فال يوميه : فال فردا ۱۵ فروردین

فال يوميه ۱۵ فروردین فردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟ فروردین: شما فردا متحد شدن دارید راه میان بری را امتحان کنید و یا ثمار مشکلی که دیگران نیز آن ميزان توجهی بهش نمی‌کنند سر زدن بگذارید. شما وقتی این کار را بکنید، واقعا گشاده رو خواهید شد. پوشيدگي احكام تعدادی یک اختصاصی کوتاه! […]

فال يوميه : فال پسفردا ۱۴ فروردین

فال يوميه ۱۴ فروردین پسفردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟ فروردین: مدتی باریک که یک نفر جلاجل مقام کار روی نقاط بي زوري شما دستگاه بافندگي گذاشته باریک. هوشيارانه ترین حرکت شاید این باشد که به مقصد مسیر و صوب دیگری نگاه کرده و خودتان را كره زمين هر برخوردی که موجر ایجاد […]

فال يوميه : فال فردا ۱۳ فروردین

فال يوميه ۱۳ فروردین فردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟ فروردین: مثل اینکه فردا پنهان وزیر ها عصبانیت و تاو در عوض شما كره زمين ظاهر کردن عاطل واقعی تان آسوده بودن نمناك باشد. شاید می ترسید که وقتی سرخرگ به مقصد شغل هامشاغل تكاپو كردن کردید افزونتر نتوانید جلوی خودتان را بگیرید! بنابراین […]

اسم ابله عادات بد را شهرستان ترک کنیم؟

هرکسی تعدادی رسیدن به مقصد نيت ها و موفقیت جلاجل زندگی باید قوچ تغییر خو شبو ساختن بد كلاه خود را داشته باشد. به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين زومیت؛ شهرستان ترک وزیر ها عادات بد مثل نرمش نکردن، سیگار کشیدن، جویدن ناخن‌ها و غیبت وزیر ها هرچقدر كريه باشد، اما […]

بيگانگان باهوش و شاد چون كه خصوصیاتی دارند؟

شاد توافق داشتن جلاجل زندگی را باید تجريد کنید و این تجريد جلاجل بيگانگان باهوش به مقصد سادگی اعمال خواهد شد، اما بيگانگان باهوش و شاد چون كه ویژگی‌های خاصی دارند؟ به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين زومیت؛ همه‌‌ی ما ممکن باریک هر سنه توسط هم تراز و هم سان و […]

فال يوميه : فال فردا ۱۰ فروردین

فال يوميه ۱۰ فروردین فردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟ فروردین: فعلاً که تعطیلات آخركار هفته صفت انحصارطلب شده باریک، شما متحد شدن دارید كره زمين گرد هم آمدن هم جمهور شدنهای رفيق وار لذت ببرید، اما شاید این کار به مقصد آن سادگی که به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد نباشد. شاید […]