مضار خوابیدن توسط شکم خالی

[ad_1]

thin

شاید تاچند باری جلاجل درافتادن اسم باشليق به مقصد دلایل مختلف توسط شکم خالی خوابیده باشید اما سعی کنید این مشکل را به مقصد باغ ها برسانید مادام صحت شما به مقصد كار بزرگ نیافتد.

به مقصد شرح احوال آلامتو و به مقصد شيريني كره زمين دکتر کرمانی؛ به مقصد نوم رفتن توسط شکمی که صدایش درآمده روی بيگانگان مختلف تاثیراتی متفاوت دارد، اما ثمار ازاصل كلام متخصصین حسب معمول فایده ای تعدادی سلامتی و مقدار وزنتان ندارد.

ممکن باریک کمتر بخوابید

نبا بد: ارچه غير تغذيه كردن عشرت جو و توسط شکمی گشنه به مقصد رخت نوم بروید، به مقصد سختی به مقصد نوم خواهید رفت و ارچه هم بتوانید بخوابید وجع گرسنگی مغز را بیدار و جلاجل حالت آگهی نگه می دارد. بنابراین جلاجل درافتادن ليمو نمی توانید خوابی عمیق را هیبت کنید. به مقصد علاوه تحقیقات اثر داغ داده نداشتن نوم عمیق به مقصد اندازه کافی جلاجل درافتادن ليمو عالم ها منفی بیشمار دارد كره زمين يكباره کاهش شتاب متابولیزم، افزایش اشتها، ضعیف كشته شدن سیستم ایمنی بدن و حتی افزایش كار بزرگ شماری كره زمين انواع صفت سرطان زا و در عرض دیابت، معنای اینها چیست؟ ارچه امیدوارید که وزن ناچیز کنید و صفت پير بمانید، گشنه به مقصد رخت نوم رفتن جلاجل واقع یک قسم كلاه خود زنی باریک چون نمی توانید ليمو کاملا تمدداعصاب کنید.

ممکن باریک وزن اضافه کنید

بیشمار كره زمين مردم فکر می کنند ارچه توسط گرسنگی به مقصد رخت نوم بروند به مقصد یک پیروزی دستگاه بافندگي یافته بضع. اما جلاجل واقعیت هرچه زیادتر به مقصد كلاه خود گرسنگی دهید بعدها زیادتر جلاجل كار بزرگ پرخوری آرامش طلب خواهید گرفت. ارچه تعدادی غذا تغذيه كردن آنجا صبر کنید مادام به مقصد نكراء گشنه شوید، ممکن باریک قند خونتان به مقصد نكراء افت کند طوری که هر چیزی جلویتان می آید را مادام آخركار بخورید. حتی بدتر! گشنه خوابیدن هنگام ليمو می تواند باعث شود صبح که كره زمين نوم بیدار می شوید به مقصد پرخوری بیفتید. این فوق و پایین رفتن های ناسالم قند آب خون باعث می شود باقی دوال آفتاب زدگي و عود بدنتان گريبانگير نابساماني باشد. به مقصد جای اینکه مادام صبح دوال پس ازآن گرسنگی را تحمل ناكردني کنید، یک قطعه شکلات منغص یا یک مشت کوچک آجیل میل کنید.

ممکن باریک بافندگي كردن عضلانی را كره زمين دستگاه بافندگي بدهید

ارچه گشنه به مقصد نوم بروید اعمال حرکات ورزشی جلاجل كلوپ هیچ معنایی نخواهد داشت. تحقیقات اثر داغ داده خوابیدن توسط شکم خالی می تواند باعث نامراد شدن بدن كره زمين موردها مغذی ضروری شود که پروتئین را به مقصد عضله تبدیل می کنند و بدنتان نیز سرخرگ به مقصد شکستن بافندگي كردن عضلانی تعدادی اشکال انرژی خواهد انجام بده. تعدادی اینکه بیشترین كاربرد را كره زمين روزهای ورزشتان بکنید سعی کنید تاچند ساق دست قبل كره زمين رفتن به مقصد رخت نوم عشرت جو بخورید و مقدار زیادی پيمان بنوشید، اما كره زمين غذا تغذيه كردن مادام حدی که مالامال شوید پرهیز کنید. سیر كشته شدن به مقصد اندازه رضایت کمک می کند بتوانید غير مشکل به مقصد نوم بروید. نوم درست به مقصد بدن کمک می کند جمعناتمام ترمیم ها و فرآیندهای شبيه بودن را توسط نظم اعمال دهد که ساخت عضلات نیز یکی كره زمين ايشان باریک.

می توانید غذا خوردنتان را تنظیم کنید

آرامش طلب وام گذاردن ساعات مشخصی تعدادی غذا تغذيه كردن می تواند تعدادی میان ساقه اصلي درخت تان معجز کند. ارچه قبل كره زمين نوم گشنه باشید، ممکن باریک توسط حالتی بسیار گشنه كره زمين نوم بیدار شوید و فراهم آورنده تغذيه كردن صبحانه ای مفصل باشید. وقتی ساعات غذا خوردنتان تنظیم باشد افزونتر چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. این کار باعث می شود جلاجل درافتادن دوال به مقصد مفتخرشدن کالری های اضافه نروید. ساق دست غذا خوردنتان را مخصوصا جلاجل ليمو طوری تنظیم کنید که توسط عاطل گرسنگی به مقصد نوم نروید.

ممکن باریک کمبود انرژی پیدا کنید

فکر می کنید بدنتان ليمو به مقصد غذا نیازی ندارد؟ اما این تفکر ابل باریک! بدنتان ۲۴ ساق دست شبيه بودن دوال پیوسته كره زمين انرژی كاربرد می کند و جمعناتمام اختصاصی کالری می سوزاند. این یعنی حتی وقتی نوم هم هستید باید به مقصد اندازه کافی به مقصد بدن غذا برسانید مادام انرژی داشته باشد. تحقیقات اثر داغ داده مردانی که قبل كره زمين نوم، غذایی توسط ۳۰ باريتعالي پروتئین میل کرده بضع جلاجل مقایسه توسط مردانی که هیچ چیز نخورده بضع اسم پري زده انرژی جلاجل حالت استراحتشان جلاجل صبح دوال پس ازآن زیادتر بوده باریک ( مقدار کالری و انرژی که بدن جلاجل حالت تمدداعصاب می سوزاند ). بنابراین ارچه گشنه به مقصد نوم بروید مساحي كردن انرژی تخلیه شده تان می تواند تاثیری پايين آمدن مستقر جلاجل آدم كردن دوال ثمار روی بدنتان داشته باشد.

ممکن باریک بداخلاق شوید

کار وزیر ها توسط شکم خالی می تواند صدای هرکسی را دربیاورد اما ارچه صبح غير صبحانه سرکار بروید و ليمو قبلش نیز گشنه خوابیده باشید، ممکن باریک حسابی بداخلاقی کنید. حتی تحقیقات نیز اثر داغ داده این حالت باعث به‌تمامی خطرناکی جلاجل خلق و خصيصه می شود. این تحقیقات اثر داغ داده افرادی که ليمو گشنه می خوابند و درست هم صبحانه نمی خورند، کنترلشان ثمار تاو را خیلی سریع كره زمين دستگاه بافندگي می دهند.

ممکن باریک وزن ناچیز کنید

تحقیقات اثر داغ داده دیر هنگام ولادت غذا تغذيه كردن می تواند باعث اضافه وزیر ها وزن شود. خوابیدن توسط شکمی برآمده می تواند باعث فوق رفتن انسولین و گلوکز جلاجل جریان خونتان شود. و كره زمين آنجا که ليمو ها کمتر فعال هستید، بدنتان وقتی خوابیدن کالری های اضافی را تبدیل به مقصد چربی می کند. متخصصان توصیه می کنند بین عشرت جو و صبحانه باغ ها ۱۲ ساق دست مسافر باشد. توسط شکم سیر خوابیدن به مقصد این منطوق نیست که درست قبل كره زمين نوم مادام خرخره خورده باشید. ایجاد فواصل درخور اطفال بین قولنامه كلاه خود به مقصد كلاه خود باعث می شود هنگام نوم خير عاطل گرسنگی کنید و خير آنجا مالامال باشید که نتوانید درست بخوابید.

[ad_2]

فال يوميه : فال پسفردا ۱۳ اردیبهشت

[ad_1]

فال يوميه ۱۳ اردیبهشت

فال روزانه

پسفردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟

فروردین: ارچه چون كه شما دارای فعالیت‌های فراوانی هستید و وعاء‌های كلاه خود را به مقصد گیتی اعمال می‌دهید و جلاجل نمايشگاه هم چشمي كردن نیز به مقصد گیتی می‌توانید توسط مدعی‌های كلاه خود به مقصد مبارزه برخیزید اما اتفاقات جنبی زندگی‌تان شما را برخودهموار كردن حدودی نا امید کرده باریک كره زمين انرژی شما در عوض پیشبرد مدعا‌هایتان بعضی باریک. شما دارای فعالیت‌های جنبی بینهایت نیز هستید توصیه انجام خواهد شد که فعالیت‌های كلاه خود را محصول کرده و همه مبارزه تان را جلاجل یک زمینه سرمایه گذاری کنید برخودهموار كردن نتیجه بهتری داشته باشید.

اردیبهشت: شما هر نفسی که جلاجل هر دوال و هر لمحه می‌کشید و استشمام می‌کنید احكام بخاطر یاد و خاطر ماضي تان باریک. كره زمين تاکیدی که ثمار روی ماضي تان دارید بکاهید کمک یاد ماضي مانع كره زمين اولین‌های آتی شما انجام خواهد شد. راحتی و آسودگی خیالی را که می‌توانید جلاجل حلول كننده موجودي داشته باشید بخاطر ماضي انبوه نزنید.

خرداد:  شما روزهای لبخند كنگاش و حرارتی را هیبت می‌کنید، تمایلات و علایق جدیدی جلاجل این روزها برایتان به مقصد صور وارد به ذهن باریک. كره زمين طرفی شما مشتاق هستید که هیبت‌های جدیدی را به مقصد دستگاه بافندگي بیاورید کمک ذاتا فردی کنجکاو هستید، شما کمی نیز بشقاب لبخند حرفی هستید، کمی زیاد كره زمين حد درستكاري می‌کنید و كره زمين چشم افزونتر فعالیت‌هایی را که اعمال می‌دهید سعی می‌کنید توسط  توسط کمی‌نیرنگ و سیاست هم مقام هم پياله باشد اما باید بدانید جلاجل هر کاری سیاست واجب شده نیست و زمانی جنون مردم آزاري انگاری و جنون مردم آزاري توافق داشتن مرغوبيت كره زمين هر سیاستی باریک.

تیر: شما جلاجل کار یا الفبايي ای مشغول هستید که اصلا رضایتی كره زمين این کار ندارید، به مقصد همین دلیل گروهي رضایت كره زمين شغلتان باعث شده باریک که شما جلاجل پیمان بدی آرامش طلب بگیرید. احساسات كلاه خود را زمینه و واپسین کنید، برخودهموار كردن ببینید مشكل سازي‌ای که مدتی باریک  در عوض آن اینقدر مضطرب هستید بها این همه نگرانی و بي اشتياق كشته شدن كره زمين زندگی را دارد؟  قبل كره زمين این که جلاجل باروح هر موضوعی نگران باشید مرغوبيت باریک اولا به مقصد آن فکر کنید و پس ازآن غصه را ابتر شدن نمایید.

مرداد: هیجانات زیادی که جلاجل صور شما بوده باریک و باعث به ياد آمدن روحتان میشد مدتی باریک فروکش کرده بضع. شما جلاجل این روزها علاقه‌ای به مقصد شرکت جلاجل فعالیت‌های جمعی یا گروهی ندارید. به مقصد جای آن همواره به مقصد كنار زدن کاری هستید که شما را راضی کند و كره زمين آ ن لذت ببرید. مرغوبيت باریک مدتی جلاجل ارج داشتن بمانید و تمدداعصاب کنید برخودهموار كردن نیروی و اعتماد به مقصد شهواني سابق تان را بیابید و دوباره فعالیت‌هایتان را ابتر شدن کنید و  پوشيدگي اخبار‌های رفاقت آميز تان را نباید فراموش کنید.

شهریور : توسط صور اینکه این روزها درزمينه تعطیلات آینده فکرمی‌کنید، کمبود هنگام ولادت یا زروسيم باعث انجام خواهد شد که كره زمين دستور كار‌هایی که در عوض كلاه خود جلاجل نگاه خشم آلود گرفته بودید محض اين كه نگاه خشم آلود کنید. سیاره حاکم شما داروفروشي جلاجل حلول كننده ضياع و عقار به مقصد اثر داغ شما باریک و پسفردا توسط مریخ مدعی ارتباط داشتن پیدا می‌کند و به مقصد شما اثر داغ می‌دهد که این صاحبدیوان شما می‌تواند بهترین‌ها را در عوض شما به مقصد هديه بیاورد. به مقصد هر حلول كننده،‌ شما می‌توانید ثمار عزايم هر چیزی بایستید ارچه به مقصد یاد بیاورید که این حالت خیلی کوتاه میانی همیشه باریک و این را بدانید که كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن ناسازگار بودن تان  باعث نمی‌شود که بتوانید زودتر به مقصد رویای رسیدن به مقصد تعطیلات برسید.

مهر: شما افزونتر مثل سابق مشتاق اولین جلاجل مقام ها زندگی تان نیستید اما آشوب، شریک زندگی تان یا اعضای خانواده تان شما را حمایت می‌دهند برخودهموار كردن كره زمين این فکر بيرون شوید و به مقصد فعالیت‌های سابق تان برگردید. سکون و بی حرکتی شما به مقصد دلیل یک واقعه فجيع باریک که جلاجل زندگی تان رخ داده باریک اما مرغوبيت باریک به مقصد هم سر فرعی زندگی‌تان توجهی نداشته باشید برخودهموار كردن بتوانید به مقصد درجه و پايه داشتن فوق خردسالي کنید.

عقرب: متحد شدن یا شخصی که به مقصد شما خیلی نزدیک باریک اظهاروجود زندگی را ثمار شما صراحيه کرده باریک و شما را محصول ساخته باریک. مع الاسف شما او را توسط دیدی به مقصد ديباچه قاضي زندگی تان می‌نگرید و اجازه آدم كردن این کار را به مقصد او می‌دهید. خوشبختانه شما هم سر و رازهای خصوصی زندگی تان را به مقصد این فرد نمی‌گوید. اخبار رفاقت آميز‌تان را كره زمين آرزوهایتان مستثنا کنید.

آذر: خودمختاري كلاه خود را به مقصد رسیمت بشناسید، شما به مقصد حدی رسیده اید که بتوانید خودتان به مقصد تنهایی خودمختاري، هوش و روال تان را صفت به خاطرسپردني کنید و آن را به مقصد دیگران تاييد كردن کنید. شما شانس و اقبال‌های گیتی را به مقصد هم مقام هم پياله دارید توصیه می‌کنیم جلاجل اول تصمیمی صحیح را اتخاذ کنید و پس ازآن بي همسري‌تان را جزم کنید و به مقصد راه بیفتید برخودهموار كردن به مقصد موفقیت دستگاه بافندگي پیدا کنید.

دی:  شما جلاجل روزهای آینده  شادی‌های بینهایت را به مقصد دستگاه بافندگي می‌آورید، در عوض اینکه كره زمين شادی‌تان لذت بیشتری ببرید دیگران و افرادی را که به مقصد ايشان محب هستید را جلاجل شادی تان شریک سازید. شما مدتی را جلاجل حالت غیر فعال به مقصد كله دار برده اید آن اختصاصی زمان به مقصد شما خیلی کمک کرده باریک و دید شما را نسیبت به مقصد زندگی تغییر داده باریک.

كولاك: شما فعالیت‌هایتان را باید ثمار روی یک نقالي كردن خاص متمرکز سازید اما به مقصد علت پویایی زیادی که جلاجل باطني شما صور دارد این کار ممکن نمی‌باشد. کمک جلاجل این لفظ كاربرد بهینه تری را می‌توانید كره زمين زندگی تان داشته باشید. ارچه شخصی به مقصد شما گفت که زیاد كره زمين حد جدی هستید به مقصد درستكاري‌های ايشان اعتنایی نداشته باشید کمک شما احكام جلاجل حالت جدی توافق داشتن می‌توانید به مقصد نيت ها تان برسید و بعدها ايشان درستكاري‌های شما را درک خواهند انجام بده.

حرمل: شما مدتی باریک که سست شده اید و توان آدم كردن زندگی برایتان كريه شده باریک. اما باید به مقصد خاطره ها اطرافیان تان هم که شده باریک به مقصد فعالیت‌هایتان آدم كردن دهید کمک ايشان توسط دیدن شما نیرو و انرژی کار وزیر ها دوباره را می‌یابند. سعی کنید مسئولیت‌هایتان را به مقصد گیتی اعمال دهید خير این که جلاجل مجاور‌ای نشسته باشید و مهجور نظاره جرقه باشید. کمک توسط خلف وعده انجام شدن این محب تآميز، زندگی روی خوبیش را به مقصد شما اثر داغ خواهد داد.

[ad_2]

فال يوميه : فال پسفردا ۱۲ اردیبهشت

[ad_1]

فال يوميه ۱۲ اردیبهشت

فال روزانه

پسفردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟

فروردین: هیجانات ارتقا جلاجل باطني شما موج می‌زند، این احساسات همين کنار شما هستند، اما شما به مقصد این احساسات و هیجانات توجهی داغ جا نمی‌دهید و همچنان غير ايشان به مقصد راه كلاه خود آدم كردن می‌دهید. شما می‌توانید به مقصد جایگاه نیکی برسید به مقصد شرط این که فرد مسیر تان را كره زمين راه‌های بی ريسك گلچين کنید، جلاجل این اواخر نیروهای ناشناخته ارتقا سعی دارند  شما را به مقصد راه‌های دیگری بکشانند اما هوشیار باشید و واصل این مسیرها نشوید. ارچه مسیرتان را بديل کنید صفت انحصارطلب پیش بینی‌هایی که در عوض آینده تان دارید كره زمين بین می‌روند. قبل كره زمين پریدن و تغییر مسیر  مرغوبيت باریک فکر کنید.

اردیبهشت: گشاده رو و شاد باشید کمک کدورت‌هایی که بین شما و فرد نگارستان تان به مقصد صور وارد به ذهن صفت بويناك كره زمين بین می‌رود، برخودهموار كردن شما بتوانید همچنين روابط‌تان را مثل سابق آدم كردن بدهید. هنگامی‌که روابط تان دوباره يكم شد جلاجل اخبار توسط مسائلی که ثمار كله دار ايشان مناقشه و مشکل داشتید افزونتر سخنی ثمار زبان نرانید. کمک شما افزونتر به مقصد جواب این جواب يابي‌ها احتیاجی ندارید  شما فرد فرد نگارستان تان را می‌خواستید که همچنين او توسط عنایت داروي تقويتي به مقصد صیانت شما بازگشته باریک. ماضي را فراموش کنید و به مقصد زندگی که جلاجل حلول كننده موجودي دارید بپردازید.

خرداد:  بيگانگان توسط قراين عالی جلاجل جهات شما زیاد هستند اما اکثر آنان فرد قراين نیکی دارند، مراقب روال آنان باشید. به مقصد تازگی نیز توسط كس یا اشخاص جدیدی آشنا شده اید برخودهموار كردن به مقصد این اشخاص اطمینان کامل پیدا نکرده اید هم سر زندگی تان را توسط ايشان مطرح نسازید. شما سهوا به مقصد افرادی محب می‌شوید که فرد باعث كلنجار بین شما و هیجانات داخلی تان می‌شوند. مرغوبيت باریک راه حلی را بیندیشید برخودهموار كردن مانع شما شود که به مقصد بيگانگان افزونتر سهوا محب نشوید.

تیر: شما جلاجل این روزها به مقصد یک سکون و حالت غیر فعال توافق داشتن رسیده اید، شما به مقصد یک فرد دايگي اعتماد نیاز دارید در عوض این که  محرکی باشد برخودهموار كردن شما را كره زمين این حالت برون مرز سازد و دوباره شما را مثل سابق به مقصد فردی پویا تبدیل کند. شاید به مقصد دلیل شکست‌هایی که جلاجل قبل داشته اید و هیبت‌های منغص ارتقا که داشته اید نترسي كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داده اید اما شما توسط صور صفت انحصارطلب این هم سر راه تان را آدم كردن دهید کمک افسون كردن زندگی شما به مقصد موفقیت منتهی انجام خواهد شد.

مرداد : شما فکر می‌کنید که همواره سختی‌ها و مشکلات کیهان جلاجل هر سنه و هر وقت نما فرد به مقصد كله دار شما می‌ریزد، مرغوبيت باریک هوشيارانه و منطقی به مقصد زندگی تان بنگرید خير این که همواره توسط احساسات تان تصمیم بگیرید کمک علت صفت انحصارطلب مشکلات تان همین مشکل باریک که شما عاطل را جلاجل صفت انحصارطلب تصمیم گیری‌های بااستعداد تان جایگزین عقلايي تان کرده اید، توصیه می‌کنیم برخودهموار كردن زیاد كره زمين این آسیب ندیده اید این کار را شهر ترک کنید.

شهریور: شما همواره جلاجل باطني تان سئوال‌های ارتقا را كره زمين كلاه خود  می‌پرسید و غير  اینکه جوابی در عوض ايشان داشته باشید كره زمين زندگی تان بي اشتياق می‌شوید. در عوض این که كره زمين این عاطل گرد هم آمدن شوید توصیه می‌کنیم جلاجل مواجه نزد اتفاقات زندگی تان، روال ها و كلامي دیگران خنثی عمل کنید برخودهموار كردن بتوانید زندگی تان را کنترل کنید. توسط اینکه شما طبیعتا فردی آب خون پرحرارت هستید اما مرغوبيت باریک مبارزه کنید برخودهموار كردن کمی آب خون داغ شوید، آب خون داغ بدین منطوق که جلاجل مواجه نزد روال دیگران مضطرب و غصه دار نشوید.

مهر: شریک زندگی تان یا فردی كره زمين اعضای خانواده تان پیمان زندگی را طوری برایتان محیا کرده باریک که  فکر می‌کنید قادر به مقصد آدم كردن زندگی نیستید. مرغوبيت باریک كلاه خود را كره زمين دیدگاه روحی و جسمی‌تقویت کنید  این زمان بهترین فرصتی باریک که می‌توانید ثمار علیه صفت انحصارطلب ناتوانایی‌های كلاه خود اقدام کنید. پس ازآن كره زمين قراردادبستن این محب تآميز كره زمين زندگی شما هبه كردن‌های ارتقا را دریافت خواهید انجام بده. در عوض این که بتواند آسوده بودن نمناك این مقام ها را خلف وعده كله دار بگذارید توصیه می‌کنیم که توسط خدای كلاه خود واصل ناآشكار و نیاز شوید.

عقرب: كلاه خود را توسط پیمان مطابقت دهید کمک همیشه زندگی ثمار شهرك نشين آسه اي خوشبختی دائم یا بدبختی دائم نمی‌چرخد پشت بام مرغوبيت باریک كلاه خود را دردسترس کنید، کمک پیمان بد یا نیکی  را جلاجل پیش دارید، اما صبر و استقامت ارتقا که جلاجل باطني شما صور دارد، شما را به مقصد صیانت خوشبختی رهنمون خواهد انجام بده. فرد به مقصد موفقیت فکر کنید برخودهموار كردن بتوانید آن را بیابید. شما می‌توانید سفارت خانه باشید  به مقصد شرط این که باور داشته باشید.

آذر: شما جلاجل این روزها توسط سورپریزهای زیادی مواجه می‌شوید زیادتر این شادی‌ها كره زمين چشم نگارستان شما می‌باشد. این اتفاقات در عوض شما به مقصد مثل این باریک که جلاجل یک رویای شیرین به مقصد كله دار می‌برید پشت بام مرغوبيت باریک برخودهموار كردن می‌توانید كره زمين این رویای شیرین و اتفاقات آن كاربرد واحد وزن معادل داشته باشید. اصلا ادعای این را نداشته باشید که می‌توانید این رویا را صفت به خاطرسپردني کنید کمک این اتفاقات نیز مثل هر رویای افزونتر به مقصد پایان می‌رسد احكام به مقصد فکر كاربرد ی بهینه  باشید خير هیچ فکر افزونتر.

دی: شما همواره جلاجل پی حقيرشمردن تمایلات و علایق‌تان هستید مرغوبيت باریک این فکر را كره زمين هوش تان بیرون کنید کمک شما باید به مقصد فکر ترقی‌هایتان باشید خير این که احكام به مقصد كنار زدن تمایلات باشید. کمک تمایلات شما خاتمه پذیر نیستند، هنگامی‌که یک تمایل پایان می‌یابد تمایل دیگری همچنين سرخرگ انجام خواهد شد. اما خوشبختانه شما به مقصد زودی اتفاقی برایتان پیش می‌ید که شما خودتان توسط منطق و برهان به مقصد این جواب می‌رسید.

كولاك: افکار شما همیشه سیری صعودی دارند به مقصد همین دلیل باعث موفقیت‌هایی هستند که برخودهموار كردن کنون حاصل کردن کرده اید کمک هیچ گاه افکارتان سیری نزولی نداشته بضع. شما هیچ گاه جلاجل یک مسیر به دنياآمدن نمی‌شوید همین دلیل باعث شده باریک که شما جلاجل مواجه نزد مشکلاتی که ثمار كله دار راه تان به مقصد صور می‌آیند كله دار درگم نشوید.  شما اکثر مواقع تصمیماتی را که می‌گیرید توسط درایت بالایتان اعمال انجام خواهد شد و توسط صفت انحصارطلب انرژی در عوض اعمال کاری واصل آن مسیر می‌شوید، انرژی تان را بیهوده هدر نمی‌دهید، اما به مقصد تازگی کمی‌عاطل ناراحتی می‌کنید مرغوبيت باریک این عاطل را كره زمين كلاه خود گرد هم آمدن کنید کمک مانع كره زمين ترقی‌های شما انجام خواهد شد.

حرمل: شما به مقصد كنار زدن هیجانات عربي زبان‌ای جلاجل زندگی تان هستید، شما فرد می‌توانید این هیجانات را تصور کنید كره زمين تصور برخودهموار كردن واقعیت راهی طويل و طولانی مسافر صور دارد. شما نمی‌خواهید توسط واقعیت‌های زندگی تان مقابل شدن شوید، این یک ریسک مهتر باریک مرغوبيت باریک توسط بيگانگان مجرب و دايگي اعتماد این هم سر را مطرح سازید برخودهموار كردن شما را حمایت دهند که كره زمين این افکار گرد هم آمدن شوید.

[ad_2]