اسم ابله اخفاك یکطرفه را فراموش کنیم؟

[ad_1]

unrequited-love,فراموش کردن عشق یک طرفه

هرکسی جلاجل درافتادن زندگیش باغ ها یکبار عشيق خواهد شد و ارچه عشقی یکطرفه باشد توسط عمق وجع آشنا نگهداری.

به مقصد شرح احوال آلامتو و به مقصد شيريني كره زمين سپیده دانایی؛ «غرورم را شکستم، همه‌جوره کنارش بودم، همه‌جوره محبتم را به مقصد‌اش تقرير کردم، همه کاری براش کردم که بفهمه دوستش دارم، اما اون توسط منبرها چی کار انجام بده؟»

حتماً جلاجل درافتادن زندگی كلاه خود و اطرافیانتان جملاتی كره زمين این دستگاه بافندگي را شنیده‌اید و توسط کسانی روبه‌رو شده‌اید که اخفاك و علاقهٔ یک‌عجله نسبت به مقصد کسی را جلاجل زندگی كلاه خود هیبت می‌کنند و این علاقهٔ یک‌عجله و بی‌نتیجه برخودهموار كردن جایی پیش می‌رود که زندگی يوميه و کار و فعالیت آن‌ها دستخوش مشکل انجام خواهد شد؛ اما این متحد شدن‌مرتبط بودن یک‌عجله چون كه مزایا و معایبی می‌تواند تعدادی كس داشته باشد؟ و چون كه کمکی می‌توان به مقصد این بيگانگان انجام بده؟

سختي متحد شدن‌مرتبط بودن کسی که علاقه‌ای به مقصد شما ندارد، واقعاً مشکل باریک و توأم توسط عاطل ناامیدی و افسردگی باریک و زمانی که فکر کنید که آن فرد دقیقاً همانی باریک که شما می‌خواهید، این احساسات قوی‌نمناك هم می‌شوند.

زیادتر آدم‌ها توسط امید این‌که روزی بتوانند به مقصد هر قیمتی به مقصد وصلت نگارستان برسند زمان حال می‌گذرانند؛ اما جلاجل حقیقت این امیدها هیچ‌هنگام ولادت به مقصد واقعیت بدلگام نمی‌شوند و آن‌ها دستخوش عاطل ناکامی جلاجل زندگی می‌‌شوند.

زمانی که عشيق به مقصد معشوقش می‌رسد همه چیز ختان به مقصد خیر انجام خواهد شد، اما ارچه این هم آوازي نیفتد، ممکن باریک توسط به مقصد‌صور انرژي يافتن تاو، اخفاك به مقصد انزجارآميز كشيده شده شود.

نشانه‌های اخفاك كورس‌عجله:

اخفاك واقعی زمانی باریک که كورس چشم كره زمين نگاه خشم آلود احساسی و ذهنی همهٔ احساساتشان را توسط هم شریک باشند. این اخفاك حسب معمولً نشانه‌های زیر را دارد:

توجه به مقصد علاقه‌های چشم مقابل

ارچه فردی شما را متحد شدن داشته باشد، به مقصد نیازها و علایق شما توجه زیادی اثر داغ می‌دهد، متحد شدن دارد بداند که شما چون كه علایقی دارید و كره زمين چون كه چیزهایی بدتان می‌آید.

خوشحالی كره زمين موفقیت یکدیگر

وقتی یک نفر به مقصد کارهای شخصی و موفقیت و شادی فرد افزونتر خیلی علاقه اثر داغ می‌دهد، یعنی آن فرد را متحد شدن دارد، جلاجل شادی‌های او سهیم باریک و او را متحد شدن دارد. کسانی که یکدیگر را متحد شدن دارند كره زمين موفقیت و شادی هم گشاده رو می‌شوند.

حمایت دوطرفه

فردی که به مقصد شما علاقه‌مند باشد جلاجل زمانی که شما پیمان سختی را هیبت می‌کنید، آسایش و استشهادات شما را مهيا می‌کند. کسانی که یکدیگر را متحد شدن دارند جلاجل بدترین و بهترین پیمان زندگی جلاجل کنار یکدیگر هستند و كره زمين هم حمایت می‌کنند.

ارچه فردی صبورانه به مقصد شما کمک می‌کند که مشکلات شخصی كلاه خود را گدازش کنید و برخودهموار كردن حد ممکن پشتیبان شماست، آن فرد به مقصد شما علاقه دارد.

لذت كره زمين توسط هم توافق داشتن

ارچه فردی به مقصد راستی به مقصد شما علاقه داشته باشد، متحد شدن دارد زمانی را هر تا چه وقت کوتاه توسط شما سپری کند. تعدادی متحداً توافق داشتن واجب شده نیست دلیل و یا دستور كار‌ای صور داشته باشد، کسانی که یکدیگر را متحد شدن دارند كره زمين محض اين كه توافق داشتن توسط هم لذت می‌برند.

نشانه‌های «اخفاك یک‌عجله»:

اخفاك یک‌عجله عشقی باریک که میل به مقصد معشوق، امری ذهنی باریک. یعنی عشيق جلاجل افکار و پیش‌فرض‌هایش باور دارد که معشوقش به مقصد او علاقه‌مند باریک و او كره زمين احساسات معشوقش بی‌داده ها باریک. سيركننده‌شناسان این حالت را زیاد كره زمين آن‌که اخفاك بنامند، آن را نوعی مشکل می‌دانند.

جلاجل چندی ميراث ها اشخاصی هستند که به مقصد نكراء کسی را متحد شدن دارند و تصور می‌کنند که آن كس نیز آن‌ها را متحد شدن دارد، اما این‌ها فرد پروردهٔ خیالات اوست به دلیل اینکه جلاجل مواقعی ممکن باریک كس افزونتر یا او را متحد شدن نداشته باشد و یا جلاجل مواقعی حتی او را نشناسد!

این حالت نوعی بیماری باریک و حالت عادی و معمولی نیست، به دلیل اینکه جلاجل حالت عادی ارچه کسی به مقصد كس افزونتر علاقه‌مند شود ولی بداند که اخفاك و علاقه‌اش یک‌عجله باریک، بی‌شک كره زمين آن اخفاك دستگاه بافندگي برمی‌دارد. ولی زمانی که كس دستخوش «اخفاك بیمارگون» باشد، كره زمين این اخفاك یک‌عجله دستگاه بافندگي برنمی‌دارد و ارچه میل عشيق پشت بام كره زمين اجاره دار‌نشدن مدعا‌اش دوباره مطرح شود، ممکن باریک جلاجل نهایت كشيده شده به مقصد سرخوردگی شود.

پیامدهای اخفاك یک‌عجله:

زمانی که عشيق به مقصد معشوقش می‌رسد همه چیز ختان به مقصد خیر انجام خواهد شد، اما ارچه این هم آوازي نیفتد، ممکن باریک توسط به مقصد‌صور انرژي يافتن تاو، اخفاك به مقصد انزجارآميز كشيده شده شود.

این بيگانگان همين توسط تصورات ذهنی‌كندو زندگی می‌کنند و معتقدند که دیگران هستند که نمی‌خواهند او به مقصد معشوقش برسد. چنین فردی خیال می‌کند معشوقش او را متحد شدن دارد و اختلاط كردن‌های دیگران مانع وصلت اوست.

جلاجل این بیماری فرد به مقصد‌نكراء پژمان شدن انجام خواهد شد، حكماً مقصود این نیست که همهٔ اخفاك‌ها این‌نوع باریک، بلکه منظور چندی كره زمين این اخفاك‌هاست که ما آن را به مقصد‌ديباچه اخفاك بی‌وصلت و یا اخفاك یک‌عجله می‌نامیم.

مشي‌به مقصد‌مشي مقابله توسط اخفاك یک‌عجله:

ارچه کسی را توسط جمعناتمام صور متحد شدن داشته‌اید ولی پاسخی جلاجل برابر این متحد شدن‌مرتبط بودن او دریافت نکرده‌اید و هنوز نتوانسته‌اید توسط احساسات كلاه خود کنار بیایید، منقل كره زمين پنج محب تآميزٔ زیر می‌تواند به مقصد شما جلاجل فراموش‌وزیر ها او کمک کند.

انکار وزیر ها

جلاجل اوباشيگري ممکن باریک فراموش‌وزیر ها نگارستان‌تان باورنکردنی به مقصد نگاه خشم آلود برسد.شوکه‌كشته شدن، بی‌‌حسی و کرختی پس ازآن كره زمين مواجه‌كشته شدن توسط این واقعیت که كس مقابل‌تان علاقه‌ای به مقصد شما ندارد، احساسات طبیعی هستند که جلاجل این زمان هیبت می‌کنید.

پشت بام كره زمين واپسین رفتن تدریجی و کمتر كشته شدن شوک اولیه، عاطل وجع، غم و گناه جلاجل این محب تآميز کمتر انجام خواهد شد.

عصبانیت

این محب تآميز كريه‌ترین محب تآميز تعدادی مدیریت‌وزیر ها خودتان باریک. وقتی که كره زمين محب تآميزٔ انکار واقعیت خیزاب می‌کنید و پیمان را بدون شك‌صفت منسوب به طوس که هستند می‌پذیرید، عصبانیت ایجاد انجام خواهد شد.

جلاجل این محب تآميز فرد حمایت کسی را نمی‌پذیرید و هرگونه کمکی را رد می‌کند. فرد می‌خواهد هر کسی و هر چیزی را تعدادی این فقدان شنعت کند. سؤالی که بيگانگان جلاجل این محب تآميز كره زمين كلاه خود می‌پرسند این باریک که «ازچه منبرها؟» «ازچه او مرا واگرايي انجام بده؟»

زنخ‌تكاپو كردن

این محب تآميز، آدم كردنٔ محب تآميزٔ عصبانیت و خشمگین‌كشته شدن باریک. زنخ‌زنی تقریباً همیشه گفت‌و‌گویی توسط همهٔ قوچ باریک، فرد جمعناتمام تلاشش را می‌کند برخودهموار كردن جلاجل مقابل رفتن كس نگارستان بایستد و به مقصد هر نحوی و توسط هر ولی‌ای او را برگرداند.

پژمان شدن‌كشته شدن

محب تآميزٔ چهارم بیشترین قابلیت را دارد برخودهموار كردن فراموش‌وزیر ها نگارستان را تبدیل به مقصد فقدانی ضعيف‌کننده تعدادی همهٔ حيات تازه يافتن کند. وقتی که فرد نيستي فرد موردعلاقهٔ كلاه خود را می‌‌پذیرد و کاملاً دستخوش ناامیدی انجام خواهد شد، جلاجل واقع جلاجل این محب تآميز آرامش طلب می‌گیرد.

خیلی بااستعداد باریک که متوجه تفاوت بین غمگینی طبیعی احتمالاً كره زمين فقدان و افسردگی بالینی (این قسم افسردگی نیاز به مقصد علاج بخش دارد) بشویم. احساساتی مثل ناامیدی و پوچی و احساساتی مثل کناره‌گیری و غمگینی شدید جلاجل درافتادن این محب تآميز طبیعی هستند.

پذیرفتن واقعیت

پذیرش، انتهایی محب تآميزٔ فراموش‌وزیر ها باریک. این محب تآميز‌ای باریک که هر کسی تعدادی رسیدن به مقصد آن مبارزه می‌کند. جلاجل این محب تآميز فرد توسط خوش خدمتي كردن آشتی می‌کند و خوش خدمتي كردن را فراهم آورنده می‌کند برخودهموار كردن توسط استشهادات كره زمين آن خیزاب کند و توسط فرد باروح علاقه‌اش جلاجل آرامش آرامش طلب گیرد.

او که جلاجل محب تآميزٔ تاو كره زمين دستگاه بافندگي معشوق عصبانی صفت بويناك، فعلاً توسط او جلاجل آرامش باریک و می‌پذیرد که معشوق رفته باریک و به مقصد دوره زمان به مقصد زندگی عادی برمی‌گردد.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *