چون كه کشورهایی كره ارض سومی‌بضع؟

[ad_1]

مردم حسب معمولً وقتی می‌خواهند جانورصفت فقیرترین کشورهای كره ارض شغل هامشاغل بزنند، كره زمين ايشان توسط ديباچه كره ارض سوم یاد می‌کنند و تصور می‌‌کنند که همه منظورشان را متوجه می‌شوند. اما وقتی كره زمين ايشان بپرسید ارچه كره ارض سوم صور دارد، كره ارض دوم و اولا ميوه نارس، جواب حقوقدان‌کننده‌ای دریافت نمی‌کنید. خیلی‌های افزونتر هم كره زمين این واژه‌ها در عوض درجه‌بندی کیفیت تعالی کشورها كاربرد می‌کنند، اینطور که كره ارض اولا جلاجل بالاترین درجه و پشت بام كره زمين آن كره ارض دوم و جلاجل آخركار كره ارض سوم. اما همه اینها بی‌مفهوم باریک.

در عوض اینکه این سوءتعبیرات كره زمين میان رود، قصد داریم دانسته ها واجب شده جلاجل این زمینه را برایتان مهيا کنیم.

كاربرد كره زمين واژه‌های كره ارض اولا، دوم و سوم قسم كره زمين مُدافتاده كره ارض كره زمين دیدگاه جغرافیای سیاسی جلاجل زمان كلنجار داغ باریک.
كره ارض اولا، دوم و سوم هیچ تعریف دقیق و مشخصی ندارند. جلاجل زیر به مقصد هزیمت OWNO كره زمين این واژه‌ها اشاعت می‌کنیم.

چادرپوش كره ارض

پس ازآن كره زمين كلنجار‌جهانی دوم، كره ارض به مقصد كورس بلوک و مربوط به حوزه نفوذی مهتر توسط دیدگاه‌های متضاد جانورصفت دولت و جامعه سیاسی تقسیم شد:

  1. بلوک کشورهای دموکراتیک-تکنیک جلاجل مربوط به حوزه نفوذی امریکایی که كره ارض اولا غيرماذون گرفتند.
  2. بلوک شروق یا کشورهای کمونیست-سوسیالیست که كره ارض دوم غيرماذون گرفتند.
    سه چهارم باقیمانده كره زمين خواهد شد کیهان، کشورهایی بودند که توسط هیچیک كره زمين این كورس بلوک همردیف نبودند و ازاینرو كره ارض سوم غيرماذون گرفتند.
  3. واژه كره ارض چهارم که جلاجل هزل گويي هفتاد ابداع شد، به مقصد ملت‌های ناشناخته‌ (نهادهای فرهنگی) كره زمين بيگانگان بومی، ملت‌های كره ارض اولی که جلاجل داخل یا سراسر مرزهای دولت ملی زندگی می‌کردند، اطلاق می‌شد.

اوباشيگري محرزشدن سه كره ارض صور داشت

ریشه این واژه‌ها مشخص نیست. جلاجل اسم باشليق ۱۹۵۲، آلفرد ساوی (Alfred Sauvy)، مطلع آمارشناسی فرانسوی، مقاله‌ای نوشت که جلاجل آن كره ارض سوم را توسط دولت سوم مقایسه می‌انجام بده. سایر سرچشمه ها ادعا می‌کنند که چارلز كورس گال (Charles de Gaulle) واژه كره ارض سوم را ابداع انجام بده. اما ….

تعاریف

واژه “كره ارض اولا” به مقصد کشورهای پیشرفته، سرمایه‌دار (کاپیتالیست) و تکنیک كلام انجام خواهد شد، تقریباً بلوک‌ کشورهای هم‌ردیف توسط ایالات متحده پس ازآن كره زمين كلنجار جهانی دوم توسط علایق و دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی تقریباً یکسان: امریکای شمالی، اروپای غربی، کشورژاپن و کشوراسترالیا.

“كره ارض دوم” به مقصد کشورهای کمونیست-سوسیالیست سابق، کشورهای تکنیک (سابقاً بلوک شرقف مربوط به حوزه نفوذی اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی)، امروزه کشورروسیه، اروپای شرقی (مثل کشورلهستان) و شماری کشورهای شهرستان ترک (مثل کشورقزاقستان) و ایضاً کشورچین، اطلاق انجام خواهد شد.

“كره ارض سوم” سایر کشورهایی باریک که پسفردا تقریباً کشورهای درحال توسعه افریقا، آسیا و امریکای لاتین را جلاجل ثمار می‌گیرد.

واژه كره ارض سوم شامل کشورهای سرمایه‌دار (مثل کشورونزوئلا) و کمونیست (مثل کشورکره شمالی) و بسیار دارا (مثل عربستان) و بسیار فقیر (مثل کشورمالی) نیز انجام خواهد شد.

کشورهای كره ارض سوم اسم بزرگواري فاکتورهای مختلفی ردياب‌بندی شده‌بضع: صفت پست سیاسی و آزادی‌های مدنی، درآمد ناخالص ملی و تنگ راه کشورها، رشد انسانی کشورها و آزادی دانسته ها جلاجل داخل کشور.

جهان

چون كه چیز باعث انجام خواهد شد کشوری كره ارض سومی باشد؟

باوجود تعاریفی که همواره جلاجل حلول كننده تغییر هستند، مفهوم كره ارض سوم کشورهایی را تعریف می‌کند که كره زمين اجمال‌ومیر بالای نوزادان، رشد اقتصادی پایین، تنگ راه تبيره، كاربرد ضعیف كره زمين سرچشمه ها طبیعی و اتکای شدید ثمار کشورهای تکنیک سختي می‌برند.

اینها کشورهای درحال توسعه و كره زمين نگاه خشم آلود تکنولوژیکی کمتر پیشرفته آسیا، افریقا، اقیانوسیه و امریکای لاتین هستند.کشورهای كره ارض سوم حسب معمولً كره زمين نگاه خشم آلود اقتصادی به مقصد کشورهای پیشرفته یا توسعه‌یافته متکی هستند و عموماً بعنوان دولت‌هایی فقیر و بی‌ثبت كننده که رشد خواهد شد، بی‌سوادی و اجمال‌ومیر تبيره دارند شناساننده می‌شوند.

یک عملي ساختن بااستعداد نيستي خن ميانه بالا باریک—میلیون‌ها نفر جلاجل خن اقتصادی پایین و یک خواهد شد بسیار ناچیز كره زمين خن تبيره که کنترل دارايي و سرچشمه ها کشور به مقصد دستگاه بافندگي آنهاست. اکثر کشورهای كره ارض سوم بدهی‌های خارجی بسیار بالایی نیز دارند.

به چه دليل گرین‌لند یک کشور كره ارض سوم باریک؟

جلاجل زمان محرزشدن سه كره ارض، گرین‌لند كره زمين تجبر بین المللی محروم شده و کشوردانمارک انحصاری شدید ثمار تجبر گرین‌لند حالت می‌انجام بده و احكام دادوستدی ضعیف توسط اسکاتلند را مجاز می‌حالی. جلاجل طی هزل گويي پنجاه و شصت، دولت کشوردانمارک یک دستور كار شهرنشینی و نوسازی ارائه انجام بده که تيرخور ایجاد یک محیط اقتصادی شهری جلاجل گرین‌لند را توسط گشايش وام گذاردن شهرهای ساحلی كنار زدن می‌انجام بده.

افرادیکه جلاجل شهرک‌های کوچک جهات زندگی می‌کردند، مقام پیشگیری كلاه خود را تغییر داده  و فورسرين كاشانه‌‌سازی کردند و كسب ها ماهیگیری نوین معرفی شد.

به چه دليل کشور دارا عربستان یک کشور كره ارض سوم باریک؟

اسم بزرگواري محرزشدن قدیمی سه كره ارض، کشورعربستان سعودی خير هم‌ردیف توسط ایالات متحده صفت بويناك و خير بخشی كره زمين بلوک اتحاد شوروی یا بلوک شروق. ذخائر نفت کشورعربستان سعودی جلاجل اسم باشليق ۱۹۳۸ کشف شد و تعالی در عوض ثنايا‌برداری كره زمين این ذخائر جلاجل اسم باشليق ۱۹۴۱ ابتر شدن گشت. برخودهموار كردن آن زمان کشورعربستان سعودی کشوری توسط فرهنگ قومی و قبیله‌ای عربی صفت بويناك و حتی پسفردا کشوری بسیار پیرو هم نهاد قدیم و محافظه‌کار باریک که حکومت پادشاهی دارد.

اشعاركننده عقیده عمومی جانورصفت  هم تراز و هم سان سیاسی و اجتماعی داخلی نهی انجام خواهد شد. هیچ سینما یا تئاتری جلاجل این کشور صور ندارد. هیچ سازمانی مثل تشكيلات سياسي‌های سیاسی یا اتحادیه‌های کارگری جلاجل این کشور صور ندارد.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *