ازچه منبرها شاد نیستم؟

[ad_1]

Habits-That-Can-Steal-Your-Happiness,چرا شاد نیستم

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين womanitely ؛ همه آدمها جلاجل سرتاسر كره ارض یک میل مشترک دارند و آن تمایل به مقصد شاد زیستن باریک. مفهوم مشخصی كره زمين شادی صور ندارد به مقصد همین دلیل باریک که مردم به مقصد روشهای مختلف به مقصد كنار زدن آن می روند. هر شخصی كره زمين دید كلاه خود به مقصد شادی نگاه می کند و آنرا تعریف می کند. به مقصد نگاه خشم آلود منبرها همه بيگانگان دارای عادتهایی هستند که می تواند باعث شاد شدنشان شود و یا شادی را كره زمين ايشان گرد هم آمدن کند. مع التاسف بغایت كره زمين مردم دارای عادتهایی هستند که شادی را كره زمين انها گرد هم آمدن کرده و باعث می شود عاطل بدبختی به مقصد ايشان دستگاه بافندگي بدهد. ارچه هیچ کاری در عوض درست وزیر ها این عادتها و رفتارها اعمال ندهید ايشان ثمار روی احساساتتان تاثیر می گذارند.

  1. جلاجل توقف لمحه درخور اطفال توافق داشتن

شما می توانید جلاجل هر لمحه ای زندگیتان را بديل کنید پشت بام كنار زدن لمحه درخور اطفال آن نباشید. به مقصد جای توقف لمحه درخور اطفال همه لحظاتتان را عالی و کامل کنید. کسانی که جلاجل زندگی كنار زدن لمحه و مجال مهلت درخور اطفال در عوض اعمال کارهایشان می گردند هیچ کاری را جلاجل زندگی اعمال نمی دهند. زندگی کوتاه باریک پشت بام صفت انحصارطلب تلاشتان را در عوض نفع بردن كره زمين صفت انحصارطلب مجال مهلت ها و موقعیتهای آن اعمال دهید مادام زندگی كلاه خود و کسانی را که متحد شدن دارید مرغوبيت کنید.

  1. کار سوا انگیزه

کار وزیر ها در عوض بازدادن چک و قبوض چیزی شبیه حبسگاه هميشه باریک. مع الاسف امروزه به مقصد دلیل مشکلات اقتصادی بغایت كره زمين مردم به مقصد مفتخرشدن کارهایی می روند که ار آن متنفرند. شما نباید دستگاه بافندگي كره زمين رویاهایتان بردارید و مفتخرشدن کارهایی بروید که هیچ علاقه ای به مقصد ايشان ندارید. این زندگی شماست و بنابراین کار شماست که كنار زدن شغلی بروید که آرزویتان باریک.

  1. تمرکز ثمار روی موفقیت دیگران

آدمهای شاد بغایت جلاجل جهات ما صور دارند. شما بيهوشي اوقات ايشان را می بینید که شاد و خنده ناك هستند و زندگیشان هم مقام هم پياله توسط موفقیت باریک. جلاجل نتیجه شما، زندگی و اهدافتان را توسط ايشان مقایسه می کنید. دستگاه بافندگي كره زمين این افکار مقعد بردارید و اجاه ندهید این افکار روحیه شما را نامسلح کند.

موفقیت را در عوض كلاه خود تعریف کنید و به مقصد سمت رسیدن به مقصد آرزوهایتان حرکت کنید. شما فرد مالک سرنوشت كلاه خود هستید. به‌تمامی باور نکردنی جلاجل زندگی زمانی روی می دهد که شما تصمیم می گیرید چون كه قسم زندگی می خواهید و آن را به مقصد سمت كلاه خود بکشید.

تبدیل ترس به انرژی مثبت

  1. زندگی توسط واهمه كردن و نگرانی

واهمه كردن و نگرانی احساسات غلطی هستند که شما را كره زمين بغایت كره زمين موقعیت هایی نیکویی که می توانید به مقصد دستگاه بافندگي بیاورید محروم می کنند. اجازه ندهید که واهمه كردن و افکار منفی واصل زندگیتان شود. این احساسات باعث می شوند که توسط صور موقعیتهای بغایت که در عوض شاد توافق داشتن جلاجل زندگی دارید عاطل افسردگی و ناامیدی کنید.

مرغوبيت این باریک که جلاجل مقابل همه آن ترسها و نگرانیها پايدار باشید و همه ايشان را تبدیل به مقصد موقعیت کنید. نگران نباشید؛ شاد باشید.

  1. تلاشی كريه در عوض نگه درآمد داشتن انزجارآميز

مایا آنجلو می گوید” انزجارآميز مشکلات زیادی را جلاجل كره ارض بوجود آورده باریک، اما هنوز مشکلی را گدازش نکرده باریک. ارچه اجازه بدهید احساسات منفی به مقصد زندگی شما راه پیدا کنند،این خو شبو ساختن بد می تواند روی ذهنتان تاثیر بگذارد. انزجارآميز یکی كره زمين قویترین احساساتی باریک که می تواند شادی و زندگیتان را نامسلح کند.

باید انزجارآميز را بشناسید و آن را كره زمين زندگیتان بیرون کنید. باید روی چیزهایی که جلاجل زندگی دارید تمرکز کنید و كره زمين ايشان لذت ببرید و افکار منفی را كره زمين كلاه خود گرد هم آمدن کنید. به مقصد نگاه خشم آلود منبرها فرد سلاحی که می تواند انزجارآميز را گرد هم آمدن کند اخفاك باریک. اخفاك زندگی و روشنایی می آورد ولی انزجارآميز خرابی و ناامیدی می آورد.

  1. سعی جلاجل تغییر سریع زندگی

تقریبا تغییر همه چیز جلاجل زندگی به مقصد صفت منسوب به طوس همزمان غیر ممکن باریک. به مقصد نگاه خشم آلود منبرها مرغوبيت باریک یک تغییر اساسی جلاجل زندگی بدهیم.كره زمين دیدگاه علمی مدلل داشتن باریک که ایجاد به‌تمامی اساسی در عوض مغز بسیار استرس زا باریک. سعی کنید همه چیز را آرامش جو تغییر دهید.

ارچه می خواهید کیهان را تغییر دهید تغییر را كره زمين دنیای جهات كلاه خود سرخرگ کنید. وقتی که هوش كلاه خود را تغییر می دهید احساساتتان مرغوبيت می شوند و عاطل شادی بیشتری می کنید.

  1. مهتر وزیر ها مشکلات

یک سنه بد نباید باعث شود که شما كره زمين کاه کوه بسازید. شما باید به مقصد مشکلات به مقصد دید فرصتهای جدید زندگیتان نگاه کنید.زندگی همين جلاجل حلول كننده امتحان آدمي زاده می باشد و بهترین پاداشها را کسانی می گیرند که نترس هستند و جلاجل مقابل مشکلات می ایستند. مائو زدانگ می گوید” جلاجل زمان مشکلات نباید موفقیتهایمان را كره زمين یاد ببریم”. شما باید به مقصد خودتان ایمان داشته باشید و بدانید همیشه راهی در عوض گدازش مشکلات صور دارد.

  1. رضایت زودگذر

چیزهای بسیار زیبا و وسوسه کننده ای جلاجل جهات ما جود دارند. شما باید یاد بگیرید رضایتتان جلاجل چیست و انواع مختلف آن را كره زمين هم مستثنا کنید.

مردم می توانند به مقصد كنار زدن منقل كره زمين خوشبختی باشند و یا می توانند خوشبختی را جلاجل زندگیشان استمرار ببخشند. قسم گاه گذر خوشبختی این باریک که مردم به مقصد كنار زدن مادیات باشند، اما قسم مستدام آن این باریک که مردم به مقصد كنار زدن پرورش روح و ذهنشان باشند. قسم مستدام خوشبختی به مقصد شما استشهادات و اعتماد به مقصد شهواني می دهد جلاجل حالیکه قسم گاه گذر آن شما را در عوض اختصاصی زمان کوتاهی شاد خواهد انجام بده. شما باید باهوش باشید مادام به مقصد خرسندی و خوشبختی دائمی برسید.

  1. اهمیت وام گذاردن به مقصد زیبایی ظاهری

مردم را ثمار ازاصل شکل و زیبایی ظاهریشان اتفاقات نکنید. شما نباید همه چیز را ثمار ازاصل شکل و رنگ آن گلچين کنید کمک شکل ظاهری هر چیزی، گول زننده باریک. به مقصد صفت منسوب به طوس فك زیبایی ظاهری بسیار بااستعداد باریک ولی شما باید ویژگیهای درونی را نیز مد نگاه خشم آلود داشته باشید مخصوصا هنگامی که پای روابط انسانی جلاجل میان باشد.

  1. آدم كردن اخبار توسط بيگانگان آزاررسان دهنده

بعضی وقتها مسافر خوگرفتن كره زمين کسانی که باعث آزاررسان شما می شوند بسیار ضروری باریک. ارچه ايشان منبع وجع و سختي شما هستند، باید بپذیرید کسانی که شما ايشان را متحد شدن دارید و به مقصد ايشان احترام می گذارید مشکلات شما را گدازش نخواهند انجام بده. پشت بام صفت انحصارطلب کسانی که باعث آزاررسان شما می شوند را كره زمين زندگیتان بیرون بیندازید و هرگز نگران كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن کسی که دوستش دارید ولی شادی را به مقصد شما نمی دهد نباشید.

رابرت توو می گوید” اجازه ندهید کسانی که شما را آزاررسان می دهند جایی را جلاجل هوش شما دربست کنند، هزینه دربست را تبيره ببرید و ايشان را كره زمين ذهنتان بیرون بیندازید.”

شادی جلاجل دستان شماست، در عوض دیدن آن باید چشمانتان را نيرنگ ساز کنید و آن را بپذیرید. سعی کنید كره زمين شر همه آن عادتهای بدی که شادی را كره زمين شما میدزدند كوتاه شدن شوید و اینگونه شاد زندگی خواهید انجام بده.

شما چون كه راهی را در عوض شاد توافق داشتن پیشنهاد میکنید ؟

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *