فال يوميه : فال پسفردا ۱۲ فروردین

[ad_1]

فال يوميه ۱۲ فروردین

فال روزانه

پسفردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟

فروردین:  شما بعضی وقتها حتی زمانی که ارائه كردن عملكرد نیکی دارید خیلی بی عاطفه می شوید. حكماً منظور این نیست که فرد بی تفاوتی هستید؛ بلکه مشکل اینجاست که شما شاید نتوانید عاطل بيگانگان افزونتر را درک کنید. اما پسفردا شما زیاد كره زمين اندازه به مقصد احساسات بيگانگان افزونتر توجه می کنید برخودهموار كردن کاری کنید ايشان ارائه كردن عملكرد بهتری داشته باشند و جلاجل نتیجه عاطل شما نسبت به مقصد خودتان نیز مرغوبيت می شود. عاطل مسئولیت وزیر ها جلاجل برابر مشکلات بيگانگان افزونتر اولا كره زمين همه شما راتبدیل به مقصد یک قهرمان می کند و اما ارچه زیادتر آدم كردن دهید بعدها بدیهی باریک که تبدیل به مقصد وابستگی بینتان وکشمکشهای شدید شود.

اردیبهشت:  پسفردا تعدادی شما سنه روزی و افزایش باریک! هر کاری که پسفردا اعمال دهید ممکن باریک تاثیری افزوده داشته باشد. همانطوری که ژوپیتر مطمئن شما را تشویق به مقصد احساس خوشي كره زمين آزادی زیاد كره زمين اندازه تان می کند، ونوس یعنی سیاره بختتان نیز بهتان می گوید که پسفردا هر چیزی که می خواهید را بايسته کنید! اما احتمالا شما زیاد متحد شدن ندارید غير اینکه بهایی بازدادن کرده باشید چیز زیادی بخواهید! ولی مرغوبيت باریک قبل كره زمين اینکه فرصتهای تان را كره زمين دستگاه بافندگي داده و پس ازآن پشیمان شوید زیادتر حد و قريب كلاه خود را بشناسید.

خرداد: شاید به مقصد استشهادات رسیدن اولا برایتان كريه باشد، اما خوشبختانه همین صفت منسوب به طوس که سنه می گذرد شما می توانید به مقصد زندگی عادی كلاه خود برگردید! شما اندک اندک دارید یاد می گیرید که چون كه چیزاهایی برایتان شایسته باریک و به چه طريق می توانید كره زمين استعدادهایتان نهایت كاربرد را ببرید. اما حتی ارچه استشهادات داشته باشید و معمرين نمناك بشوید، شاید ندانید که کی باید به مقصد خودتان مرخصی بدهید! درگیر كشته شدن بی اندازه جلاجل کارهایتان و تراكم با خود حمل كردن به مقصد بيگانگان افزونتر تعدادی كريه نمناك کار وزیر ها می تواند ارائه كردن عملكرد شما را نسبت به مقصد شغلتان بديل کرده و تبدیل به مقصد نارضایتی شود. پشت بام به مقصد تمركزفكر به مقصد روال و کارهایتان توجه کنید، آن هنگام ولادت خودتان می فهمید که کی باید دستگاه بافندگي نگه دارید!

تیر:  پسفردا که ماه به مقصد نشانه تان بازگشته ، نیازها و احتیاجات شما خیلی افزایش پیدا کرده سات. خوشبختانه شما توسط کمک دوست داشتني كره زمين دیگران تعدادی رسیدن به مقصد مدعا هایتان مشکلی ندارید. باهمه این احوال ارچه ارچه زیادی مسئلت داشته باشید شاید به مقصد دردسر بیفتید. یا حتی ارچه حرفی نزنید نيرنگ ساز هم شاید ناامید و مایوس شوید؛ چراکه می خواهید زیادتر كره زمين آن چیزی که دریافت کرده اید بگیرید! اما الان هنگام ولادت نیکی تعدادی زیاد تراكم با خود حمل كردن به مقصد همپیشه و یا دوستتان نیست. به مقصد جای زیاده خواهی، تعدادی چیزهایی که تابحال زندگی بهتان بخشیده شکرگزار باشید.كنار زدن وزیر ها یک دستور كار جايز شمردن شاید جلاجل ظهور راه نیکی تعدادی درنگ كردن جلاجل یک مسیر باشد، اما می‌تواند تاثیرات منفی نیز داشته باشد. بنابراین ارچه دیر به مقصد یک آرامش طلب ملاقات برسید، این دیرکردن ثمار کل دستور كار‌هایتان تاثیر گذاشته و باعث آشفتگی و به مقصد هم ریختگی کارهایتان انجام خواهد شد. و عجیب نمناك اینکه نگرانی کمتر و تشكيل پذیری زیادتر جلاجل درافتادن سنه به مقصد زودی شما را كره زمين این حركت دوراني داشتن آشفتگی نجات می‌دهد.

مرداد:  پسفردا حركت دوراني داشتن ای كره زمين خلاقیت به مقصد پایان می رسد، بنابراین بهترین کار این باریک که هر پروژه ای که قبلا سرخرگ کرده بودید را به مقصد پایان برسانید و کاری جدید را سرخرگ کنید. ولی جلاجل حالیکه می توانید به مقصد آسانی اتفاقات روی داده را زیر نگاه خشم آلود بگیرید، نيرنگ ساز هم باید مواظب باشید؛ چريدن که شما همیشه می خواهید نگاهی واحد وزن معادل به مقصد پیرامونتان داشته باشید. اما علاقه شدید تعدادی رسیدن به مقصد موفقیت شاید دلیل نیکی تعدادی آرمانی وزیر ها موقعیت اخیرتان نباشد. و فعلاً ارچه واقع بینانه و خير همانطوری که دلتان می خواهد به مقصد پیرامونتان نگاه کنید، مرغوبيت كره زمين همیشه می توانید كره زمين فرصتهای جدید نهایت كاربرد را ببرید.

شهریور:  باآنكه شما جلاجل حالیکه به مقصد به‌تمامی ایجاد شده جلاجل مقام کارتان ون طوق این باریک تعدادی رسیدن به مقصد موفقیت هم فعال و هم انفاق ده بوده و همیشه سرتان را شلوغ نگه دارید.

عقرب:  شما جلاجل حالیکه باور کرده اید صفت انحصارطلب جوابها جلاجل باروح سوالهای زندگی را می دانید! ناگهان سرينگاه می فهمید که دانسته ها خیلی زیادی را كره زمين دستگاه بافندگي داده اید و روند فکر شما چیز خیلی خرك ای نیست!! قبول کنید؛ بین درجريان بودن حقایق و توانایی تعدادی درآمد داشتن دیدگاه واضحی نسبت به مقصد آینده تفاوتهای خیلی زیادی باریک. باهمه این احوال غير توجه به مقصد اینکه شما چقدر باهوش هستید هنوز راه هایی تعدادی اولین وزیر ها هست.

آذر: شما به مقصد خاطره ها چندین پروژه مختلف که درست جلاجل لمحه آخركار و توسط هم روی سرتان ریخته حسابی عصبانی و کفری شده اید!! اما الان ژوپیتر یعنی سیاره بختتان ونوس متحد شدن داشتی را به مقصد فعالیت وا می دارد و پیمان بهتری برایتان مهيا می آورد. باوجود این واجب شده نیست فوری دستگاه بافندگي به مقصد عمل بزنید؛ هرچیزی که پسفردا شایسته به مقصد نگاه خشم آلود می رسد، ممکن باریک فردا تغییر شکل دهد!

دی:  ورود ماه به مقصد هفتمین كاشانه تان یعنی كاشانه آشوب می تواند باعث شود که فردی توسط احساسات و عواطف خیلی شدید واصل زندگی تان شود. اما الان شاید این اخبار اخبار ای آسوده بودن و آسايش خواه نباشد، تعدادی اینکه مثل اين كه شما عاطل می کنید که هر شخصی را توسط قلبتان می سنجید. مع الاسف كنار زدن راه گدازش گشتن و یا کمک دوست داشتني كره زمين یک متحد شدن بی چشم تعدادی وساطت وزیر ها، حتی ممکن باریک مشکل و کشمکشی که رو به مقصد زیاد كشته شدن باریک را دوچندان کند. ولی خوشبختانه شما می توانید راه افزونتر و بااستعداد تری را جلاجل پیش بگیرید و خودتان را كره زمين همه این نگرانی ها كوتاه شدن کنید. پشت بام مطمئنا خلف گرد وزیر ها جنون مردم آزاري ترین راه گدازش تعدادی صفت انحصارطلب مشکلاتتان باریک.

كولاك: شما پسفردا وقتی کارهایتان را صفت انحصارطلب کردید نمی توانید به مقصد راحتی وقتتان را تعدادی تفریح وزیر ها توسط دوستانتان تنظیم کنید. شما هنوز ظایفی دارید که حتی شاید وقتی لیست کارهای يوميه تان را چک کنید ايشان را ارائه كردن عملكرد نکنید. همانطور که عاطل گناه گردن به مقصد مگراين كه ادا كردن وزیر ها وقتتان هیچ کار دیگری نمی کند، دفاع وزیر ها كره زمين خودتان جلاجل روبه رو دیگران نیز اینگونه باریک. احكام برخودهموار كردن جایی که جلاجل توانتان هست کارهایتان را اعمال دهید و پس ازآن هر نگرانی که مانع احساس خوشي كره زمين زمان حلول كننده می شود را كره زمين فکرتان بیرون کنید.

سپند: پسفردا متصل كشته شدن ونوس شيرين كام به مقصد ژوپیتر رویایی، یعنی سیاره حاکم همیشگی تان، روی روند اولین شما تاثیر گذاشته و  آن را تقویت کرده باریک. نبا نیکی برایتان داریم! و آن این باریک که قوچ خلاقیت شما كره زمين قدرتهای زمینی تغذیه می شود و موقتا شما را قادر می سازد که به مقصد هرجایی بروید! اما به مقصد چیزهای غیرممکن نیندیشید؛ درعوض جلاجل باروح صفت انحصارطلب امکانات و احتمالات رویاپردازی کنید. تعدادی اینکه الان هرچیزی ممکن باریک يكدلي بیفتد!

[ad_2]

فال يوميه : فال فردا ۱۱ فروردین

[ad_1]

فال يوميه ۱۱ فروردین

فال روزانه

فردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟

فروردین: شما به مقصد صفت منسوب به طوس طبیعی کنجکاو هستید، اما این ارائه كردن عملكرد کنجکاوی شما تبدیل به مقصد فکری دائم درزمينه مسافرت‌های خارجی،‌ جستجو و افکار مهتر شده باریک. این وطن اختيار كردن می‌تواند به مقصد شما کمک کند که كره زمين این افکار نگران کننده‌ای که الان درگیر آن هستید كوتاه شدن شوید. هنوز اما فرار وزیر ها كره زمين وظایف و مسئولیت‌هایی که جلاجل كاشانه دارید به مقصد آن آسانی که فکر می‌کنید امکان پذیر نیست. ظاهرا، دستور كار ریزی تعدادی منوي ها طولانی اختصاصی راه گدازش بسیار آسايش خواه‌نمناك كره زمين این باریک که مبارزه کنید کاری را حتما همین فردا جمعناتمام کنید.

اردیبهشت: شما اخیرا به مقصد این فکر افتاده‌اید که به مقصد مدرسه بازگردید و دوباره فروسو آموزش آرامش طلب بگیرید و معتقد هستید که این کار می‌تواند چشمان شما را به مقصد راه جدیدی درزندگی نيرنگ ساز کند. اما حتی نيكويي كردن قرائت و یادگیری بعضی چیزها بدون شك قدر غیر عملی باریک که یک فیلسوف شهرستان اهل عمل نیست و به مقصد جنبه‌های عملی زندگی کاری ندارد. افزونتر اینکه این راه شما را تعدادی اختصاصی طولانی سرگرم نمیکند و گاه كره زمين آن اعتراف كننده خواهید شد. كره زمين چشم افزونتر، اما این می‌تواند راهی باشد که تمایلات اخیر كلاه خود را ترضيه کنید، حكماً راه‌های دیگری تعدادی مشغول كردن صور دارد كره زمين يكباره قرائت متون فرهنگی و دینی و یا مرحله ها به مقصد چندی کتاب‌های محل بازگشت که می‌تواند دانسته ها شما را نیز به مقصد سنه گرداند.

خرداد: شما فردا سعی می‌کنید که كره زمين عصبی كشته شدن و دستخوش خوف داشتن كشته شدن نهی کنید و آسايش خواه ترین راه هم این باریک که بگذارید دیگران حس ها شما را دور کنند مادام به مقصد احساسات سخت و پیچیده كلاه خود فکرنکنید. ارچه كلاه خود را جلاجل میان خانواده، آشوب و یا همکلاسی‌هایتان محاصره کنید راهی باریک که می‌توانید بوسیله آن كره زمين درگیری توسط احساسات كلاه خود پیشگیری کنید به مقصد خاطره ها اینکه شما باید کار كلاه خود را جلاجل پیشبرد گفتگو و مکالمه اعمال دهید. درست باریک که این یک راه گدازش دائمی‌نیست، اما غرقابه وزیر ها كلاه خود جلاجل میان کسانی که مثل شما فکر می‌کنند و هم فکر شما هستند می‌تواند به مقصد صفت منسوب به طوس معاذاله تراكم عصبی را كره زمين شما پيرامون کند.

تیر: ممکن باریک جلاجل گردوخاک فردا بسیار آفرينشگري عمل کنید و همچنانکه كره زمين انرژی تان بعضی می شود عاطل ناامیدی کنید. اکنون که عنت واصل ششمین كاشانه كره زمين ” کارهای روزمره ” شما می شود هنگام ولادت آن باریک که شتاب كلاه خود را جلاجل زندگی تغییر دهید. جلاجل این وقت گذراني باریک که باید زیادتر كره زمين قبل عملگرا باشید. احكام این کافی نیست که بتوانید جلاجل کاری ابتکار و نوآوری داشته باشید. بلکه باید کارتان مفید هم باشد. توسط این شتابی که فردا شما تعدادی پرباربودن دارید سعی نکنید احكام کارتان را اعمال دهید مادام به مقصد تكميل برسد بلکه قيمت آن را هم درک کنید.

مرداد: شما هم اکنون توسط دیدگاهی بی طرفانه راجع به مقصد دوستی‌هایتان فکر می‌کنید و بنابراین به مقصد راحتی می‌توانید توسط نگاهی متفاوت به مقصد همه چیز بنگرید. تباني و تعاملهایتان توسط دیگران- شخصی یا کاری- ممکن باریک منشا اصلی ناراحتی‌هایتان باشد، اما نباید اجازه دهید که این ناراحتی شما را به مقصد شک و بدبینی بکشاند. فعلاً شما قادر هستید فراتر كره زمين هم سر عینی و طبیعی که بهتان دیدگاه جدیدی داده قدم بردارید. هیچ تصمیم ناگهانی‌ای نگیرید؛ احكام چیزهایی که پرورش دادن‌اید را توسط آنچه كره زمين قبل می‌دانستید ترکیب کنید.

شهریور: كره زمين وقتی که علایم رژیم دمساز شدن و سلامتی را جلاجل خودتان دیده‌اید، ارچه به مقصد تغییر وام گذاردن رژیم غذایی يوميه تعدادی روزهایی که پیش رو دارید فکرکنید، افزونتر جایی تعدادی عجب باقی نمی‌ماند. حتی ارچه دستور كار ریزی وزیر ها جزء علوم شرعي کاری تان نباشد، اما تنظیم وزیر ها یک لیست راه‌تان را هموار می‌کند. پشت بام یک مركب و کاغذ بردارید (یا جلاجل کامپیوتر) به‌تمامی کوچکی که فکر می‌کنید می‌تواند تاثیرات واحد وزن معادل و مهمی‌جلاجل زندگی‌تان بگذارد را یادداشت کنید. عاريت ايشان را ردياب بندی کرده و بهشان اولویت بدهید و توسط این دستور كار جدید سرخرگ کرده و خودتان را تعدادی یک زندگی شادتر و صفت پير نمناك دردسترس کنید.

مهر: فردا شما ثمار كله دار دوراهی آرامش طلب می‌گیرید. كره زمين یک چشم می‌خواهید کار خاصی اعمال دهید؛ شما کارهای پشت سر افتاده زیادی تعدادی اعمال وام گذاردن دارید و كنگاش و هیجان شما می‌تواند تبدیل به مقصد عصبانیت شدید بشود. كره زمين چشم افزونتر ارچه کمی ‌مبارزه کنید محیط ايمن ساختن و آرامی تعدادی كلاه خود درست کنید، عجیب اینکه عاطل خواهید انجام بده زیادتر كره زمين خليق و محیط راحت كلاه خود مستثنا افتاده‌اید. اما الان نباید نگران این باشید که چون كه راهی را تجريد کنید؛ احكام ببینید که طالع شما چیست و سرنوشت شما را به مقصد چون كه مسیری هدایت می‌کند.

عقرب: شما وافراً می‌توانید به مقصد راحتی رازها را مخفی نگه دارید، اما فردا توسط صور اینکه چادرپوش سیاره جلاجل دوازدهمین كاشانه تان یعنی كاشانه مخفی کاری آرامش طلب دارند، شما حتی زیادتر كره زمين قبل به مقصد این کار تمایل دارید. اما واجب شده نیست شما کاری بکنید. احساس خوشي كره زمين تنهایی کاری هوشيارانه باریک، چريدن که شما بهترین متحد شدن خودتان هستید.

آذر: شما فردا كره زمين نگاه خشم آلود احساسی جلاجل استشهادات کامل به مقصد كله دار می‌برید! شاید قبلا به مقصد اندازه کافی نگران بوده‌اید و الان هنگام ولادت این باریک که ناراحتی‌هایتان را فراموش کنید. حتی ارچه به مقصد صفت منسوب به طوس کامل دردسترس نیستید که به مقصد راه كلاه خود آدم كردن بدهید، ولی هنوز هم بهترین کار این باریک که نگرانی‌هایتان را پیش كلاه خود نگه دارید. درهرصورت بيگانگان افزونتر نگاه بی تفاوتی به مقصد شما دارند و این مشکل می‌تواند توانایی‌های معنوی شما را بالاتر ببرد.

دی: شما مثل یک زنبور عسل که وزوز می‌کند و سرش شلوغ باریک الکی پيرامون خودتان می‌چرخید، شاید به مقصد اندازه کافی كره زمين جشن‌ها و مهمانی‌های عصرانه لذت نبرده‌اید. توسط این حلول كننده به مقصد هیچ مهمانی‌ای جواب يابي منفی نخواهید داد و یک شهر بار که به مقصد مهمانی بروید فراموش می‌کنید که پیش كره زمين این چقدر اعتراف كننده بودید. ارچه به مقصد فردی که خیلی بهش اطمینان دارید اجازه دهید نقاط ضعفتان را بداند روشی خیلی خوشایند را تجريد کرده‌اید و سنه نیکویی جلاجل انتظارتان خواهد صفت بويناك.

كولاك: هم اکنون فکر وزیر ها به مقصد مقوله‌های عالی و مهتر جانورصفت آینده امری طبیعی باریک، اما این مشکل دلیل نمی‌شود فکر شما مغشوش نشود. عجیب اینکه ارچه پاهایتان روی زمین باشد و رسا پروازی نداشته باشید، احتمالاً استدلالات شما کامل و بی‌عیب خواهند صفت بويناك. جلاجل مواجه نزد کسانی که ایده‌های شما را قبول ندارند مقاومت کنید. سعی نکنید خودتان را همرنگ معشر سازید؛ مرغوبيت باریک که كره زمين ایده‌های خودتان پیروی کنید.

سپند: شما فکر می‌کنید که می‌دانید توسط بيگانگان افزونتر به چه طريق روال کنید، اما احيانا زیادی صور دارد که سیگنال‌ها را ابل بفهمید. به مقصد جای اینکه یکدفعه به مقصد نتیجه کار فکر کنید، فرضیه‌های كلاه خود را بررسی کنید. تباني ثابت وزیر ها می‌تواند مسافر‌ها و سوءتفاهماتی که به مقصد صور وارد به ذهن باریک را رفع کند. جلاجل این لفظ حتی ارچه ابل کنید، ارچه كره زمين اطرافیان‌تان بايسته کمک کنید ايشان گشاده رو خواهند شد.

تیر: باآنكه شما آدم بسیار واقع بینی هستید، اما فردا ممکن باریک روزی باشد که فردی را ملاقات کنید که درها را به مقصد روی شما نيرنگ ساز کند. ارچه کسی جلاجل زندگی شما پدیدار شد، مطمئن شوید که زمانی را محض اين كه این می‌کنید که بشنوید چون كه چیزی كلام انجام خواهد شد و شما بتوانید جلاجل برابر آن جواب گو باشید. الان زمان این نیست که به مقصد تعقیب هيئت غاز وحشی بپردازید. پشت بام مراقب این باشید که چون كه قسم ماجراجویی را تجريد می‌کنید.

[ad_2]

بزرگترین شرکت های الماس جهان

[ad_1]

هزاران سال است که تصور می‌رود الماس‌ها خوش اقبالی می آورند و این سنگ های قیمتی یک صنعت چند میلیارد دلاری هستند با این‌ همه در مقایسه با طلا، بخش کوچک‌تری به حساب می‌آیند.

به گزارش آلامتو به نقل از ایسنا، در سراسر جهان حدود ۳۸ معدن الماس معروف وجود دارد و بزرگترین معادن الماس در دست بزرگترین شرکت های الماس است. این شرکت‌ها فرآیند استخراج، رده بندی و فروش الماس‌ها به جواهرسازان و تولیدکنندگان را انجام می‌دهند.

معدنکاران و تولیدکنندگان، الماس‌های خام را استخراج کرده و آنها را می‌فروشند و پس از آن، برشکاران الماس‌ها را خریداری کرده و به برش دادن و صیقل دادن آنها می‌پردازند. جواهرسازان نیز محصول نهایی را تولید کرده و فروشندگان این جواهرات نهایی را به مصرف کنندگان می‌فروشند.

شرکت های الماس

شرکت‌های بزرگ متعددی وجود دارند که در کار الماس هستند اما برخی از آنها از هر جهت در این حوزه غول به شمار می‌روند و بزرگترین، قوی‌ترین و معروفترین شرکت‌ها در بازار هستند. این شرکت‌ها سال‌هاست بازار الماس را تحت سلطه دارند و همچنان قوی هستند. وب سایت “تن اینسایدر” در گزارشی به معرفی ۱۰ شرکت الماس برتر جهان در سال ۲۰۱۷ پرداخته که عبارتند از:

 1. دوبیرز

قدرتمندترین، معروفترین و ثروتمندترین شرکت الماس، دوبیرز است. این شرکت یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های الماس است که ۱۲۵ سال قدمت دارد. نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد این شرکت با انگیزه کنترل عرضه الماس پا به عرصه فعالیت گذاشت و در حالی که ابتدا هیچ قدرتی نداشت، به تدریج تصمیم‌گیری درباره نرخ الماس‌ها را آغاز کرد. این شرکت رتبه برتر را در فهرست ۱۰ شرکت الماس بزرگ جهان در سال ۲۰۱۷ در اختیار داشت.

 1. الروسا

الروسا بزرگترین شرکت الماس روسیه است. این شرکت الماس روسی نه تنها در روسیه معروف است بلکه یکی از بزرگترین شرکت‌های الماس جهان به شمار می‌رود. این شرکت الماس یک معدن در روسیه است و همین یک معدن، الروسا را یکی از قوی‌ترین شرکت‌های الماس در جهان ساخته است. این معدن حدود چهار میلیارد دلار الماس دارد و الروسا تنها مالک آن است. البته الروسا معادن دیگری نیز در روسیه و سیبری دارد.

 1. ریوتینتو دایاموندز

عنوان سومین شرکت الماس بزرگ جهان در سال ۲۰۱۷ به ریوتینتو رسید که یکی از قوی‌ترین، معروفترین و ثروتمندترین شرکت‌های الماس در جهان است.

محبوبیت و موفقیت این شرکت الماس با این حقیقت آشکار می‌شود که از مرحله معدنکاری تا عرضه به بازار فعالیت دارد. ریوتینتو الماس‌ها را استخراج کرده و سپس تمامی مراحل ارزیابی، برش، صیقل و همه پروسه‌های مهم دیگر را انجام می‌دهد و عرضه الماس‌ها به بازار همگی تحت نظر این شرکت انجام می‌شود.

این شرکت در پنج قاره فعالیت می‌کند و سه معدن دارد که در نقاط مختلفی هستند. یکی از این معادن در استرالیا است که در جهان به عنوان بزرگترین تولیدکننده الماس‌های صورتی زیبا معروف است.

ریوتینتو دایاموندز یکی از قوی‌ترین شرکت‌های الماس در کل جهان است.

 1. دبسوانا دایاموند

شرکت دبسوانا دایاموند در رتبه چهارم قرار گرفته و یکی از معدود شرکت‌هایی است که مقرشان خارج از دنیای غرب است. مقر این شرکت در بوتسوانا است که در این کشور چهار معدن دارد. این شرکت معدنی به رشد و توسعه بوتسوانا که تا چندی قبل یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود، کمک کرده است. پس از آغاز فعالیت دبسوانا دایاموند، وضعیت بوتسوانا نیز تغییر کرد و اکنون این کشور اگرچه ثروتمند نیست اما از نرخ رشد اقتصادی سریعی برخوردار است.

 1. شرکت دومینیون دایاموند

شرکت دومینیون دایاموند در تورنتوی کانادا مستقر است و در ابتدا به نام “هری وینستون دایاموند” فعالیت می‌کرد. این شرکت که در سال ۱۹۹۴ فعالیتش را آغاز کرد، در میان بزرگترین شرکت‌های الماس جهان قرار دارد.

دومینیون دایاموند معادنی در کانادا دارد و همراه با گروه ریتونیتو، معادن الماس را اداره می‌کند. آنها مشترکا یکی از معروفترین معادن الماس جهان را که دیاویک واقع در “لک دو گراس” است، اداره می‌کنند. حق معدنکاری و مالکیت این معدن در دست دومینیون است.

 1. لوکارا

ششمین شرکت الماس بزرگ جهان در سال ۲۰۱۷ لوکارا بود که کانادایی است. این شرکت در فعالیت خود افت و خیز زیادی را تجربه کرده و در چند سال گذشته حدود ۲۶ درصد ارزش خود را از دست داده است. اما به حد کافی اقبال داشته تا این ضرر را تحمل کرده و بهبود پیدا کند. دلیل تغییر ناگهانی در سرنوشت این شرکت، کشف بزرگترین الماسی بوده که تاکنون مشاهده شده است.

این شرکت بزرگترین الماس جهان به وزن ۱۱۱۱ قیراط را کشف کرد که نقطه عطفی در سرنوشتش بود. این الماس به اندازه‌ای بزرگ بود که حتی در اسکنرهای این شرکت جای نگرفت. این شرکت الماس را به اروپا فرستاد که میزبان بازارهای الماس است و این الماس در آنجا مورد ارزیابی قرار گرفت.

 1. پترادایاموندز

پترادایاموندز تنها به اکتشاف الماس در نواحی جدید می‌پرداخت. این شرکت تنها به اکتشاف متمرکز بود اما سپس وارد بخش‌های دیگری مانند معدنکاری الماس و برش الماس‌های سخت شد. این تغییر رویکرد به تازگی اتفاق افتاده و این شرکت رتبه هشتم فهرست بهترین شرکت‌های الماس جهان را تصاحب کرده است.

اکنون این شرکت در حدود هشت معدن الماس سهم دارد که از میان آنها، پنج معدن پربازده‌ترین و بزرگترین معادن الماس کل جهان هستند. شرکت پترادایاموندز معادنی در جنوب آفریقا دارد و در حال حاضر در فرآیند گسترش آنها قرار دارد. این شرکت همچنان در اکتشاف فعال بوده و در حال حاضر در بوتسوانا اکتشاف می‌کند.

 1. جم دایاموندز

جم دایاموندز هشتمین شرکت معدنی برتر جهان است و در سراسر جهان فعالیت دارد اما مقر اصلی این شرکت در انگلیس است. این شرکت یک الماس منحصر و بسیار بزرگ به وزن ۶۰۰ قیراط را کشف کرد که یکی از بزرگترین الماس‌های کشف شده در ۲۵ سال اخیر بود. جم دایاموندز پس از این واقعه یک شبه معروف شد. این شرکت معادن زیادی در سراسر جهان دارد. معادن و لابراتوارهای زیادی در کشورهایی مانند استرالیا، آنگولا، بوتسوانا، لسوتو، جمهوری دموکراتیک کنگو و اندونزی وجود دارد.

 1. آنگلوامریکن

آنگلوامریکن یکی از معروف‌ترین معدنکاران و فروشندگان الماس در جهان است.

این شرکت الماس یک معدنکار بزرگ سنگ های قیمتی است. این شرکت الماس‌های بزرگی را استخراج کرده اما شهرت دیگری هم دارد و بزرگترین تولیدکننده پلاتین در جهان شناخته می‌شود. آنگلوامریکن علاوه بر الماس و پلاتین، فلزات متعدد دیگری مانند طلا و مس نیز تولید می‌کند.

این شرکت در میان شرکت‌هایی قرار دارد که بالاترین تولید الماس را دارند و ثروتمندترین معادن جهان را تحت کنترل داشته و معادنی در آفریقای جنوبی مدیریت می‌کند که غنی‌ترین منطقه تولید الماس در کل جهان است. این شرکت دو مقر دارد. یکی از مقرهای این شرکت در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی و دیگری در لندن است.

 1. راک‌وِل دایاموندز

راک‌وِل دایاموندز در جنوب آفریقا کار می‌کند که منطقه غنی از الماس در جهان است. با اینکه این شرکت خیلی بزرگ نیست اما پس از یک واقعه جنجالی، شهرت زیادی کسب کرد. یک گروه هولدینگ خصوصی تلاش کرد کنترل این شرکت معدنی الماس را برخلاف تمایل مدیرانش بدست گیرد. این واقعه تبلیغاتی که این شرکت نیاز داشت را ایجاد و راک‌وِل دایاموندز را یک شبه معروف کرد.

[ad_2]

ازچه منبرها شاد نیستم؟

[ad_1]

Habits-That-Can-Steal-Your-Happiness,چرا شاد نیستم

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين womanitely ؛ همه آدمها جلاجل سرتاسر كره ارض یک میل مشترک دارند و آن تمایل به مقصد شاد زیستن باریک. مفهوم مشخصی كره زمين شادی صور ندارد به مقصد همین دلیل باریک که مردم به مقصد روشهای مختلف به مقصد كنار زدن آن می روند. هر شخصی كره زمين دید كلاه خود به مقصد شادی نگاه می کند و آنرا تعریف می کند. به مقصد نگاه خشم آلود منبرها همه بيگانگان دارای عادتهایی هستند که می تواند باعث شاد شدنشان شود و یا شادی را كره زمين ايشان گرد هم آمدن کند. مع التاسف بغایت كره زمين مردم دارای عادتهایی هستند که شادی را كره زمين انها گرد هم آمدن کرده و باعث می شود عاطل بدبختی به مقصد ايشان دستگاه بافندگي بدهد. ارچه هیچ کاری در عوض درست وزیر ها این عادتها و رفتارها اعمال ندهید ايشان ثمار روی احساساتتان تاثیر می گذارند.

 1. جلاجل توقف لمحه درخور اطفال توافق داشتن

شما می توانید جلاجل هر لمحه ای زندگیتان را بديل کنید پشت بام كنار زدن لمحه درخور اطفال آن نباشید. به مقصد جای توقف لمحه درخور اطفال همه لحظاتتان را عالی و کامل کنید. کسانی که جلاجل زندگی كنار زدن لمحه و مجال مهلت درخور اطفال در عوض اعمال کارهایشان می گردند هیچ کاری را جلاجل زندگی اعمال نمی دهند. زندگی کوتاه باریک پشت بام صفت انحصارطلب تلاشتان را در عوض نفع بردن كره زمين صفت انحصارطلب مجال مهلت ها و موقعیتهای آن اعمال دهید مادام زندگی كلاه خود و کسانی را که متحد شدن دارید مرغوبيت کنید.

 1. کار سوا انگیزه

کار وزیر ها در عوض بازدادن چک و قبوض چیزی شبیه حبسگاه هميشه باریک. مع الاسف امروزه به مقصد دلیل مشکلات اقتصادی بغایت كره زمين مردم به مقصد مفتخرشدن کارهایی می روند که ار آن متنفرند. شما نباید دستگاه بافندگي كره زمين رویاهایتان بردارید و مفتخرشدن کارهایی بروید که هیچ علاقه ای به مقصد ايشان ندارید. این زندگی شماست و بنابراین کار شماست که كنار زدن شغلی بروید که آرزویتان باریک.

 1. تمرکز ثمار روی موفقیت دیگران

آدمهای شاد بغایت جلاجل جهات ما صور دارند. شما بيهوشي اوقات ايشان را می بینید که شاد و خنده ناك هستند و زندگیشان هم مقام هم پياله توسط موفقیت باریک. جلاجل نتیجه شما، زندگی و اهدافتان را توسط ايشان مقایسه می کنید. دستگاه بافندگي كره زمين این افکار مقعد بردارید و اجاه ندهید این افکار روحیه شما را نامسلح کند.

موفقیت را در عوض كلاه خود تعریف کنید و به مقصد سمت رسیدن به مقصد آرزوهایتان حرکت کنید. شما فرد مالک سرنوشت كلاه خود هستید. به‌تمامی باور نکردنی جلاجل زندگی زمانی روی می دهد که شما تصمیم می گیرید چون كه قسم زندگی می خواهید و آن را به مقصد سمت كلاه خود بکشید.

تبدیل ترس به انرژی مثبت

 1. زندگی توسط واهمه كردن و نگرانی

واهمه كردن و نگرانی احساسات غلطی هستند که شما را كره زمين بغایت كره زمين موقعیت هایی نیکویی که می توانید به مقصد دستگاه بافندگي بیاورید محروم می کنند. اجازه ندهید که واهمه كردن و افکار منفی واصل زندگیتان شود. این احساسات باعث می شوند که توسط صور موقعیتهای بغایت که در عوض شاد توافق داشتن جلاجل زندگی دارید عاطل افسردگی و ناامیدی کنید.

مرغوبيت این باریک که جلاجل مقابل همه آن ترسها و نگرانیها پايدار باشید و همه ايشان را تبدیل به مقصد موقعیت کنید. نگران نباشید؛ شاد باشید.

 1. تلاشی كريه در عوض نگه درآمد داشتن انزجارآميز

مایا آنجلو می گوید” انزجارآميز مشکلات زیادی را جلاجل كره ارض بوجود آورده باریک، اما هنوز مشکلی را گدازش نکرده باریک. ارچه اجازه بدهید احساسات منفی به مقصد زندگی شما راه پیدا کنند،این خو شبو ساختن بد می تواند روی ذهنتان تاثیر بگذارد. انزجارآميز یکی كره زمين قویترین احساساتی باریک که می تواند شادی و زندگیتان را نامسلح کند.

باید انزجارآميز را بشناسید و آن را كره زمين زندگیتان بیرون کنید. باید روی چیزهایی که جلاجل زندگی دارید تمرکز کنید و كره زمين ايشان لذت ببرید و افکار منفی را كره زمين كلاه خود گرد هم آمدن کنید. به مقصد نگاه خشم آلود منبرها فرد سلاحی که می تواند انزجارآميز را گرد هم آمدن کند اخفاك باریک. اخفاك زندگی و روشنایی می آورد ولی انزجارآميز خرابی و ناامیدی می آورد.

 1. سعی جلاجل تغییر سریع زندگی

تقریبا تغییر همه چیز جلاجل زندگی به مقصد صفت منسوب به طوس همزمان غیر ممکن باریک. به مقصد نگاه خشم آلود منبرها مرغوبيت باریک یک تغییر اساسی جلاجل زندگی بدهیم.كره زمين دیدگاه علمی مدلل داشتن باریک که ایجاد به‌تمامی اساسی در عوض مغز بسیار استرس زا باریک. سعی کنید همه چیز را آرامش جو تغییر دهید.

ارچه می خواهید کیهان را تغییر دهید تغییر را كره زمين دنیای جهات كلاه خود سرخرگ کنید. وقتی که هوش كلاه خود را تغییر می دهید احساساتتان مرغوبيت می شوند و عاطل شادی بیشتری می کنید.

 1. مهتر وزیر ها مشکلات

یک سنه بد نباید باعث شود که شما كره زمين کاه کوه بسازید. شما باید به مقصد مشکلات به مقصد دید فرصتهای جدید زندگیتان نگاه کنید.زندگی همين جلاجل حلول كننده امتحان آدمي زاده می باشد و بهترین پاداشها را کسانی می گیرند که نترس هستند و جلاجل مقابل مشکلات می ایستند. مائو زدانگ می گوید” جلاجل زمان مشکلات نباید موفقیتهایمان را كره زمين یاد ببریم”. شما باید به مقصد خودتان ایمان داشته باشید و بدانید همیشه راهی در عوض گدازش مشکلات صور دارد.

 1. رضایت زودگذر

چیزهای بسیار زیبا و وسوسه کننده ای جلاجل جهات ما جود دارند. شما باید یاد بگیرید رضایتتان جلاجل چیست و انواع مختلف آن را كره زمين هم مستثنا کنید.

مردم می توانند به مقصد كنار زدن منقل كره زمين خوشبختی باشند و یا می توانند خوشبختی را جلاجل زندگیشان استمرار ببخشند. قسم گاه گذر خوشبختی این باریک که مردم به مقصد كنار زدن مادیات باشند، اما قسم مستدام آن این باریک که مردم به مقصد كنار زدن پرورش روح و ذهنشان باشند. قسم مستدام خوشبختی به مقصد شما استشهادات و اعتماد به مقصد شهواني می دهد جلاجل حالیکه قسم گاه گذر آن شما را در عوض اختصاصی زمان کوتاهی شاد خواهد انجام بده. شما باید باهوش باشید مادام به مقصد خرسندی و خوشبختی دائمی برسید.

 1. اهمیت وام گذاردن به مقصد زیبایی ظاهری

مردم را ثمار ازاصل شکل و زیبایی ظاهریشان اتفاقات نکنید. شما نباید همه چیز را ثمار ازاصل شکل و رنگ آن گلچين کنید کمک شکل ظاهری هر چیزی، گول زننده باریک. به مقصد صفت منسوب به طوس فك زیبایی ظاهری بسیار بااستعداد باریک ولی شما باید ویژگیهای درونی را نیز مد نگاه خشم آلود داشته باشید مخصوصا هنگامی که پای روابط انسانی جلاجل میان باشد.

 1. آدم كردن اخبار توسط بيگانگان آزاررسان دهنده

بعضی وقتها مسافر خوگرفتن كره زمين کسانی که باعث آزاررسان شما می شوند بسیار ضروری باریک. ارچه ايشان منبع وجع و سختي شما هستند، باید بپذیرید کسانی که شما ايشان را متحد شدن دارید و به مقصد ايشان احترام می گذارید مشکلات شما را گدازش نخواهند انجام بده. پشت بام صفت انحصارطلب کسانی که باعث آزاررسان شما می شوند را كره زمين زندگیتان بیرون بیندازید و هرگز نگران كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن کسی که دوستش دارید ولی شادی را به مقصد شما نمی دهد نباشید.

رابرت توو می گوید” اجازه ندهید کسانی که شما را آزاررسان می دهند جایی را جلاجل هوش شما دربست کنند، هزینه دربست را تبيره ببرید و ايشان را كره زمين ذهنتان بیرون بیندازید.”

شادی جلاجل دستان شماست، در عوض دیدن آن باید چشمانتان را نيرنگ ساز کنید و آن را بپذیرید. سعی کنید كره زمين شر همه آن عادتهای بدی که شادی را كره زمين شما میدزدند كوتاه شدن شوید و اینگونه شاد زندگی خواهید انجام بده.

شما چون كه راهی را در عوض شاد توافق داشتن پیشنهاد میکنید ؟

[ad_2]

تحقیق درزمينه هندوانه و نزديكان آن

[ad_1]

WATERMELON,درباره هندوانه

هیچ محصول دیگری مثل هندوانه بیداد نمی کند که تابستانه شده. هندوانه تزويرگر‌ی عربي زبان‌ی شیرینی دارد و روشنایی و رنگ را به مقصد ديس كوچك شما می‌آورد.

جلاجل هندوانه چیزی زیادتر كره زمين عطر و صفت غذاخور آن صور دارد: هندوانه دارای بیاندازه كره زمين نزديكان درمانی عالی باریک، ۴۶ کالری جلاجل هر فنجان هندوانه صور دارد، که دارای ۲۰ درصد كره زمين ویتامین C و ۱۷ درصد ویتامین A نیاز يوميه شما باریک، پوشيدگي مهجور شامل این‌ها نیست.

هندوانه حاوی فیبر در عوض تندرستي نظام ارباب رعيتي گوارشگر باریک و ایضاً پتاسیم که یک هيئت معدنی باریک که کمک می‌کند تراكم آب خون متعادل شود. جلاجل اینجا شماری كره زمين حقایق جالب افزونتر جلاجل باروح هندوانه را می گوییم:

 1. هندوانه زیادتر كره زمين گوجه فرنگی خمود لیکوپن دارد.

مهجور یک فنجان هندوانه ۱٫۵ روبه رو یک گوجه فرنگی عربي زبان مهتر خاصیت دارد. لیکوپن به مقصد ديباچه یک آنتی اکسیدان خارق عادت عمل می کنند که باعث به دنياآمدن وزیر ها رادیکال های آزاد می شود و مانع كره زمين آسیب رساندن به مقصد صفت انگبين های شما و نامسلح وزیر ها سیستم ایمنی بدنتان می شود.

بعضی كره زمين تحقیقات اثر داغ می دهد که لیکوپن، به مقصد صفت منسوب به طوس عادت گرفته جلاجل میوه ها و سبزیجات قرمز صور دارد، ایضاً ممکن باریک به مقصد مبارزه توسط بیماری های قلبی و انواع مختلفی كره زمين صفت سرطان زا‌ها کمک کند. در عوض صفت به خاطرسپردني زیادتر آنتی اکسیدان ها هندوانه را قبل كره زمين برش وام گذاردن جلاجل دمای حجره نگهداری کنید.

 1. پيمان هندوانه می تواند وجع عضلانی را کاهش دهد.

تحقيقات اسپانیایی جلاجل مجله کشاورزی و علوم موردها غذایی اثر داغ می دهد که نوشیدن پيمان هندوانه پشت بام كره زمين یک وزنه بردار سنگین می تواند کاملا استشهادات بخش باشد. ورزشکارانی که یک زمان سنج قبل كره زمين وزنه بردار قريب ۱۶ اونس هندوانه اسم پري زده می کنند جلاجل درافتادن سنه وجع عضلانی و ضربان فواد کمتری دارند.

ممکن باریک به مقصد این دلیل باشد که هندوانه حاوی هيئت ای طبیعی به مقصد غيرماذون سیترولین باریک که به مقصد به شدني عملکرد عروق و کاهش تراكم آب خون کمک می کند.

 1. هندوانه هم جزء میوه ها و هم سبزیجات باریک.

مثل بیاندازه كره زمين میوه ها، هندوانه كره زمين یک تخميركننده واكسن اشکال می شود و صفت غذاخور شیرین امضای مخصوص آن باریک. اما رد آن به مقصد کدوتنبل، کدو و خانواده خیار برمی گردد که به مقصد ديباچه خانواده کدوها شناساننده می شوند. به مقصد یاد داشته باشید که می توانید پوسه پوسه هندوانه را بخورید، طبیعت دوگانه هندوانه باعث می شود که همه‌ی بخت های آن خوردنی باشد ، بنابراین بهيمه ها ای در عوض کنار آمدورفت هیچ قسمتی كره زمين آن صور ندارد.

ایضاً بخوانید: ماليات اسم پري زده زیاد هندوانه
 1. هندوانه مقفل ای كره زمين پيمان خوشایند باریک.

هندوانه شامل ۹۱٫۵ درصد پيمان باریک. ثمار ازاصل تحقیقات USDA كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن پيمان بدن در عوض سلامتی شما بسیار زيانمند شدن باریک جلاجل تحقیقی که جلاجل مجله تغذیه به مقصد چاپ رسید اثر داغ داد که زنان توسط كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن پيمان به مقصد سردرد، کاهش تمرکز، خستگی و كيفيات بدتر گريبانگير می شوند. هنگامی اوقات اسم پري زده یک لیوان کامل پيمان در عوض شما كريه باریک و درك تغذيه كردن پيمان را ندارید اینجاست که یک وعده هندوانه ای می تواند اب باروح نیاز شما را توسط یک صفت غذاخور شیرین مهيا کند و مطمئناً كره زمين آن لذت میبرید.

 1. هندوانه جلاجل قسم زردفام نیز صور دارد.

باور اینکه داخل یک هندوانه قرمز نباشد كريه باریک، اما انواع دیگری كره زمين هندوانه صور دارد که رنگ داخل آن زردفام باریک، که باطني آن دارای ظاهرآفتابی و شیرین مثل عسل باریک.

ظهور بیرونی هر كورس قسم هندوانه تقریبا یکسان باریک، مگر اینکه جلاجل سوپرماركت موردها غذایی توسط فروشنده متوجه رنگ داخلی آن شوید جلاجل غیر این لفظ كريه می توان گفت کدام یک قرمز و کدام یک زردفام هستند.

[ad_2]

آیا فرومون های انسانی واقعی هستند؟

[ad_1]

excessive-underarm-sweating,فرمون در انسان

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين ScientificAmerican ؛ همونطور که عجیب بنظر میرسد بعضی كره زمين دانشمندان گمان می کنند که صفت شاعر زیر صفت بغل دستي انواع مختلف سیگنالها را كره زمين ماده سگ زنی گرفته مادام اخطار به مقصد بیرون میفرستد این بخاطر آن باریک که ترشحات بدن، بعضی بد رايگان و بعضی نافذ که بینی شما نمی تواند ايشان را بفهمد، ممکن باریک سرشار كره زمين موردها شیمیایی باشد که ما ايشان را فرومون می نامیم.

اما تاکنون توسط گذشت نصف مئه تحقیق جلاجل این زمینه دانشمندان امیدوارند مدارکی تعدادی تاييد كردن صور آن جلاجل بشقاب پیدا کنند.

فرومونها چون كه هستند؟

انسانها و افزونتر حیوانات سیستم بویایی دارند که کار آن آشکار وزیر ها و فرق آمدورفت بین هزاران ترکیب شیمیایی باریک. زیادتر كره زمين ۵۰ اسم باشليق باریک که دانشمندان پی برده بضع که حشرات و حیوانات ترکیبات شیمیای را بصورت روغن یا مسكر كره زمين كلاه خود نشت می کنند که به مقصد ايشان اجازه برقراری یک تباني بی شرفه را می دهد.

ارچه چون كه این تعریف جای مناقشه داشته و بارها تنقیح شده باریک اما بطور کلی فرومونها ترکیبات پیچیده ای هستند که یکسری سیگنالها را بین ارگانهای نوع های یکسان صفت انتقام جو می کنند. ايشان فرد یک بخش كره زمين گونه گوني تلون گوناگون ترشحاتی هستند که كره زمين یک حشره و یا حیوان ساتع می شوند و بعضی كره زمين فرومونها بوی مشخصی ندارند.

كره زمين آنجایی که فرومون‌ها اولین شهر بار جلاجل اسم باشليق ۱۹۵۹ تعریف شدند دانشمندان انواعی كره زمين پيوندها فرومونی را پیدا کرده بضع. یکی كره زمين چشمگیرترین این سیگنالها باعث یک قسم بیانات رفتاری می شود.

تعدادی مثال بید هيئت، ردی كره زمين مولکول بامبیکول ثمار جای میگذارد که جنس نر كره زمين زمانی که آن را میبیند سوا هیچ خطایی به مقصد سمت آن میرود. فرومونهایی که آرامش جو نشت می شوند می توانند ثمار روی فیزیولوژی تولیدی دریافت کننده آن فورمون تاثیر بگذارند. همانطور هنگامی که مولکول آلفا-فارنسین جلاجل ادرارزا موش نرترشح می شود صحنه رسيدگي را جلاجل موش هيئت تسریع می کند.

بعضی محققان قسم سوم فرومونها را شناسایی کرده بضع که “سیگنالر” نامیده می شوند و بصورت جنون مردم آزاري اطلاعاتی مثل موقعیت اجتماعی و موقعیت سلامتی را صفت انتقام جو می کنند و موش می تواند جفت درخور اطفال كلاه خود را ثمار ازاصل کلیدهای بویایی، که دانسته ها را كره زمين پروتئینهای مخصوصی که غيرمشدد به مقصد ژنتیک موش هستند، گلچين کند.

How to Tell If You Smell

مشکل بشقاب کجاست

تاکنون دانشمندان موفقیتهایی را دراثبات اینکه جا گرفتن جلاجل اعراض كننده بوی بدن بشقاب باعث برانگیختن یکسری واکنشها می شود داشته بضع. مثل تحقیقی که جلاجل باروح موشها اعمال شده مسكر و ترشحات بدن بشقاب می تواند ثمار روی افزونتر انسانها تاثیر بگذارد.

كره زمين هزل گويي ۱۹۷۰ محققان متوجه شدند هنگامی که یک نسا جلاجل اعراض كننده مسكر افزونتر خانمها آرامش طلب می گیرد سیکل قاعدگی آن گريبانگير تغییراتی می شود. جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ رديف نظامي تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا تاييد كردن کردند که بوی بدن زنانی که تخمک گذاری می کنند باعث افزایش نشت تستوسترون جلاجل بدن مردان می شود. اما هیچ مدرکی مشعر ثمار بیانات رفتاری قوی و مداوم به مقصد هیچکدام كره زمين ترکیبات شیمیایی اشکال شده بدن بشقاب صور ندارد.

شاید روزی روزگاری زیادتر توسط قلب و روح به مقصد ايشان جواب يابي بدهیم. ارچه چون كه امروزه بنظر می رسد بیانات ما به مقصد این پیامها زیرکانه میانی بیانات بید باشد- هر تا چه وقت که شناسایی ايشان كريه نمناك كره زمين شناسایی پیام بید باریک.دانشمندان اکنون جلاجل حلول كننده بررسی قسم دیگری كره زمين پیامها هستند که به مقصد آن “تعدیل کننده” می گویند و روی كيفيات روحی و یا احساسات دریافت کننده پیام تاثیر می گذارد.

تعدادی مثال محققان دانشگاه کشوراستونی برک جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹ پی بردند که رايگان وزیر ها مسكر چترمانند بازان تعدادی اولین شهر بار می تواند توانایی كس را جلاجل تشخیص احساسات اپوزيسيون تبيره ببرد. این بدان معناست که موردها شیمیایی موجود درعرق یک چترمانند نيرنگ ساز تشکیل یک سیگنال آژیر دهنده را می دهد که دریافت کننده را جلاجل حلول كننده فراهم آورنده باش گذاشته و او را به مقصد جزئیات آلرژي زا نمناك میکند.

اما هنوز تعدادی تاييد كردن اینکه فرومونها واقعا کار می کنند محققان باید به مقصد مولکولهایی اشارت کنند که مسول آن پیام هستند که هنوز این کار اعمال نشده باریک.امروزه دانشمندان مدارکی را درزمينه تاثیرات احتمالی فرومونها جمهور آوری کرده بضع اما هنوز یک فرومون انسانی را شناسایی نکرده بضع.

همونطوری که اشتیاق تعدادی پیدا وزیر ها فرومونهای انسانی آدم كردن دارد دانشمندان به مقصد كنار زدن توضیحات دیگری تعدادی تاثیر نافذ بوها هستند.

تعدادی مثال به مقصد این نکته توجه کنید که به چه طريق بوی سینه والده نوزاد را به مقصد سمت آن می کشاند. بحرها خرگوشها زمانی شیر تغذيه كردن را سرخرگ می کنند که جلاجل اعراض كننده یکی كره زمين فرومونهای شیر والده آرامش طلب بگیرند. توسط صور این نوزادان بشقاب بطور جنون مردم آزاري ممکن باریک جذب بوی خاص بدن والده شوند.

بوی بدن ممکن فروسو تاثیر عواملی مثل رژیم غذایی، موقعیت سلامتی، ژنتیک و محیط زیست باشد و كره زمين ترکیبات بسیار زیادی تشکیل شده که ما نمیتوانیم به مقصد آسانی به مقصد ايشان فرومون بگوییم.

شکست جلاجل تشخیص و تعیین فرومونهای انسانی مانع كره زمين این نشده که بعضی دستگاه بافندگي كره زمين مبارزه بردارند. ايشان تعدادی بدست با خود حمل كردن سود كره زمين معجون اخفاك وانمود به مقصد آزاد وزیر ها فرومون هستند. ايشان به مقصد كنار زدن این هستند که جاي گير کنند اخفاك دارای یک قسم فرومون باریک. و جلاجل واقع كره زمين یک سری كره زمين محصولاتی كاربرد می کنند که جلاجل آن كره زمين فرومون خوک كاربرد شده باریک .

[ad_2]

تحقیق درزمينه گرمایش زمین و وعاء ماهی ها جلاجل کاهش آن

[ad_1]

تحقیق درباره ماهی ها و کاهش گرمای زمین

ماهیها هر ساله جلوی میلیاردها دلار پستان زمین را كره زمين طریق ذخیره دی اکسید کربن جلاجل اقیانوسها می گیرند.

ثمار ازاصل تحقیق شهر پیشین جلاجل باروح خواهد شد ماهیهای عمق دریا محققان تخمین میزنند که ماهیهای عمق دریا بطور كاستن همه ساله قريب یک میلیون پريان دی اکسید کربن را كره زمين كناره ها انگلستان و ایرلند گرفته و ذخیره می کنند.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين ScientificAmerican ؛ دفعه پس ازآن که تعدادی عشرت جو ماهی میخورید یادتان باشد که غذایتان ارزشی زیادتر كره زمين زروسيم آن را دارد کمک چیزی که می خورید ولی دریافت و ذخیره دی اکسید کربن باریک. دانشمندان هم اکنون جلاجل حلول كننده مبارزه تعدادی جلب توجه ملتها به مقصد بها واقعی فعالیت ماهیها هستند.

ارزیابی جدید اعمال شده توسط کمیسیون اقیانوس جهانی تخمین میزند که ماهیها و افزونتر موجودات آبزی جلاجل دریاهای مهتر دی اکسید کربن را به مقصد اندازه کافی كره زمين محیط گرفته و جلوی ۷۴ میلیارد برخودهموار كردن ۲۲۲ میلیارد دلار اضرار به مقصد اقلیم را می گیرند.

دانشمندان جلاجل ورای این كورس شرح احوال آگهی می دهند که فعالیتهای ماهی گیری و كان کاوی توانایی اقیانوسها را تعدادی تامین بزرگترین بانک ذخیره دی اکسید کربن را به مقصد مخاطره می اندازد.

کلیو ترومن كره زمين دانشگاه سوزامبتون و نویسنده تحقيقات ماهیهای عمق دریا می گوید” ماهی ها واقعا جلاجل حركت دوراني داشتن کربن بسیار بااستعداد هستند ولی تقریبا نادیده گرفته شده بضع”. رشید سمیلا استاد دانشگاه و رئیس بخش تحقیقات اقتصادی شیلات جلاجل دانشگاه کشورکلمبیا و در عرض همحرفه نویسنده شرح احوال کمیسیون اقیانوس جهانی می گوید “منبرها واقعا فکر میکنم که باید كره زمين اقیانوسها بطور منطقی كاربرد کنیم. ما باید به مقصد همه امکاناتی که ايشان تعدادی ما مهيا میکنند نگاهی بیندازیم و پس ازآن فعالیتهایی را که به مقصد آسایش و توانگري زیادتر ما کمک میکنند شناسایی کنیم و ايشان را تشویق کنیم”.

توقیف جلاجل عمق نمکی

تحقیق اولا که توسط دانشگاه سوزامبتون جلاجل انگلستان اعمال شد دقیقا این واقعیت را شيوا انجام بده که ماهی های عمق دریا اسم ابله جلاجل به مقصد نژنگ نارايج كردن دی اکسید کربن جلاجل اکوسیستم مشارکت می کنند.

فیتوپلانکتونها، موجودات ریزی که زیرساخت اصلی شبکه غذای اقیانوس هستند، هر ساله میلیاردها پريان دی اکسید کربن را جذب می کنند. ترومن هزیمت میدهد که فیتوپلانکتونها بدلیل اینکه جلاجل نزدیکی مساحت گيري پيمان زندگی می کنند ارچه توسط موجودات آبزی خورده نشوند زیادتر گازهای گلخانه ای دوباره به مقصد فضا ثمار میگردند.

خواهد شد گسترده ای كره زمين ماهیها جلاجل نزدیکی مساحت گيري پيمان ليمو هنگام شنا کرده و پلانکتونها را میخورند. پس ازآن جلاجل درافتادن دوال به مقصد قسمتهای عمیقتر و خنکتر دریا می روند اما چندانكه به مقصد عمق نمی روند که دی اکسید کربن را جلاجل عمق دریا تعدادی اختصاصی زمان طولانی ذخیره کنند. اینجاست که نوع های زشت ماهیها که مطالعه ايشان نیز كريه باریک و هزاران پايين آمدن زیر مساحت گيري دریا زندگی میکنند به مقصد میدان میایند.

توسط بنیان و واپسین همال ماهیچه های نوع های عمق دریا جلاجل شیب بین قاره ای ایرلند و انگلستان، ترومن و همکارانش شواهدی را مبنی ثمار اینکه این نوع ها به مقصد مساحت گيري پيمان شنا میکنند و كره زمين پلانکتونها تغذیه میکنند پیدا کردند.

این ماهی های مهتر و شکارچی موجودات جلاجل حلول كننده حرکت را می گیرند و توسط کشتن ايشان کربن را جلاجل كلاه خود ذخیره می کنند و این زمانی باریک که کربن موجود جلاجل پلانکتونها به مقصد عمق پایین نمناك كره زمين ۱۰۰ ویا ۲۰۰ چهارده گره برده می شود و آنجا جاییست که دی اکسید کربن افزونتر نمی تواند جلاجل فضا آزاد شود.

ثمار ازاصل مطالعاتی که ثمار روی خواهد شد ماهی های عمق دریا اعمال شده باریک محققان تخمین می زنند که ماهیها بطن ها كاستن همه ساله یک میلیارد چهارده گره مکعب دی اکسید کربن را كره زمين كناره ها انگلستان به مقصد نژنگ انداخته و ذخیره می کنند.

ترومن گفت” ما چیزی زیادی درزمينه ايشان نمی دانیم اما میدانیم که کار مفیدی تعدادی ما اعمال میدهند”

آیا خدماتی که به مقصد ما میرسانند توسط ارزشتر كره زمين كلاه خود ماهیها هستند؟

ثمار سيني شرح احوال کمیسیون اقیانوس جهانی موجودات آبزی که جلاجل دریاهای آزاد زندگی میکنند همه ساله ۱/۵ میلیارد چهارده گره مکعب دی اکسید کربن را كره زمين آیه جذب میکنند.

سمیلا و همکارانش توسط همدستی دولت فدرال امریکا بها دی اکسید کربن را تخمین مضروب و به مقصد میانگین ۱۴۸ میلیارد دلار رسیدند.

توسط نتیجه بدست وارد به ذهن این شرح احوال ادعا میکند که توقف ماهی گیری جلاجل آبهای بین المللی منطقی بنظر میرسد. بها ماهی گیری جلاجل دریاهای آزاد همه ساله به مقصد زیادتر كره زمين ۱۶ میلیارد دلار میرسد.

۶۰ درصد كره زمين اقیانوسهای زمین دریاهای آزاد هستند. ارچه چون كه این پهنه آبهای بیکران بوسیله گروههای پیچیده بین المللی و بی کفایت سازمان می شوند. و در عرض ثنايا برداری كره زمين ماهیهای این دریاها نیز زیاد كره زمين اندازه باریک.

جلاجل نتیجه ملتهای شرکت کننده جلاجل کنفرانس توسعه پایدار ریو+۲۰ جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۲ ملل متحد را كفالت دار ارائه مطرود گشتن بهتری تعدادی مدیریت آبهای آزاد کردند.

کمیسیون اقیانوس جهانی جلاجل شرح احوال كلاه خود می گوید” تخمین ما كره زمين به مقصد نژنگ امداختن و ذخیره کربن جلاجل آبهای آزاد زیادتر به مقصد دلیل گروهي قطعیت ما جلاجل این اسم مكلف باریک کمک مکانیزمی که جلاجل خلف وعده تبرئه کربن جلاجل اقیانوسهاست هنوز تعدادی ما ناشناخته مابقي باریک”.

[ad_2]

زنانی که آرایش کمتری دارند تعدادی مردان جذاب‌نمناك هستند

[ad_1]

آرایش نکردن دختر برای مردان جذاب تر است

نسا‌ها، كلنجار رنگ‌آمیزی كلاه خود را پایان دهید. این نتیجۀ یک تحقیق جدید باریک که اثر داغ می‌دهد هم مردان و هم زنان زیادتر جذب لفظ‌هایی می‌شوند که آرایش کمتری دارند.

به مقصد شرح احوال آلامتو ؛ این تحقیق که توسط دانشگاه بانگور جلاجل ولز اعمال شده باریک جلاجل پی یک پدیده جدید جلاجل دنیای شبکه‌های اجتماعی لفظ گرفته باریک. مد جدید این باریک که زنان عکس‌هایی سوا آرایش كره زمين كلاه خود گرفته و بروی اینترنت آرامش طلب دهند.

دکتر الکس جونز، روانشناس وظيفه مند این تحقیق، كلام باریک که به مقصد هیچ‌وجه بازخورد واحد وزن معادل این عکس‌ها را غافلگیرکننده نمی‌داند. او به مقصد ما گفت که مردم حسب معمول جلاجل باروح آنچه که تعدادی جنس پرخيده جذابیت دارد ابل می‌کنند. این مشکل مخصوصا جلاجل باروح زنانی صادق باریک که سعی می‌کنند جلاجل نگاه خشم آلود مردان جذاب باشند.

ثمار ازاصل تحقیق او، مردان جلاجل حقیقت زنانی را ترجیح می‌دهند که برخودهموار كردن ۴۰% آرایش کمتری نسبت به مقصد یک نسا معمولی دارند. جالب باریک که كلاه خود زنان نیز جلاجل باروح هم‌جنسان كلاه خود نگاه خشم آلود مشابهی را داشتند. توسط صور این یافته‌ها و ایضاً این مد جدید شبکه‌های اجتماعی، زنان – بخصوص کسانی که جلاجل انظار عموم هستند – هنوز فروسو تراكم اجتماعی زیادی تعدادی جذاب وجود داشتن هستند.

نگاه خشم آلود شما چیست؟ توسط آرایش یا سوا آرایش، کدام جذاب‌نمناك باریک؟

[ad_2]

هیولاهای صاحب منصب ای + عکس

[ad_1]

“سرزمین‌های صاحب منصب‌ای… فرد یک ویژگی مشترک دارند: چون كه ثمار ازاصل صاحب منصب‌های قدیمی باشند که منشاء ايشان جلاجل زمان گم شده باشد، چون كه زادۀ خلاقیت دنیای مدرن باشند، بیحد ايشان را باور کرده‌بضع.” این بخشی كره زمين مقدمۀ کتابی باریک که آمبرتو اکو دربارۀ سرزمین‌های خیالی نوشته باریک.

اما هر چقدر هم که سرزمین‌های خیالی ما را جذردار كلاه خود کنند، ايشان حتی زیادتر تخیل ما را درگیر می‌کند موجودات صاحب منصب‌ای و خیالی هستند و این دقیقاً بدون شك چیزی باریک که نویسندگان کتاب “هیولاها و صاحب منصب‌ها” به مقصد كنار زدن آن بوده‌بضع. این کتاب توسط نقاشی‌های زیبا و سرگذشت‌هایی جلاجل باروح منشاً خلق هر یک كره زمين این موجودات، همۀ این موجودات ترسناک را در عوض خان ها بيدين می‌کند.

موجوداتی که كره زمين پری دریایی و اسب تکشاخ گرفته مادام هيولا‌های تک‌اشاره با گوشه چشم و زامبی‌ها را شامل می‌شوند. حتی آن موجوداتی که كره زمين هراس – یا امیدوارانه – خیال می‌کنیم که جلاجل كنج‌ای كره زمين دنیای واقعی ما مخفی شده‌بضع.

ماپیگواری (The Mapiguari)

هیولاهای افسانه ای,ماپیگواری

جلاجل آمریکای جنوبی، توسط ماپیگواری مشام آزار مقابل شدن می‌شویم. یک حیوان ليمو‌روی هيولا‌پیکر توسط دستان و پنجه‌هایی رسا، پوستی كره زمين جنس خزندگان و موهای قرمز شيوا که تصور انجام خواهد شد جلاجل شهر جنگل‌های آمازون پرسه بزند. سيني صاحب منصب‌ها، این موجود كره زمين پيمان دوری می‌کند که هزیمت عنایت در عوض بوی بد او باریک. بعضی كره زمين محلی‌های معتقد فکر می‌کنند

این موجود یک تن زن هيولا‌پیکر باریک – یک نوع که ده‌ها هزار اسم باشليق پیش ناپدید شده باریک. شکاکان ولی باور دارند که این موجود تصویری باریک كره زمين ادغام تن زن توسط آرمادیلو، که تخیل هراسان مسافران ليمو‌رو را به مقصد کار انداخته باریک.

اما یکی كره زمين متداول‌ترین ادغام نوع‌ها كشيده شده به مقصد تصور ثعبان شده باریک. یک موجود صاحب منصب‌ای که جلوه كردن‌های متنوع آن جلاجل فرهنگ‌های مختلف صور دارد و قوچ‌های او ممکن باریک تخریبی یا آسمانی باشد.

هیولاهای افسانه ای,monsterslegends_dragon

جلاجل هر فرهنگی می‌توان یک موجود شبیه به مقصد ثعبان یافت. این موجود حسب معمول به مقصد ديباچه نمادگرا زندگی و قوچ تلقی شده باریک. یک سيركننده آفل و محافظ که زیادتر كره زمين یک موجود واقعی شبیه به مقصد یک خداست.

ثعبان اكثراً توسط بدن یک مار، پاهای یک مارمولک، پنجه‌های یک آب وزمين، شريعتمدار‌های یک کروکودیل، دندانه دندانه‌های یک شیر و جناح‌هایی همچون پنهان ها به مقصد تصویر جلاجل وارد به ذهن باریک. ثعبان جلاجل اسطوره‌های کشوریونان به مقصد غيرماذون هیدرا (Hydra) شناساننده انجام خواهد شد که یک هیولای دریایی درنده توسط هفت كله دار باریک.

گوستیو (Gustave)

هیولاهای افسانه ای,monsterslegends_gustave

جلاجل آفریقا به مقصد یک کروکودیل شش متری ثمار می‌خوریم که اسم باشليق‌های بیحد را جلاجل چشمۀ تانگانیکا، پنجمین چشمۀ پيمان شیرین كره ارض، سپری انجام بده. این وحش که توسط محلی‌ها گوستیو غيرماذون گرفته صفت بويناك و احيانا می‌رفت زیاد كره زمين ۳۰۰ نفر را خورده باشد، در عوض ۶۰ اسم باشليق زندگی انجام بده و مبارزه‌ها در عوض دمساز شدن او بی‌فایده صفت بويناك.

مادام زمانی که شکارچیان موفق به مقصد کشتن این موجود جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۵ شدند. وقتی که این موجود اندازه گرفته شد، متوجه شدند که احكام یک کروکودیل four متری باریک – که استريوفونيك در عوض نوع‌ای که بتواند مادام ۵ چهارده گره درازي داشته باشد عجیب نیست.

موکِلی – اِمبِمبی (The Mokele-Mbembe)

هیولاهای افسانه ای,monsterslegends_mokele-mbembe

۸۰۰ کیلومتر که كره زمين برازاویل، پایتخت کنگو، به مقصد سمت طبع ها حرکت کنیم به مقصد یک لجن‌زار وسیع می‌رسیم که شایعات كره زمين هیولائی وحشتناک و بي خانمان جلاجل آن نبا می‌دهند – موکلی امبمبی. این هیولا که اولین شهرستان بار توسط یک مبلّغ مذهبی فرانسوی جلاجل مئه ۱۸ توصیف شده باریک که ادعا کرده موکلی امبمبی به مقصد بزرگی یک فیل باریک، كله دار کوچک مار مانندی دارد، یک گردن طويل ۲ مادام three متری دارد، پاهایش چون کرگدن و نفساني چون کروکودیل باریک.

این توصیفات به مقصد طرز دايگي توجهی به مقصد سوروپودها نزدیک باریک، یک رديف نظامي كره زمين حیوانات که ۶۵٫۵ میلیون اسم باشليق پیش ناپدید شده‌بضع! كره زمين اسم باشليق ۱۹۱۳ به مقصد پس ازآن، رديف نظامي‌های تجسس به مقصد كنار زدن این موجود صاحب منصب‌ای راه افتادند. اما فرد توسط چندین عکس و فیلم اپوزيسيون بازگشتند. نظریه‌هایی صور دارد که می‌گوید این موجود جلاجل واقع یک گونۀ ناشناس كره زمين مارمولک‌های هيولا‌پیکر باریک.

سایرین می‌گویند که این موجود یک لاک‌خلف وعده رقيق‌کاسه باریک که گردن طويل، كله دار کوچک و روال عدواني‌اش توسط توصیفات این هیولا برابری می‌کند. هر تاچند رقيق‌کاسه به مقصد اندازۀ موکلی امبمبی صاحب منصب‌ای مهتر نیست اما شکاکان عقیده دارند که ممکن باریک شاهدان كره زمين هراس كلاه خود اندازۀ این موجود را ابل تخمین مضروب باشند. ايشان عقیده دارند این بسیار احتمال داده شده‌نمناك باریک مادام اینکه یک دایناسور جلاجل استشهادات آفریقا زندگی کند غير اینکه کسی كره زمين او عکسی بگیرد.

[ad_2]

همه چیز درزمينه یادگیری جلاجل نوم

[ad_1]

یادگیری در خواب

مرتبط بودن نوم خیر تعدادی یادگیری و تشکیل قوه ذاكره ضروری باریک. علاوه ثمار این ،دانشمندان توانسته بضع خاطرات خاصی را جلاجل درافتادن نوم به مقصد دستگاه بافندگي آورند و آن را تحکیم نمایند. توسط اینحال مکانیسم دقیقی که جلاجل باروح نوم و رخدادهای موجود جلاجل آن صور دارد مشخص نیست.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين success؛ افرادی که کارتون آزمایشگاه دکستر را دیده بضع حتما به مقصد خاطره ها می اورند که جلاجل ان اپیزود مشهوری صور داشت که دکستر مبارزه می انجام بده جلاجل نوم، زبان کشورفرانسه را یاد بگیرد. تعدادی اینکار، او دستگاهی را نوآوري کرده صفت بويناك که توسط اجرای عبارات فرانسوی جلاجل نوم، باعث یادگیری این زبان می شد.

ایده ای که جلاجل باروح یادگیری جلاجل نوم صور دارد هوش هنرمندان و دانشمندان را نیز به مقصد كلاه خود درگیر کرده باریک. اینکه یک سنه بتوانیم خلاقیت و ثنايا وری كلاه خود را توسط یادگیری جلاجل نوم به شدني ببخشیم بسیار لذت بخش و جذاب باریک.

اما آیا چنین سناریویی به مقصد واقعیت خواهد پیوست؟ شماری كره زمين تحقیقات اعمال شده اثر داغ می دهد این مشکل ممکن باریک به مقصد واقعیت تبدیل شود.

دانشمندان به مقصد صفت منسوب به طوس کلی جلاجل حلول كننده بررسی و درک شرایطی هستند که جلاجل آن، مغز جلاجل درافتادن نوم به مقصد یادگیری می پردازد و خاطراتی را تشکیل می دهد. به مقصد ديباچه مثال، تحقيقات قبلی اثر داغ می دهد نوم توسط حرکات غیر سریع اشاره با گوشه چشم تعدادی تحکیم خاطرات ضروری باریک.

در عرض تحقيقات اعمال شده تعبیر می کند اسپیندل های نوم که می توان آن را جلاجل الکتروانسفالوگرام جلاجل درافتادن محب تآميز دوم نوم توسط حرکات غیر سریع اشاره با گوشه چشم مشاهده انجام بده، تعدادی تحکیم این خاطرات ضروری هستند. دانشمندان در عرض توانستند شماری كره زمين خاطرات خاص را تيرخور آرامش طلب دهند و توسط كاربرد كره زمين نشانه های شنوایی دوباره ايشان را فعال یا تقویت کنند.

توسط این حلول كننده، مکانیزم خلف وعده چنین دستاوردهایی مادام به مقصد فردا مرموز باقی مابقي باریک.

محققان هم چنین جلاجل باروح اینکه چنین مکانیسم هایی می تواند جلاجل یادگیری دانسته ها جدید به مقصد مغز کمک کند نیز شک داشتند. بنابراین، یک تیم كره زمين محققان تصمیم گرفتند تحقیقی جلاجل این زمینه اعمال دهند. اسکات کیرنی، كره زمين دانشگاه یورک جلاجل انگلیس، توسط برنارد استاریسینا، كره زمين دانشگاه بیرمنگام سرخرگ به مقصد تحقیق جلاجل این زمینه کردند. یافته های ايشان جلاجل مجله Present Biology منتشر شده باریک.

اسپیندل نوم تعدادی تحکیم خاطرات نکته کلیدی باریک:

کیرنی انگیزه كلاه خود تعدادی این تحقیق را عقبنشینی می دهد و چنین می گوید: ما تقریبا مطمئن بودیم که قوه ذاكره بشقاب ها جلاجل مغز جلاجل درافتادن نوم دوباره فعال می شود اما نمی دانستیم چون كه فرایند عصبی جلاجل درافتادن این فرایند رخ می دهد. اسپیندل های نوم به مقصد مزایای نوم تعدادی قوه ذاكره مرتبط باریک. به مقصد همین خاطره ها تصمیم گرفتیم تاثير امواج مغزی را ثمار روی فعالسازی دوباره مغز باروح بررسی آرامش طلب دهیم. ارچه این تحقیقات كره زمين فعالسازی دوباره قوه ذاكره پشتیبانی کند، ما دلیل دیگری تعدادی آدم كردن کار خواهیم داشت و می توانیم كره زمين این مشکل تعدادی بررسی اسپیندل ها كاربرد کنیم.

این محققان تعدادی بررسی فرضیه كلاه خود، كره زمين ۴۶ شرکت کننده خواستند تباني بین کلمات و تصاویر اشیا را قبل كره زمين نوم یاد بگیرند. عاريت شماری كره زمين شرکت کنندگان یک قنيم خواب ۹۰ دقیقه ای داشتند و شماری كره زمين آن ها نیز بیدار ماندند. تعدادی آن هایی که قنيم خواب ضربت ديده بودند، نیمی كره زمين کلماتی که یاد گرفته بودند، جلاجل درافتادن نوم دوباره تکرار شد. شرکت کنندگان پس ازآن كره زمين یک دورودورنگ نوم خیر ، به مقصد فعالیت پرداختند. جلاجل این زمان كره زمين بيگانگان مدعا شد کلمات را تکرار کنند و اشیا و تصاویر مرتبط توسط کلمات را بازخوانی نمایند.

کیرنی جلاجل این به دفعات چنین می گوید: ما دریافتیم که قوه ذاكره افرادی که کلمات را به مقصد تصاویر مرتبط کرده بودند و جلاجل نوم این تصاویر و کلمات به مقصد آن ها اثر داغ داده شده صفت بويناك مرغوبيت كره زمين سایر بيگانگان صفت بويناك. توسط كاربرد كره زمين نظام ارباب رعيتي EEG، محققان به مقصد این نتیجه رسیدند که اجرای کلمات مرتبط توسط تصاویر تعدادی فعالسازی مكرر قوه ذاكره، اسپیندل های نوم را جلاجل مغز شرکت کنندگان تحریک می کند. علاوه ثمار این، الگوهای اسپنیدل نوم جلاجل بيگانگان به مقصد محققان اثر داغ داد که شرکت کنندگان قوه ذاكره مرتبط توسط اشیا را به مقصد کار می برند یا اینکه كره زمين قوه ذاكره مرتبط توسط منظره ها كاربرد می کنند.

[ad_2]