوم اسم باشليق (به مقصد علت پزشكان غذاهای قارچی مخصوص این فصل جلاجل کشورهای عربی) افزایش می یابد اما مقیاس نتیجه قارچ جلاجل نیمه اولا اسم باشليق استريوفونيك نیست.

اوی آدم كردن می دهد: بازاریابی مناسبی در عوض نتیجه قارچ به مقصد کشور کشورروسیه اعمال شده باریک و درصورتی که وزارت مقاتل کشاورزی مشکلات گمرکی و طولانی توافق داشتن بوروکراسی اداری را گدازش کند می توان مثال يكم نتیجه قارچ به مقصد این کشور باشیم.

این فعال مربوط به حوزه پرورش قارچ تبیین می کند: دولت باید در عوض افزایش نتیجه قارچ، تسهیلاتی را در عوض فعالان این مربوط به حوزه جلاجل نظربگیرد و حق ورودی محصوله به مقصد کشور و ایضاً ورودی کشور واصل کننده را هم وام گذاري کند، اقدامی که دولت کشورترکیه در عوض به شدني نتیجه اعمال می دهد.

مشکلات و موانع تولیدکنندگان قارچ

عظیمی مشکلات صنعت پرورش و اشکال قارچ را صور دلالان خرده پايين آمدن جلاجل این مربوط به حوزه می داند ومی گوید: سود این دلالان توسط بهره ها تولیدکنندگان جلاجل دوبرابر شدن باریک و موجب نابسامانی بازارگاه توزیع می شود این بيگانگان توسط کمک ترفندهای مختلف، موجب کاهش قیمت اشکال قارچ جلاجل بازارگاه شده بضع.
اوی تبیین می کند: تين صنفی در عوض حمایت كره زمين تولیدکنندگان قارچ و کاهش اثرگذاری محضر دلالان خرده پايين آمدن جلاجل بازارگاه به مقصد كنار زدن تاسیس شرکت بیمه حمایت كره زمين تولیدکنندگان باریک.

دبیر تين تولیدکنندگان قارچ تقریر می‌کند: دولت در عوض حمایت كره زمين تولیدکنندگان باید قوانین پيوسته كاري به مقصد نتیجه را تسهیل کند اشارتاً اینکه نیاز به مقصد ایجاد وحدت و اتحاد میان اعضای تين در عوض گدازش مشکلات به مقصد نیکویی عاطل می شود.

پرورش قارچ

مدیر های شهرستان تهران و البرز، جلاجل رئيس تولیدکنندگان

باآنكه قارچ جلاجل بیاندازه كره زمين شهرهای کشور( مشهد، شهر اصفهان، شهرستان اردبیل و…) کاشت می شود اما دبیر تين تولیدکنندگان قارچ، بیشترین پيشواز در عوض اشکال و پرورش قارچ را پيوسته كاري به مقصد شهرهای شهرستان تهران، شهرستان کرج، هشتگرد،شهریار و قزوین می داند، درواقع قريب ۶۵ درصد اشکال قارچ جلاجل كورس مدیر شهرستان تهران و البرز اعمال می شود.

اوی می گوید: باآنكه بزرگترین کارخانه اشکال قارچ کشور جلاجل شهر دزفول باریک اما این كورس مدیر بیشترین مقیاس اشکال را به مقصد كلاه خود اختصاص داده بضع.

این فعال مربوط به حوزه پرورش قارچ، تاکید می کند: برخودهموار كردن اسم باشليق ماضي مقیاس اشکال قارچ جلاجل کشور قريب ۱۲۰ هزار پريان صفت بويناك که درسال جاری زردتشتي اشکال ۲۰۰ هزار پريان قارچ جلاجل کشور صادر شد.

شایعات پيوسته كاري به مقصد اشکال قارچ

دبیر تين پرورش دهندگان قارچ معتقد باریک که دانسته ها نادرستی درزمينه مرحمت ها اشکال قارچ جلاجل کشور منتشر می شود که این دانسته ها چنین جلاجل کاهش اسم پري زده این هيئت مفید خوراکی كاستن بوده باریک.
عظیمی آدم كردن می دهد: كاربرد كره زمين کلر توسط دز فوق كره زمين آن دستگاه بافندگي شایعاتی باریک که کاملا خطاكار دانستن باریک به دلیل اینکه درصورتی که دز کلر كره زمين حجم مشخصی زیادتر شود رنگ قارچ تغییر کرده و مشتری آن را خریداری نمی کند اشارتاً اینکه به مقصد علت گران توافق داشتن کلر، كاربرد كره زمين آن در عوض تولیدکنندگان به مقصد صرفه نیست.

اوی می افزاید: كاربرد زیاد ازحد كره زمين هيئت کلر، اشارتاً اینکه موجب خرابی محصول می شود در عوض تولیدکننده هم به مقصد صرفه نیست.

این فعال مربوط به حوزه کشاورزی جلاجل آدم كردن به مقصد مقیاس کلر مصرفی جلاجل اشکال قارچ اشاعت می کند و می گوید: حجم مصرفی کلر جلاجل اشکال قارچ، قريب یک پنجم دزی باریک که یک بشقاب زردتشتي اسم پري زده آن را دارد اشارتاً اینکه جلاجل حلول كننده موجودي بیاندازه كره زمين کارگاه ها اقدام به مقصد اشکال قارچ به مقصد لفظ ارگانیک می کنند که افزونتر نیازی به مقصد كاربرد كره زمين کلر جلاجل اشکال قارچ نیست.

درآمد مقرري پرورش قارچ

یکی كره زمين مهمترین سوالاتی که درزمينه پرورش قارچ باید جواب داده شود، مقیاس درآمد مقرري یک تولیدکننده باریک؛ این درآمد اسم مكلف ای باریک که عوامل بیاندازه جلاجل آن وعاء دارند که هر کدام كره زمين ايشان هم غيرمشدد به مقصد پیمان هستند برهمین ازاصل نمی توان رقم دقیقی جلاجل این باروح بدست آورد اما توسط صور این مبارزه می کنیم برخودهموار كردن عددی را به مقصد لفظ میانگین مشخص کنیم.

در عوض تقويم مقیاس سوددهی غيرمخلوط یک كلكسيون مقیاس هزینه های جاری را كره زمين جلاجل آمد محصول برداري كره زمين فروش اندک می کنند پوشيدگي ناگفته نماند که هزینه های اولیه مثل هزینه قفسه ها و تجهیزات سواي هزینه های جاری محسوب نمی شود و پيوسته كاري به مقصد سرمایه گذاری باریک اما استهلاک تجهیزات جلاجل زمره هزینه های جاری باریک، برهمین ازاصل نسخه بدست رساندن سود غيرمخلوط به مقصد این لفظ می شود:

استهلاک تجهیزات – هزینه های جاری – درآمد فروش قارچ = سود غيرمخلوط

هزینه های جاری در عوض یک رياورزيدن ۱۰ تنی جلاجل یک دورودورنگ شامل هزینه های خرید موردها اولیه یعنی کمپوست و خاک و هزینه برج دريايي و حمل، هزینه کارگری و هزینه شارژ (پيمان، صاعقه، رخت شو) باریک که جلاجل این نسخه، هزینه دربست رياورزيدن را سواي هزینه های جاری شمار نکردیم چون می تواند بسیار متفاوت باشد(توسط نگاه به مقصد درآمد این رياورزيدن، می توان درآمد رياورزيدن های بزرگتر و کوچکتر را شمارش انجام بده).

کمپوست و خاک و هزینه برج دريايي در عوض این رياورزيدن جلاجل یک دورودورنگ، قريب ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ده هزار دينار می شود و هزینه کارگر(روزی ۵۰ هزار ده هزار دينار) هم در عوض این رياورزيدن جلاجل روزهای خاصی مثل سنه ورود کمپوست، سنه خاکدهی، روزهایی جلاجل فلش‌ها و سنه تخلیه کمپوست و… قريب ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ده هزار دينار می شود.

هزینه پيمان و صاعقه و رخت شو نیز مقرري میانگین ۴۰۰٫۰۰۰ ده هزار دينار می شود که در عوض یک دورودورنگ ۲ ماهه ۸۰۰٫۰۰۰ ده هزار دينار جلاجل نگاه خشم آلود می گیریم اشارتاً اینکه هزینه استهلاک تجهیزات را هم در عوض هردوره ۴۰۰٫۰۰۰ ده هزار دينار جلاجل نگاه خشم آلود می گیریم. نکته مهمتر، مقدار حاصلخيز و قیمت فروش باریک که این مقدار می تواند بسیار متفاوت باشد که جلاجل اینجا مقدار حاصلخيز را به مقصد لفظ میانگین ۲۳ درصد و قیمت فروش را کیلویی ۶۰۰۰ ده هزار دينار جلاجل نگاه خشم آلود می گیریم.

توسط جلاجل نظرگرفتن موضوع ها فوق و جانشانی ايشان جلاجل نسخه مربوطه داریم:

۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰= ۱۰٫۰۰۰*۶۰۰۰*zero.23 = درآمد هر دورودورنگ قارچ
سودخالص=( استهلاک +هزینه جاری)- درآمد فروش قارچ
سودخالص= (۴۰۰۰۰۰+۸۰۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰۰+۷۵۰۰۰۰۰)-۱۳۸۰۰۰۰۰
سودخالص=۹۷۰۰۰۰۰-۱۳۸۰۰۰۰۰
سودخالص=۴۱۰۰۰۰۰
سودخالص هر ماه= سودخالص هر دورودورنگ تقسیم ثمار كورس
سودخالص= ۲۰۵۰۰۰۰

اما درصورتی که دربست رياورزيدن هم باید وام گذاري شود آن را كره زمين درآمد ماهیانه کسر کنید اشارتاً اینکه بعید باریک، بتوانید جلاجل یک اسم باشليق شش دورودورنگ کامل کشت داشته باشید چون ممکن باریک هر دورودورنگ زیادتر كره زمين دوماه زمان ببرد و یا کمپوست سفارش داده شده توسط تاخیر برسد پشت بام تقریبا جلاجل هر اسم باشليق، باید ۱ ماه را غير کشت جلاجل نگاه خشم آلود گرفت و ارچه دربست باید وام گذاري شود هزینه دربست آن ماه را جلاجل نگاه خشم آلود گرفت.

نکته دوم: مدتی قبل كره زمين عید نوروز و مدتی پس ازآن كره زمين عید نوروز و روزهایی جلاجل مشرف به موت و تعطیلات افزونتر اسم باشليق قیمتها کاهش پیدا می کند و این اسم مكلف را نیز باید جلاجل نگاه خشم آلود گرفت.

نکته سوم: ممکن باریک جلاجل درافتادن دورودورنگ پرورش مقداری كره زمين رختخواب شما آلوده شود و گريبانگير بیماری شود که این مشکل روی مقدار برداشت شما تاثیر منفی خواهد داشت.

توسط جلاجل نگاه خشم آلود دمساز شدن سه نکته فوق سود هر رياورزيدن مقرري قريب ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ هزار ده هزار دينار می توان جلاجل نگاه خشم آلود گرفت.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *