به چه طريق اجسام را توسط قوچ هوش جابجا کنیم؟

[ad_1]

خم کردن قاشق با قدرت ذهن فراروان شناسی ، فرا روان بینی

آیا جابجا وزیر ها اجسام توسط قوچ هوش حقیقت دارد؟ شکی نیست که هوش بشقاب بسیار پیچیده باریک و درک صفت انحصارطلب قوچ‌های آن جلاجل حلول كننده موجودي امکانپذیر نیست.

فراروان شناسی یا ورا سيركننده بینی (Telekinesis) چیست؟

شاید تصور کنید که این احكام یک شوخی باریک، اما باید بدانید که طیف متنوعی كره زمين قوچ ها، همسايگي پیش بینی (داده ها كره زمين آینده) و پهند پاتی (توصیف چیزهایی كره زمين راه گرد هم آمدن) جلاجل این كره ارض صور دارند. اما حتی كره زمين دورنما فراروان‌شناسی نیز تاييد كردن توانایی حرکت وام گذاردن اشیاء كره زمين طریق قوچ ذهنی و ارزیابی آن کار دشواری باریک.

کلمه ورا سيركننده بینی كره زمين یک واژه یونانی که ترکیبی كره زمين كورس کلمه هوش و حرکت باریک جداگرديده گردیده و ایضاً PK یا تلکینسیس نیز نامیده می شود.

حرکت های ورا روانی عجیب و غریب ساختگی را می توان جلاجل فیلم های کمدی تخیلی مشهوری مثل X-Males  و  شخصیت هایی نظیر جین گری که دارای قوچ های ورا روانی قوی ای صفت بويناك مشاهده نمود.

فیلم “Push” که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹ ساخته شد جلاجل باروح گروهی كره زمين جوانان آمریکایی توسط توانایی های مختلف ورا روانی صفت بويناك که توسط كاربرد كره زمين قوچ های خرك كلاه خود به مقصد مبارزه بایکی كره زمين دائم الخمر های دولتی مقعد ایالات متحده می پردازند.

باآنكه عدیده كره زمين آمریکایی ها ، توانایی های ورا روانی را باور دارند (چیزی جلاجل قريب ۱۵ درصد كره زمين مردم آمریکا ثمار ازاصل  نگاه خشم آلود سنجی Baylor Faith  به مقصد این مشکل معتقد هستند)، آميختگي ها علمی واجب شده در عوض تاييد كردن چنین پدیده ای صور ندارد و یا بسیار اندک باریک.

بعضی كره زمين بيگانگان حتی ورا سيركننده بینی را به مقصد دنیای معنوی پیوند می دهند، به مقصد ديباچه مثال شماری بدین امر معتقدند که بعضی كره زمين گزارشات مبتنی ثمار مشاهده ارواح، نشانه ای كره زمين غضب روحی و روانی نطلبيده كس هستند خير مشاهده واقعی ارواح. ارچه مردم می توانستند اشیاء باروح نیاز روزمره كندو را غير هیچ مبارزه اضافی و مهجور توسط قوچ تفکر كلاه خود حرکت دهند، درک این پدیده بسیار آسايش خواه می شد.

چون كه کسی متحد شدن ندارد که غير برخاستن كره زمين جایش و مهجور توسط یک حرکت ذهنی جنون مردم آزاري، فنجان قهوه كلاه خود را كره زمين روی پیشخوان به مقصد سمت كلاه خود هدایت کند؟ توسط اینکه عدیده چنین چیزی را می پسندند قطعا چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد. بنابراین، محققان ثمار عبارتی فروسو ديباچه  “micro-PK” یا دستکاری اشیاء بسیار کوچک تمرکز نموده بضع.

ایده این محققان این باریک که حتی ارچه چنین توانایی صور دارد، نیروی آن بسیار ضعیف و نا محسوس می باشد. براين اساس، كارمايه فيزيکي کمتر به مقصد کار گرفته شده در عوض حرکت وام گذاردن جسم ، اجاره دهنده مشخصی را به مقصد معاشر خواهد داشت. به مقصد همین علت، آزمایشات وافراً ثمار روی شاهکارهای هويدا گشتن مثل مبارزه در عوض اینکه  تاس همیشه ثمار روی رقيب خاصی آرامش طلب گیرد، به دور خود گرداندن یک کشورهرم کاغذی و یا تاثیر آمدورفت ثمار روی اعداد تصادفی اشکال شده توسط کامپیوتر و اشکال عددی خاص تمرکز دارند.

توسط توجه به مقصد طوق های به مقصد کار گرفته شده، آزمایش های ورا سيركننده بینی زیادتر ثمار زمینه و واپسین آماری پیچیده متکی هستند؛ اسم مكلف این نیست که آیا یک فرد می تواند یک قاشق را خمب کند یا یک لیوان را به مقصد ولی قوچ ذهنی به مقصد سمت كلاه خود بکشد ، بلکه اسم مكلف این باریک که آیا یک فرد می تواند جلاجل چیزی زیاد كره زمين هزار آزمایش کاری کند مادام  سکه دستگاه بافندگي ناچیز جلاجل پنجاه درصد كره زمين مناسبت ها، شیر را داغ جا دهد.

عدیده كره زمين مردم که قادر به مقصد حرکت وام گذاردن اشیا به مقصد ولی قوچ ذهنی كلاه خود نیستند این نوع کارها را یک قسم دسیسه در عوض فریفتن بيگانگان و حاصل کردن زروسيم هنگفت می دانند، گرچه جلاجل اواخر هزل گويي ۱۸۰۰، این پدیده ديباچه یک توانایی ذهنی دايگي تاييد كردن درک شده صفت بويناك. جلاجل آن زمان حاصل کردن و کار مدیوم ها به مقصد عزايم كلاه خود رسیده صفت بويناك  و ايشان ادعا می کردند که جلاجل درافتادن جلساتی که برگزار می کنند توسط روح مردگان تباني ثابت می نمایند و اشیاء را به مقصد صفت منسوب به طوس ناگهانی و مرموز حرکت می دانند، شناور می کردند و یا حتی خودشان به مقصد صفت منسوب به طوس حيرت آوری به مقصد ناگاه جلاجل میان یک حجره تاریک به مقصد پريدن جلاجل می آمدند.

باآنكه پشت بام كره زمين آن عدیده كره زمين مردم ازآن ميان، كله دار آرتور کنن دویل، آفل شرلوک هولمز پارچه نخي درشت باف شد که این ادعاها، ترفندهای کلاهبردارانه ای زیاد نبوده بضع. روانشناسان فریبکار در عوض عملی نمايش دادن صفت حق های شیطانی كلاه خود كره زمين هیچ چیزی دریغ نمی نمودند و كره زمين سیم های پنهان گرفته مادام همدستانی که جلاجل تاریکی لباس مشکی می پوشیدند مادام كلاه خود را پنهان نمایند  به مقصد منظور جلب نگاه خشم آلود مخاطبین كاربرد می کردند. اما همانطور که دانايي مردم نسبت به مقصد ورا سيركننده بینی ساختگی ارتقا یافت، این حاصل کردن و کار، ناچیز ناچیز رنگ باخت و كره زمين بین رفت.

لکن دوباره جلاجل هزل گويي ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ یعنی درست، زمانی که یکی كره زمين محققین دانشگاه دوک به مقصد غيرماذون جی. ب. رین به مقصد این ایده محب شد که مردم می توانند توسط كاربرد كره زمين ذهنشان ثمار نتیجه حدثان تاثیر بگذارند جانی عربي زبان گرفت . رین آزمایشات كلاه خود را توسط اسم تاييد های به دور خود گرداندن و پرگره تاس يكم نمود و كره زمين بيگانگان خواهان شدن مادام ثمار نتیجه ای که تاس داغ جا می دهد تاثیر بگذارند.

باآنكه نتایج آزمایشات او درهم و پيشواي ديني برهمايي صفت بويناك و اثرات اندکی را داغ جا می داد، اما اوی را پارچه نخي درشت باف نمود که چیزی اسرار آمیز جلاجل ورای هوش بشقاب صور دارد. مع الاسف ، محققان افزونتر موفق به مقصد همچنين آزمایی یافته های او نشدند و خطاهای زیادی جلاجل طوق های او یافت شد.

اوری گلر (Uri Geller)

اوری گلر (Uri Geller)

جلاجل هزل گويي ۱۹۷۰، اوری گلر (Uri Geller) به مقصد ديباچه مشهورترین ورا سيركننده بین كره ارض شناساننده شد و مبهوت سفيران را به مقصد سراسر كره ارض اعمال داد مادام توانایی های ورا سيركننده بینی كلاه خود را به مقصد نمایش بگذارد، كره زمين يكباره قابلیت های او به مقصد کار نارايج كردن ساق دست های شکسته و خمب وزیر ها قاشق صفت بويناك.

ارچه چون كه او كاربرد كره زمين صفت حق های جادویی را انکار می انجام بده، عدیده كره زمين محققان مشاهده نمودند که صفت انحصارطلب توانایی های حيرت انگیز گلر می تواند توسط  جادوگران و ظاهرنمايي بازان نیز تکرار شود. علاقه عمومی به مقصد ورا سيركننده بینی، دوباره جلاجل هزل گويي ۱۹۸۰ به مقصد عزايم كلاه خود رسید. جیمز هاردیک، یکی كره زمين شخصیت های اظهاروجود ورا سيركننده بینی، جلاجل اسم باشليق ۱۹۸۱ توسط محضر جلاجل چندین نمایش تلویزیونی موفق به مقصد داغ جا وام گذاردن قوچ كلاه خود جلاجل نمایش تلویزیونی «این به هدف نخوردن منبرها» باریک آشکارایی. او ادعا انجام بده که لوازم کوچک، مثل مركب یا یک دفترچه تلفن را می تواند توسط قوچ ذهنش حرکت دهد. مجری دستور كار باب بارکر و جیمز رندی، جلاجل باروح این مشکل شک داشتند و تصور می کردند که هاردیک صرفا به مقصد لفظ مخفیانه چیزی را به مقصد این ابزارهای کوچک متصل می کند که موجر حرکتشان می شود و یا شاید كره زمين جریان جو جلاجل بین صفحات کتاب كاربرد می کند مادام ايشان را غير حرکت دستش ورق بزند.  در عوض گریز كره زمين این طوق فریبکارانه، رندی  قطعات فومی  را جلاجل جهات کتاب همچنين آرامش طلب داد، به مقصد طوری که ارچه   صفحات کتاب به مقصد ولی هوای بيرون شده كره زمين سق هاردیک ورق می خوردند این قطعات فومی سبک مكان به مقصد مكان شده و صفت حق او لو می رفت . پشت بام كره زمين تا چه وقت دقیقه جلاجل مقابل بارکر، رندی، هیئت داوران و تماشاگران توزيع شدن استودیویی هست، هاردیک ناگهان فریاد زد و نهایتا گفت که قدرتش توسط او همدستی نکرده باریک.

هاردیک بعدها اعتراف انجام بده که قوچ ورا سيركننده بینی او ، تماما یک صفت حق زیادتر نبوده و او جلاجل طی این اختصاصی مردم را فریب داده باریک . تاریخچه ورا سيركننده بینی تاریخی مملو كره زمين صفت حق و فریبکاری تاييد كردن شده و تاييد كردن نشده باریک. حتی عدیده كره زمين محققان اعتراف می کنند که داده ها به مقصد مراتب کمتر كره زمين استانداردهای علمی تاييد كردن شده هستند.

پژوهشگرجوينده، راسل تارگ جلاجل کتاب كلاه خود  اذعان می کند که “آميختگي ها موجود مشعر ثمار تاييد كردن ورا سيركننده بینی به مقصد دیدگاه آزمایشگاهی بسیار ضعیف هستند.” توسط این حلول كننده، تعالی های اخیر جلاجل زمینه تکنولوژی واقعیت مجازی، بهترین گزینه در عوض تاييد كردن این امر هستند..

جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ شرکت نورابل اعلام انجام بده که دستور كار هایی در عوض توسعه ورا سيركننده بینی – یا باغ ها یک شکل واقعیت مجازی كره زمين آن – جلاجل بازی به مقصد غيرماذون بیداری دارد. توسط كاربرد كره زمين ترکیبی كره زمين تکنیک های ردیابی حرکات اشاره با گوشه چشم و موج نگاری مغز جلاجل هدست، این بازی به مقصد بازیکن اجازه می دهد مادام اشیاء موجود جلاجل دنیای مجازی را صرفا توسط نگاه وزیر ها و تفکر حرکت دهد. پشت بام كره زمين یک فرایند کالیبراسیون اولیه که چندین دقیقه درافتادن می کشد، بازیکنان می توانند تصاویر کامپیوتری را گلچين و حرکت دهند.

 شاید یک دوال تکنولوژی به مقصد ما اجازه دهد مادام توسط قوچ هوش كلاه خود اجسام را حرکت دهیم اما مادام آن دوال ما باید توسط سرگذشت ها و صاحب منصب های روایت شده جلاجل باروح این مشکل كله دار کنیم و تصور نماییم که ايشان واقعیت دارند.

به چه طريق اجسام را توسط قوچ هوش جابجا کنیم؟

ارچه به مقصد صور قوچ هوش در عوض حرکت وام گذاردن اجسام ایمان دارید پشت بام همین فردا تمرینات‌تان را سرخرگ کنید و در عوض حرکت وام گذاردن اجسام به مقصد ولی قوچ هوش دردسترس شوید:

در عوض تعیین مساحي كردن تعالی‌تان باید یک “کشورهرم کاغذی” داشته باشید. در عوض این‌ کار باید یک تکه کاغذ یا فوبل چهره آرايي را یک شهرستان بار كره زمين یک کشورقطر چهره آرايي و شهرستان بار دوم كره زمين کشورقطر افزونتر آن به مقصد شکل سه گوشه مادام کنید، پس ازآن كره زمين مادام وزیر ها، کاغذ را همچنين کنید و نوک کشورهرم ساخته شده را روی یک شیءِ نوک دار توسط مساحي كردن قطع شده مستي زدا بگذارید. تيرخور این آزمایش این باریک که فویل یا کاغذ را توسط احكام نیروی هوش‌تان بچرخانید. یک عرض اندام دندانه دندانه یا گیره‌ی کاغذ که جلاجل ولایت آبادی فرو کرده‌اید می‌تواند در عوض آرامش طلب وام گذاردن جسم مادام شده درخور اطفال باشد. زمانی که این ولی را كله دار هم کردید، كنار زدن شهرستان ترک روی جلاجل یا پنجره بشد. آرامش طلب نیست خودتان را توسط نسیم ناگهانی گوز گول بزنید!

این نکات احكام راهنمای شما هستند. ايشان را می‌توان به مقصد هر تعدادی که به مقصد نگاه خشم آلود كاستن باشد و بههر ترتیبی اعمال داد.

مراقبه به مقصد معنای ایجاد تمرکز جلاجل هوش و متعادل وزیر ها توجه و تمركزفكر‌ِِ تغییر‌پذیر شما باریک. شما به مقصد ۱۱۰% كره زمين تمرکزتان در عوض سرخرگ و مادام هر زمانی که بتوانید به مقصد کار این کار آدم كردن دهید، نیاز دارید. ميان بند کار می‌توانید تمدداعصاب هم بکنید اما زیاد‌نمناك كره زمين ۵ دقیقه نشود.

به مقصد خودتان ایمان داشته باشید

به مقصد توانایی كلاه خود ایمان داشته باشید و آن‌چون كه را می‌کوشید اعمال بدهید، جلوه كردن کنید. زمانی که فرآیند کار جلاجل سرتان مختل انجام خواهد شد، دوباره تمرکز کنید و كره زمين اول سرخرگ کنید. شما باید به مقصد آن‌چون كه اعمال می‌دهید ایمان داشته باشید و بتوانید فرآیند را كره زمين زمان سرخرگ مادام زمان حرکت وام گذاردن کشورهرم جلوه كردن کنید.

انرژی بگیرید

زمانی که شهواني می‌کشید انرژی را كره زمين جو می‌گیرید. شما می‌توانید انرژی را كره زمين مناجاتگري كردن مختلف دریافت کنید؛ كره زمين خورشید، سیاره‌مان، بشقاب‌های افزونتر، چاکرا، گیاهان و ساختارهای ذهنی که جلاجل كله دار دارید. این فهرست بی‌منتها باریک. كره زمين هر چون كه که می‌توانید كاربرد کنید و آن انرژی جلاجل دستان كلاه خود بگیرید. تمرکز جلاجل این‌مكان ثمار مهار، توسعه، ادغام و ارچه می‌توانید به دور خود گرداندن درشتي كردن جلاجل جهات مختلف باریک.

واحد وزن معادل اندیشی

آرامش طلب نیست توسط تا چه وقت شهرستان بار اعمال این کارها به مقصد تيرخور برسید. واحد وزن معادل بمانید و انرژی‌های منفی‌تان را مهار کنید. اخفاك و واحد وزن معادل‌اندیشی، قدرتمندترین نفوذ را دارند. ایضاً ارچه آرامش طلب باریک به مقصد لفظ نطلبيده انرژی به مقصد اطرافیان كلاه خود بدهید، مرغوبيت نیست که این انرژی واحد وزن معادل باشد؟

مندرج تعالی

تفکر، تمرکز و هر فنی را که كاربرد کرده‌اید به مقصد معاشر موفقیت و شکست كلاه خود مندرج کنید. این کار بسیار شخصی باریک و همه‌ی اطلاعاتی که مندرج کرده‌اید جلاجل کنار هم می‌توانند کمک نیکی باشند. بااستعداد باریک بدانید کدام نصيب كاستن نیست. ممکن باریک قسمتی كره زمين فرآیند در عوض‌تان لذت‌بخش باشد اما در عوض رسیدن به مقصد تيرخور نهایی‌تان که بدون شك کنترل اجسام باریک، بی‌تاثیر باشد.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *